Luù 8

1Èé dúwàì sɔn kàdí tì Jisɛ̀ dɔdí dè nɛ̀ wɔ de namu nyɔ̀ɔ̀ì kowaa kwai sɔ́òn jòò wo kɔ̀ìn jɛ̌ì nɛ̀ koii gbààvìíì téŋ nù. Wɔ̀ dedí wòlíì Ŋgàla kòwài senù wɔ dè mùndí wo Tedí Kàí se é kàìn Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀. 2Nyinɔ́ò téŋ nyina siìn dedí wò jèdè nɛ̀ wòló kède towò towóì dedí wòì wɔ́ bawodí wò, nɛ̀ wo jòò wò dedí bɛ̀nù. Kɔlɛ̀n èè dedí Mèèlé (wó bidí wɔ tan Madalìn) Jisɛ̀ kɛn dí nyina siin dɔ́wɔ́ dè wɔ̀ bu. 3Dɛ̀ɛ̀ èè dedí Jòwanà. Jòwanà wɔ̀ wɔ́ɔ̀, Kusà wɔ̀ wɔ̀ dedí Kadáà Ɛlɔ̀ wɔ bóè eu jìja kìi nyɔɔ́ɔ̀. Nyinɔ́ò kɔlɛ̀n èè dedí Sùsanà e gbì naà mùndí nyinɔ́ò téŋ wòì wó bidí wo bulúì wo de kìi lɛ́ì júwà wo dè e Jisɛ̀ wɔi mànàì nɛ̀ wɔ de namu nyɔɔ́ò jòò. 4Jisɛ̀ wó dedí jɛ̌ì nɛ̀ koi gbààvìíì nù kɔ̀ìnù, wòlíì bidí nɔɔ̀ jɛ wɔ̀lɔ́ nu wolo dè téŋ dè jɛ wɔ̀lɔ́ va nù wolo wo dè wɔ bo jì. Èé wó kàdí tùmù gbaniíì dè naà nù gbàà, wɔ̀ mɛnidí kpa wɔ̀lɔ́. 5Wɔ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Sànyà dɛ̀ɛ̀ nù jijì kɔlɛ̀n bɛdí gbàlɛ kwai mɛni wɔ kùláà nù. Wɔ́ dedí gbàlɛ kwaíì mɛnìnù téŋ bùlùdí gbulu kwáà eodè. Wòlíì sìɤàìdí eode kɔ̀ìnù nyàndáíò jíví e gbǐn dè. 6Gbàlɛ kwaíì téŋ bùlùdí túúlíì kwai tàvì eodè. È bùwàdí mì kɛ́ e kɔníì falan èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de nímí bɔ̀ndaì èì dí va dè. 7Gbàlɛ kwaíì téŋ bùlùdí wóí tàvì eodè. Nɛ̀ wóíì jòò wò minaidí díndɛ̀. Wó kàdí gbààvì dè wóí dòyóì kpanaidí èì e gbǐlà è dè e falan. 8Gbàlɛ kwaíì téŋ bùlùdí tàvi kàí eodè. È nyàŋgèdí dí tìti. E téŋ e kwaíì dedí è nù kɔ̀lɛ̀ wúlú kɔlɛ̀n." Edèè Jisɛ̀ kwaladí wɔ wòíì wúlú wɔ̀ nɛ̀, "Nàí nɔi dè nà wúlú èì é ka dè nyìnì na tuwà nɔidè." 9Èé dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀ Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò bídedí wɔ̀, wɔ̀ saàì kpáà nù wò sà èì ndè. 10Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Ŋgàla wɔ̀ dí nà sǐn dè sɔlɔ̀ ya, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve na sì wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ e nu kìimu sɛ̀lɛ́ì. Kɛ́ wòló wɔ̀ì nɛ̀ wò sǐn dè sɔlɔ̀ woníì dè nɔɔ̀ wo nyìnì kpáì èì. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má wò kìi ve dè kɛ́lɛ̀ kɛ́lɛ̀ kɛ́ wŏ jídè sà, wo tuwà nɔidè kɛ́lɛ̀ kɛ́lɛ̀ ŋwɔnɔ̀ wŏ sɛlɛ̀ gbǐn èì ndè sà." 11Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wɔ jède nyɔɔ́ò wɔ̀ nɛ̀, "A kpa wɔ̀lɔ́ nu saáì dè. Gbàlɛ̀ kwáà má deo e sɛlɛ tɛmùnù èè dè Ŋgàla wɔ̀ wòíì. 12Gbàlɛ kwai wòló wó bùlùdí gbulu kwáà eodè wò wò dè wòló wó ka Ŋgàla wɔ wòíì èì nyìnì. Kɛ́ nyina siíòn kadáà ka jì wɔ sa è wo kulúì nù. Wɔ̀ ka dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ì jàvá wó funàì Ŋgàla dɔ̀ɔ̀ wɔ sa wò sɛlɛ̀ nù. 13Gbàlɛ kwai wòló wó bùlùdí túúlíì tàvíì eodè wò wò dè wòló wó ka Ŋgàla wɔ wòíì èì nyìnì wo dùmà è jàdè faàìn kulu de tili gbàà nù. Kɛ́ wòì jíí bì. Wò ka nɔɔ̀ Ŋgàla wɔ wòíì funàì dúwai kɛlɛ jàdè. Nyina siíòn kadáà ka nɔɔ̀ wò nù sɛ wo sa Ŋgàla sɛ̀lɛ́ɛ̀ jàdè faàn. 14Gbàlɛ kwai wòló wó bùlùdí wéí tàvíì eodè wò wò dè wòló wó ka Ŋgàla wɔ wòíì èì nyìnì. Kɛ́ wò dè má naà wo tàodéè nɛ̀nù, wo kpada sɛ̀lɛ́ɛ̀ tàode lɛ́ì ŋwùnù e kanàì dè wo lɛ soo biíì, ka e fuyóè eu bùlù. Ŋwɔnɔ̀ gbàlɛ dɔ̀ɔ̀ to má e kwai ě tili ye. 15Gbàlɛ̀ kwai wòló wó bùlùdí tàvi kàíì eodè wò wò dè wòló wó ka Ŋgàla wɔ wòíì èì nyìnì wo kamàì faàìn sɔn. Wò ka kwai to kulu kálí eu jìjà." 16Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ mɛnidí kpa mùndí wɔ̀ nɛ̀, "Wòlù wɔ̀ dí lámbó eu tù ya wɔ gbǐlà è wúlú solo, kpedeó wɔ dùmà è kpaya jàdè? Wɔ̀ɔ ka è bo tidíì dùmà, wɔ̀lɔ́ wòlù dè má bóè nu gbàinù wɔ sà dè yɛ? 17"Sɛlɛ́ì gbǐn dè kìimùnù è tolu ve gbani tidì. Sɛlɛ́ì gbǐn jàkì dè eodè, jàkì wolo ve eodè. 18"Nà tuwà nɔidè, kàí fɔ́ɔ́n. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ lɛ̀ dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wò tùwàì ve eu, kɛ́ wɔ̀lɔ́ jídè èì wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ dè wò sa ve wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wɔ̀lɔ́ biyóè bɛ́ɛ́lɛ́ é dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀." 19Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ wɔ̀ biò nɛ̀ wɔ̀ nu wò jòò wò jidí wɔ bò. Kɛ́ feé wɔ́ dedí wòì dí va tilìì gbɛ̀, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de gbaniíì dedí nù gbàà kɛ́ɛ́lɛ́. 20Edèè wòlíì dɛ̀ɛ̀ sedí è Jisɛ̀ wò nɛ̀, "Mù nu nɛ̀ mù biò wò jòò wò dè kúndéè wo dè mù tuwà wò jàvá wó sà mù." 21Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sedí è wòlúò wɔ̀ nɛ̀, "Mì nu nɛ̀ mì bíò wò wò dè wòló wó ka nɔidè tuwà Ŋgàla wɔ wòíì eu, wo nɛ̀ wɔ̀lɔ́ é tɛmu è." 22Sànyà kɔlɛ̀n nù Jisɛ̀ nɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò jòò wò bùlùdí nì eode kei gbàáà nù. Wɔ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "À nà jíyà kamu mɛ̀lɛ̀ mɛ̀lɛ́ɛ̀ à bɛ̀ e mɛ̀yáà." Dɔ̀ɔ̀ wò bùlùdí keíì nù wo gbì bɛ̀ì. 23Wó dedí bɛ̀nù Jisɛ̀ fun dí dè wɔ gbì ŋwunìì. Dɔ̀ɔ̀ fìví dí tìti gbàà gbidí naà jìì níì eodè, nímíì dè keíì nu kwali. E dí tedí tɛ keíì nɛ̀ è gbì dè. 24Edèè Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò bɛdí wo kàlàn wɔ̀. Wò tan dí wɔ̀. "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, à jɔdè sìɤàì ya, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de keíì nɛ̀ è gbì dè." Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ dɔdí dè wɔ siyɛ̀ì fìvíì bò e kúlò nù. Ní kpákpáì kúlodí nù e dí gbǐn dè tɔ̀ŋ. 25Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ sedí è wɔ jède nyɔɔ́ò wɔ̀ nɛ̀, "De ŋwùnù nàì mì funàì?" Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ ŋwààmàdí wò e sǔlà wo kulùì. Dɔ̀ɔ̀ wò gbidí yiì bídèì wo dè tan, "De wòlù è dè wòlu wɔ̀lɔ́, níì nɛ̀ fìvíì bɛ́ɛ́lɛ́ wó ka wɔ wòì nyìnì yɛ?" 26Jisɛ̀ nɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò jòò wò jidí Kalalii kamu mɛ̀lɛ̀ mɛ̀lɛ̀ gbàáà mɛ̀yà Kɛ̀nɛsalɛ nyɔɔ́ò kagbóè nù. 27Wɔ́ wolodí keíì nù feyàà wɔ̀ gbàdàìdí jiji kɔlɛ̀n. Jííjíɔ̀ wolodí jɛ̌ɛ̀ nù ŋwɔnɔ̀ nyina siíòn dedí wɔ̀ jèdè. Dúwai tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ jàdè jiji wɔ̀lɔ́ wɔ solokpa è dedí nɔɔ̀ wɔ̀ wɔ dè sììn. Wɔ̀ɔ bidí bo nu fun kɛní nɔɔ̀ kpalaíì wúì nù é dedí kwii gbàáà eodè. 28Èé wɔ́ sàdí Jisɛ̀ wɔ̀ fadí wòì dè wɔ jì wɔ bùlù dɔ̀ɔ̀ kɔyàì. Edèè wɔ̀ gbaladí sémbéŋ wɔ̀ nɛ̀, "Jisɛ̀, mùí mú dè Bɛlɛ Bi Gbǐn Ŋgàláà wɔ Jííjíɔ̀, de mù nɛ̀ mù nɛ̀nàì mi? Mù bì kɛn ka nɛ̀nàì mì jídè." 29Jijíɔ̀ tɛmudí wòi wɔ̀lɔ́ èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Jisɛ̀ sedí è nyina siíɔ̀n wɔ̀ wolo wɔ̀ jèdè. Dúwai tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ jàdè wò bidí jijíɔ̀ kpo fa wo mùwàì wɔ̀ jɔ̀lɔ̀ŋwɔ̀ì wo dè wɔi kìi. Kɛ́ nyina siíɔ̀n bidí má wɔ fa, wɔ̀ sɛ̀n ve kpo wúléè wɔ seli jɔ̀lɔ̀ŋwɔ̀íì, nyina siíɔ̀n kɛ̀n ve wɔ̀ dè wɔ bɛ̀nì wɔ̀ sijɛ́ɛ̀ nù. 30Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ bídedí jijíɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Mù nyɛlɛ́ɛ̀ vɛ?" Wɔ̀ tan dí Jisɛ̀, "Mi nyɛlɛ́ɛ̀ dè 'Gbani'." Jijíɔ̀ tɛmudí wòi wɔ̀lɔ́ èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de nyina siíòn tùmùdí wɔ̀ jèdè. 31Nyina siíòn nidí Jisɛ̀ kɛn wò nɛ̀ wɔ̀ɔ tiya wò jobeelíì nù. 32Kwíín kɛ̀in tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ dedí va wo dè de jì kèì kpeŋgáà. Dɔ̀ɔ̀ nyina siíòn fɛlɛdí Jisɛ̀ wɔ̀ì wɔ̀ tiya wò kɛ̌òn jaindè. Jisɛ̀ ŋwunidí wo wòíì. 33Nyina siíòn wolodí jijíɔ̀ jaindè wo bɛ̀ kɛ̌òn jaindè. Kɛ̌òn gbǐn wò kúlaidí kèi seleŋgáà simɛ̀ wo tavà jɔdéè dè wo sìɤàì va. 34Èé wòlúò wó dedí kɛ̌òn wòi kìinù wó sàdí sɛlɛ wɔ̀lɔ́ dí e nɛ̀, wò tùdí simɛ̀ nù wo gbàvàì e fǔìn dè jɛ̌ɛ̀ nù e kanàì dè koi gbààvìíì gbǐn nù é dedí tàvi kagbo dɔ̀ɔ̀ nù. 35Dɔ̀ɔ̀ wòlíì jidí wò sà sɛlɛ́ɛ̀ dí é nɛdí. Wó jidí feé Jisɛ̀ dedí, wò sàdí jijíɔ̀ konù Jisɛ̀ kɔyàì nyina siíòn wolodí wɔ̀ jèdè. Wɔ de mùwàì mùwàì dedí bulu kàí fɔ́ɔ́n wɔ wúlúì nu fɔ̀mù fɔ̀mù, wɔ dè sɛlɛ̀ ei nde sà bulu kàí. Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ ŋwààmàdí wòlíì dí tìti. 36Wòlúò wó sàdí sɛlɛ́ɛ̀ dí wò sedí è wòlíì jɛ́ Jisɛ̀ bawodí jijíɔ̀ nyina siíòn dedí wɔ̀ jèdè. 37Dɔ̀ɔ̀ Kɛ̀nɛsalɛ kagbóè nu nyɔɔ́ò gbǐn wò sedí è Jisɛ̀ wɔ̀ wolo wo tàvíì nù. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, sɛlɛ́ɛ̀ wó nyìnìdí èì è ŋwààmàdí wò dí tìti. 38Jijíɔ̀ Jisɛ̀ kɛn dí nyina siíòn dè wɔ̀ jèdè wɔ̀ fɛlɛdí Jisɛ̀ wɔ̀ì wɔ̀ nɛ̀, "Mù bì kɛn ŋwúndè à mù sɔn à bɛ̀." Kɛ́ Jisɛ̀ sedí è wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, 39"Bɛ̀ jèè mù jojɛ mù se è mù gbàíòn wɔ̀lɔ́ gbǐn Ŋgàla wɔ̀ì nɛ̀ ya mù ŋwùnù." Edèè jijíɔ̀ kɔin dí jɛ dɔ̀ɔ̀ e dí gbǐn wɔ̀lɔ́ Jisɛ̀ nɛdí è wɔ̀ì, wɔ dè e wòlíì se. 40Èé Jisɛ̀ wɔ́ kpelaidí jèdè kamu mɛ̀lɛ̀ mɛ̀lɛ̀ gbàáà mɛ̀yà wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ bɛ̀àìdí wɔ̀ gbulu èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wò dedí wɔ jàde tuwànù. 41Jiji dɛ̀ɛ̀ wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Jàilɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí wòlù gbàáà Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóè ŋwùnù. Wɔ̀ jidí wɔ bùlù Jisɛ̀ kɔyàì wɔ fɛlɛ̀ dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ì wɔ̀lɔ́ wɔ̀ bɛ̀ wɔ bóè kudè, 42èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ jí nyíínɔ̀ kɔlɛ́ɔ̀n wɔ́ dedí nɔɔ̀ tèì kowaa kwai sɔn wɔ̀ dedí kèdènù dí tìti, e dí tedí tɛ wɔ falan. Jisɛ̀ wó dedí naà bɛ̀nù gbani gbàà ŋwànìdí wɔ̀ bu tùù wòlíì kalàì wɔi fandɛ́ɛ̀ gbǐn. 43Nyinɔ dɛ̀ɛ̀ dedí va wɔ̀lɔ́ tòyo kèdè dedí wɔ̀ì. Kède wɔ̀lɔ́ dedí nɔɔ̀ wɔ̀ì sànyà gbǐn nù e sìɤàìnù e bɛ̀nì tèì kowaa kwai sɔn. Wòlù gbǐn èì dí wɔ bawòì gbɛ̀. 44Wɔ̀ kɔin dí Jisɛ̀ wɔi jèè gbaniíì tidì wɔ bòlò dɔ̀ɔ̀ wɔ jogbóè èì. Ŋwɔnɔ̀ e dí de fúmù fúmù nù wɔ tòyóè wolodí naà de kwalìì. 45Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ bídedí wɔ̀ nɛ̀, "Wòo bòlòo mìì yɛ?" Edèè wòlíì gbǐn tan dí wòì e nyɔ̀ɔ̀ sì. Dɔ̀ɔ̀ Pitɛ̀ tan dí wɔ̀ "Wòlù Nyɔɔ́ɔ̀, mù sà wòlù gbani gbàa yèlé dòdóè wo dè mùì fandɛ̀, téŋ dè mù nù ko." 46Kɛ́ Jisɛ̀ tan dí, "Wòlù dɛ̀ɛ̀ bòlòo mìì. Ŋwɔnɔ̀ mà sì è mi de kewu sún è mìì wolo ya." 47Èé nyinɔ́ɔ̀ kàdí è sì wɔ̀ nɛ̀ gbulu gbǐn èì e dí dè wɔ́ kìima wɔ bulùì, wɔ jɛ́ɛ̀ dedí tìnìnù wɔ jì wɔ bùlù Jisɛ̀ kɔyàì. Wòlíì gbǐn sǐn ku wɔ̀ tɛmudí è wɔ̀lɔ́ ŋwùnù wɔ́ bòlòdí Jisɛ̀ wɔ̀ì nɛ̀ mùndí jɛ́ wɔ́ bawodí e dí de fúmù fúmù nù. 48Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wɔ̀, "Mi jí nyíínɔ́ɔ̀, funaíì mú funàì mì è mù bawo ya. Bɛ̀, Ŋgàla wɔ nì mù kulu lɔ̀mù faàòn." 49Èé Jisɛ̀ wɔ́ dedí wòi wɔ̀lɔ́ tɛmùnù, tedí sún wolodí Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóè wúlú nyɔɔ́ɔ̀ bóè nù wò tan wɔ̀, "Mù jí nyíínɔ́ɔ̀ wɔ̀ falan ya. De ŋwùnù naà mù dè Sɛlɛ Siya Nyɔɔ́ɔ̀ nùu tànù?" 50Kɛ́ Jisɛ̀ wɔ́ nyìnìdí wɔ̀lɔ́ èì wɔ̀ sedí è Jàilɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Ka fèdà kulu. Funàì nɔɔ̀ Ŋgàla kɔlɛ̀n, wɔ̀ bawo ve mù jíɔ̀." 51Wó tilidí bóè kudè, Jisɛ̀ wɔ̀ì dí è ŋwuni nɛ̀ wòlù wùlɛ soolo wò jòò wó jì bóè nù kúlùn. Kɛní nɔɔ̀ Pitɛ̀, Jɔ̀ɔ́n nɛ̀ Jìín e kanàì dè nyinɔ jáo biyɔ́ɔ̀ wɔ̀ nu nɛ̀ wɔ̀ te. 52Wòlíì gbǐn kpóŋ dedí sŏnù wo dè jààsɛŋ de kúlà. Kɛ́ Jisɛ̀ tan dí wò, "Nà wolo sŏ èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de nyinɔ jáo biyɔ́ɔ̀ dè nɔɔ̀ ŋwunìnù!" 53Wòlúò sadí Jisɛ̀ nù nyàmà èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wò sìdí è wò nɛ̀ nyinɔ jáo biyɔ́ɔ̀ wɔ̀ falan ya. 54Kɛ́ Jisɛ̀ bùlùdí nyinɔ jáo biyɔ́ɔ̀ faáàn eu wɔ̀ tan wɔ̀, "Jí biyò, dɔdè mù ko!" 55E dí de fúmù fúmù nù lɔ̀ɔn fɔŋwù jidí nyinɔ jáò biyɔ́ɔ̀ nù jèè wɔ dɔdè wɔ ŋwúnù. Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sedí è wòlíì wò nì jí biyɔ́ɔ̀ jìlɛ̀ wɔ̀ jì è. 56Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ sǔladí jí biyɔ́ɔ̀ wɔ̀ gbàíòn kulùì. Kɛ́ Jisɛ̀ kpiin dí wò wɔ̀lɔ́ wò se e sún gbǐn wòlù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\