Maà 12

1Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ mɛnaidí wòlíì kpaì wɔ̀ nɛ̀, "Jiji dɛ̀ɛ̀ dedí e dí, wɔ̀ sadí gbàlɛ kpele wɔ kèvì gbàlɛ sún è nù wɔ̀lɔ́ é bidí gbài gbǐlà e to fuyíì mùnɛ̀ káláŋwɔ̀ní. Wɔ̀ nɛdí kpaki e kàmàì eu wɔ bíì wù gbàlɛ nímí kwalai ŋwùnù wɔ tawo gbàŋa, kpeléè ei de kɛn ŋwùnù. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ tùdí kpeléè wòlíì téŋ jɔ̀ɔ̀ wò dè eu jìja kìi, è to má wɔ dè e sún wo nì. Wɔ́ kàdí dɔ̀ɔ̀ nɛ̀, wɔ̀ dɔdí dè wɔ bɛ̀ de namu tàvì wùlɛ̀ nù. 2Èé gbàlɛ̀ kuma dúwáì jidí, wɔ̀ tiyadí wɔ kɔnyáò kɔlɛ̀n gbàlɛ̀ eu jìja kìi nyɔɔ́ò bò wò tiya wɔníì. 3Gbàlɛ̀ eu jìja kìi nyɔɔ́ò kamudí kɔnyáà wo bìlì wɔ̀, wo tiya wɔ̀ jèè wɔ jɔ̀ɔ kɔn. 4Dɔɔ ei jèdè wɔ̀ tiyadí kɔnya wùlɛ̀. Gbàlɛ̀ eu jìja kìi nyɔɔ́ò kamudí kɔnya dɔ̀ɔ̀, wo bìlàì wɔ̀ wúlú bò wo kamà wɔ̀ tɛ̀ɛ̀mì. 5Kpele nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ tiyadí kɔnyáò kɔlɛn dɛ̀ɛ̀ mùndí, wòlu dòò wò kamudí kɔnya dɔ̀ɔ̀ wo java wɔ̀. Nyɔìŋ nɔɔ̀ wò nɛ̀nàìdí kɔnyáò tɛ̀gbɛ̀lɛ̀, wò bìlìdí téŋ wo java téŋ. 6Wɔ̀lɔ́ naà wɔ́ dedí jèè wɔ tiya ŋwùnù, èè dedí jijíɔ̀ wɔ bulu wɔ jí jííjì kɔlɛ́ɔ̀n, E wúlú kwalaíì wɔ̀ tiyadí wɔ kului jíɔ̀ gbàlɛ̀ eu jìja kìi nyɔɔ́ò bò. Dɔ̀ɔ̀ kpele nyɔɔ́ɔ̀ tan dí, 'Mà funàì wò bì ve mi jí jííjíɔ̀ tɛ̀ɛ̀mì.' 7Kɛ́ kpele eu jìja kìi nyɔɔ́ò wó sàdí kpele nyɔɔ́ɔ̀ jíɔ̀, wò sedí è yiì wò nɛ̀, 'A wòlúɔ̀ dè kpeléè dè wɔ bèe de jìnù. Nà jì à nà java wɔ̀. À java má wɔ, kpeléè dè ve naà nà bèè.' 8Edèè wò kamudí jí biyɔ́ɔ̀ wo java wɔ̀ wo mɛni wɔ kúìn kpeléè ei jèè." 9Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ bídedí wò wɔ̀ nɛ̀, "Jɛ́ naà kpele nyɔɔ́ɔ̀ nɛ̀ ve? Wɔ̀ jì ve wɔ java kpele eu jìja kìi nyɔɔ dòò, wɔ tù wɔ kpeléè kpele eu jìja kìi nyɔɔ wùlɛ̀ì jɔ̀ɔ̀. 10Nàì nɛ̀ Ŋgàla wɔ wòi wɔ̀lɔ́ tèì yɛ? 'Túúléè bo tawo nyɔɔ́ò wòì dí è jàvà e naà è dè wo kului túúléè yɛ? 11Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ nɛdí Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ faàìn nù. Kului sǔlà sɛ̀lɛ wɔ̀lɔ́ ŋwùwà dè fó.' " 12Jusíò wúlú nyɔɔ́ò nɛdí wò kamu Jisɛ̀ èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ dè, wò sìdí è wò nɛ̀ kpáà wɔ́ mɛnidí è wo tanù wɔ̀ dedí. Kɛ́ wò dedí gbaniíì ŋwààmùnù dɔɔ ŋwùnù, wò tedí wɔ̀ va wo bɛ̀. 13Wò tiyadí Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò téŋ nɛ̀ kadáà Ɛlɔ̀ wɔi fandɛ̀ nyɔɔ́ò téŋ jòò Jisɛ̀ bò, wò gbaya wɔ̀ ku kedè bíde wòì nù. 14Wò jidí wɔ bò wò tan wɔ̀, "Sɛlɛ Siya Nyɔɔ́ɔ̀, à sì à nɛ̀ mù dè wòlu de folì foli. Wɔ̀lɔ́ gbǐn wó ka è mù nyɛlɛ tɛmàì, mùì kpada. Wòlù wɔ̀ dè wɔ wòlù gbààò, wɔ̀ dè wɔ de vɛò, mùì kpada mù ka ŋgàmáà siya e kàn Ŋgàla. Se è nà vɛ, è dè sɛlɛ kàí nà kaɤáà nù à nì má kání Lùuŋ nyɔɔ́ò kadáà ku, kpedeó àa nì è wɔ̀ ku?" 15Kɛ́ Jisɛ̀ sàdí jɛ́ wó dedí wɔ gbǐlàìnù, wɔ sìnyà wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "De ŋwùnù nà de mi gbǐlai kpai de kìinù? Nà jà mì káníì kɔlɛ̀n mà sà è." 16Wò jàdí wɔ̀ kání kɔlɛ̀n. Edèè wɔ̀ bídedí wò wɔ̀ nɛ̀, "Wòo wɔni nyínɛ̀ì nɛ̀ wɔni nyɛlɛ è dè wɔ̀lɔ́ yɛ?" Wò tan dí wɔ̀, "Kada gbàáà wɔ̀ è dè." 17Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ nɛdí, "Wɔ̀lɔ́ é dè Lùuŋ kadáà bèè nà nì è wɔ̀ ku! Lɛ́ɛ̀ é dè Ŋgàla bèè nà nì è Ŋgàla ku!" Wo kulùì sǔlodí wɔ wòi doo ŋwùnù. 18Dɔ̀ɔ̀ Sadiyusii sìŋgbe nyɔɔ́ò, wó nɛ̀ wòlù ě dè dɔ falan jɔ̀ɔ̀, wo téŋ wò nyìnìdí bídè Jisɛ̀ bò. Wò tan dí wɔ̀, 19"Sɛlɛ Siya Nyɔɔ́ɔ̀, Mosè sàadadí kaɤa wɔ̀lɔ́ nà ŋwùnù. 'Jijì falan má wɔ te wɔ̀ sɔ̀nɔ́ɔ̀, ŋwɔnɔ̀ wòì jí gbǐn kɔ̀mà, jiji dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ bíɔ̀ tɔla ve kuyè nyinɔ́ɔ̀, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má wo sɔn wò kɔ̀mà má, wóó dòò dè ve falan wòlúɔ̀ ŋwùnù.' 20Biì dɔ́wɔ́ dedí e dí, wò bi nyɔ̀ŋgáà tɔladí nyinɔ̀, kɛ́ wòì dí kɔ̀mà e sìɤàìnù jijíɔ̀ falan. 21Edèè jiji dɔ̀ɔ̀ wɔni jèèkaláà tɔladí kuyè nyinɔ dɔ̀ɔ̀, wɔ̀ pɛ́ wɔ falan, ŋwɔnɔ̀ nɛ̀ nyinɔ́ɔ̀ sɔn wòì dí kɔ̀mà. 22Sɛlɛ kɔlɛ́ɔ̀n nɔɔ̀ è nɛdí bíò wo kpolóè gbǐn. E wúlú kwalaíì nyinɔ́ɔ̀ pɛ́ falan dí. 23Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má de dɔ̀ sànyáà falan jɔ̀ɔ̀ wòlíì gbǐn ŋwùnù è tili má, wòo wɔni sɔ̀nɔ̀ è dè ve nyinɔ́ɔ̀ yɛ? Ŋwɔnɔ̀ biì dɔ́wɔ́ò gbǐn wòó nyinɔ kɔlɛ́ɔ̀n dùmà ya." 24Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Na kulu de kùláà èì gbulu nù dè, ŋwɔnɔ̀ nà sì wɔ̀lɔ́ ŋwùnù na kulu de kùláà èì gbulu nù dè nì yɛ? Nàì Ŋgàla wɔ wòíì sì kpedeó na kève wɔ de kewúì sì. 25Kɛ́, wòlíì dɔ̀ má dè falan jɔ̀ɔ̀, wò dè ve mùnɛ̀ jɛ́ Ŋgàla wɔ tedíò dè wó dè Ŋgàlaò jɛ, jijíò nɛ̀ nyinɔ́ò jòò wŏ yiì tɔla. 26Nà ŋwúndè, é kàìn de dɔ sɛ̀lɛ́ɛ̀ falan jɔ̀ɔ̀, nàì nɛ̀ è tèì Mosè wɔ jàkúìn nù e kàn jɛ́ sǔì é dedí kinù? E sàada sàada è dè va e kàn wɔ̀lɔ́ Ŋgàla wɔ́ sedí è Mosè wɔ̀ nɛ̀, 'Mì mà dè Ebilayɛɛ̀n, Aisè, nɛ̀ Jekɔ̀ wò jòò wo Ŋgàláà.' 27Wɔ̀ wɔ̀ dè Ŋgàláà wòlúò ŋwùnù wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì dè wò jɔ̀ɔ̀. Nà gbulúì kwa ya dí tìti." 28Kaɤa siya nyɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ jidí va wɔ nyìnì wòlúò wo mɛndɛ fi wòíì èì. Èé wɔ́ sàdí jɛ́ Jisɛ̀ wɔ́ sìnyàdí Sadiyusii sìŋgbe nyɔɔ́ò wòì dè kàí, wɔ̀ bídedí Jisɛ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Kaɤáà fɔn e sɛlɛ̀ dè gbàà kaɤáì gbǐn tidì?" 29Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "A kaɤáà dè e sɛlɛ̀ é dè gbàà e tì kaɤáì gbǐn eu. 'Nà tuwà nɔide, óó Esulɛ! Na Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Ŋgàla dè nɔɔ̀ kɔlɛ̀n. 30Nà yá na Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Ŋgàla jàvà na kulúì nù, na jàvà wɔ̀ na lɔ̀ɔn fɔŋwúì nù, nɛ̀ na kulu de kùláà nù e kanàì dè na de kewúì nù.' 31Kaɤa gbàáà e sɔníɔ̀ èè dè wɔ̀lɔ́: 'Mù yá mù bàde wòlu fuyó gbǐn jàvà mùnɛ̀ jɛ́ mù jàvàì mù bulu.' Kaɤa wùlɛ soolo èì e dí dè e sɛlɛ̀ é jì gbàà dè e tì kaɤàì sɔn wòló wou." 32Kaɤa siya nyɔɔ dɔ̀ɔ̀ sedí è Jisɛ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Sɛlɛ Siya Nyɔɔ́ɔ̀, mù è kàí tɛmàì ya. Wɔ̀lɔ́ mú tɛmùì è dè ŋgàma Ŋgàla nɔɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀. Ŋgàla wùlɛ̀ soolo gbǐn èì e dí dè kɛní nɔɔ̀ wɔ̀. 33Dɔɔ ŋwùnù kɛní wòlù wɔ̀ yá Ŋgàla jàvà wɔ kulúì nù, wɔ sɛlɛ ei ndè sàáà nù, e kanàì dè wɔ de kewúì gbǐn nù, nɛ̀ mùndí wɔ̀ yá wɔ̀ bàde wòlu fuyó gbǐn jàvà mùnɛ̀ jɛ́ wɔ́ jàvàì wɔ bulu. È dè kàí wòlù wɔ júwàì kaɤàì sɔn wòló sɛlɛ̀ ŋgàma, e tì de ŋwúnà lɛ̀ì kinya sɛ̀lɛ̀ eu saaɤa saàì bendéè eodè e kanàì dè saaɤa wùlɛ̀ì sa Ŋgàla wɔ̀ì." 34Èé Jisɛ̀ sàdí èì ndè wɔ̀lɔ́ jijíɔ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè keleɤele gbulu nù, wɔ̀ tan dí dɔ̀ɔ̀, "Mù dí èì bàìŋ dè Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ èì." É kàdí dɔ̀ɔ̀ eu wolo wòlù gbǐn èì dí wɔ̀ bídè ye. 35Èé Jisɛ̀ dedí sɛlɛ siyànù Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nù, wɔ̀ bídedí wɔ̀ nɛ̀, "Jɛ́ kaɤa siya nyɔɔ́ò wò gbɛ̀ ve e tɛmùì wò nɛ̀ Wòlúɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn wɔ̀ wolo ve Dèèvé wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nù? 36Ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla Wɔi Nyináà nɛdí è Dèèvé wɔ tɛmu è wɔ̀ nɛ̀, 'Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ sedí è mi Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, kodè mi jìjà faan eu, è sìɤàìnù mà gbǐlà mù kɔ̀ɔ̀n towóò mù kɔyàì.' 37È dè má Dèèvé bulúì jívaidí wɔ̀ wɔ 'Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀', jɛ́ naà mu Wòlúɔ̀ Ŋgàla kaladí Wɔ̀ faàn wɔ̀ gbɛ̀ ve Dèèvé wɔ jí dèì yɛ?" Gbani gbàáà nyìnìdí Jisɛ̀ wɔ wòíì kulu de tili eu jìjà. 38Èé wɔ́ dedí wo sɛlɛ siyànù wɔ̀ tan dí wò, "Nà kìi na bulu eu e kàn kaɤa siya nyɔɔi wòló wó ka jogbo gbààvìíì tù, wo dè de namu, wo dè bɛlɛ bi de kìi wòlíì jɔ̀ɔ̀ dɔ́wɔ́ gbàa eodéè, 39wòló wó ka kada koàì kpóì dè kìi Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóì nù. Wò bɛ̀ má gbǐdí eu, wò ka jàvá wó ko dí kàí feé wòlíì bì ve wo tɛ̀ɛ̀mì. 40Wò ka kuyè nyinɔ́ò wo bóì eodè gbì. Kɛ́ wò jì má wòlíì sǐn ku wo dè wo Ŋgàla sɔ̀ɛ́ɛ̀ nu bàiŋ bɛ̀nì, wŏ jì wo nɛ̀lɛ siíìn èì ndè sà. Kpalo dè nau fun jìnù." 41Èé Jisɛ̀ wɔ́ dedí Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nù konù, feé wó dedí sabàì lɛ́ì sanù, wɔ̀ sàdí gbaniíì nu nyɔɔ́ò wo dè lɛkwaíì kwali Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè lɛkwai kwalaíì. Nyàŋgè nyɔɔ́ò kwalidí lɛkwai tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ kolóè nù. 42Dɔ̀ɔ̀ kuyè nyinɔ kómbó kómbó dɛ̀ɛ̀ dedí va. Wɔ̀ mɛnidí kapa nyɛ́ɛwìì sɔn kolóè nù wɔ̀lɔ́ é tilidí kapà kɔlɛ̀n nù. 43Jisɛ̀ jívidí wɔ jèdè nyɔɔ́ò dí kɔlɛ̀n wɔ̀ tan wò, "Mà se è nà, kuyè nyinɔ kómbó kómbó wɔ̀lɔ́ wɔ saba lɛ́ɛ̀ è tì wòlíì gbǐn woníì eu. 44Kɛ́ jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ nyàŋgè nyɔɔ́ò wo mɛnio lɛkwai tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ kolóè nù, lɛkwai wɔ̀lɔ́ wòì jàvà dɔ̀ɔ̀ wò mɛnio kolóè nù. Kɛ́ kuyè nyinɔ wɔ̀lɔ́ jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ́ kómbóì lɛkwai biyo wɔ̀lɔ́ bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ́ funao eu faàn, wɔ̀ mɛnio kolóè nù."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\