Maà 13

1Èé Jisɛ̀ wɔ́ dedí Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè kude wòlònù, wɔ jède nyɔɔ́ò kɔlɛ̀n tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, "Sɛlɛ Siya Nyɔɔ́ɔ̀, sà nɛ̀mu túúlíì wòló dè gbààvì fó, boíì ŋwùwà mùndí sǐn dè fó." 2Jisɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Bo kàí gbààvìi wòló mú dè e sanù e túúlíì kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ ě e ŋwúnaíì sìɤàì. E kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ ě yii eodè ŋwúnùnù sìɤàì. Wò dè e gbǐn wàla jìnù wò kwali è dè." 3Jisɛ̀ dedí konù Ɔle kèì gbàáà wúlú Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè ei jèè. Dɔ̀ɔ̀ Pitɛ̀, Jìín, Jɔ̀ɔ́n, e kanàì dè Andùlù wò jidí wɔ bò wo saja wúlú de tavà nù. 4Wò tan dí wɔ̀, "Siya nà dúwáì sɛlɛ wɔ̀lɔ́ é dè nɛ jìnù. Mù siya mùndí nà sɛlɛ wɔ̀lɔ́ é nɛ̀ ve a sì naà à nɛ̀ sànya dɔ̀ɔ̀ è dàì ya." 5Jisɛ̀ gbidí naà wo sɛlɛ siyàì wɔ̀ tan wò, "Nà kìi na bulu eu! Nàa nɛ̀ è wòlu sún gbǐn èe nùmá nà. 6Jijì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ jì ve mi nyɛlɛ́ɛ̀ nù wo dè tan, 'Wò wò dè mì!' Wò nùmá ve wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀. 7Nàa ŋwààmù nà nyìnì má kɔ̀ɔn kɔn tún èì nai fandɛ̀ nɛ̀ mùndí nà nyìnì má kɔ̀ɔ̀n eu jìja fǔn dí bàìŋ! Doo gbǐn nɛ̀ ve, kɛ́ dɔɔ nu saáì èì dè tàodéè sɛɛnaíì è ja. 8Tàvì kɔlɛ̀n dè ve wɔ̀ bàde tàvi bo kɔ̀nàì, kada dè wɔ̀ bàde kadáà bo kɔ̀nàì. Tàvíì dúlo ve dè. Ŋwɔ̀mù gbàà bùlù ve tàodéè dí gbǐn. Sɛlɛ wòló gbǐn sɛlɛ̀ wolai ve mùnɛ̀ jɛ́ kɔ̀ma màluŋ kpaní ku nyɔɔ sepáà ka dè. 9"Na bulúì nà yá nau kìi. Wò kamu ve nà wo bɛ̀nì nà sɛlɛ tɛmàì boíì nù kadaíò kudè. Wò bìlì ve nà Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóì nù. Nà ŋwúnù ve wòlu wúlú nyɔɔ́ò nɛ̀ kadaíò jòò wò kudè mi ŋwùnù, na se wò Tedí Kàí e kàn mì. 10Wò yá Tedí Kàí sepá tàodéè nu nyɔɔ́ò se. 11Ŋwɔnɔ̀ wò kamu má nà wo bɛ̀nì nà sɛlɛ tɛmàì bóè nù, na fèdà kulu e kàn wɔ̀lɔ́ ná jì ve è tɛmu! E tòò tili má, nà tɛmu wɔ̀lɔ́ gbǐn wó kwali ve nà nùù. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wòíì ná tɛmu ve è ě na bulu na wòì dè. Wòi dòò wolo ve Ŋgàla Wɔi Nyináà nùù. 12Wòlíì téŋ sa ve wo bíò wúlú faàn wo java ŋwùnù. Téò pɛ́ wò sa ve wo wóó wúlú faàn wo java ŋwùnù. Wóó nyɛ́ɛ́wiíò pɛ́ wò sììn ve dè wo gbǐlà wò gbàíòn wòì siyɛ wo nɛ̀ è wo java wò. 13Wòlíì gbǐn jɛ ve nà mi ŋwùnù. Kɛ́ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ sìɤàì ve mì bu e sìɤàìnù tàodéè kala dè, wɔ̀ wolo ve sɛlɛ nù. 14"Nà sà ve Sɛlɛ̀ ei Nyànà Nyànáà ŋwúnùnù feé èì ŋwùwá wɔ́ dè." (Jàkun tèì nyɔɔ́ɔ̀ júwà sɛlɛ wɔ̀lɔ́ ei túúlé!) "Wòlúò wó dè Jùdiyɛ tàvíì nù wò yá sǔdè tavà wo bɛ̀ kèíì nù. 15Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ dè ve wɔ piyasáà nù wɔ̀ɔ kúlùn wɔ bóè nù nyɔkɔn gbǐn tɔla ŋwùnù. 16Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ dè wɔ kùláà nù wɔ̀ɔ bɛ̀ jèè wɔ jogbóè dí. 17Sànyai dòò nù, è dè ve kpalo nyinɔ wòló ŋwùnù wó dè túdú nù e kanàì dè nyinɔ wòló wóó sɛlɛ́ìn dè wò jɔ̀ɔ̀. 18Nà sɔ̀ Ŋgàla sɛlɛ wòló wo nɛ̀ nìtòò nù. 19Sɛlɛ tàáìn é dè nɛ̀ jìnù sànyai dòò nù wò tì ve sɛlɛ tàáìn gbǐn eu é gbidí nɛ̀ì tàodéè nù e wolo sànyáà nù Ŋgàla nyàŋgèdí tàodéè e bùlù kɔ̀ɔ̀nu sànyáà eu. Ŋwɔnɔ̀ e wolo dɔ̀ɔ̀ eu sɛlɛ doo towóè sún gbǐn ě nɛ̀ ye. 20Kɛ́ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ dí kùlu doo sún eu sa ya. Èe deo má wɔ̀ì dɔ̀ɔ̀ nɛ̀, wòlu sún gbǐn èe jio e dí sìɤàì. Kɛ́ wɔ kului wòlúò ŋwùnù, wɔ̀ dí kùlu doo sún eu sa ya. 21"Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má wòlù gbǐn tan má, 'Nà kìi vè, àa Wòlúɔ̀ dè Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn,' kpedeó 'Nà kìi vè àa wɔ́ dè va', nàa funàì e nyɔɔ́ɔ̀ wɔ wòíì 22èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wòló wó dè wo bului Wòlúɔ̀ júwàì nù Ŋgàla kàlàdí Wɔ faan e kanàì dè wòló wó jívàì ve wo bulùì Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò ŋwɔnɔ̀ wŏ Ŋgàla wɔ kèlì nyɔ̀ɔ̀ò dè, wò dè ji jìnù na bò. Wò nɛ̀ ve sǔkɛ́ sɛ̀lɛ̀ì wo nɛ̀ kului sǔlà sɛ̀lɛ̀ì wò kewu dè wò gbǐlai Ŋgàla wɔ kului wòlúò wò gbɛ̀ má e dí èì. 23Nà kìi na bulu eu, Màó nà sɛlɛ wòló gbǐn se bùwà ya. 24"Sɛlɛ tàain sànyai dòò gbǐn kàmá dè kala, kùlɔ́ɔ̀ bùlù ve kpindi nù kewúɔ̀ wɔ̌ tɔnì. 25Soikwaíì wolo ve jìjàìndéè e bùlù, ŋwɔnɔ̀ nɛ̀ má de kewúì gbǐn é dè jìjàìndéè è wolo ve koai. 26Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ wɔ̀ kàlà ve naà wúlú. Wɔ̀ jì ve wɔ de kewúì gbǐn nù, ŋwɔnɔ̀ e dí ŋwùwà ve dè tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà wɔ dè sijɛ́ɛ̀ nu wolo. 27Wɔ̀ tiya ve Ŋgàla wɔ tedíò tàodéè sɔ̀ŋgii nyìyɛ́ì nù wo gbanàì Ŋgàla wɔ kului wòlúò wòì, e wolo tàvi sɛɛnai e bɛ̀ tàvi sɛɛnai. 28"Nà ŋwúndè fe tíì siya nà sɛlɛ̀. È kàmá èì tɔ, e wòíì tolu, nà ka è, sì nà nɛ̀ nìtòò è dàì ya. 29Nyɔìŋ nɔɔ̀ nà sà má sɛlɛ wòló wo dè nɛ̀, nà sì ve è naà nà nɛ̀ dúwáì e tɔide ko tòò è dàì ya. 30Wɔ̀lɔ́ e díwòò è sìɤàì na wúlú nù, sɛlɛ wòló gbǐn nɛ̀ ve wòlíì gbǐn sǐn ku wó dè nɛnɛ̀ tàodè. 31Jìjàìndéè nɛ̀ tàvíì sɔn wò tì ve dè, kɛ́ mi wòíì ě dè tì. 32"Wòlu sún gbǐn èì tàodéè dè kàla e sànyáà sì kpedeó e aaváà. Ŋgàla wɔ tedíò wòì è sì, mìí bɛ́ɛ́lɛ́ má dè Ŋgàla wɔ Jíɔ̀, màì è sì, Tedé Ŋgàla nɔɔ̀ wɔ̀ sì e sànyáà. 33Nà kìi na bulu eu nà dè kulu nù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de nàì sànyáà sì. 34E sɛlɛ wolo ve mùnɛ̀ jijíɔ̀ wo kɔlɛn kɔlɛ́ìn jòwò. Wɔ se è kɔlɛn wɔ kìi bóè èì kàí. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ dɔdí dè wɔ bɛ̀ de namu nù. 35Nà kìi nà eu mu sɔn, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de nàì sànyáà sì bo nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ dè jìnù. Bàà wɔ̀ jì ve kǔdúwùlù, bàà wɔ̀ jì ve tɔɔlù tidì, bàà wɔ̀ jì ve nɔ̀nu bɔlɔ ku nyɔɔ́ɔ̀ kèlì má, bàà wɔ̀ bùwà ve jì? 36Wɔ̀ sadàì má nàì, wɔ̀ɔ jèì nà ŋwunìnù. 37Wɔ̀lɔ́ má se è nà, mà dè e wòlíì gbǐn senù nà nyàŋgè ko."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\