Maà 1

1A Tedí Kàíì dè é kàìn Jisɛ̀ Kolàì, Ŋgàla wɔ Jíɔ̀. 2E tɔide kodí mùnɛ̀ jɛ́ Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ɔ̀, Àìseyà, wɔ́ sàadadí è, "Ŋgàla nɛ̀, 'A mi tedíɔ̀ dè. Mà tiya ve wɔ̀ mùi ku wɔ kali gbulúì mù ŋwùnù.' 3Wòlu sún dè kèlìnù sijɛ́ɛ̀ nù wɔ̀ nɛ̀, 'Nà nyàŋgè Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ gbulúì. Nà folì è dè wɔ̀ kɔ̀ìn!' " 4Dɔ̀ɔ̀ Jɔ̀ɔ́n toludí wòlíì sǐn ndè sijɛ gbàáà nù wɔ dè wo wúlú Ŋgàla nímí kwali, wɔ dè mùndí wɔ Ŋgàla kòwàíì tɛmu. Wɔ̀ tan dí wò, "Nà nì na sɛlɛ siíìn budè ku mà kwali nà wúlú Ŋgàla nímí. Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ má Ŋgàla te ve na sɛlɛ siíìn nu tǔn." 5Wòlúò gbǐn wó wolodí Jùdiyɛ kagbóè nù e kanàì dè Jèlusàlɛŋ jɛ gbàáà nù wò bɛdí Jɔ̀ɔ́n wɔ wòíì ei nyìnì. Wò kajadí wo sɛlɛ siíìn wɔ kwali Ŋgàla nímíì wò wúlú wò Jɔdin níì nù. 6Jɔ̀ɔ́n wɔi jújúì dedí sowó fale dùì. Wɔ kaàn mùwàì dòyóè dedí nɛ̀mɛ̀ kun. Wɔ̀ bidí kudii jì nɛ̀ jɔkponu. 7Wɔ̀ sedí è wòlúò wɔ̀ nɛ̀, "Jiji wɔ̀lɔ́ wɔ́ dè ji jìnù mii jèè, wɔ sɛlɛ̀ è dè gbàà e tì miu. Màì dè ŋwùwà bɛ́ɛ́lɛ́ ma kàn wɔ kɔyai nde jàkúìn. 8Mà dè nímí na wúlú kwalinù, kɛ́ wɔ̀ kwali ve Ŋgàla Wɔi Nyináà na jaindè." 9E dí èì dí nù jèɤè, Jisɛ̀ wolodí Nasɔlɛ jɛ̌ɛ̀ nù é dè Kalalii kagbóè nù. Wɔ́ tilidí Jɔdin níì kudè, Jɔ̀ɔ́n kwalidí wɔ̀ wúlú Ŋgàla nímí. 10Èé Jisɛ̀ wolodí níì nù feyàà, wɔ̀ sàdí jìjàìndéè dè kali. Dɔ̀ɔ̀ ei jèdè Ŋgàla Wɔi Nyináà dedí kúlònù wɔu mùnɛ̀ póò. 11Ŋgàla wɔ wòíì wolodí jìjàìndéè è nɛ̀, "Mù mù dè mi kului Jí Jííjíɔ̀ bulu bulúɔ̀. Mi kulu de tili tili dè mù ŋwùnù." 12E dí de fúmù fúmù nù Ŋgàla Wɔi Nyináà tiyadí Jisɛ̀ sijɛ gbàáà nù. 13Jisɛ̀ dedí va kùlùì kowaa nyìyɛ̀ jàdè. Setɔ̀ŋ sɛdí wɔ̀ nù. Nɛ̀mɛ kaamu kaamúò dedí va, kɛ́ Ŋgàla wɔ tedíò jidí wo mà wɔ̀ì. 14Wò mɛnidí Jɔ̀ɔ́n kpindi bò nù. Dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀, Jisɛ̀ bɛdí Kalalii kagbóè nù wɔ tɛmu Tedí Kàíì e wolo Ŋgàla jɔ̀ɔ̀. 15Wɔ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, "Dúwáì bulu bulúì è jɛ tili ya. Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ è ja. Nà nì na sɛlɛ siíìn budè ku nà júwàì Tedí Kàíì sɛlɛ̀ ŋgàma." 16Èé Jisɛ̀ wɔ́ dedí naà de namunù Kalalii kamu mɛ̀lɛ̀ mɛ̀lɛ̀ gbàáà fandɛ̀, wɔ̀ sàdí kpélé mɛni nyɔ̀ɔ̀ò sɔn. È dedí Saimɔ̀ nɛ̀ wɔ̀ bi Andùlù. Wò dedí kpéléè kòìnù kamu mɛ̀lɛ̀ mɛ̀lɛ̀ gbàáà nù. 17Jisɛ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Nà ŋwànì mì bu! Mà siya ve nà gbulu jɛ́ ná gbɛ̀ ve wòlu kòì Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù." 18E dí de fúmù fúmù nù wò tedí wo kpélíì wo ŋwànì Jisɛ̀ bu. 19Jisɛ̀ bɛdí nɔɔ̀ ku kpɛɛn wɔ sà Sɛbɛdìì wɔ wóó sɔ́òn, Jɔ̀ɔ́n e kanàì dè Jìín. Wò dedí wo keíì nù wo dè kpéléè nde tavà. 20Jisɛ̀ sàdí wò feyàà wɔ jíví wò. Edèè wò tedí wò téɔ̀ Sɛbɛdìì nɛ̀ wo jòwò nyɔɔ́ò keíì nù wo ŋwànì Jisɛ̀ bu. 21Jisɛ̀ nɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò jòò wò bɛdí jɛ dɛ̀ɛ̀ nù. Jɛ̌ɛ̀ nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Kàpɛneyùŋ. Dɔɔ ei jède sànyáà è dedí Lɔ̀ɔn Sànyà. E sànya dɔ̀ɔ̀ nù, Jisɛ̀ bɛdí Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóè nù wɔ gbì sɛlɛ siyàì. 22Wòlúò wó nyìnìdí wɔ wòíì èì, wo kulùì sǔlodí jɛ́ wɔ sɛlɛ siyáà é dedí. Wɔ sɛlɛ siya siya kpaíì èì dí kaɤa siya nyɔɔ́ò woníì wolàì. Kɛ́ wɔ̀ siyadí wò sɛlɛ̀ wɔ bulu wɔ de kewúì nù. 23Dɔ̀ɔ̀ nù jijì dɛ̀ɛ̀ dedí bóè nù wɔ̀ gbaladí wɔ̀ nɛ̀, 24"Jisɛ̀, Nasɔ̀lɛ jíɔ̀, de mù jàvá mú nɛ̀nàì nà? Mù ja mù kwalàì nà wúlú nù? Mà sì mù dè wòlù. Mù mù wolòì Ŋgàla bò." 25Jisɛ̀ sedí è nyina siíɔ̀n wɔ̀ nɛ̀, "Nɛ̀ e dí bú, mù wolo jijíɔ̀ jaindè!" 26Nyina siíɔ̀n tìnàdí jijíɔ̀ dí tìti. Nyináà gbaladí wɔ wolo jijíɔ̀ jaindè. 27Wòlúò gbǐn wo kulùì sǔlodí, wò tan, "De dè wɔ̀lɔ́ yɛ? Sɛlɛ siya dèèlè dè wɔ̀lɔ́ nì? Jiji wɔ̀lɔ́ de kewu dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ nyina siíòn wou jìjà, ŋwɔnɔ̀ wò ka wɔ wòì nyìnì." 28Dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀, Jisɛ̀ wɔ fǔìn gbàvàìdí dè Kalalii kagbóè gbǐn nù de fúmù fúmù nù. 29Jisɛ̀ nɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò jòò e kanàì dè Jìín nɛ̀ Jɔ̀ɔ́n, wò wolodí Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóè nù wo bɛ̀ Saimɔ̀ nɛ̀ Andùlù sɔn wo bóè nù. 30Saimɔ̀ wɔ̀ nundaáà sɛŋwu tun kwalidí wɔu. Wɔ̀ dedí wɔ kpayáà eodè funù. 31Jisɛ̀ bɛdí wɔ bulu wɔ faáàn eu wɔ júwà wɔ̀ dè wɔ bawo wɔ̀. Dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀, Saimɔ̀ wɔ̀ nundàà dùmàdí wò jàdè faàìn, wɔ dè woi sɛlɛ̀ nɛ̀ kàí fɔ́ɔ́n. 32Èé fitili kàdí dè kwali, wòlíì nyìnìdí kèdè wòlúò Jisɛ̀ bò e kanàì dè wòlúò nyina siíòn dedí wò jèdè. 33Jɛ nyɔɔ́ò gbǐn wò gbanaidí èì bóè kudè. 34Jisɛ̀ bawodí kède towò towóì wɔ kɛ̀n nyina siíòn dè. Wɔ̀ì dí è ŋwuni nyina siíòn wó jì siyɛ, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wò sìdí wɔ̀. 35Dɔɔ ei jède sànyáà è dedí nɔɔ̀ sàn tidi kɛ́ɛ́lɛ́, Jisɛ̀ dɔdè wɔ tolu bóè nù. Wɔ̀ wolodí jɛ̌ɛ̀ nù wɔ bɛ dídɛ̀ɛ̀ wɔ̀ kɔlɛ̀n wɔ sɔ̀ Ŋgàla. 36Kɛ́ Saimɔ̀ nɛ̀ wɔ̀ bàdéò jòò wò ŋwàlàdí wo dè Jisɛ̀ de kìi. 37Èé wó sàdí wɔ̀, wò sedí è wɔ̀ wò nɛ̀, "Wòlíì gbǐn dè mù de kìinù." 38Kɛ̀ Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "À yá jɛ̌ì nù bɛ̀ fèlé ei fandɛ́ɛ̀. Kɛní mà yá Ŋgàla kòwàì tɛmu jɛ dòò nù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ dè, dɔɔ ŋwùnù mà jìì." 39Edèè wɔ̀ namudí dè Kalalii kagbóè gbǐn nù, wɔ dè Ŋgàla kòwài tɛmu Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóì nù, wɔ dè nyina siíòn de kɛ̀n wòlíì jèdè. 40Tàin kèdè nyɔɔ dɛ̀ɛ̀ jidí Jisɛ̀ bò wɔ bùlù wɔ̀ kɔyàì wɔ̀ nɛ̀, "Jisɛ̀, mà mìì. Mù jàvà má mù gbɛ̀ mìì nàndí saì." 41Jijíɔ̀ jààsɛŋ kamudí Jisɛ̀ wɔ dàì wɔ̀ì, wɔ bòlò wɔ̀ì. Jisɛ̀ sedí è wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Mà jàvá má nɛ̀ è. Nàndí wolo mùì vɛ!" 42E de fúmù fúmù nù tàìn wolodí naà jijíɔ̀ wɔ̀ì. 43Edèè Jisɛ̀ kpiin dí jijíɔ̀ wɔ tiya wɔ̀ de fúmù fúmù nù. 44Jisɛ̀ sedí è wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Tuwà nɔidè! Ka se sɛlɛ wɔ̀lɔ́ wòlu sún gbǐn! Kɛ́ bɛ̀ saaɤà sa nyɔɔ́ɔ̀ bò vɛ, wɔ̀ kìi mù jɛ́ɛ̀ èì mù tù mù saaɤa lɛ́ɛ̀ wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ mùnɛ̀ jɛ̀ Mosè wɔ́ tɛmudí! Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve wòlíì gbǐn sì è wò nɛ̀ mù bawo ya." 45Kɛ́ jijíɔ̀ wolodí va wɔ̀ gbì naà wɔ bawo sɛ̀lɛ́ɛ̀ e fǔn de gbàvàì díì gbǐn. Bulu bulúì nù jijíɔ̀ wɔ siyɛ kɛ́ɛ́lɛ́ɛ̀ ŋwùnù, Jisɛ̀ wɔ̀ì dí naà jɛ gbǐn nu bɛ̀ì gbɛ̀ ye nɔɔ̀ kpáú. Kɛ́ wɔ̀ bɛdí naà dídɛ̀ɛ̀ wɔ̀ kɔlɛ̀n wòlíì dè tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wolo wo dè wɔ bo bɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\