Maà 11

1Èé wó kàdí Jèlusàlɛ̀ŋ ei dàìnù dè, wò jidí Bɛfejii nɛ̀ Bɛteni jɛ̌ì nù é dè Ɔle kèì gbàáà èì. Jisɛ̀ tiyadí wɔ jède nyɔɔ́ò sɔn woi ku. 2Wɔ̀ tan dí wò, "Nà bɛ̀ jɛ biyɔ́ɔ̀ nù é dè nài ku. Nà kàmá nɔɔ̀ va tili feyàà nà sà ve sowó fale jí ŋwúnùnù va wɔ̀lɔ́ wòlù gbǐn èì nɛ̀ wɔ̀ budè ko. Nà kpɛlìn wɔ̀ nà nyìnì wɔ̀ mi bò. 3Ŋwɔnɔ̀ wòlù gbǐn bídè má nà, 'De ŋwùnù nà dè dɔɔ nɛ̀nù?' Nà se e nyɔɔ́ɔ̀ nà nɛ̀, Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ jàvá wɔ́ saàì wɔ̀ kpáŋá, ŋwɔnɔ̀ wɔ kala má wɔ̀ tiya ve wɔ̀ jèè." 4Edèè wò bɛdí va wo sà sowó fale jíɔ̀ ŋwúnùnù gbulúì eodè wɔ mùwà mùwà bóè kude tíì èì. Wó dedí wɔ kpɛlìnù, 5woi fandɛ nyɔɔ́ò téŋ bídedí wò wò nɛ̀, "De ŋwùnù nà dè wɔ kpɛlìnù?" 6Wò sìnyàdí è dè mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ Jisɛ̀ sedí è wò. Edèè wòlúò wolodí wòì wo bɛ̀. 7Wó nyìnìdí sowó fale jíɔ̀ Jisɛ̀ bò, wo gbǐladí wo jogbóì sowó fale jíɔ̀ budè. Edèè Jisɛ̀ gbàidí wɔ̀ budè wɔ ko. 8Wòlíì gbǐladí wo jogbóì dè gbulúì eodè, téŋ seli ti fɔ̀ŋwɔ̀ì gbulúì fandɛ kùláà nù wo wòlò è gbulúì eodè pɛ́ɛ̀. 9Wòlúò wó dedí wɔi ku nɛ̀ wòlúò wó dedí wɔi jèè, wò gbidí naà doyo faì jìjà wo dè tan, "Kani koo koíì yoo! Ŋwúndè Ŋgàla gbɛ̀lɛ̀ wɔ̀lɔ́ wɔ́ dè jìnù Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ nù. 10Ŋwúndè Ŋgàla wɔ̀ gbɛ̀lɛ̀ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ é dè jìnù, mùnɛ̀ jɛ́ é dedí nà te gbàáà Dèèvé wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù. kani koo koíì. À nà sa Ŋgàla wɔ̀ì kaaje!" 11Èé Jisɛ̀ gbàidí Jèlusàlɛ̀ŋ wɔ̀ bɛdí Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nù wɔ kìi nyɔkɔíìn gbǐn pɛ́ɛ̀. Kɛ́ kùlɔ́ɔ̀ kàdí bɛ̀, dɔɔ ŋwùnù, wɔ̀ bɛdí Bɛteni nɛ̀ wɔ jède nyɔ̀ɔ̀ì kowaa kwai sɔ́òn jòò. 12Dɔɔ ei jède sànyáà nù, wó dedí Bɛteni wolonù, ŋwɔ̀mù dedí Jisɛ̀ wɔ̀ì. 13Wɔ̀ sàdí fe tíì ŋwúnùnù dí bàìŋ póŋ e wòíì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ è wúlùì. Edèè wɔ̀ bɛdí va kìi è dè má wɔ̀ gbɛ̀ ve e fuyó sún gbǐn sàì. Kɛ́ wɔ́ dàìdí èì, wɔ̀ sàdí nɔɔ̀ e woíì saja èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de èì dí fe to dúwáì dè. 14Jisɛ̀ sɔnidí fe tíì wɔ̀ tan è, "Wòlù gbǐn èe jì mù fuyó jì yɛ." Wɔ jèdè nyɔɔ́ò nyìnìdí wɔ̀ wòíì èì. 15Èé wó gbàidí Jèlusàlɛ̀ŋ, Jisɛ̀ bɛdí Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nù wɔ gbì tǔn nɛ̀ nyɔɔ́ò de kɛ̀ìn va. Wɔ̀ gbǐladí lɛkwai ei dìnàì nyɔɔ́ò teevéì dè e kanàì dè póo sɔŋwɔ sa nyɔɔ́ò wo kpóì. 16Wɔ̀ì dí è nɛ̀ wòlù gbǐn wɔ́ jì nyɔkɔin sún gbǐn Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nù tìnì wɔ́ jì è bɛ̀nì. 17Wɔ̀ siyadí naà wòlíì sɛlɛ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Wò sàadàì wò nɛ̀ Ŋgàla nɛ̀, 'Mì bóè dè ve Ŋgàla sɔ̀àì wòlù gbǐn ŋwùnù.' Kɛ́ nà naà e dí jílè nyɔɔ́ò koai tùwà ya." 18Saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò nɛ̀ kaɤa siya nyɔɔ́ò jòò wó nyìnìdí wɔ̀lɔ́ èì, wò dedí naà gbulu de kìinù wò java Jisɛ̀. Wò dedí wɔ̀ ŋwààmùnù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ sɛlɛ siyáà è sǔladí gbaniíì gbǐn kulùì. 19Èé kǔdúwùlù tilidí, Jisɛ̀ nɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò jòò wò wolodí jɛ gbàáà nù. 20Dɔɔ ei jède sàndéè wó dedí de namunù gbulúì eodè, wò sàdí fe tíì. È kàdí naà falan. 21Pitɛ̀ wɔ kulu sìɤàìdí wɔ̀lɔ́ nù é nɛdí. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ tan dí Jisɛ̀, "Kìi nɛ̀mu, Sɛlɛ Siya Nyɔɔ́ɔ̀, fe tíì mú sɔnió è è falan ya." 22Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Nà funàì Ŋgàla. 23Mà dè na ŋgàmáà senù, wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ tan ve kèi wɔ̀lɔ́ wolo e dí è bùlù júwó nù, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ì e mɛndɛ fi wɔ kulúì nù wɔ funàì wɔ̀lɔ́ wɔ́ tɛmu è, Ŋgàla nɛ̀ ve è wɔ ŋwùnù. 24Wɔ̀lɔ́ ŋwùnù mà se è nà nà sɔ̀ má Ŋgàla lɛ sún, ŋwɔnɔ̀ na funàì è nà nɛ̀ nà sà ve è, Ŋgàla nì ve nà wɔ̀lɔ́ gbǐn ná bídè ve e ŋwùnù. 25Nà ŋwúnù má Ŋgàla sɔ ŋwùnù, è dè má nà sɛlɛ̀ eu bùlù ya e kàn wòlù nà te nɛnɛ̀ e nyɔɔ́ɔ̀ nu tǔn. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má nà Téɔ̀ Ŋgàla wɔ́ dè wɔ jojɛ wɔ̀ te ve nani sɛlɛ siíìn nu tǔn." 27Edèè wò gbàidí Jèlusàlɛ̀ŋ. Èé Jisɛ̀ wɔ́ dedí de namunù Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nù, saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò, kaɤa siya nyɔɔ́ò, nɛ̀ tàvi nyɔɔ́ò jòò wò jidí wɔ bò 28wo bídè wɔ̀ wò nɛ̀, "Sɛlɛ wòló mú dè è nɛ̀nù, wòo tùì mù jɔ̀ɔ̀ e de kewúì yɛ?" 29Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Bíde kɔlɛ̀n dè mì jɔ̀ɔ̀ na ŋwùnù. Nà sìnyà má mi bídéè dè, mà siya ve naà nà feé má saì de kewu wɔ̀lɔ́. 30Nà se è mì vɛ fe Jɔ̀ɔ́n saó wɔ wòlu wúlú Ŋgàla nímí kwali sɛ̀lɛ́ɛ̀ yɛ? È woloó Ŋgàla jɔ̀ɔ̀, kpedeó è woloó wòlu fuyó jɔ̀ɔ̀?" 31Wo saja wò gbidí naà mɛndɛ fiì yii tidì wo dè tan, "De naà à tɛmu ve? À tan má, 'È woloó Ŋgàla jɔ̀ɔ̀', wɔ̀ tan ve nà, 'De ŋwùnù naà nàó Jɔ̀ɔ́n wɔ wòíì funàì?' 32Kɛ́ nà kulu èì kálì á jì wɔ̀ tan è woloó wòlu fuyó jɔ̀ɔ̀." (Wò dedí wòlíì ŋwààmùnù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wòlíì gbǐn kàdí naà è ŋwuni wò nɛ̀ Jɔ̀ɔ́n dedí Ŋgàla wɔ kèlì nyɔ̀ɔ̀.) 33E ŋwùnù wò sìnyàdí wɔ wòíì dè wò nɛ̀, "Àì è sì." Edèè Jisɛ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Mì bɛ́ɛ́lɛ́ mǎ nà siya feé má sàì de kewúì má dè e sɛlɛ wòló nɛ̀nàìnù."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\