Maà 16

1Èé Lɔ̀ɔn Sànyáà kàdí tì, Mèèlé Madalìn, Jìín wɔ̀ nu, Mèèlé, e kanàì dè Sàlomè wò tɛn dí ti nímí ŋwàlì bibi kàí wò bɛ̀nì è wò sídà è Jisɛ̀ wɔ kúìn èì. 2Dɔ́wɔ́ɛ̀ kulu ku nyɔɔ sepáà e sàndè kùlɔ́ɔ̀ dedí naà tolùnù, wò bɛdí kwiíì kudè. 3Wó dedí bɛ̀nù gbulu eodè, wò dedí yii bídènù wo dè tan, "Wòo dè wɔ̀lɔ́ wɔ́ sa ve kpala finyáà kwiíì ŋwɔu nà ŋwùnù?" 4(È dedí kpala finya gbàà.) Edèè wò kìidí va wo sà kpaláà dí sa sa. 5Dɔ̀ɔ̀ wò kúlun dí kpala wúì nù wo sà nyáŋgbá dɛ̀ɛ̀ konù jìjà faàn eu. Jogbo tunyɛ̀ dedí wɔ̀ì. Wò ŋwààmùdí tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. 6Jijíɔ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Nàa ŋwààmù, mà sìì nà dè Jisɛ̀ de kìinù, wɔ́ woloó Nasɔ̀lɛ̀, wó kpagbaó wɔ̀ tíì eodè. Kɛ́ wɔ̀ì vè dè. Wɔ̀ dè dɔ̀ ya falan jɔ̀ɔ̀. Nà kìi vè fèlé wó funaó wɔ̀. 7Nà bɛ̀ vɛ naà nà se tedí wɔ̀lɔ́ wɔ jède nyɔɔ́ò e kanàì dè Pitɛ̀. 'Wɔ̀ dè Kalalii kagbóè nù bɛ̀nù nai ku, funù nà sà ve wɔ̀ mùnɛ̀ jɛ́ wɔ́ seó nà.' " 8Edèè wò bɛ̀nìdí simɛ̀ wo wolo kwiíì doo èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wo jínù wolodí wo dè tìnì. Kɛ́ ŋwɔnɔ̀ wòì dí è wòlu sún gbǐn se, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wò dedí ŋwààmùnù. [ 9Nyinɔ́ò bɛdí Pitɛ bò nɛ̀ wɔ ŋwɔnya kàíò jòò wo sa konda wòì e kàn wɔ̀lɔ́ gbǐn wó sedí è wò. 10Dɔɔ ei jèdè Jisɛ̀ wɔ bulúì wɔ̀ tiyadí wɔ jède nyɔɔ́ò kùlu wolai, nɛ̀ kùlu bɛ̀ai wò tɛmu Tedí Kàí e kàn jɛ́ wɔ́ dè wòlu wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ sɛlɛ nu sa jìnù. Sɛlɛ nu sa wɔ̀lɔ́ ě sɛɛnai bì.] 11Èé wó nyìnìdí è nyinɔ́ɔ̀ nùù wɔ̀ nɛ̀ Jisɛ̀ wɔ̀ dè tàodè, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ sà ya, wòì dí Mèèlé wɔ wòíì funàì. 12Dɔɔ ei jèdè Jisɛ̀ toludí wɔ jède nyɔɔ́ò sɔn sǐn dè gbulu wùlɛ̀ nù, wó dedí de namu gbulu eodè. 13Wò kpelaidí jèdè wo se è wò bàdéò, kɛ́ dòò wòì dí wo wòíì funàì. 14E gbǐn e wúlú kwalaíì Jisɛ̀ toludí wɔ jède nyɔ̀ɔ̀ì kowaa kwa kɔlɛ́òn sǐn dè wó dedí jìlɛ jìnù. Jisɛ̀ dàn dí wò èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wòì dí wɔ̀ funàì nɛ̀ mùndí wo sɛlɛ̀ ei nde sa sòlíì ŋwùnù, wòì dí wòlúò wo wòíì funàì Jisɛ̀ toludí wo sǐn dè. 15Jisɛ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Nà bɛ̀ tàodéè gbǐn nù nà se wòlíì gbǐn Tedí Kàí é kàìn mì. 16Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ funàì ve è, wo kwali wɔ wúlú Ŋgàla nímíì, wɔ̀ wolo ve sɛlɛ̀ nù. Kɛ́ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ̀ì ve è funàì, wò nyùmà ve wɔ lɔ̀ɔn fɔŋwúì nù. 17Wòló wó funàì mì de kewu dè ve wò jɔ̀ɔ̀ kulu ei sǔlà sɛ̀lɛ tɛ̀gbɛ̀lɛi nɛ ŋwùnù. Wò gbɛ̀ ve nyina siíòn de kɛ̀ìn mi nyɛlɛ́ɛ̀ nù. Wò tɛmu ve towò kòwài towò towóì. 18Wò bùlù má bɛ́ɛ́lɛ́ gbɛ̀ɛ̀n eu, wŏ wò nyìmì kpedeó wò namu má lɛ wɔ̀lɔ́ gbǐn é ka wòlù java jídè ě wò nɛ̀ pɛ́. Wò gbǐlà má wo faáìn kèdè wòlíì, kèdè wòlu dòò bawo ve." 19Èé Jisɛ̀ kàdí wɔ jède nyɔɔ́ò bò siyɛ̀ì, Ŋgàla gbayadí wɔ̀ jìjàìndéè wɔ ko Ŋgàla wɔ jìjà faáàn eu. 20Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò bɛdí wo tɛmu Ŋgàla kòwàíì dí gbǐn. Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ màdí wɔ jède nyɔɔ́ò wòì, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ siyadí è wɔ̀ nɛ̀ wo Ŋgàla kòwài tɛmúì è dè kàí, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ tùdí wò jɔ̀ɔ̀ de kewu wò nɛ̀ kului sǔlà sɛ̀lɛ̀ì.] [


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\