Maà 4

1Edèè Jisɛ̀ gbidí mùndí wòlúò sɛlɛ̀ siyàì Kalalìì kamu mɛ̀lɛ̀ mɛ̀lɛ̀ gbàáà kudè. Gbaniíì gbàa dèéè ŋwùnù, Jisɛ̀ gbàidí keíì nù wɔ kodè. Keíì dedí níì eodè wòlíì ŋwúnù ní fandɛ́ɛ̀. 2Wɔ̀ bidí wò sɛlɛ̀ tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ siya kpa mɛnìnù. Wɔ̀ sɛlɛ̀ siyáà nù wɔ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, 3"Nà tuwà nɔidè! Jiji dɛ̀ɛ̀ bɛdí gbàlɛ̀ gbà, 4wɔ́ dedí gbàlɛ̀ kwaíì dè mɛnìnù, téŋ bùlùdí gbulu kwáà eodè. Nyàndáíò jidí wo mɛ̀lɛ̀ e gbǐn. 5Téŋ bùlùdí túúlíì kwaíì nù feé tàvì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ èì dí dè. Gbàlɛ kwai dòò wò bùwàdí mì èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ dè tàvì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ èì dí va dè. 6Èé kùlɔ́ɔ̀ kàdí ŋwàlànù dè, è kinyadí gbàlɛ tògbòi doo gbǐn, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wo jíì èì dí bàìŋ bɛ̀ jòwúì. 7Gbàlɛ kwaíì téŋ bùlùdí wéí tàvì eodè. Gbàlɛ kwai dòò nɛ̀ wéí jòò wò minaidí díndɛ̀. Wó kàdí gbààvì dè wéí kpanaidí gbàlɛ tògbòíì èì e gbǐlà è dè jùdéè. Gbàlɛ dòò wòì dí kwai to ye. 8Kɛ́ gbàlɛ kwaíì téŋ bùlùdí tàvi kàí eodè. Gbàlɛ dòò wò midí wo dè gbààvìì wo to kwai tɛ̀gbɛ̀lɛ̀. Téŋ, wó bùlùdí tàvi kàíì eodè, wò todí fuyóì kowaa taàn, téŋ to kowaa wɔ̀folɛ̀, téŋ kɔ̀lɛ̀ wúlú kɔlɛ̀n." 9Edèè Jisɛ̀ tɔladí wɔ wòíì wúlú wɔ̀ nɛ̀, "Mùí nɔi dè mù wúlùì é ka dè nyìnì, tuwà nɔidè!" 10Èé Jisɛ̀ wɔ́ dedí dídɛ̀ɛ̀ wɔ̀ kɔlɛ̀n, wòlúò wó nyìnìdí wɔ wòíì èì, wo téŋ nɛ̀ wɔ jède nyɔ̀ɔ̀ì kowaa kwai sɔ́òn jòò wò jidí wɔ bò wɔ̀ saàì kpáì nù wɔ́ mɛnidí è. 11Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòíì dè wɔ̀ nɛ̀, "Ŋgàla wɔ̀ dí nà sǐn dè sɔlɔ̀ ya dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve na sì wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ e nu kìimu nù sɛ̀lɛ́ì, kɛ́ wòló wɔ̀ì nɛ̀ wò sǐn dè sɔlɔ̀, woníì dè nɔɔ̀ wo nyìnì kpáì èì. 12Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ má 'Wò kìi ve dè kɛ́lɛ̀ kɛ́lɛ̀, wŏ dè sà, wo tuwà nɔidè kɛ́lɛ̀ kɛ́lɛ̀, ŋwɔnɔ̀ wŏ sɛlɛ̀ èì ndè sà. Kɛ́ wòo sììn má dè Ŋgàla bò, Ŋgàla wɔ̀ɔ gbɛo wo nu tǔn teì.' " 13Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ bídedí wò wɔ̀ nɛ̀, "Nàì kpa wɔ̀lɔ́ èì ndè sà? Jɛ́ naà nà sà ve kpa sún gbǐn èì ndè? 14Gbàlɛ gbà nyɔɔ́ɔ̀ ka Ŋgàla wɔ wòíì gbà. 15Wòlíì téŋ wo sɛlɛ̀ wolo mùnɛ̀ gbàlɛ kwai wòló wó bùlùdí gbulu kwáà eodè. Wòlu wòló wò ka nɔɔ̀ Ŋgàla wòíì èì nyìnì feyàà, Setɔ̀ŋ jì wɔ sa è wo kulúì nù. 16Wòlíì téŋ wo sɛlɛ̀ wolo mùnɛ̀ gbàlɛ kwai wòló wó bùlùdí túúlíì kwaíì nù. Wò ka nɔɔ̀ Ŋgàla wɔ wòíì èì nyìnì feyàà wo júwàì è ŋgàma kulu de tili eu jìjà. 17Kɛ́ èe ka bàìŋ bɛ̀ wo kulúì nù. Dɔɔ ŋwùnù èe ka va jèɤè èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, sɛlɛ tààn jèì má wò, nɛ̀ mùndí wo kɔ̀ɔ̀n towóò jɛ má wò Ŋgàla wɔ wòíì ŋwùnù, wò ka è jàdè faàn sa de fúmù fúmù nù. 18Wòlíì téŋ wo sɛlɛ̀ wolo mùnɛ̀ gbàlɛ kwai wòló wó bùlùdí wéí tàvíì eodè. Wò wò dè wòlúò wó ka Ŋgàla wòíì èì nyìnì. 19Kɛ́ wo kulu de kùláì e kàn tàode sɛlɛi wòló nɛ̀ mùndí nyàŋgè soo bì e kanàì dè lɛ soo bì, è ka wo kulúì nù dè. Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ má, è sa ve Ŋgàla wɔ wòíì wo kulúì nù. Ŋgàla wɔ wòíì ě nù kɛŋ bì ye. 20Kɛ́ wòlíì téŋ wo sɛlɛ̀ wolo mùnɛ̀ gbàlɛ kwai wòló wó bùlùdí tàvi kàí eodè. Wò ka Ŋgàla wòíì èì nyìnì wo dùmà è jàdè faàìn e to kwai wo kulúì nù. Téŋ ka fuyíì kowaa taàn to, téŋ to kowaa wɔ̀folɛ̀, téŋ to kɔ̀lɛ̀ wúlú kɔlɛn." 21Jisɛ̀ mɛnidí kpa mùndí wɔ̀ nɛ̀, "Wòlù wɔ̀ dí lámbó eu tù ya wɔ gbǐlà è wúlú solo kpedeó wɔ dùmà è kpaya jàdè? Wɔ̌ è gbèdè bóè tidíì yɛ? 22Sɛlɛ́ì gbǐn é dè kìimu nù, è tolu ve gbani tidì. Sɛlɛ́ì gbǐn jàkì é dè eodè, jàkì wolo ve eodè. 23Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ nɔi dè wɔ̀ wúlú èì, wɔ̀ nyàŋgè wòi wòló funai." 24Wɔ̀ sedí è wò mùndí wɔ̀ nɛ̀, "Nà tuwà nɔidè vɛ kàí fɔ́ɔ́n. Dòyóè ná júwà ve è nà bàdéò wo sɛlɛ sɔ́wai ŋwùnù, dòyo dɔ̀ɔ̀ wò júwa ve nani sɛlɛ́ɛ̀ sɔ́wai ŋwùnù. Ŋwɔnɔ̀ naníì buwa ve biyò dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ì. 25Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ lɛ tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wò tùwàì ve eu. Kɛ́ wɔ̀lɔ́ jídè gbǐn èì wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ dè, wɔ̀lɔ́ biyóè wɔ́ funa eu faàn wò sa ve è wɔ̀ jɔ̀ɔ̀." 26Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wò, "Yèlé Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ dè. E sɛlɛ̀ wolàì jijíɔ̀ wɔ́ ka wɔ gbàlɛ kwaíì mɛni. 27Wɔ̀ ka ŋwuni tɔɔlù wɔ dɔdè sàndè. Ŋwɔnɔ̀ dúwai doo gbǐn nù, gbàlɛ kwai dòò wò ka nɔɔ̀ mìnù dè wo dè nyàŋgè. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ɔ ka è sì jɛ́ dɔ̀ɔ̀ é ka nɛ̀. 28Tàvíì bulúì è ka è nɛ̀ gbàlɛ́ɛ̀ nyàŋgè e to kwai. E ku nyɔɔ sepáà nù e tògbóè ka tolu, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má e totóè ka tolu, e wúlú kwalaíì gbàlɛ kwai toto dèèléè e tili. 29Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má gbàlɛ gbà nyɔɔ́ɔ̀ ka naà wɔ gbàlɛ kumàì lɛ́ɛ̀ júwà wɔ kuma wɔ gbàlɛ́ɛ̀." 30Jisɛ̀ bídedí wɔ̀ nɛ̀, "De naà à gbɛ̀ Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ sɔ́wàì yɛ? Kpáà fɔn à gbɛ̀ ve e mɛnìì é saai ve bíde wɔ̀lɔ́ nù? 31Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ e sɛlɛ̀ wolo mùnɛ̀ tíì e kwaíì wolàì mɛ̀lɛ̀ɤɛ kwa. È è dè gbàlɛ̀ kwai biyóè gbàlɛ́ì gbǐn tidì wòlù ka è gbà. 32E dí biyo sún kàmá nù jèɤè, è ka mì e dè gbàì gbàà. E gbàíì kàmá nù gbàà dè, nyàndáíò ka wo gbŏì tawo e jaíì nù." 33Jisɛ̀ bidí wòlúò Ŋgàla kòwài se kpai tɛ̀gbɛ̀lɛ mɛnìnù mùnɛ̀ jɛ́ kpai wòló wó dè. Wɔ̀ mɛnidí kpai tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wɔ̀lɔ́ é gbɛ̀ ve e nɛ̀ì wo sà wɔ wòíì èì ndè. 34Jisɛ̀ wɔ̀ɔ bidí wòlu bo siyɛ̀ì soolo mú nɛ̀ wɔ̌ kpa mɛni. Kɛ́ nɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò wò jòò wò bidí má dí kɔlɛn dè, wɔ̀ bidí naà kpaíì gbǐn e nu saàì wòì. 35Sànya dɔ̀ɔ̀ nɔɔ̀ e kǔdúwùlù, Jisɛ̀ sedí è wɔ jède nyɔɔ́ò wɔ̀ nɛ̀, "À nà bɛ̀ kamu mɛ̀lɛ̀ mɛ̀lɛ̀ gbàáà mɛ̀yà." 36Edèè wò tedí gbaniíì. Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò bùlùdí keíì nù feé wɔ́ dedí konù. Kei wùlɛ̀ì dedí va pɛ́ɛ̀. 37Fìví gbàà gbidí naà jìì, ní kpákpáì e dè keíì de dúlà, e dè keíì nu kwali e dí tedí tɛ nímíì nɛ̀ è si keíì. 38Jisɛ̀ dedí de funù keíì nyíndɛ̀ wɔ dè ŋwuni, wɔ wúlúì dè wúlú kewu kpóè eodè. Wɔ jède nyɔɔ́ò kàlàn dí wɔ̀ wò tan wɔ̀, "Sɛlɛ Siya Nyɔɔ́ɔ̀, mùì nà sɛlɛ̀ kpada? Mùì è sì mú nɛ̀ à nɛ̀ naà à falan?" 39Jisɛ̀ dɔdí dè wɔ kpiìn fìvíì wɔ̀ nɛ̀, "Kúlònù mù nɛ́ɛ̀ dí bú!" Wɔ̀ tan ní kpákpáì, "Nà kodè kpɛ́!" Fìvíì kúlodí nù. E dí gbǐn è dedí naà tɔ̀ŋ. 40Edèè Jisɛ̀ tan dí wò, "De ŋwùnù nà dè ŋwààmùnù? Nàì mì funàì?" 41Kɛ́ ŋwààmù sidí wo kulúì nù wo gbì yii taìn, "De wòlù è dè wɔ̀lɔ́ yɛ? Níì e kanàì dè fìvíì bɛ́ɛ́lɛ́ wò ka wɔ wòíì èì nyìnì!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\