Maà 2

1Èé sànyai kpɛkpɛ kàdí tì, Jisɛ̀ jidí Kàpɛneyuŋ jɛ̌ɛ̀ nù. Wɔ jède kpelàì fǔìn gbàvàìdí dè. Wòlíì sìdí è wò nɛ̀, wɔ̀ dè naà wɔ funàì bóè nù. 2Edèè wòlu tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbanaidí èì bóè nù. Wòlu kúlain èì dí bóè nù dè wɔ́ jì Jisɛ̀ wɔ̀ì tili. Wòlu ŋwúnai èì dí kúndéè bɛ́ɛ́lɛ́ dè. Wɔ́ dedí wo Ŋgàla kòwàíì senù, 3jijìì nyìyɛ̀ nyìnìdí jiji jai falan falan wɔ bò. 4Gbaniíì ŋwùnù jijìì nyìyɛ́ò wòì dí Jisɛ̀ wɔi tilìì gbɛ̀. Dɔɔ ŋwùnù wò selidí wù bóè wúlú tidíì Jisɛ̀ wɔu jìjà. Wó kàdí bóè wúlú tidíì seli, kèdè wòlúɔ̀ sìɤàìdí wɔ funa lɛ́ɛ̀ eodè, wo kúlà wɔ̀ bóè nù Jisɛ̀ kudè. 5Jisɛ̀ sàdí jɛ jijíò wó nyìnìdí kèdè wòlúɔ̀ wò funaidí wɔ̀, wɔ̀ tan dí kèdè wòlúɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Mi jííjíɔ̀, mà mù sɛlɛ siíìn nu tǔn te ya." 6Kaɤa siya nyɔɔ́ò téŋ wó dedí va, wò tɛmaidí è wo kulúì nù wò nɛ̀, 7"De ŋwùnù jiji wɔ̀lɔ́ dè wòi wɔ̀lɔ́ tɛmùnù? Ŋgàla wɔu de seli siyɛ è dè wɔ̀lɔ́. Èì nɔɔ̀ Ŋgàla kɔlɛ̀n dè wɔ́ gbɛ̀ sɛlɛ siin nu tǔn teì yɛ!" 8Jisɛ̀ kodí nɔɔ̀ e dí wɔ sì wɔ̀lɔ́ é dedí sì wo kulúì nù. Wɔ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "De ŋwùnù nà dè kulu de kùla doo towóè nù? 9Fɔn de kàí yɛ? Mà se è kèdè wòlúɔ̀ mà nɛ̀, 'Mà mù sɛlɛ siíìn nu tǔn te ya,' kpedeó, 'Dɔdè, mù ŋwúnù, mù júwà mù funa lɛ́ɛ̀, mù bɛ̀ yɛ̀?' 10Mà nɛ̀ ve è naà na sì è nà nɛ̀ de kewu è dè Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ jɔ̀ɔ̀ sɛlɛ siin nu tǔn te ŋwùnù tàodéè nù." Edèè wɔ̀ tan dí kèdè wòlúɔ̀, 11"Mà dè e mù senù, dɔdè mù júwà mù funa lɛ́ɛ̀, mù bɛ̀ mù kunú va!" 12Jijíɔ̀ dɔdí dè wɔ júwà wɔ funa lɛ́ɛ̀, wɔ namu wòlíì gbǐn sǐn ku. Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ sǔladí wo gbǐn kulùì wo dè Ŋgàla bèjì wò nɛ̀, "Àì nɛ̀ sɛlɛ wɔ̀lɔ́ towóè sún gbǐn dí sà." 13Jisɛ̀ kpelaidí jèdè Kalalii kamu mɛ̀lɛ̀ mɛ̀lɛ̀ gbàáà fandɛ̀. Gbani gbàà jidí wɔ bò wɔ gbì wo sɛlɛ siyàì. 14Èé wɔ́ dedí de namunù, wɔ̀ sàdí kání tɔla nyɔ̀ɔ̀ kɔlɛ̀n. Wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Livàì. Wɔ̀ téɔ̀ nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Ofiyà. Livàì dedí konù wɔ jòwàíì. Jisɛ̀ jívidí Livàì wɔ̀ nɛ̀, "Jì mù ŋwànì mì bu!" Livàì dɔdí dè wɔ ŋwànì wɔ̀ bu. 15Dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀, Jisɛ̀ bɛdí Livàì wɔ bóè nù jìlɛ̀ jì. Nɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò jòò e kanàì dè kání tɔla nyɔɔ́ò nɛ̀ sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔɔ́ò jòò wò dedí jìlɛ́ɛ̀ jìnù. Wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà dedí va wò dedí wɔ̀ bu. 16Kaɤa siya nyɔɔ́ò, wòló wó dedí Falesii sìŋgbéè nù, wò sàdí Jisɛ̀, kání tɔla nyɔɔ́ò nɛ̀ sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔɔ́ò jòò wo dè jìlɛ jì. Edèè Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò bídedí Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò wò nɛ̀, "De ŋwùnù Jisɛ̀ nɛ̀ wòlu taali wòló va wò jòò wò dè jìlɛ jìnù dí kɔlɛ̀n?" 17Kɛ́ Jisɛ̀ nyìnìdí wo wòíì èì, edèè wɔ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Wòló wòì kèdènù dè, wòì kɔ̀li nɛ̀ nyɔ̀ɔ̀ jàvà, kɛ́ wòló wó dè kèdènù, wò wò jàvàì kɔ̀li nɛ̀ nyɔ̀ɔ̀. Màì telembo nyɔɔ́ò jíví jì, kɛ́ mà jì sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔɔ́ò ŋwùnù." 18È dedí sànyà kɔlɛ̀n nù, wòlu wúlú Ŋgàla nímí kwali nyɔɔ́ɔ̀ Jɔ̀ɔ́n, wɔ jède nyɔɔ́ò nɛ̀ Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò wo jède nyɔɔ́ò jòò wò bùlùdí síì nù. Wòlíì téŋ jidí Jisɛ̀ bò wo bídè wɔ̀ wò nɛ̀, "De ŋwùnù Jɔ̀ɔ́n wɔ jède nyɔɔ́ò nɛ̀ Falesii sìŋgbè nyɔɔ́ò wo jède nyɔɔ́ò jòò wò ka síì nù bùlù, kɛ́ mùníò wòo ka síì nù bùlù?" 19Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Nyinɔ tɔla nyɔɔ́ɔ̀ nɛ̀ gbǐdí nu bɛ̀ nyɔɔ́ò jòò wò dè má dí kɔlɛ̀n wo jì bɔɔ̀, sí nù bùlù? Èé wɔ́ dè feé wó dè, wŏ sí nu bùlù. 20Kɛ́ dúwai dɛ̀ɛ̀ dè ji jìnù, wò dè nyinɔ tɔla nyɔɔ́ɔ̀ wo tidi sa jìnù. Dúwai dɔ̀ɔ̀ tili má jɛ, nyinɔ tɔla gbǐdí nu jì nyɔɔo dòò wò gbɛ̀ ve síì nu bùlùì. 21"Wòlù wɔ júwà jújú dèèlè wɔ́ jì è jújú làà è ndè tavàì. Wɔ̀ nɛ̀ má dɔ̀ɔ̀ jújú dèèléè tùwà ve jújú laáà e wúì nù gbàà. 22Ŋwɔnɔ̀ wòlù wɔ kwali so dèèlè nɛ̀mɛ kun bùlo laà nù. Wɔ̀ nɛ̀ má dɔ̀ɔ̀, so dèèléè tulun ve bùlo laáà. Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ má, sóè nɛ̀ bùlóè sɔn nyùmù ve. Kɛ́ so dèèlè dè kàí bùlo dèèle ŋwùnù." 23Jisɛ̀ nɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò jòò wò dedí de namunù kùla dɛ̀ɛ̀ nù Lɔ̀ɔn Sànyáà nù. Dɔ̀ɔ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò wò gbidí gbàlɛ́ɛ̀ ei tɛlɛ̀n èì wo dè e jì. 24Edèè Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò bídedí Jisɛ̀ wò nɛ̀, "Kìi nɛ̀mu, de ŋwùnù mù jède nyɔɔ́ò dè wɔ̀lɔ́ nɛ̀nù nà kaɤáà nɛ̀ wòlù èe nɛ̀ è nà Lɔ̀ɔn Sànyáà nù?" 25Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Nàì nɛ̀ è tèì wɔ̀lɔ́ Dèèvé wɔ́ nɛdí è èé ŋwɔ̀mù dedí wɔ̀ì yɛ? Dèèvé nɛ̀ wɔ sɛ́njɛlɛ́ò jòò ŋwɔmúì é dedí wòì, 26wɔ̀ bɛdí Ŋgàla bóè nù wɔ jì saaɤa kpowú é dedí Ŋgàla ŋwùnù. Wɔ̀lɔ́ nɛdí èé Àbìyatà wɔ́ dedí Saaɤa Sa Kada. Ŋwɔnɔ̀ nà kaɤáà nùu wòíì nù, saaɤa sa nyɔɔ́ò nɔɔ̀ wò wò ka kpowú wɔ̀lɔ́ towóè jì. Kɛ́ Dèèvé jidí è wɔ nì e sún wɔ sɛ́njɛlɛ́ò ku." 27Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Ŋgàla nyàŋgèdí wɔ Lɔ̀ɔn Sànyáà wòlu fuyó ŋwùnù. Wɔ̀ì dí wòlu fuyó nyàŋgè wɔ Lɔ̀ɔn Sànyáà ŋwùnù. 28Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Lɔ̀ɔn Sànyáà eu jìjà."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\