Maà 15

1Sànde kɛ́ɛ́lɛ́, saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò nɛ̀ wòlu laíò è kanàì dè kaɤa siya nyɔɔ́ò nɛ̀ tàvi nyɔɔ́ò gbǐn jòò wo wòì kàdí naà dí kɔlɛ̀n bɛ̀. Wò mɛnidí Jisɛ̀ wɔ̀ì jɔ̀lɔ̀ŋwɔ̀ì wo bɛ̀nì wɔ̀ wo tù wɔ̀ Pailè jɔ̀ɔ̀, wɔ dedí Lùuŋ kada gbàáà sǐn. 2Pailè bídedí Jisɛ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Mù mù dè Jusíò wo kada gbàáà nì?" Jisɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Mù è tɛmu ya." 3Saaɤa sa wúlú nyɔ̀ɔ̀ gbààvìíò gbǐladí Jisɛ̀ wúlú sɛlɛ tɛ̀gbɛ̀lɛ̀. 4Edèè Pailè bídedí wɔ̀ mùndí wɔ̀ nɛ̀, "Mùì bídéè de sìnyànù dè? Sà sɛlɛ tɛ̀gbɛ̀lɛ́ì wó gbǐlàì mù wúlú." 5Jisɛ̀ wɔ̀ì dí jídè gbǐn tɛmu ye mùndí, Pailè wɔ kulùì sǔlodí dí tìti. 6Jusíò wou Falan Jíyà Gbǐdí tòò gbǐn wò bidí kpindi bo nu nyɔɔ́ò kɔlɛn de tì, wòlúò bidí tan wò tì e nyɔɔ́ɔ̀ dè. 7Dúwai dɔ̀ɔ̀ nù jiji dɛ̀ɛ̀ nɛ̀ wɔ̀ bàdéò jòò wò dedí kpindi bóè nù. Wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Bàlabɔ̀. Wòo bidí kɔmɛtíì wòi nyìnì, nɛ̀ mùndí wò selidí kɔwɔ̀ gbàà wo java wòlu téŋ. 8Èé wòlíì kàdí èì gbanàì, wò bídedí Pailè wɔ̀ ti kpindi bo nu nyɔɔ́ò kɔlɛ̀n dè mùnɛ̀ jɛ́ wɔ́ bidí nɛ̀ tèì gbǐn nù. 9Pailè bídedí wò wɔ̀ nɛ̀, "Nà jàvá má ti Jusíò wo kada gbàáà dè?" 10Pailè sidí è wɔ̀ nɛ̀ saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò wò tùdí Jisɛ̀ wɔ̀ jɔ̀ɔ̀, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wò dedí wɔ sinimànù. 11Kɛ́ saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò kúlun dí wòlíì nù wò se è Pailè wɔ̀ ti Bàlabɔ̀ dè. 12Pailè bídedí wò mùndí wɔ̀ nɛ̀, "De naà mu sɔn nà jàvá má nɛ̀nàì wɔ̀lɔ́ ná jívàì wɔ̀ Jusíò wo kada gbàáà yɛ?" 13Wò gbaladí wò nɛ̀, "Kpagbà wɔ̀ tíì eodè." 14Dɔ̀ɔ̀ Pailè bídedí wò wɔ̀ nɛ̀, "Sɛlɛ siíìn fɔn wɔ̀ nɛ̀?" Kɛ́ wò gbalaidí jìjà dí tìti wò tan wɔ̀, "Kpagbà wɔ̀ tíì eodè!" 15Pailè jàvàdí wɔ lɔ̀mà wòlíì kulu, e ŋwùnù wɔ̀ tidí Bàlabɔ̀ dè wo ŋwùnù. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ nɛdí è wo bìlì Jisɛ̀, wɔ tù wɔ̀ wò jɔ̀ɔ̀, wò kpagbà wɔ tíì eodè. 16Dɔ̀ɔ̀ sɛ́njɛlɛ́ò bɛ̀nìdí Jisɛ̀ sɛlɛ tɛmaíì é dedí kadáà bóè màlùŋ dè. Wò jívidí wò bàdéò. 17Sɛ́njɛlɛ́ò kwaladí Jisɛ̀ fɛlɛ fɛ̀mbɛ tààn. Wò nyàŋgèdí wéí dòyo kádá wo dùmà è wɔ̀ wúlú. 18Wò gbidí naà wo wòi nìì wo dè tan, "Jusíò kadáà, à dè mùníì jàdè." 19Wò bìlàìdí wɔ wúlúì ti kɛlɛ, wo gbà wɔ̀ì tamù, wo dè wɔ kɔyai bùlù wo dè wɔ sɔ̀ mùnɛ̀ Ŋgàla. 20Èé wó kàdí wɔ nu nyàma sa kala, wò sadí wɔ̀ fɛlɛ fɛ̀mbɛ tàáàn wo kwala wɔ bulu wɔ jújúì wɔ̀ jèè. Dɔ̀ɔ̀ wò tɔladí wɔ̀ kúndéè wo bɛ̀nì wɔ̀ wɔ kpagba ŋwùnù tíì eodè. 21Wó dedí gbulúì eodè, wò jèìdí jiji dɛ̀ɛ̀ wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Saimɔ̀. Wò nɛdí è jiji dɔ̀ɔ̀ wɔ kàn Jisɛ̀ wɔ tíì. (Saimɔ̀ wolodí Sɛ̀liin jɛ gbàáà nù, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Àlèsandà nɛ̀ Lufɔ̀ wò téɔ̀.) 22Wò bɛ̀nìdí Jisɛ̀ kèi kpodó dɛ̀ɛ̀ doo e nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Kɔ̀kotà. Dɔɔ nu saáì dè "Wúlú koŋga kèì." 23Èé wó sumbaidí sóè kɔ̀lì va, wò nɛdí wò nì è Jisɛ̀, kɛ́ wɔ̀ì dí è namu. Kɔ̀li wɔ̀lɔ́ nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Mɛɛ̀. 24Edèè wò kpagbadí wɔ̀ tíì eodè, wo tèì wɔ jújúì nù. Wò kɔ̀n dí kàí wɔ jújúì nu tèi ŋwùnù. 25È dedí kùlù tàain nu kewu kewu wó kpagbadí Jisɛ̀ tíì eodè. 26Wò sàadadí jàkun kɛlɛ e kàn sɛ̀lɛ́ɛ̀ wó gbǐladí è Jisɛ̀ wúlú. Jàkúìn nu wòíì dedí: "A Jusíò kadáà dè!" 27Wò kpagbadí jìlɛ̀ nyɔ̀ɔ̀ì sɔn tiì sɔn eodè Jisɛ̀ wɔi fandɛ̀. Wò kpagbadí kɔlɛ́ɔ̀n wɔ jìjà eu wo kpagba kɔlɛ́ɔ̀n wɔ gbɔ̀ɔ̀nù eu. 29Wòlíì wó dedí tìnù wò fǐdedí wúlú dè wo wɔ̀yà Jisɛ̀ bɛlɛ wò tan wɔ̀, "Ɛ̀ɛ̌n! Àá mù nɛó mù dè Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè wàla jìnù mù tawo è jèè kùlùì taàn jàdè. 30Sa mù bulùì sɛlɛ nù vɛ." 31Nyɔìŋ nɔɔ̀ saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò nɛ̀ kaɤa siya nyɔɔ́ò wò jòò wò sadí Jisɛ̀ nù nyàmà wo dè yii tan, "Wɔ̀ bió wòlíì sɛlɛ nù sa, kɛ́ wɔ̀ì wɔ bului sɛlɛ tààn nu saì gbɛ̀. 32Nà ŋwúndè à sà Wòlúɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn, Esulɛ nyɔɔ́ò wo kadáà, wɔ̀ wolo tíì eodè wɔ̀ ŋwàlà. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má à júwàì ve naà wɔ sɛlɛ̀ ŋgàma." Jílè nyɔ̀ɔ̀ì sɔ́òn bɛ́ɛ́lɛ́ wó kpagbadí wò Jisɛ̀ wɔi fandɛ̀ wò wɔ̀yàdí Jisɛ̀ bɛlɛ. 33Èé kùlɔ́ɔ̀ kàdí wúlú tidì tolu, kpindi gbidí tàvi dɔɔ gbǐn nù e nɛ̀ aavàì taàn. 34É kàdí kǔdúwùlu kwàndà dè, Jisɛ̀ sŏaidí jìjà wɔ gbala wɔ̀ nɛ̀, "Ilɔ̀ì, Ilɔ̀ì, lamà sàbaitɛ̀nì?" Dɔɔ nu saáì èè dè, "Mi Ŋgàláà, mi Ŋgàláà, de ŋwùnù mù saì mìì faàn?" 35Wòlíì téŋ wó dedí va wó nyìnìdí Jisɛ̀ wɔ wòíì èì, wò tɛmudí è wò nɛ̀, "Nà tuwà nɔidè, wɔ̀ dè Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò Ìlaija jívínù." 36Wo kɔlɛn dɛ̀ɛ̀ kwadí simɛ̀ wɔ júwà kài ei nde sɔlàì nyɔkɔn bɔ̀fùíì wɔ bɔnà è so nyànì nyàníì nù wɔ falà è ti gbolóè wúlú wɔ tù è Jisɛ̀ nù wɔ̀ namu è. Wɔ̀ nɛó "Nà wolo nɛ̀mu wɔ̀ì, à sà è dè má Ìlaijà dè jìnù wɔ̀ sa wɔ̀ tíì eodè." 37Jisɛ̀ gbaladí sémbéŋ wɔ sa wɔ lɔ̀ɔn fɔŋwu jèèkaláà jìjà wɔ falan. 38Jújúì é dedí Ŋgàla wɔ kǐna bóè ŋwɔu, è lààdí nù kpálá. 39Sɛ́njɛlɛ́ò wòlù gbàáà wɔ́ dedí va ŋwúnùnù tíì jàdè, wɔ̀ sàdí jɛ́ Jisɛ̀ wɔ́ falan dí. Wɔ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, "Ŋgàmáà nu jiji wɔ̀lɔ́ wɔ̀ deó Ŋgàla wɔ Jí bulu bulu!" 40Nyinɔ́ò téŋ dedí ŋwúnùnù dí bàìŋ póŋ wo dè va kìi. Nyinɔ dòò tidi dɛ̀ɛ̀ è dedí Mèèlé Madalìn, Mèèlé wɔ̀lɔ́ wɔ́ dedí Jìín nɛ̀ Josɛ̀ wò núɔ̀ e kanàì dè nyinɔ wɔ̀lɔ́ wó bidí wɔ tan Sàlomè. 41Wò dedí Jisɛ̀ bu wo dè wɔi mà wɔ́ dedí Kalalii kagbóè nu bɛ̀nù. Nyinɔi tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ dedí va. Wò bɛ́ɛ́lɛ́ wò bidí Jisɛ̀ bu sìɤàì wo dè Jèlusàlɛŋ jɛ gbàáà nu jì. 42Nyàŋge nɛ̀ sànyáà bidí jì Jusíò Lɔ̀ɔn Sànyáà ei ku. Sànya dɔ̀ɔ̀ e kǔdúwùlù, Àlèmàtiya jɛ̌ɛ̀ nu jíɔ̀, Josɛ̀, wɔ̀ jidí. 43Wɔ̀ dedí tàvi nyɔɔ́ò kɔlɛn wó bidí wɔ tɛ̀ɛ̀mi bi. Wɔ̀ dedí Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ e jì sɛ̀lɛ́ɛ̀ e kude kìinù. È dedí nyàŋge nɛ̀ sànyà (sànya dɔ̀ɔ̀ wɔi jède sànyáà deó Lɔ̀ɔn Sànyáà). Wɔ̀ kálidí kulu wɔ bɛ̀ Paile bò wɔ bídè wɔ̀ Jisɛ̀ wɔ kúìn ŋwùnù. 44Pailè wɔ kulùì sǔlodí èé wɔ́ nyìnìdí èì wò nɛ̀ Jisɛ̀ wɔ̀ falan ya. Wɔ̀ jívidí sɛ́njɛlɛ́ò wou jìja wòlù gbàáà wɔ̀ bídè wɔ̀ è dè má Jisɛ̀ wɔ̀ falan ya. 45Èé sɛ́njɛlɛ́ò, kàdí Pailè wɔ kulùì kàlàn, wɔ̀ tùdí nyɔ̀ŋgúɔ̀ Josɛ̀ jɔ̀ɔ̀. 46Josɛ̀ tɛn dí jújú tunyɛ̀ wɔ sa nyɔ̀ŋgúɔ̀ tíì eodè, wɔ kpanàì wɔ̀ì jújú tunyɛ̀ wɔ kwa wɔ̀ kwiíì nù wó bíidí è kpala kèíì dɛlɛ nù. Edèè wɔ̀ ŋwúnadí kpala finya póló gbàà kwiíì ŋwɔu. 47Mèèlé Madalìn nɛ̀ Josɛ̀ wɔ̀ nu, Mèèlé sɔn wò dedí va kìinù, ŋwɔnɔ̀ wò sàdí feé wó kìimadí Jisɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\