Maà 10

1Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ wolodí dí dɔ̀ɔ̀ wɔ bɛ̀ Jùdiyɛ kagbóè nù wɔ jíyà Jɔdin níì. Dɔ̀ɔ̀ mùndí wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ jidí Jisɛ̀ bò wɔ siya wò sɛlɛ̀ mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ wɔ́ bidí nɛ̀. 2Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò téŋ jidí wɔ bò wò sɛ wɔ̀ nù. Wò tan dí wɔ̀, "Se nà vɛ nà kaɤáà nɛ̀ jijì jàvà má wɔ̀ gbɛ̀ wɔ̀ sɔ̀nɔ́ɔ̀ jɛì yɛ̀?" 3Jisɛ̀ sìnyàdí wo bídéè dè wɔ̀ nɛ̀, "Kaɤáà fɔn Mosè nidí nà ku?" 4Wò tan dí wɔ̀, "Mosè ŋwunidí è wɔ̀ nɛ̀ jijì gbɛ̀ de tɛ̀nài jàkun sàadai, wɔ nì è wɔ̀ sɔ̀nɔ́ɔ̀ ku, wo tɛ̀nàì dè." 5Jisɛ̀ sedí wò wɔ̀ nɛ̀, "Na wòlu wòi nyìni sòlíì ŋwùnù, Mosè sàadadí dɔ̀ɔ̀ wɔ nì è nà ku. 6Kɛ́ é wolòì tàodéè tɔide dùmàíì 'Ŋgàla nyàŋgèdí jijì nɛ̀ nyinɔ̀'. 7'Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ bulu wɔ ŋwùnù, jijì te ve wɔ̀ te nɛ̀ wɔ̀ nu, nɛ̀ wɔ̀ sɔ̀nɔ́ɔ̀ sɔn wo kanàì dè, 8wo dè wòlù kɔlɛ̀n.' Ŋwɔnɔ̀ wŏ wòlìì sɔn dè ye. Kɛ́ wò dè wòlù kɔlɛ̀n. 9Lɛ́ì Ŋgàla wɔ́ kwa è dí kɔlɛ̀n wòlù èe tɛ̀nàì è dè." 10Èé wó kàdí bóè nù bɛ̀, Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò bídedí wɔ̀ e kàn sɛlɛ wɔ̀lɔ́. 11Jisɛ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Jijíɔ̀ wɔ́ jɛ ve wɔ̀ sɔ̀nɔ́ɔ̀ wɔ tɔla nyinɔ wùlɛ̀ kɛní wɔ̀ Ŋgàla wɔ kaɤáà nyùmà ya é nɛ̀ ka funa nyinɔ wùlɛ̀ mùi jèè. 12Nyɔìŋ nɔɔ̀ nyinɔ́ɔ̀ bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ̀ jɛ má wɔ̀ wɔ́ɔ̀ wɔ tɔla jiji wùlɛ̀ kɛní wɔ̀ Ŋgàla wɔ kaɤáà nyùmà ya e nɛ̀ ka fun jiji wùlɛ̀ wɔi jèè." 13Wòlíì téŋ nyìnìdí wo wóó nyɛ́ɛ́wíò Jisɛ̀ bò wɔ̀ gbǐlà wòì faàn, kɛ́ Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò dàn dí wòlu dòò. 14Èé Jisɛ̀ kàdí è sì, wɔ̀ jìàìdí wɔ jède nyɔɔ́ò wòì sɛlɛ kulu wɔ̀ tan wò, "Nà wolo wóó nyɛ́ɛ́wíò wòì wò jì mi bò, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wóó nyɛ́ɛ́wii wòló dòdóè wò wò dè Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nu nyɔɔ́ò. 15Na kulu sìɤàì wɔ̀lɔ́ nù, wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ̀ì ve Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ jàdè faàìn dùmà mùnɛ̀ jí biyò, wɔ̌ va dè ŋwàlà." 16Edèè wɔ̀ júwadí wóó nyɛ́ɛ́wiíò wɔ wòlò wò dɛlɛì wɔ gbǐlà wòì faàn, wɔ gbɛ̀lɛ̀ wò. 17Èé Jisɛ̀ wɔ́ kàdí bɛ̀nù dè wɔ de namúì nù, jiji dɛ̀ɛ̀ nyìnìdí wɔ bò simɛ̀ wɔ bùlù wɔ kɔyàì wɔ̀ tan wɔ̀, "Sɛlɛ Siya Nyɔɔ kàíɔ̀, de mà gbɛ̀ ve nɛ̀ì ma sà wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì yɛ?" 18Jisɛ̀ bídedí jijíɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "De ŋwùnù mù jívàì mì wòlù kàì yɛ? Wòlu sún gbǐn èì wòlù kàì dè kɛní nɔɔ̀ Ŋgàla kɔlɛ̀n. 19Mù sì kaɤáì: 'Ka java wòlù! Ka funà wòlu wɔ nyinɔ̀ mùi jèè kpedeó nyinɔ̀ èe fun jijì wùlɛ̀ wɔi jèè. Ka jílè! Ka ni woya seele wòì! Ka nɛ̀ woya! Bì mù te tɛ̀ɛ̀mì nɛ̀ mù nu!' " 20Jijíɔ̀ tan dí wɔ̀, "Sɛlɛ Siya Nyɔɔ́ɔ̀, é wolòì mi jí biyò tòò eu, mà kaɤai wòló gbǐn eu jìjà kìi ya." 21Jisɛ̀ kìidí wɔ̀ ku jàvà gbulu nù wɔ̀ tan wɔ̀, "Sɛlɛ kɔlɛ̀n nɔɔ̀ è teì jèè. Bɛ̀ mù sa mù de kìi lɛ́ì gbǐn sɔŋwɔ̀ mù nì e lɛkwaíì kómbó nyɔɔ́ò ku. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má mù de kìi lɛ́ì dè ve Ŋgàlaò jɛ. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má mu jì mu ŋwànì mì bu." 22Èé jijíɔ̀ nyìnìdí wɔ̀lɔ́ èì wɔ̀ nùmádí ku, wɔ kulu èì dí lɔ̀mù. Wɔ́ wolodí va wɔ̀ kamadí jààsɛŋ tɛ̀gbɛ̀lɛ gbàà èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ nyàŋgèdí wɔ faàn gbì tàvì eu. 23Jisɛ̀ kìidí wɔ jède nyɔɔ́ò ku pɛ́ɛ̀ wɔ̀ tan wò, "E dí kewu ve nyàŋgè nyɔɔ́ò wo ŋwàlà dè Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù." 24Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò wo kulùì sǔlodí wó nyìnìdí wòi wòló wòì, kɛ́ Jisɛ̀ kándaidí nɔɔ̀ è tɛmùì wɔ dè wo tan, "Mì kìo nà, wòlù nɛ̀ má wɔ̀ ŋwàlà dè Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù è dè sɛlɛ kewu kewu. 25E dí kewu kewu è dè nyàŋgè nyɔ̀ɔ̀ wɔ bɛ̀ Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù e tì sowó fale wɔ sɔ́ɔ́yi e nyǔ nu wu nu kɔ̀ìn sɛ̀lɛ̀ eu." 26Wòi wòló sǔladí Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò kulùì fó wo bídàì yiì wò nɛ̀, "Wòo naà wɔ̀ gbɛ̀ ve sɛlɛ siìn nù wolòì yɛ?" 27Jisɛ̀ kìidí wò ku wɔ̀ tan wò, "Wòlu fuyó èì sɛlɛ̀ wɔ̀lɔ́ nɛ̀ì gbɛ̀ wɔ bulùì faàn eu, kɛ́ Ŋgàla kɔlɛ̀n nɔɔ̀ wɔ̀ gbɛ̀ sɛlɛ wɔ̀lɔ́ nɛ̀ì, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ kɔlɛ̀n nɔɔ̀ jɔ̀ɔ̀ de kewu dè sɛlɛ́ì gbǐn nɛ ŋwùnù." 28Edèè Pitɛ̀ siyɛdí wɔ̀ nɛ̀, "Kìi vɛ à lɛ̀ì gbǐn te ya a ŋwànì mù bu." 29Jisɛ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Ŋgàmáà nù, wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ wolo ve wɔ bóè nù wɔ te wɔ̀ bíò, wɔ̀ binɔ́ò, wɔ̀ téɔ̀, wɔ̀ núɔ̀, wɔ wóó, e kanàì dè wɔ kùláì mi ŋwùnù nɛ̀ Tedí Kàíì, 30wɔ̀ sà ve e sún jèè tàode wɔ̀lɔ́ nù e kwalàì nù. Wɔ̀ sà ve boi tɛ̀gbɛ̀lɛ̀, bii tɛ̀gbɛ̀lɛ̀, binɔi tɛ̀gbɛ̀lɛ̀, nui tɛ̀gbɛ̀lɛ̀, wóó tɛ̀gbɛ̀lɛ̀, kùláì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀, e kanàì dè sɛlɛ tàain tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ e tì wòló wou wó dedí wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ e ku nyɔɔ sepá nù. Wɔ̀ sà ve wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔ̀n fɔŋwù bòdí tòò. 31Kɛ́ wòlu tɛ̀gbɛ̀lɛ wòló wó dè kúì nù, wò kalà ve jèè. Wòló wó kaladí jèè wò dè ve kúì nù." 32Wò dedí naà gbulúì eodè wo dè Jèlusàlɛ̀ŋ bɛ̀. Jisɛ̀ dedí wɔ̀ jède nyɔɔ́ò woi ku wɔ̀ dè bɛ̀, wo jínù wolodí. Wòlíì wò dedí wò bu wò dedí ŋwààmùnù. Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ bɛ̀nìdí wɔ jède nyɔɔ́ò dídɛ̀ɛ̀ mùndí wɔ dè wo se wɔ̀lɔ́ é dedí wɔ nɛ̀ jìnù. 33Jisɛ̀ sedí è wɔ jède nyɔɔ́ò wɔ̀ nɛ̀, "Nà kìi vɛ. À dè ve Jèlusàlɛŋ bɛ̀nù, ŋwɔnɔ̀ wò dè Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ kamu jìnù, wò tù wɔ̀ saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò nɛ̀ kaɤa siya nyɔɔ́ò jɔ̀ɔ̀. Wò sa ve wɔu wòì wò java wɔ̀. Dɔ̀ɔ̀ kàmá nɛ̀ wò tù ve wɔ̀ wòlúò jɔ̀ɔ̀ wòì Jusi wóó dè. 34Dòò sa ve wɔ̀ nù nyɔ̀mà wo gbà wɔ̀ì tamù, wo bìlì wɔ̀, wo java wɔ̀. Kɛ́ kùlùì taàn tì má wɔ̀ dɔ̀ ve dè falan jɔ̀ɔ̀." 35Sɛbɛdìì wɔ wóó Jìín nɛ̀ Jɔ̀ɔ́n sɔn wò jidí Jisɛ̀ wɔ bò wò tan wɔ̀, "Sɛlɛ Siya Nyɔɔ́ɔ̀, à jàvá mú nɛ̀ nàì sɛlɛ sún." 36Jisɛ̀ bídedí wò wɔ̀ nɛ̀, "De nà jàvá má nɛ̀ nàì yɛ?" 37Wò sìnyàdí wɔ wòì dè wò nɛ̀, "Mù gbài má mù kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ eu jìjà, à jàvà ve a ko mùi fandɛ̀. Nà sɔ́ɛ̀n, kɔlɛ̀n ko ve mù jìjà faàn eu, kɔlɛ́ɔ̀n ko mù gbɔ̀ɔ̀nù faàn eu." 38Jisɛ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Nàì sì wɔ̀lɔ́ ná dè bídènù e ŋwùnù. Nà gbɛ̀ ve kulu kálìì na namàì taaɤáà nu nímí má dè e nu nímí namai ji jìnù? Nà gbɛ̀ ve kulu kálìì wo kwali nà wúlú Ŋgàla nímí mùnɛ̀ jɛ́ wò yá è mì wúlú kwali nì?" 39Wò sedí è wɔ̀ wò nɛ̀, "À gbɛ̀ e dí èì." Jisɛ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Ŋgàmáà nù, nà gbɛ̀ kulu kálìì na namàì taaɤáà nu nímí mà yá è nù nímí namai, na gbɛ̀ mànɔwɔ́ɛ̀ sàì má dè e sa jìnù. 40Kɛ́ de kewu èì mì jɔ̀ɔ̀ dè má jì kului nù júwà e kàn wɔ̀lɔ́ wɔ́ ko ve mi jìjà faàn eu kpedeó mi gbɔ̀ɔ̀nù faàn eu. Dí dòò dè wòló bèè Ŋgàla wɔ̀ dí e dí nyàŋgè ya wo ŋwùnù." 41Èé Jisɛ̀ wɔ jède nyɔ̀ɔ̀ì kowaáò kpolóè nyìnìdí wɔ̀lɔ́ èì, wò jìàìdí Jìín nɛ̀ Jɔ̀ɔ́n sɔn wòì sɛlɛ kulu. 42Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ jívidí wo gbǐn dí kɔlɛ̀n wɔ̀ tan wò, "Nà sì è nà nɛ̀ wòlu eu jìja nyɔɔ́ò de kewu dè wò jɔ̀ɔ̀ wòlu eu jìjà. 43Wɔ̀lɔ́ ŋwɔnɔ̀ èì nyɔìŋ dè na tidì. Nà kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ jàvà má wɔ dè na wòlù gbàà kɛní e nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ yá wɔ bàdéò wo jòwò nyɔ̀ɔ̀ dè. 44Na kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ jàvà má wɔ dè wòlu ku nyɔ̀ɔ̀, kɛní wɔ̀ yá wòlíì gbǐn wo kɔnyà dè. 45Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ̀ì jì wòlù jòwò wɔ̀. Wɔ̀ jì wɔ̀ jòwò wòlù, nɛ̀ mùndí wɔ̀ falan wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ sɛlɛ nu sa ŋwùnù." 46Wò jidí Jɛleko jɛ̌ɛ̀ nù. Èé Jisɛ̀ nɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò jòò wó dedí va wolonù wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà dedí wò bu. Sǐn fulú jiji dɛ̀ɛ̀ dedí va. Wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ è dedí Bàtèmeeyɔ̀. Wɔ̀ te nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Tɛ̀meeyɔ̀. Bàtèmeeyɔ̀ dedí konù gbulúì fandɛ̀ wɔ dè wòlíì sɔ̀. 47Èé wɔ́ nyìnìdí èì wò nɛ̀ Nasɔ̀lɛ jíɔ̀ Jisɛ̀ wɔ̀ dè jìnù, wɔ̀ gbidí naà gbalàì wɔ dè tan, "Jisɛ̀, Dèèvé wɔ Jííjíɔ̀, bàlà mi jààsɛŋ!" 48Wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ dàn dí wɔ̀ wò tan wɔ̀ nɛ̀ e dí bú. Kɛ́ wɔ̀ dedí nɔɔ̀ gbalanù bulu dí tìti wɔ dè tan, "Dèèvé wɔ Jííjíɔ̀, bàlà mi jààsɛŋ!" 49Jisɛ̀ ŋwúnudí dè wɔ̀ nɛ̀, "Nà jíví wɔ̀!" Dɔ̀ɔ̀ wò jívidí sǐn fulú nyɔɔ́ɔ̀. Wòlíì tan dí jijíɔ̀ wò nɛ̀, "Tili kulu dè! Dɔdè mù ŋwúnù! Jisɛ̀ dè mù jívìnù." 50Wɔ̀ sadí wɔ gbààlìíì nyàŋgbai nù wɔ wòlò è dè, wɔ bɛ̀ jìjà wɔ bɛ̀ Jisɛ̀ bò. 51Jisɛ̀ bídedí wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "De mù nɛ̀ mà nɛ̀ mùì yɛ?" Sǐn fulú nyɔɔ́ɔ̀ sedí è wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Sɛlɛ Siya Nyɔɔ́ɔ̀, mà jàvá má sà dè mùndí." 52Jisɛ̀ sedí è wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Bɛ̀! Mù bawo ya èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ dè mù funàì mì." E de fúmù fúmù nù sǐn fulú nyɔɔ́ɔ̀ gbɛdí naà de sàì. Wɔ̀ ŋwànìdí Jisɛ̀ bu gbulúì eodè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\