Luù 9

1Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ jívidí wɔ de namu nyɔ̀ɔ̀ì kowaa kwai sɔ́òn dí kɔlɛ̀n. Wɔ̀ nidí wò de kewu nyina siíòn wou jìjà nɛ̀ mùndí kède towò towóì bawo ŋwùnù. 2Wɔ̀ tiyadí wò, wò kèlì Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nɛ̀ mùndí wò bawo kèdè wòlúò. 3Wɔ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Na bɛ̀nì jíde sún gbǐn namúì nù. Nàa bɛ̀nì namàì kudù nɛ̀ pɛ̌pɛ́. Nàa bɛ̀nì jìlɛ̀ kpedeó lɛkwai. Nàa bɛ̀nì dùmai sɔìn sɔìn. 4Nà bɛ̀ má jɛ nù, bo wɔ̀lɔ́ gbǐn wó bùwà ve na funai gbǐlà è nù, nàa wolo va è sìɤàìnù nà wolo jɛ dɔ̀ɔ̀ nù. 5Nà bɛ̀ má jɛ gbǐn nù va nyɔɔ́ò wòì nà jàdè faàìn dùmà, nà dè má va wolo nù nà gbɔ̀dɔ̀ kɔyàì. Na kɔyai fowóè dè ve na seele wo ŋwùnù." 6Edèè Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò dɔdí dè wo kɔ̀ìn koi gbààvìíì gbǐn nù wo kɔ̀ìn mùndí díì gbǐn wo dè wòlíì Ŋgàla kòwài se e kàn Tedí Kàí wo dè mùndí wòlíì bawo. 7Èé Ɛlɔ̀, wɔ̀lɔ́ wɔ́ dedí Lùuŋ kadáà sǐn Kalalii tàvíì eu jìjà wɔ́ nyìnìdí sɛlɛ wòló gbǐn èì é dedí nɛ̀nù, wɔ̀ì dí wɔ̀lɔ́ sì wɔ́ nɛ̀ ve è. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Jisɛ̀ wɔ fǔìn towò towóì dedí nɔɔ̀ de gbàvàìnù. Wòlíì téŋ tan dí wòlu wúlú Ŋgàla nímí kwali nyɔɔ́ɔ̀, Jɔ̀ɔ́n, wɔ̀ dè dɔ̀ ya falan jɔ̀ɔ̀. 8Téŋ tan dí Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ɔ̀ Ìlaijà wɔ́ dedí, wɔ̀ wɔ̀ dè nì wɔ́ jìì. Téŋ tan Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò wó dedí wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ va nù wo sún è dè nì wɔ́ dɔ̀ì dè falan jɔ̀ɔ̀. 9Dɔ̀ɔ̀ Ɛlɔ̀ wɔ bulúì wɔ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, "Mi bulúì mà tiyaó wòlù wo seli Jɔ̀ɔ́n wúlú. Kɛ́ wòo naà wɔ̀ dè wɔ̀lɔ́ má dè sɛlɛ towò towóì èì nyìnìnù e kàn wɔ̀?" Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ gbidí naà gbulu de kìi wɔ̀ gbǐlà Jisɛ̀ wɔu sǐn. 10Èé Jisɛ̀ wɔ de namu nyɔɔ́ò kpelaidí jèdè wò sedí wɔ̀ sɛlɛ wɔ̀lɔ́ gbǐn wó nɛdí è. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ júwadí wò wo saja wo bɛ̀ Bɛ̀saida jɛ̌ɛ̀ nù. 11Èé gbaniíì nu nyɔɔ́ò kàdí wo bɛ̀áì sì wò ŋwànìdí wɔ̀ bu. Jisɛ̀ dùmàdí wò jàdè faàìn wɔ se wò sɛlɛ̀ e kàn Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀. Wɔ̀ bawodí kèdè wòlu wòló wó nɛdí wɔ̀ bawo wò. 12Èé kùlɔ́ɔ̀ kàdí bɛ̀nù dè, Jisɛ̀ wɔ de namu nyɔ̀ɔ̀ì kowaa kwai sɔ́òn jidí wɔ bò wò nɛ̀, "Tiya wòlíì wò bɛ̀ nài fandɛ jɛ̌ì e kanàì dè koi gbààvìíì pɛ́ nù wò kìi jìlɛ̀ dè nɛ̀ funai pɛ́. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de fèlé dí dè sú." 13Kɛ́ Jisɛ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Na bulúì nà nì wò jìlɛ̀ wò jì è." Wò sìnyàdí wɔ wòì dè wò nɛ̀, "Jìlɛ wɔ̀lɔ́ é dè nà jɔ̀ɔ̀ è dè nɔɔ̀ kpowú kelíì wààyò e kanàì dè sanii sɔn. Kɛní à yá bɛ̀ á tɛn jìlɛ̀ gbani pàsa wɔ̀lɔ́ ŋwùnù." 14(Jijíò wó dedí va wò gbɛdí kɔ̀lɛ̀ wúlú kowaa koai wààyo dèì.) Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sedí è wɔ jède nyɔɔ́ò wɔ̀ nɛ̀, "Nà dùmà wò dè kelìì kɔlɛn kɔlɛ̀ìn nù pɛ́ɛ̀. Wòlìì kowaa wààyo dòdo dedí kèlè kɔlɛ̀n nù." 15Èé wó kàdí wòlíì dè dùmà, 16wɔ̀ júwadí kpowúì wààyóè e kanàì dè sanii sɔ́òn, wɔ kìi jìjàìndéè wɔ gbɛ̀lɛ̀ jìlɛ́ɛ̀. Edèè wɔ̀ sɛ̀n dí è nù kpúdú kpúdú, wɔ tù è wɔ jède nyɔɔ́ò jɔ̀ɔ̀ wò tèàì gbaniíì nu nyɔɔ́ò gbǐn. 17Gbaniíì nu nyɔɔ́ò gbǐn wò jidí jìlɛ́ɛ̀ wo túdú si. Ŋwɔnɔ̀ jìlɛ́ɛ̀ é tedí jèè wɔ jède nyɔɔ́ò gbanaidí èì e si soloi kowaa kwai sɔn. 18Sànyà dɛ̀ɛ̀ nù Jisɛ̀ nɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò jòò wò dedí dí kɔlɛ̀n, wɔ dè Ŋgàla sɔ̀. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ bídedí wò bíde wɔ̀lɔ́ wɔ̀ nɛ̀, "Wòo gbaniíì nu nyɔɔ́ò nɛ̀ mà dè?" 19Wò sìnyàdí wɔ wòì dè wò nɛ̀, "Wòlíì téŋ nɛ̀ mù mù wòlu wúlú Ŋgàla nímí kwali nyɔɔ́ɔ̀ Jɔ̀ɔ́n. Téŋ nɛ̀ mù mù dè Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ɔ̀ wó bidí wɔ tan Ìlaijà. Téŋ nɛ̀ mù dè Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò sún wó dedí wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ va nù, wɔ́ dɔ̀ì dè jèè falan jɔ̀ɔ̀." 20Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ bídedí wò wɔ̀ nɛ̀, "Na nì nà ŋwɔnɔ̀, wòo nà nɛ̀ mà dè yɛ?" Pitɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Mù mù dè Wòlúɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn." 21Èé Pitɛ̀ kàdí dɔ̀ɔ̀ tɛmu, Jisɛ̀ kpiin dí wò wɔ̀ nɛ̀ wòo se sɛlɛ wɔ̀lɔ́ wòlu sún gbǐn. 22Wɔ̀ sedí è wò mùndí wɔ̀ nɛ̀, "Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ wɔ̀ yá mànɔwɔ tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà sà. Tàvi nyɔɔ́ò saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò, nɛ̀ kaɤa siya nyɔɔ́ò jòò wò yá wɔ̀ jàdè faàìn sa. Wò yá wɔ̀ java, ŋwɔnɔ̀ kùlùì taàn tì má wɔ̀ dè ve falan jɔ̀ɔ̀." 23Edèè Jisɛ̀ sedí è wo gbǐn wɔ̀ nɛ̀, "Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ jàvà wɔ namàì mi kɔya bèéì nù wɔ̀ yá wɔ bului nù kulu sa, wɔ mànɔwɔ sànyà gbǐn nù mùnɛ̀ mì. 24Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ kavàì ve wɔ lɔ̀ɔn fɔŋwúì eu jìjà wɔ̀ wɔ̀yà ve è nù. Kɛ́ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ sa ve wɔ lɔ̀ɔn fɔŋwúì nù kulu mi ŋwùnù, wɔ̀ sà ve wɔ lɔ̀ɔn fɔŋwúì jèè. 25Tàode lɛ́ì gbǐn dè má wòlu bèè ŋwɔnɔ̀ wɔ wɔ̀yà wɔ lɔ̀ɔn fɔŋwúì nù, jɛ́ naà wɔ̀ nɛ̀ ve kulùì nù? Wɔ̌ jídè gbǐn nɛ̀ì gbɛ̀ wɔ sà è jèè. 26Wòlù gbǐn nɛ̀ má tɛ̀ɛ̀mì mi ŋwùnù e kanàì dè mi sɛlɛ siyáà, Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ nɛ̀ wɔ tedíò jòò wò jì má wɔ̀ Te wɔ de kewúì nù, wɔ̀ pɛ́ wɔ̀ nɛ̀ ve tɛ̀ɛ̀mì wɔ ŋwùnù. 27Mà dè na ŋgàmáà senù, wòlíì téŋ dè vè wŏ falan e sìɤàì nù wo sà Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀." 28Jisɛ̀ wɔ́ tɛmudí sɛlɛ wòló dɔ́wɔ́ kɔlɛ̀n kàdí è nù wolo, wɔ̀ júwadí Pitɛ̀, Jɔ̀ɔ́n e kanàì dè Jìín, wo bɛ̀ kèíì wúlú tidì Ŋgàla sɔ̀. 29Jisɛ̀ wɔ́ dedí Ŋgàla sɔ̀nù, wɔ kúì e nyàŋgè nyàŋgè kpáì dìnàìdí èì. Wɔi jújúì dedí nɔ̀lɔ̀nù e dè tɔnì bulu pépé. Wòlu sún gbǐn èì dí tàvíì nù de wɔ́ jì jújú dɔ̀ɔ̀ tɔnàì gbɛ̀ e tì dɔ̀ɔ̀ eu. 30Jijìì sɔn jidí wo dè Jisɛ̀ bo dɛ̀kpɛì. Mosè nɛ̀ Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ɔ̀ Ìlaijà sɔn wò è dedí. 31Jijìì sɔn wòló jìàìdí bɛlɛ bi gbàà nù, wo siyɛ Jisɛ̀ bò è kàn jɛ́ wɔ́ dedí wòlù wɔ falan Jèlusàlɛ̀ŋ. 32Dɔɔ gbǐn é dedí nɛ̀nù Pitɛ̀ nɛ̀ wɔ̀ bàdéò jòò wò dedí ŋwuninù. Kɛ́ wó kàlun dí wò sàdí Jisɛ̀ wɔ nyàŋgè nyàŋgè kpáì ei dìnàì dìnàì, jijìì sɔn dè wɔi fandɛ̀ ŋwúnùnù. 33Jijìì sɔ́òn wó dedí bɛ̀nù, Pitɛ̀ tan dí Jisɛ̀, "Wolu Nyɔɔ́ɔ̀, è dè sɛlɛ kàí gbàà á dè vè. Ŋwúndè à tawo fàgbòì taàn, kɔlɛ̀n dè ve mù ŋwùnù, kɔlɛ̀n dè Mose ŋwùnù, kɔlɛn dɛ̀ɛ̀ Ìlaija ŋwùnù." (Kɛ́ Pitɛ̀ wɔ́ dedí wòi wɔ̀lɔ́ tɛmùnù, wɔ̀ì dí wɔ̀lɔ́ sì wɔ́ dedí e tɛmùnù.) 34Pitɛ̀ wɔ́ dedí wɔ̀lɔ́ tɛmùnù ní kpindíì gbidí jìjàìndéè. Ní dɔdɔ́ɛ̀ gbidí wou jìjà, wo jínù wolodí dí tìti. 35Wòi sún wolodí ní dɔdɔ́ɛ̀ nù è nɛ̀, "A mi Jííjíɔ̀ dè wɔ̀lɔ́ má kàlàì wɔ̀ faàn. Nà nyìnì wɔ wòì!" 36Èé e dí kàdí bú dè wòì dí jijìì sɔ́òn sà ye Jisɛ̀ wɔi fandɛ̀. Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò wó sàdí sɛlɛ̀ wɔ̀lɔ́ dí wò kaladí wo ŋwɔ́ɛ̀. Dúwàì sɔn jàdè wòì dí e sún gbǐn wòlù wùlɛ̀ se. 37Dɔ̀ɔ̀ wɔi jède sànyáà nù wó dè kèíì kúlònù, wòlu gbani gbàà jìàìdí Jisɛ̀ gbulu. 38Jijì kɔlɛ̀n dedí gbaniíì tidì wɔ̀ jívaidí Jisɛ̀ jìjà wɔ̀ nɛ̀, "Sɛlɛ Siya Nyɔɔ́ɔ̀, mùi fɛlɛ̀ fɛlɛ̀ì dè jì nɛ̀mu káí mù sà mi jíɔ̀. Mi jí kɔlɛ́ɔ̀n dè. 39Nyina siíɔ̀n fa má wɔ̀, wɔ̀ ka bùlù jùdéè tamu fuí fuíì dè wɔ nùu wolo, wɔ dè nɔɔ̀ kilàìŋ. Wɔ kìyá wɔ̀ì wolo màánɔ̀ɔ̀ŋ tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ ka wɔ̀ì nɛ̀! 40Mà fɛlɛo mù jèdè nyɔɔ́ò wòì wò kɛ̀n nyina siíɔ̀n dè wɔ̀ jèdè kɛ́ wo e dí èì gbɛ̀." 41Jisɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Nàí ná dè tàodè kɔ̀ɔ̀nu, nàì wòlù kàì dè. Na kulu de kùláà de kpɛn kpɛn, ŋwɔnɔ̀ nàì Ŋgàla funàì. Dúwáì fɔn dòdo jàdè mà dè wòlù ma dè nai fandɛ̀? Dúwáì fɔn dòdo jàdè mà kálí ve kulu nà jɔ̀ɔ̀." Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ sedí è jí jijíɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Nyìnì mù jí jííjíɔ̀ fèléè." 42Èé wɔ́ dedí Jisɛ̀ bò jìnù, nyina siíɔ̀n fadí wɔ̀ jùdéè wɔ dè wɔ de dela, tamu fuí fuíì dè wɔ nùu wolo. Jisɛ̀ kpiin dí nyina siíɔ̀n wɔ bawo jiji jáo biyɔ́ɔ̀ wɔ tù wɔ̀ wɔ̀ te jɔ̀ɔ̀. 43Ŋgàla wɔ de kewúì nɛdí è wòlíì gbǐn wo kulùì sǔlò èì. Wòlíì dedí nɛnɛ̀ kulu de kùlànù, e kàn kului sǔlà sɛ̀lɛ́ì Jisɛ̀ wɔ́ nɛdí è. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ sedí è wɔ jède nyɔɔ́ò wɔ̀ nɛ̀, 44"Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ mà dè e na senù e díwòò èe tì na wúlú nù. Wò dè Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ kamu jìnù wò tù wɔ̀ wòlíì jɔ̀ɔ̀." 45Kɛ́ wɔ jède nyɔɔ́ò wòì dí sɛlɛ̀ wɔ̀lɔ́ èì ndè sa, wɔ́ dedí e wo senù. Wɔ̀ kìimadí wɔ wòíì nu saáì wòì, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ì dí jàvá wó sà èì ndè. Ŋwɔnɔ̀ wò dedí ŋwààmùnù wò bídè wɔ̀ e kàn wɔ̀lɔ́ wɔ́ dedí e tɛmùnù. 46Mɛndɛ sún jidí Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò tidì e kàn wɔ̀lɔ́ wɔ́ dè wòlù gbàáà wo gbǐn tidì. 47Èé Jisɛ̀ kàdí wɔ̀lɔ́ sì é dedí wo kulúì nù, wɔ̀ júwadí jí biyo dɛ̀ɛ̀ wɔ ŋwúnà wɔ̀ wɔi fandɛ̀ wɔ̀ tan wɔ jède nyɔɔ́ɔ̀, 48"Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ ka jí biyo wɔ̀lɔ́ dòdóè jàdè faàìn dùmà mi nyɛlɛ́ɛ̀ nù, wɔ̀ mi bulúì jàdè faàìn dùmà ya. Ŋwɔnɔ̀ wòlù dùmà má mì jàdè faàìn, wɔ̀ wɔ̀lɔ́ jàdè faàìn dùmà ya wɔ́ tiyàì mì. Na gbǐn tidì wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ sɛlɛ̀ èì nù ŋwɔmu na tidì wɔ̀ wɔ̀ dè wòlù gbàáà." 49Dɔ̀ɔ̀ Jɔ̀ɔ́n tan dí Jisɛ̀, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, à sào Jijì kɔlɛ̀n wɔ dè nyina siin de kɛ̀n mù nyɛlɛ́ɛ̀ nù. Dɔɔ ŋwùnù à seo è wɔ̀ à nɛ̀ wɔ̀ 'Wolo dɔɔ nɛ̀ì, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de nàí á dè mù jède nyɔɔ́ò wɔ̀ì nà sún dè.' " 50Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wò, "Na nɛ̀ì wɔ wolo dɔɔ nɛ̀ì. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ì nà ŋwúnai siìn wɔ̀ dè na sún." 51Èé Jisɛ̀ wɔ Ŋgàlaò jɛ bɛ dúwáì kàdí dàìnù dè wɔ̀ dùmàdí naà wúlú, wɔ dè Jèlusàlɛŋ bɛ̀àì. 52Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ tiyadí wòlu téŋ wɔi ku. Wò dɔdí dè wo bɛ̀ Sàmeliya nyɔɔ́ò wo jɛ̌ɛ̀ dɛ̀ɛ̀ nù wò nyàŋgè funai wɔ sɛ̀lɛ̀ ŋwùnù. 53Kɛ́ jɛ nyɔɔ́ò nɛdí wɔ̀ jì má wŏ wɔ̀ jàdè faàìn dùmà, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ dedí Jèlusàlɛŋ bɛ̀àì nù. 54Èé Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò Jìín nɛ̀ Jɔ̀ɔ́n sɔn wó sàdí wɔ̀lɔ́ dí wò sedí è wɔ̀ wò nɛ̀, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ mù funàì è dè ve kàí, a jíví kan e wolo jìjàìndè e jì e kinya wò gbǐn kpóŋ?" 55Kɛ́ Jisɛ̀ sììn dí dè wòlìì sɔ́òn bò wɔ kpiìn wò bulu kàí fɔ́ɔ́n. 56Dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀ wò tìdí wo gbì naà jɛ wùlɛ nu bɛ̀àì. 57Jisɛ̀ wó dedí bɛ̀nù jijì dɛ̀ɛ̀ tan dí wɔ̀, "Mà dè mù bu ŋwànìnù mà bɛ̀ feé gbǐn mú bɛ̀ ve." 58Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wɔ̀, "Wù dè kwiwóò jɔ̀ɔ̀, gbò dè nyàndáíò jɔ̀ɔ̀, kɛ́ wúlú funai èì Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ jɔ̀ɔ̀ dè." 59Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sedí è jijì wùlɛ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Jì mù ŋwànì mì bu." Kɛ́ jijíɔ̀ tan dí wɔ̀, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, mì te wɔ̀ falan ya, ŋwúndè nɛnɛ̀ mà bɛ̀ mà sa wɔ dí." 60Jisɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Ŋwúndè wòló lɔ̀ɔn fɔŋwu bulu bulu èì wò jɔ̀ɔ̀ dè wò sa wo nyɔ̀ŋgúɔ̀ dí. Kɛ́ mù yá naà bɛ̀ mu kèlì Tedí Kàí é kàìn Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀." 61Edèè jiji wùlɛ̀ tan dí wɔ̀, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, mà dè mù bu nwànìnù, kɛ́ ŋwúndè nɛnɛ̀ mà bɛ̀ mà kwa mì gbàíòn bɔ̀ì." 62Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sedí è wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Jòwò nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ ka jòwònù dè wɔ kulúì dè wɔi jèe kɔde tɔ̌ɛ̀ nù, wɔ̀ì jòwòì gbɛ̀ Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nu."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\