Maà 3

1Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ bɛdí jèè Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóè nù, jiji dɛ̀ɛ̀ dedí dí dɔ̀ɔ̀ wɔ faáàn falan falan. 2Wòlíì téŋ dedí va wò jàvàdí wo kìi Jisɛ̀ wɔ nɛ̀lɛ siìn dè. Wò dedí Jisɛ̀ wɔi fɛnù kàí fɔ́ɔ́n è dè má wɔ̀ gbɛ̀ wòlu bawòì Lɔ̀ɔn Sànyáà nù. 3Jisɛ̀ sedí è jiji faan falan faláàn wɔ̀ nɛ̀, "Jì fèlé wòlíì sǐn ku." 4Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ bídedí wòlíì wɔ̀ nɛ̀, "De nà kaɤáà jàvà a nɛ̀ Lɔ̀ɔn Sànyáà nù yɛ? À mà wòlìì kpedeó à nɛ̀ wòlìì màánɔ̀ɔ̀ŋ? À sa wòlù falan wù ku, kpedeó à java wɔ̀?" Kɛ́ wòlíì wòì dí wɔ bídéè dè sìnyà. 5Jisɛ̀ kìidí wo ku wɔ jìàì wòì sɛlɛ̀ kulu, kɛ̀ wo jààsɛŋ kamudí wɔ̀ èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wo wúlú nù kewu kewu dedí, ŋwɔnɔ̀ wo kulu dè kùláà èì dí kàí dè. Edèè wɔ̀ sedí è jijíɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Folàì mù faáàn dè." Dɔ̀ɔ̀ jiji faàn falan faláàn folaidí wɔ faáàn dè e bawo. 6Dɔ̀ɔ̀ Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò téŋ toludí Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóè nù wo gbàdàì kadáà Ɛlɔ̀ wɔi fandɛ wòlúò téŋ de fúmù fúmù nù. 7Jisɛ̀ nɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò jòò wó bɛdí Kalalii kamu mɛ̀lɛ̀ mɛ̀lɛ̀ gbàáà fandɛ̀, gbani ŋwànìdí wɔ̀ bu. Téŋ wolodí Kalalii kagbóè nù, téŋ wolo Jùdiyɛ kagbóè nù, 8téŋ wolo Jèlusàlɛ̀ŋ, e kanàì dè Ɛ̀dùmeya kagbóè nù. Wòlíì téŋ wolodí Jɔdin ní mɛ̀yáà bɛ́ɛ́lɛ́, téŋ wolodí Tayà nɛ̀ Saidɔŋ jɛ gbààvìíì nù. Gbani wɔ̀lɔ́ jidí Jisɛ̀ bò èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wòlúò nyìnìdí wɔ̀lɔ́ èì Jisɛ̀ dedí e nɛ̀nù. 9Gbaniíì dedí gbàà dí tìti e ŋwùnù Jisɛ̀ sedí è wɔ jède nyɔɔ́ò wɔ̀ nɛ̀, "Nà kìi kei dè mi ŋwùnù." Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve wòlúò wŏ mì kpaɤáàì. 10Èé Jisɛ̀ bawodí kède wòlu tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà, kèdè wòlúò gbǐn wò dedí yii toàìnù wo dè Jisɛ̀ bò bɛ̀àì wɔi bòlo ŋwùnù. 11Wòlúò gbǐn nyina siíòn dedí wò jèdè wò bidí má Jisɛ̀ sà, wò bidí wɔ kɔyai bùlù wo gbala wò tan wɔ̀, "Mù mù dè Ŋgàla wɔ Jí Jííjíɔ̀." 12Jisɛ̀ nidí nyina siíòn kaɤa kewu kewu wɔ̀ nɛ̀, "Na se e wòlu sún gbǐn nà nɛ̀ mì mà dè Ŋgàla wɔ Jí Jííjíɔ̀." 13Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ gbàidí kèíì wɔ jíví jijíò wɔ́ jàvàdí wò. Wò jidí wɔ bò. 14Jisɛ̀ júwadí wòlìì kowaa kwai sɔn wɔ kàlà wò faàn wò dè wɔ de namu nyɔ̀ɔ̀ò. Jisɛ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Mà nà faàn kàlà ya nà sìɤàì mìì. Mà tiya ve nà bɛ́ɛ́lɛ́ na tɛmu Ŋgàla kòwàì." 15Jisɛ̀ sedí è wò mùndí wɔ̀ nɛ̀, "Mà nì ve nà de kewu wɔ̀lɔ́ ná gbɛ̀ ve nyina siin dè kɛ̀ìn wòlù jèdè." 16A wòlìì kowaa kwai sɔ́òn nyɛlɛ́ì dè Jisɛ̀ wɔ́ kàlàdí wò faàn: Saimɔ̀ (wɔ̀lɔ́ Jisɛ̀ jívaidí wɔ̀ Pitɛ̀), 17Jìín nɛ̀ wɔ̀ bi Jɔ̀ɔ́n, wò dedí Sɛbɛdìì wɔ wóó (wòló Jisɛ̀ wɔ́ bidí wo jívàì Bòwanɛ̀ɤɛ̀, wòi wɔ̀lɔ́ e nù saáì èè dè sɛ̀ wòì nyɔ̀ɔ̀ò), 18Andùlù, Felè, Bàtòlomìyò, Mafiyù, Tamɔ̀, Ofiyà wɔ jíɔ̀ Jìín, Tadìyɔ̀, nɛ̀ tàvi jàvà nyɔɔ́ɔ̀ Saimɔ̀, 19e kanàì dè Judɛ̀ Ɛ̀ìkɛlìyɔ̀ wɔ̀lɔ́ wɔ́ sadí Jisɛ̀. 20Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ bɛdí bo dɛ̀ɛ̀ nù. Dɔ̀ɔ̀ ei jèdè gbani gbàà jidí Jisɛ̀ bò. Dɔ̀ɔ̀ è nɛdí Jisɛ̀ nɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò jòò wòì dí gbulu gbǐn sà wó jì jìlɛ̀ ji. 21Èé Jisɛ̀ wɔ̀ gbàíòn wó nyìnìdí wɔ jì fǔìn èì, wò ŋwàlàdí wo dè wɔ de kìi, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wò nyìnìdí èì wò nɛ̀, "Jisɛ̀ wɔ wúlúì è nù kindɛ ya." 22Kaɤa siya nyɔɔ́ò téŋ wó wolodí Jèlusàlɛ̀ŋ wò nɛdí, "Bìyɛsèbɔ̀ dè wɔ̀ bu. Nyina siin kadáà wɔ̀ wɔ̀ de kewu nì ya, wɔ̀ kɛ̀n nyina siìn dè." 23Edèè Jisɛ̀ jívidí wòlúò wɔ mɛni kpaì wɔ̀ nɛ̀, "Jɛ́ Setɔ̀ŋ gbɛ̀ wɔ bulùì de kɛ̀ìn yɛ? 24Tàvì tèì má e bulùì nù kpɛkpɛ wo dè yii bo kɔ̀nàì, e tàvíì wàlù ve. 25Bòlònda tèì má e bulùì nù kpɛkpɛ wo dè yii bo kɔ̀nàì, bòlònda dɔ̀ɔ̀ bùlù ve dè. 26Nyɔìŋ nɔɔ̀ è dè Setɔ̀ŋ wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀. È tèì má e bulùì nù kpɛkpɛ ě jèɤè, kɛ́ è wàlù ve e kala dè. 27"Wòlù èì de kewu nyɔ̀ɔ̀ wɔ bóè wàlàì gbɛ̀ wɔ́ jì wɔ dè kìi lɛ́ì júwà. Kɛní wɔ̀ yá de kewu nyɔɔ́ɔ̀ mùwà wɔ kìyá wɔ de kìi lɛ́ì júwà. 28"Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ má dè e na senù è dè ŋgàma bulu bulu. Ŋgàla gbɛ̀ wòlù gbǐn wo sɛlɛ siíìn nu tǔn teì e nyɔɔ́ɔ̀ seli má wɔ eodè. Jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ wó ka nɔɔ̀ è tɛmu kɛ́lɛ̀ kɛ́lɛ̀. 29Kɛ́ wɔ̀lɔ́ wɔ́ seli ve Ŋgàla Wɔi Nyináò wɔ eodè, wɔ̌ e nyɔɔ́ɔ̀ nu tǔn te gbǐn tàodè, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, e nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ sɛlɛ siìn nɛ̀ ya." 30(Jisɛ̀ tɛmudí wòi wɔ̀lɔ́ èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wòlíì téŋ tɛmudí è wò nɛ̀, "Nyina siìn dè wɔ̀ bu.") 31Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ wɔ̀ biò nɛ̀ wɔ̀ nu wò jòò wò jidí wo ŋwúnù bóè kudè, wo tiya tedí bóè nù wo dè wɔ sɛlɛ bídè. 32Gbaniíì dedí konù e kamàì Jisɛ̀ wɔu. Dɔ̀ɔ̀ wò sedí è wɔ̀ wò nɛ̀, "Kìi fèlé, mù nu nɛ̀ mù biò jòò wò dè kúndéè wo dè mù tuwà." 33Jisɛ̀ sìnyàdí è dè wɔ̀ nɛ̀, "Wòo dè mì nu? Wòo dè mì biò?" 34Wɔ̀ kùlàdí sǐn dè wòlúò wou jìjà wó dedí konù wɔi fandɛ̀ wɔ̀ tan wò, "Nà kìi vè. A mì núɔ̀ dè! A mì bíò dè! 35Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ nɛ̀ ve Ŋgàla wɔ kului sɛ̀lɛ̀, wɔ̀ wɔ̀ dè mì bi, wɔ dè mì binɔ̀, wɔ dè mùndí mì nu."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\