Maà 14

1È tedí e dí kùlùì sɔn e dè Jusíò wou Falan Jíyà Gbǐdíì Sànyáà e kanàì dè kpowúì kìjɔ tun èì è nù de e gbǐdíì tili jɛ. Saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò nɛ̀ kaɤa siya nyɔɔ́ò jòò wò dedí gbulu de kìinù wò kamu Jisɛ̀ mɔ̀ɔ̀ wò jàvà wɔ̀. 2Wò tɛmudí è wò nɛ̀, "Àa na kamu wɔ̀ gbǐdí tòóè. À nɛ̀ má dɔ̀ɔ̀ kɔwɔ̀ seli ve gbǐdíì nù." 3Jisɛ̀ dedí tàin kèdè nyɔɔ́ɔ̀, Saimɔ̀, wɔ bóè nù Bɛtènì. Èé wɔ́ dedí jìlɛ jìnù, nyinɔ dɛ̀ɛ̀ jidí bóè nù ti nímí sɔŋwɔ̀ bibi gbàà dedí bàlàbɔ̀ɔ́ŋ nù wɔ̀ jɔ̀ɔ̀. Nyinɔ dɔ̀ɔ̀ wàlàdí bàlàbɔ̀ɔ́ŋ wɔ kwali ti nímíì Jisɛ̀ wúlú. 4Wòlíì téŋ wó dedí va wò jidí sɛlɛ kulu wo se è yiì wò nɛ̀, "De ŋwùnù kwá nyinɔ́ɔ̀ nyùma ti nímí wɔ̀lɔ́ yɛ? 5Wɔ̀ɔ sao má ti nímí dɔɔ sɔŋwɔ̀, wo tù e sɔŋwɔ́ɛ̀ kómbó nyɔɔ́ò jɔ̀ɔ̀ èe deo kàí." Wò tùdí nyinɔ́ɔ̀ wɔ̀ì ŋwɔ̀. 6Kɛ́ Jisɛ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Nà wolo wɔ̀ì! De ŋwùnù nà dè wɔi ŋwɔ tùnù? Wɔ̀ mìì sɛlɛ kàí fɔ́ɔ́n gbàà nɛ̀ ya. 7Kómbó nyɔɔ́ò dè ve nai fandɛ̀ wɔ́, fe tòóè gbǐn ná jàvà ve na mà wòì, nà gbɛ̀ ve woi màì. Kɛ́ mǎ nai fandɛ̀ dè wɔ́. 8Wɔ̀ nɛo wɔ̀lɔ́ wɔ́ gbɛ̀ èì. Wɔ̀ kwalio ti nímí mi jɛ́ɛ̀ èì, wɔ̀ nyàŋgè e nɛ̀ mi kìima ŋwùnù. 9Wɔ̀lɔ́ díwòò sìɤàì na wúlú nù vɛ. Feé gbǐn wó tɛmu ve Tedí Kàí tàodéè nù, sɛlɛ kàí wɔ̀lɔ́ nyinɔ́ɔ̀ wɔ́ nɛ̀ è, wò dè ve e wɔ nyɛlɛ tɛmàì wɔ́." 10Edèè Judɛ̀ Ɛ̀ìkɛlìyɔ̀, Jisɛ̀ wɔ jède nyɔ̀ɔ̀ì kowaa kwai sɔ́òn kɔlɛ̀n, wɔ̀ bɛdí saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò bò wɔ sa Jisɛ̀ wúlú faàn wò jɔ̀ɔ̀. 11Wo kulu lɔ̀mùdí tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà wɔ wòíì ŋwùnù. Wò nɛdí wòì nù kɔlɛ̀n wò nɛ̀ wò nì ve wɔ̀ lɛkwai. Edèè Judɛ̀ dedí naà gbulu kàí de kìinù wɔ̀ tù Jisɛ̀ wò jɔ̀ɔ̀. 12Kpowú keléè kpowú fumàì lɛ̀ èì è nù dè e gbǐdíì e sànya ku nyɔɔ sepáà nù, wó javadí Jusíò wou Falan Jíyà Gbǐdíì e bɛya bɛya jíɔ̀, Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò bídedí wɔ̀ wò nɛ̀, "Fe mù jàvá á bɛ̀ a nyàŋgè gbǐdíì nu jìlɛ́ɛ̀ mù ŋwùnù?" 13Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tiyadí wɔ jède nyɔɔ́ò sɔn dɛ̀ɛ̀ wɔ̀ tan wò, "Nà bɛ̀ jɛ gbàáà nù. Nà gbàdàì ve jiji dɛ̀ɛ̀ nímí kava e dè wɔ̀ wúlú. 14Nà ŋwànì wɔ̀ bu bo wɔ̀lɔ́ gbǐn wɔ́ kúlùn ve è nù, nà se è bo nyɔɔ́ɔ̀ nà nɛ̀, 'Nà Sɛlɛ Siya Nyɔɔ́ɔ̀ nɛ̀, fe lúmbúì dè feé à mi jède nyɔɔ́ò jòò á jì ve gbǐdíì nu jìlɛ́ɛ̀ yɛ?' 15Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má wɔ̀ siya ve nà lúmbú gbàáà é dè jìjáà, ei nde nyàŋgè nyàŋge, nyɔkɔíìn gbǐn e wúlú ŋwùnàì ŋwùnàì va. Funù nà nyàŋgè ve jìlɛ́ɛ̀ gbǐn nà ŋwùnù." 16Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò dɔdí dè wo bɛ̀ jɛ gbàáà nù wo sà sɛlɛ́ɛ̀ nù ŋgàma Jisɛ̀ wɔ́ sedí è wò. Edèè wò nyàŋgèdí gbǐdí jìlɛ́ɛ̀. 17Kǔdúwùlù kàdí tili Jisɛ̀ nɛ̀ wɔ jède nyɔɔ kowaa kwai sɔ́òn jòò wò jidí. 18Èé wó dedí jìlɛ́ɛ̀ jìnù, Jisɛ̀ sedí è wɔ jède nyɔɔ́ò wɔ̀ nɛ̀, "Nà ŋwúndè mà se nà sɛlɛ wɔ̀lɔ́, nà kɔlɛn dɛ̀ɛ̀ dè mi wúlú faàn sa jìnù. À e nyɔɔ́ɔ̀ sɔn à dè kài kɔlɛ́ɔ̀n nu faàn tùnù." 19Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò gbǐn wo kulúì jídedí wo gbì naà wɔ bídèì kɔlɛn kɔlɛ̀ìn wo dè wɔ tan, "Ŋgàmáà nù, mùì mi tanù dè kelé?" 20Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Nà kowaa kwai sɔ́òn wɔ̀lɔ́ à wɔ sɔn á dè kài kɔlɛ́ɛ̀n nu faan tùnù wɔ̀ è dè ve! 21Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ falan ve mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ wó sàada è, kɛ́ sɛlɛ tààìn fun ve jiji dɔ̀ɔ̀ wɔu wɔ́ sa ve Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ wúlú faàn. Èe deo sɛlɛ kàí jiji dɔɔ ŋwùnù, wòo jio má wɔ̀ kɔ̀mà." 22Èé wó dedí jìlɛ́ɛ̀ jìnù, Jisɛ̀ júwadí kpowú keléè wɔ sɔ̀ Ŋgàla wɔ sa wɔ̀ màmà, wɔ sɛ̀n è nù wɔ̀ tù è wɔ jède nyɔɔ́ò jɔ̀ɔ̀. Wɔ̀ tan dí wò, "Nà kamu è ku, a mi kpujáà dè!" 23Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ júwadí taaɤáà wɔ sa Ŋgàla màmà, wɔ tù è wò jɔ̀ɔ̀ wo gbǐn wo namu so dɛ̀mù dɛ̀múì sún. 24Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ nɛdí, "A mì tòyóè dè é kwalìì dè wòlu tɛ̀gbɛ̀lɛ ŋwùnù. Èè mùwàì Ŋgàla wɔ sɛlɛ nu nyàŋge dèèléè eodè wòlu fuyó ŋwùnù. Mà dè e na senù mǎ so wɔ̀lɔ́ sún namu ye kɛní à na wo jòò á namu ve è mùndí Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù. 25Yá wo dɛ̀mù dɛ̀mù namu ye mùndí kɛní sànyáà nù má bɛ̀ ve Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù ma kìyá so dɛ̀mù dɛ̀mù dèèlè namu." 26Wó kàdí Ŋgàla bèjàì doyo fa, wò bɛdí naà Ɔle kèì gbàáà nù. 27Jisɛ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Nà gbǐn nà tava ve sǔdè na te mì èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wò sàada è wò nɛ̀, 'Ŋgàla java má bɛya bɛya eu jìja kìi nyɔɔ́ɔ̀, bɛya bɛyáò gbǐn wò gbàvàì ve dè.' 28Kɛ́ Ŋgàla kàmá mì dè júwà falan jɔ̀ɔ̀, mà bɛ̀ ve Kalalii kagbóè nù nai ku." 29Pitɛ̀ tan dí wɔ̀, "Wòlíì gbǐn wòo tava ve nì sǔdè wo te mù, mǎ mù te!" 30Jisɛ̀ sedí è Pitɛ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Ŋwúndè mà se mù ŋgàmáà nɔ̀nu bɔlɔ́ɔ̀ kève kèlì e dí dè sɔn kɔ̀ɔ̀nu tɔɔlúì, mù tɛmu ve è e dí dè taàn mù nɛ̀ mùì mì sì." 31Pitɛ̀ júwadí bala dí tìti Jisɛ̀ jɔ̀ɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Mǎ tan màì mù sì, èe dè ve nì bɛ́ɛ́lɛ́ wó nɛ̀ wò java nà sɔn." Nyɔìŋ nɔɔ̀ Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò gbǐn wò tɛmudí. 32Dɔ̀ɔ̀ wò jidí dídɛ̀ɛ̀ e dí nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Kɛ̀sɛmɛ̀nì, ŋwɔnɔ̀ Jisɛ̀ sedí è wɔ jède nyɔɔ́ò wɔ̀ nɛ̀, "Nà kodè fèlé mà sɔ̀ Ŋgàla." 33Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ bɛ̀nìdí Pitɛ̀, Jìín, nɛ̀ Jɔ̀ɔ́n. Wɔ kulúì dedí fèdènù, e dè ei jàì. 34Jisɛ̀ sedí è wɔ jède nyɔɔ́ò wɔ̀ nɛ̀, "Mi kulúì dè ei jàìnù dí tìti mà nɛ̀ mà falan. Nà sìɤàì fèlé! Nàa ŋwuni!" 35Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ bɛdí ku kpɛɛn wɔ bùlù, wɔ sɔ̀ Ŋgàla wɔ̀ nɛ̀, "È dè má è gbɛ̀ ve nɛ̀ì ŋwúndè sɛlɛ tààn wɔ̀lɔ́ èe jèì mì aava wɔ̀lɔ́ nù." 36Jisɛ̀ sɔ̀dí Ŋgàla wɔ̀ nɛ̀, "Tedé, mì Téɔ̀, sɛlɛ́ì gbǐn e de kewúì dè mù jɔ̀ɔ̀. Jíyà falan wɔ̀lɔ́ miu. Màì nɛ̀ mi kului sɛ̀lɛ́ɛ̀ nɛ̀, kɛ́ ŋwúndè mù kului sɛ̀lɛ́ɛ̀ nɛ̀." 37Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ kpoludí dè wɔ jède nyɔ̀ɔ̀ì taáòn bò wɔ jèì wò ŋwuninù. Edèè wɔ̀ sedí è Pitɛ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Saimɔ̀, mù dè ŋwuninù? Nào sǐn sɛ̀lɛ sìɤàì gbɛ̀ aavà kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ jàdè?" 38Jisɛ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Nà sìɤàì sǐn sɛ̀lɛ̀ nà sɔ̀ Ŋgàla nǎ jì nu gbaya sɛ̀lɛ̀ nù bùlù. Na nyináò jàvá wó ŋwuni è, kɛ́ na bulúì na jai nu nyíní nyinìì dè." 39Jisɛ̀ bɛdí mùndí wɔ sɔ̀ Ŋgàla wɔ dè nɔɔ̀ wòì kɔlɛ́ɔ̀n tɛmu. 40Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ jidí mùndí jèè wɔ jèì wɔ jède nyɔɔ́ò ŋwuninù. Wòì dí sǐn sɛ̀lɛ sìɤàì gbɛ̀. Ŋwɔnɔ̀ wòì dí è sì wɔ̀lɔ́ wó gbɛ̀ ve e wɔ seì. 41Jisɛ̀ wɔ́ jidí jèè wɔ namúì e taaníɔ̀ nù wɔ jède nyɔɔ́ò bò, wɔ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Nà dè nɛnɛ̀ ŋwuninù na dè e sún lɔ̀ɔ̀n? È sìɤàì naà nyɔìŋ. Aaváà è ja. Nà kìi vè! Wò naà Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ wúlú faàn sa ya, wo tù wɔ̀ sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔɔ́ò jɔ̀ɔ̀. 42Nà dɔ̀dè à nà bɛ̀. Nà kìi vè! Jijíɔ̀ wɔ́ dè Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ wúlú faàn sanù a wɔ́ dè!" 43Èé Jisɛ̀ wɔ́ dedí nɛnɛ̀ siyɛ̀nù, wɔ jède nyɔ̀ɔ̀ì kowaa kwai sɔ́òn kɔlɛ́ɔ̀n wó bidí wɔ tan, Judɛ̀, wɔ̀ jidí feé wó dedí. Saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò, kaɤa siya nyɔɔ́ò, e kanàì dè tàvi nyɔɔ́ò tiyadí wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ Jisɛ̀ kamu ŋwùnù. Wòlu wòló wo téŋ wò bɛ̀nìdí funú gbààvìì e kanàì dè kpo kɛlɛi. 44Wòlu wúlú faàn sa nyɔɔ́ɔ̀, Judɛ̀, nidí wò kului kàlan wòì wɔ̀ tan wò, "Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ má kamu ve wɔ̀ tidì, na wòlúɔ̀ dè nì ná dè wɔ̀ de kìinù. Nà kamu wɔ̀, nà gbǐlà wɔ̀ì sɛ́njɛlɛ̀, nà bɛ̀nì wɔ̀." 45Èé Judɛ̀ wɔ́ kàdí nɔɔ̀ jì feyàà, wɔ̀ bɛdí Jisɛ̀ wɔ bò wɔ kamu wɔ̀ tidì wɔ̀ tan wɔ̀, "Sɛlɛ Siya Nyɔɔ́ɔ̀!" 46Dɔ̀ɔ̀ wò kamudí Jisɛ̀ wo kan wɔ̀ dè kpé. 47Kɛ́ wòlúò wó dedí ŋwúnùnù kɔlɛ̀n dɛ̀ɛ̀ tɔladí wɔ funú gbàáà kpɔlɔ nù wɔ seli Saaɤa Sa Kadáà wɔ kɔnyáà wɔ nɔíì kɔlɛ̀n. 48Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ bídedí wò wɔ̀ nɛ̀, "Kɛní nà yá funú gbààvìì nyìnì e kanàì dè kpo kɛlii mi kamu ŋwùnù, mùnɛ̀ wɔ̀lɔ́ má dè kaɤa nyùmà nyɔ̀ɔ̀? 49Sànyà gbǐn nù à na wo jòò à bió dí kɔlɛn dè, ma dè na sɛlɛ siya Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nù, ŋwɔnɔ̀ nàó mì kamu. Kɛ́ Ŋgàla wɔ wòíì è yá eu kànàì." 50Dɔ̀ɔ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò gbǐn wolodí wɔ̀ bu wo tavà sǔdè. 51Nyáŋgbá dɛ̀ɛ̀ ŋwànìdí Jisɛ̀ bu gbààlì nɔɔ̀ è dedí wɔ̀ì. Jisɛ̀ wɔ kɔ̀ɔn towóò jàvàdí wo kamu wɔ̀. 52Kɛ́ wɔ̀ tedí gbààli tunyɛ́ɛ̀ wò jɔ̀ɔ̀ wɔ tavà sǔdè wɔ solokpáà. 53Dɔ̀ɔ̀ wò bɛ̀nìdí Jisɛ̀ Saaɤa Sa Kadáà bóè kudè, feé saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò gbǐn, Wolu laíò, nɛ̀ kaɤa siya nyɔɔ́ò jòò wó gbanaidí èì. 54Dɔ̀ɔ̀ Pitɛ̀ ŋwànìdí wò bu, kɛ́ wɔ̀ì dí wòì dàì e sìɤàìnù wo bɛ̀ Saaɤa Sa Kadáà wɔ sɛlɛ tɛmàì bóè kudè. Pitɛ̀ kodí dè sɛ́njɛlɛ̀ woi fandɛ̀ wɔ dè kan ei ko. 55Dɔ̀ɔ̀ saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò nɛ̀ tàvi nyɔɔ́ò gbǐn jòò wò dedí wòlu de kìinù, wò nì Jisɛ̀ wɔi seele wòì wɔ̀lɔ́ wò java wɔ̀. Kɛ́ wòì dí wòlù sà. 56Seelei tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ tɛmudí woya seele wòì, kɛ́ wo seele wòíì èì dí dí kɔlɛ̀n bɛ̀. 57Dɔ̀ɔ̀ wòlíì téŋ dɔdí dè wo tɛmu woya seele wòì wɔ̀lɔ́ e kàn Jisɛ̀. 58Wò nɛdí, "À nyìnìó èì wɔ tɛmu è wɔ̀ nɛ̀. 'Mà wàlà ve Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bo wɔ̀lɔ́ é dè wòlu fuyó tawo lɛ̀. Kùlùì taàn kàmá tì, mà tawo ve kɔlɛ̀n, wɔ̀lɔ́ ě wòlu fuyó de wó jì è tawo.' " 59Kɛ́ wòlu dòò wo seele wòíì bɛ́ɛ́lɛ́ èì dí dí kɔlɛ̀n bɛ̀. 60Saaɤa Sa Kadáà dɔdí dè wɔ bídè Jisɛ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Wòì gbǐn èì mù nùù dè e kàn sɛlɛ wòló gbǐn wó dè e mù nyɛlɛ tɛmàìnù?" 61Kɛ́ Jisɛ̀ nɛdí e dí bú, wɔ̀ì dí sɛlɛ sún gbǐn tɛmu. Dɔɔ ei jèdè Saaɤa Sa Kadáà bídedí Jisɛ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Mù mù dè Wòlúɔ̀ Ŋgàláà kàlàdí Wɔ faan, mu dè mùndí wɔ Jí Jííjíɔ̀ nì?" 62Jisɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Mìì dè! Ŋwɔnɔ̀ na gbǐn nà dè Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ sa jìnù konù, De Kewu Gbǐn Ŋgàláà wɔ jìjà faàn eu wɔ dè jì jìjàìnde tunyɛ́ɛ̀ nù." 63Saaɤa Sa Kadáà lààdí wɔ jogbóè nù kpálá wɔ̀ nɛ̀. "Àì seelei gbǐn jàvà ye naà. 64Na bulúì nà wɔ wòlu eode seli wòíì èì nyìnì ya, de naà è dè na kulúì nù?" Wòlúò gbǐn wò nɛdí wòì nù kɔlɛ̀n wò nɛ̀ sɛlɛ́ɛ̀ è wɔ̀ì sìɤàì ya, è ŋwùwá wó java wɔ̀. 65Wòlíì téŋ gbidí naà Jisɛ̀ wɔi tamu gbàì, wo mùwà wɔ sǐìn nù jújú kɛlɛ, wo dè wɔ nu faàn dùmà. Wò tan dí wɔ̀, "Siya nà wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ dùmàì mù nù faàn." Dɔ̀ɔ̀ sɛ́njɛlɛ́ò kamudí Jisɛ̀ wo bìlì wɔ̀. 66Pitɛ̀ dedí nɛnɛ̀ Saaɤa Sa Kadáà wɔ sɛlɛ tɛmàì koóè kudè konù. Saaɤa Sa Kadáà wɔ jòwo nyinɔ wóó kɔlɛ̀n bɛdí feé Pitɛ̀ dedí. 67Wɔ̀ sàdí Pitɛ̀ wɔ dè kaìn ko, wɔ̀ gbàaidí Pitɛ̀ sǐn wɔ kúlàì wɔ̀ sǐn wɔ̀ tan wɔ̀, "Mù pɛ́ mù deo Nasɔlɛ jíɔ̀ Jisɛ̀ bu." 68Kɛ́ Pitɛ̀ kpelidí è wɔ̀ nɛ̀, "Màì è sì wɔ̀lɔ́ mú dè e tɛmùnù, màì ei nde sanù dè." Dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀, Pitɛ̀ wolodí funù. 69Kɔnya nyinɔ jáo biyɔ́ɔ̀ sàdí Pitɛ̀ bóè dí wùlɛ̀ wɔ gbì naà sɛlɛ kɔlɛ́ɔ̀n wòlúò seì wó dedí va ŋwúnùnù wɔ̀ tan wò, "Jiji wɔ̀lɔ́ wɔ̀ dè Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò sún." 70Kɛ́ Pitɛ̀ kpelidí è mùndí. Èé e dí biyò kàdí kpɛɛn dè mùndí wòlúò wó dedí Pitɛ̀ wɔi fandɛ̀ wò gbidí wɔ̀ì wò tan wɔ̀, "Mùì e kpelìì gbɛ̀ mú jì nɛ̀ mùì wo sún dè, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de mù pɛ́ mù wolo Kalalii kagbóè nù." 71Dɔ̀ɔ̀ Pitɛ̀ jidí kɔ̀lì wɔ̀ tan wò, "Màì má na ŋgàmáà senù dè kpéŋ kɛní Ŋgàla wɔ kìi miu jìjà. Màì jijíɔ̀ sì ná dè wɔ sɛlɛ tɛmùnù." 72Dɔɔ nɛ̀nài dèò, nɔ̀nu bɔlɔ́ɔ̀ wɔ kèlì wɔ kèli sɔníɔ̀. Dɔ̀ɔ̀ Pitɛ̀ wɔ kulu ŋwàlàdí Jisɛ̀ wɔ wòíì nù wɔ́ sedí è wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Nɔ̀nu bɔlɔ́ɔ̀ wɔ kìyá kèlì e dí dè sɔn, mù tɛmu ve è e dí dè taàn, mù nɛ̀ mùì mì sì." Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ kamadí Pitɛ̀ jààsɛŋ dí tìti wɔ gbì sŏì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\