Maà 5

1Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ nɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò jòò wò jidí Kalalii kamu mɛ̀lɛ̀ mɛ̀lɛ́ɛ̀ mɛ̀yà, Kɛ̀nɛsalɛ nyɔɔ́ò kagbóè nù. 2Jisɛ̀ wolodí nɔɔ̀ keíì nù wɔ gbàdàì jijì dɛ̀ɛ̀ wɔ̀lɔ́ wɔ́ wolodí kpala wù kwii dɛ̀ɛ̀ nù. 3Jiji wɔ̀lɔ́ nyina siìn dedí wɔ̀ jèdè. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ bidí nɔɔ̀ kwii gbàa eodéè fun. Wòlù gbǐn èì dí jiji dɔɔ jɔ̀lɔ̀ŋwɔ̀i mùwàì è gbɛ̀ wɔ́ jì è nù sìɤàì. 4Dúwai tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ nù wò bidí wɔ kpo fa wo mùwà wɔ faáìn nù jɔ̀lɔ̀ŋwɔ̀ì. Kɛ́ wɔ̀ bidí kpo wúléè sɛ̀n wɔ seli jɔ̀lɔ̀ŋwɔ̀íì wɔ wòlò è dè. Wɔ de kewu kewu è dedí dí tìti wòlù gbǐn èì dí wɔ nu kúlàì gbɛ̀. 5Tɔɔlù gbì kwàndà èì wɔ̀ bidí nɔɔ̀ sììnù dè kwiíì tidì nɛ̀ kèíì nù, wɔ dè gbài wɔ dè kúlò wɔ dè gbala wɔ dè kpala finyáì júwà wɔ dè e wɔ bulu wɔi màánɔ̀ɔŋ nɛ̀. 6Wɔ̀ dedí dí bàìŋ wɔ sà Jisɛ̀. Wɔ̀ kwadí simɛ̀ wɔ bɛ̀ wɔ bùlù Jisɛ̀ kɔyàì. 7Wɔ̀ gbaladí dí tìti wɔ̀ nɛ̀, "Jisɛ̀, mùí mú dè Bɛlɛ Bi Gbǐn Ŋgàláà wɔ Jí Jííjíɔ̀, de mù nɛ̀ mù nɛ̀nàì mì? Ŋgàla wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ nù mà dè mù kɛn ninù. Júwà bala wɔ̀lɔ́ mǔ mì mànɔwɔ!" 8(Jijíɔ̀ tɛmudí wɔ̀lɔ́ èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Jisɛ̀ sedí è wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Mùí mú dè nyina siíɔ̀n, wolo jijíɔ̀ jèdè.") 9Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ bídedí jijíɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Mù nyɛlɛ́ɛ̀ vɛ?" Jijíɔ̀ sedí è wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Mi nyɛlɛ́ɛ̀ dè Gbani. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ dè nà tùmù tùmu." 10Wɔ̀ kándaidí Jisɛ̀ wɔi fɛlɛ̀ì wɔ̀lɔ́ wɔ̀ɔ kɛ̀n nyina siíòn dè tàvi kagbo dɔ̀ɔ̀ nù. 11Kwíín kɛn tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà dedí de jìnù kèì kpeŋgáà. 12Nyina siíòn nidí Jisɛ̀ kɛn wò tan wɔ̀, "Tiya nà kwíìn kɛ̌òn bò à bɛ̀ wò jaindè." 13Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ ŋwunidí è nyina siíòn wolodí jijíɔ̀ bu wo bɛ̀ kɛ̌òn jaindè. Kɛ̌òn dedí kɔ̀lɛ̀ wúlúì kowaa sɔn. Wò kúlaidí kèíì simɛ̀ wo bùlù kamu mɛ̀lɛ̀ mɛ̀lɛ̀ gbàáà nù wo sìɤàì jɔdè. 14Kɛn eu jìja kìi nyɔɔ́ò tavadí sǔdè wo bɛ̀ wo gbàvàì e fǔìn dè ei fandɛ jɛ̌ì nù nɛ̀ kɔdéè dè pɛ́ɛ̀. Wòlúò dɔdí dè wo bɛ̀ va kìi wò sà wɔ̀lɔ́ é nɛdí. 15Wòlúò jidí Jisɛ̀ bò wo sà jijíɔ̀ nyina siin tɛ̀gbɛ̀lɛ́ò dedí wɔ̀ jèdè. Jiji dɔ̀ɔ̀ dedí de konù wɔ de mùwàì mùwàì wɔ wúlúì nu fɔ̀mù fɔ̀mù wɔ dè sɛlɛ̀ ei ndè sà. Dɔ̀ɔ̀ è ŋwààmàdí wòlúò dí tìti. 16Wòlúò wó sàdí sɛlɛ́ɛ̀ é nɛdí jijíɔ̀ nyina siíòn wó dedí wɔ̀ jèdè, nɛ̀ wɔ̀lɔ́ é tùàìdí kɛ̌òn, wò sedí è wòló wòì dí va dè. 17Edèè wòlúò fɛlɛdí Jisɛ̀ wɔ̀ì wɔ̀ wolo wo tàvi kagbóè nù. 18Èé Jisɛ̀ wɔ́ dedí keíì nu bùlùnù, jijíɔ̀, nyina siíòn dedí wɔ̀ jèdè, wɔ̀ fɛlɛdí Jisɛ̀ wɔ̀ì wɔ̀ nɛ̀, "Ŋwúndè à mù sɔn à bɛ̀ káí." 19Kɛ́ Jisɛ̀ wɔ̀ì dí è ŋwuni. Dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ sedí è wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Bɛ̀ mù jojɛ mù gbàíòn bò, mù se wò wɔ̀lɔ́ Ŋgàla wɔ̀ è nɛ̀ ya mùì nɛ̀ mùndí jɛ́ wɔ́ bàlàì mù jààsɛŋ." 20Edèè jijíɔ̀ bɛdí Jɛi Kowaa kagbóè nù, wɔ̀lɔ́ Jisɛ̀ nɛdí è wɔ̀ì, wɔ dè e wòlíì se. Wòlúò gbǐn wó nyìnìdí wɔ wòíì èì, wo kulùì sǔlodí. 21Jisɛ̀ bùlùdí keíì nù wɔ kpelàì jèdè kamu mɛ̀lɛ̀ mɛ̀lɛ̀ gbàáà mɛ̀yà. Kamu mɛ̀lɛ̀ mɛ̀lɛ dɔ̀ɔ̀ mɛ̀yà, gbani gbàà kamaidí wɔu. 22Jàilɔ̀, wɔ́ dedí Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóè eu jìjà, wɔ̀ jidí Jisɛ̀ bò wɔ bùlù wɔ̀ kɔyàì 23wɔ fɛlɛ̀ì wɔ̀ì dí tìti wɔ̀ tan wɔ̀, "E dí è te naà tɛ mi jí nyíínɔ́ɔ̀ falan. Mùi fɛlɛ̀ì fɛlɛ̀ì dè, jì mù gbǐlà wɔ̀ì faàn bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ̀ bawo." 24Edèè Jisɛ̀ ŋwànìdí wɔ̀ bu wo dè bɛ̀. Wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ ŋwànìdí Jisɛ̀ bu tùu wò kalàì wɔi fandɛ́ɛ̀ gbǐn. 25Nyinɔ dɛ̀ɛ̀ dedí gbaniíì tidì tòyo kèdè dedí wɔ̀ì. È kàdí wɔ̀ì tèì kowaa kwai sɔn nɛ̀. 26Jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ́ sàdí sɛlɛ tààn sowoi tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ jàdè, wɔ̀ sadí wɔ lɛkwaíì gbǐn é dedí wɔ̀ jɔ̀ɔ̀, wɔ̀ì dí bawo. Kɛ́ kèdéè dedí nɔɔ̀ wɔu ŋwɔmàìnù sànyà gbǐn nù. 27Èé wɔ́ nyìnìdí Jisɛ̀ wɔ ji fǔìn èì, wɔ̀ kɔin dí Jisɛ̀ wɔi jèè gbaniíì tidì. 28Wɔ̀ tɛmaidí è kulùì nù wɔ̀ nɛ̀, "Mà bòlò má bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ jogbóè èì, mà bawo ve." 29Edèè nyinɔ dɔ̀ɔ̀ bòlòdí Jisɛ̀ wɔ jogbóè èì. Èé wɔ́ kàdí dɔ̀ɔ̀ nɛ̀, wɔ tòyóè wolodí naà de kwalìì, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ sàdí èì ndè wɔ jaindéè wɔ̀ nɛ̀ wɔ kèdéè è wɔ̀ì wolo ya. 30Jisɛ̀ kodí nɔɔ̀ e dí wɔ sì è wɔ de kewúì sún è wɔ̀ jaindè wolo ya. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ sììn dí dè gbaniíì bò wɔ bídè wɔ̀ nɛ̀, "Wòo bòlòo mi jogbóè èì yɛ?" 31Dɔ̀ɔ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò sedí è wɔ̀ wò nɛ̀, "Mù sà wòlu gbani gbàa yèlé dòdóè wo dè mùi fandɛ̀, téŋ dè mù nù ko mu dè bídè wòo bòlòì mù jogbóè èì yɛ?" 32Kɛ́ Jisɛ̀ dedí nɔɔ̀ sǐn de kùlànù wɔ dè wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ de kìi wɔ́ nɛdí dɔ̀ɔ̀. 33Nyinɔ́ɔ̀ dedí ŋwààmùnù wɔ dè tìnì, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ sìdí naà wɔ̀lɔ́ é nɛdí wɔ̀. Wɔ̀ jidí wɔ bùlù Jisɛ̀ kɔyàì, wɔ se wɔ̀ ŋgàmáà gbǐn. 34Jisɛ̀ sedí è nyinɔ́ɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Mi jí nyíínɔ́ɔ̀, èé mú funàì mì, dɔɔ ŋwùnù mù bawo ya. Bɛ̀ kulu lɔ̀mù nù. Mù mànɔwɔ jɔ̀ɔ̀ wolo ya." 35Èé Jisɛ̀ wɔ́ dedí wɔ̀lɔ́ tɛmùnù, tedí jidí Jàilɔ bò è nɛ̀, "Mù jí nyíínɔ́ɔ̀ wɔ̀ falan ya. De ŋwùnù naà mù dè Sɛlɛ Siya Nyɔɔ́ɔ̀ nùu tànù?" 36Kɛ́ Jisɛ̀ wɔ̀ì dí nɔi dè tuwà wɔ̀lɔ́ eu wó tɛmudí è. Wɔ̀ sedí è Jàilɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Ka ŋwààmù, funàì nɔɔ̀ Ŋgàla!" 37Jisɛ̀ wɔ̀ì dí è nɛ̀ wòlu wùlɛ̀ gbǐn é jì wɔ̀ bu ŋwànì é wolòì Pitɛ̀, Jìín, nɛ̀ dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ bi Jɔ̀ɔ́n woi jèdè. 38Wó tilidí Jàilɔ wɔ bóè kudè, Jisɛ̀ sàdí wòlíì wo dè de wúúléé wúúléé nɛ̀ wo dè sŏ dí tìti. 39Wɔ̀ bɛdí bóè nù wɔ bídè wòlúò wɔ̀ nɛ̀, "De de wúúléé wúúléé nɛ̀nù nà dè na dè sŏ dí tìti? Nyinɔ jáo biyɔ́ɔ̀ wɔ̀ì nɛ̀ falan, wɔ̀ dè nɔɔ̀ ŋwuninù." 40Wòlúò gbǐn wò tɛɤɛdí Jisɛ̀ wɔ̀ì ndè. Jisɛ̀ tɔladí wo gbǐn kúndéè. Wɔ̀ júwadí nyinɔ jáo biyɔ́ɔ̀ wɔ̀ te nɛ̀ wɔ̀ nu e kanàì dè wɔ jède nyɔ̀ɔ̀ì taáòn. Wò bɛdí feé nyinɔ jáo biyɔ́ɔ̀ dedí funù. 41Jisɛ̀ bajidí nyinɔ jáo biyɔ́ɔ̀ faáàn wɔ̀ tan wɔ̀, "Tàlità kumì!" Dɔɔ nu saáì dè: "Nyinɔ jáo biyɔ́ɔ̀, mà se è mù, dɔdè!" 42Nyinɔ jáo biyɔ́ɔ̀ dɔdí dè bíyau wɔ gbì de namùì. (Wɔ̀ dedí tèì kowaa kwai sɔn jí.) Èé wɔ̀lɔ́ é nɛdí, wòlúò gbǐn wó dedí va wo kulùì sǔlodí. 43Kɛ́ Jisɛ̀ kpiin dí wò wɔ̀ nɛ̀, "Nàa se e sún wòlù, kɛ́ nà nì wɔ̀ jìlɛ̀ wɔ̀ jì è."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\