Maà 6

1Jisɛ̀ wolodí va wɔ bɛ̀ wɔ bulu wɔ jojɛ̌ɛ̀, wɔ jède nyɔɔ́ò wo ŋwànì wɔ̀ bu. 2Lɔ̀ɔn Sànyáà nù, Jisɛ̀ gbidí naà wòlúò sɛlɛ siyàì Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóè nù. Wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ dedí va, èé wó nyìnìdí wɔ wòíì èì wo kulùì sǔlodí. Wò gbidí naà bídèì wo dè tan, "Fe wɔ̀ saì sɛlɛ wòló gbǐn? De keleɤele dè wɔ̀lɔ́ é dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀? Jɛ́ wɔ̀ ka kului sǔla sɛ̀lɛ wòló nɛ̀? 3Yèlé èì ti tɔi nyɔɔ́ɔ̀ dè, Mèèlé wɔ jííjíɔ̀, nɛ̀ mùndí wɔ̀ì Jìín, Josɛ̀, nɛ̀ Judɛ̀, e kanàì dè Saimɔ̀ wò bi nyɔ̀ŋgáà dè? Wɔ̀ binɔ́ò wòì vè dè yɛ?" Dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀, wò jìàìdí wɔ̀ì sɛlɛ kulu wo dè wɔu tɔɔwàì. 4Jisɛ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Wò ka Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ bɛlɛ bi dí gbǐn, kɛ́ wɔ̀ gbàíòn nɛ̀ wɔ jɛ̌ɛ̀ nu nyɔɔ́ò wòo ka wɔ bɛlɛ bì." È sadaidí wɔ̀ì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wòì dí wɔ̀ funàì. Dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ì dí kului sǔla sɛ̀lɛ nɛ̀ì gbɛ̀ ye va, kɛ́ wɔ̀ gbǐladí nɔɔ̀ wɔ faáìn kèdè wòlíì téŋ wòì wɔ bawo wò. Edèè Jisɛ̀ sììn dí koi gbààvìíì nù wɔ dè wòlíì sɛlɛ siya. 7Wɔ̀ jívidí wɔ jède nyɔ̀ɔ̀ì kowaa kwai sɔ́òn dí kɔlɛ̀n wɔ dè wo tiya sɔìn sɔìn. Wɔ̀ nidí wò de kewu nyina siíòn wou jìjà. 8Wɔ̀ kpiin dí wò wɔ̀ nɛ̀, "É wolòì namàì kudui jèdè, nàa júwà gba gbǐn namu wɔ̀lɔ́ ŋwùnù. Na júwà jìlɛ̀, pɛ̌pɛ́, kpedeó na kève lɛkwai kwalai jújú púúlùì júwà. 9Nà tù kɔyai nde jàkùn, nà tù nɔɔ̀ dùmà kɔlɛn kɔlɛ̀ìn!" 10Wɔ̀ sedí è wò mùndí wɔ̀ nɛ̀, "Nà bɛ̀ má jɛ gbǐn nù, wòló wó dùmà ve nà jàdè faàìn, nà sìɤàì wo bóè nù è sìɤàìnù nà wolo va! 11Nà bɛ̀ má jɛ gbǐn nù feé wòlúò wòì ve nà jàdè faàìn dùmà, kpedeó wòì ve nɔidè tuwà na wòíì eu, nà wolo va, nà gbɔ̀dɔ̀ kɔyàì! Na kɔyai fowóè dè ve na seele wo ŋwùnù." Edèè wɔ̀ tiyadí wò. 12Dɔ̀ɔ̀ wò bɛdí wo dè Ŋgàla kòwàíì wòlíì se wò nì wo sɛlɛ siíìn budè ku. 13Wò kɛ̀n dí nyina siin tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ dè wòlíì jède, wo sídà kèdè wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ì kponu wo bawo wò. 14Kadáà Ɛlɔ̀ nyìnìdí èì wò nɛ̀ Jisɛ̀ wɔ fǔn kàíì è dè gbàvàì ya dí gbǐn. Wòlíì téŋ tan dí wò nɛ̀, "Wòlu wúlú Ŋgàla nímí kwali nyɔɔ́ɔ̀ Jɔ̀ɔ́n, wɔ̀ dè dɔ̀ ya falan jɔ̀ɔ̀. Dɔ̀ɔ̀ e de kewúì èè dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wɔ́ dè e sǔkɛ́ sɛ̀lɛi wòló gbǐn nɛ̀nù." 15Wòlíì téŋ tɛmudí è wò nɛ̀, "Wɔ̀ wɔ̀ dè Ìlaijà." Téŋ tan, "Wɔ̀ wɔ̀ dè Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ɔ̀ mùnɛ̀ jɛ́ Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ ku nyɔɔ sepáò wó dedí." 16Èé Ɛlɔ̀ wɔ́ nyìnìdí sɛlɛ wɔ̀lɔ́ èì, wɔ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, "Jɔ̀ɔ́n, wɔ̀ wɔ̀ dè wɔ̀lɔ́ má seli é wɔ̀ wúlú, kɛ́ wɔ̀ dè wɔ̀ ya falan jɔ̀ɔ̀." 17Kadáà Ɛlɔ bulúì wɔ̀ tiyadí wòlù wo kamu Jɔ̀ɔ́n wo mùwà wɔ̀ wo mɛni wɔ̀ kpindi bò nù. Dɔɔ tɔidè kodí Ɛlɔ̀ wɔ bulu wɔ jèèkaláà, Felè, wɔ̀ sɔ̀nɔ́ɔ̀, Ɛ̀lodìyà wɔ eodè. 18Jɔ̀ɔ́n bidí e Ɛlɔ se wɔ̀ nɛ̀, "Èì ŋwùwá mu sa mù jèèkaláà wɔ̀ sɔ̀nɔ́ɔ̀ wɔ̀ jɔ̀ɔ̀." 19Èé Jɔ̀ɔ́n bidí sɛlɛ wɔ̀lɔ́ Ɛlɔ se sànyà gbǐn nù, Ɛ̀lodìyà jɛdí wɔ̀ dí tìti. Wɔ̀ dedí gbulu de kìinù wɔ̀ java wɔ̀. Kɛ́ wɔ̀ì dí e dí èì gbɛ̀ èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Ɛlɔ̀ wɔ̀ì dí è ŋwuni. 20Ɛlɔ̀ wɔ bulúì wɔ̀ dedí Jɔ̀ɔ́n ŋwààmùnù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ sìdí è wɔ̀ nɛ̀ Jɔ̀ɔ́n wɔ̀ dedí wòlù kàì, wɔ dè mùndí Ŋgàla wòlù. Dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ kìidí wɔu jìjà kàí. Ɛlɔ̀ bidí jàvà wɔ tuwà nɔidè Jɔ̀ɔ́n wɔu jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ Jɔ̀ɔ́n wɔ wòíì é bidí wɔ nɔi nde juwa. 21E wúlú kwalaíì Ɛ̀lodìyà sàdí naà gbulu kàí. É dedí kadáà wɔ kɔ̀ma sànyáà, wɔ̀ nɛdí gbǐdí gbàà wɔ jíví kɔmɛti wòlù gbààvìíò nɛ̀ sɛ́njɛlɛ́ò wou jìja wòlù gbààvìíò e kanàì dè Kalalii tàvi nyɔɔ́ò téŋ. 22Ɛ̀lodìyà wɔ jí nyíínɔ́ɔ̀ jidí wɔ làwò kwá e lɔ̀mà kadáà, Ɛlɔ̀, wɔ̀ kulu nɛ̀ wɔ namu nyɔɔ́ò jòò. Dɔ̀ɔ̀ Kadáà, Ɛlɔ̀, sedí è nyinɔ jáo biyɔ́ɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "De mù jàvà? Mà nì ve mù lɛ́ɛ̀ gbǐn mú jàvà ve è." 23Wɔ̀ júwadí bala nyinɔ jáo biyɔ́ɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wɔ̀ tan wɔ̀, "Mà mù nù kulu tù ya lɛ́ɛ̀ gbǐn mú tɛmu ve e sɛlɛ̀ mà nì ve è mù ku. Mu nɛ̀ ve nì mà nì mi tàvíì e finya kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ mù ku, mà nì ve è mù ku." 24Edèè nyinɔ jáo biyɔ́ɔ̀ bɛdí wɔ bídè wɔ̀ nu wɔ̀ nɛ̀, "De naà mà bíde ve kadáà wɔ̀ nì è mì!" Wɔ̀ nu sedí è wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Se è wɔ̀, wɔ̀ nì mù Jɔ̀ɔ́n wɔ wúlúì!" 25Nyinɔ jáo biyɔ́ɔ̀ bɛdí de fúmù fúmù nù wɔ̀ tan kadáà, "Mà jàvá mú nì mì wòlu wúlú Ŋgàla nímí kwali nyɔɔ́ɔ̀, Jɔ̀ɔ́n, wɔ wúlúì kài nù fáálíìn." 26Wɔ̀lɔ́ èì dí kadáà kulu lɔ̀mà. È kamadí wɔ̀ jààsɛŋ tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà, kɛ́ ŋwɔnɔ̀ kadáà wɔ̀ì dí wɔ wòíì de jíví kídí bì ye, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀ kàdí è tɛmu wɔ namu nyɔɔ́ò sǐn ku. 27Edèè kadáà tiyadí sɛ́njɛlɛ̀ kɔlɛ̀n wɔ̀ tan wɔ̀, "Bɛ̀ mù seli Jɔ̀ɔ́n wúlú mù nyìnì wɔ wúlú kɛlɛ́ɛ̀!" Sɛ́njɛlɛ dɔ̀ɔ̀ bɛdí wɔ kúlùn kpindi bóè nù wɔ seli Jɔ̀ɔ́n wúlú. 28Sɛ́njɛlɛ́ɔ̀ funadí Jɔ̀ɔ́n wɔ wúlú kɛlɛ́ɛ̀ kài nù wɔ bɛ̀nì è nyinɔ jáo biyɔ́ɔ̀ bò. Nyinɔ jáo biyɔ́ɔ̀ júwadí è wɔ bɛ̀nì è wɔ̀ nu bò. 29Èé Jɔ̀ɔ́n wɔ jède nyɔɔ́ò wó nyìnìdí sɛlɛ wɔ̀lɔ́ èì, wò jidí wo júwà Jɔ̀ɔ́n wo kìima wɔ̀. Jɔ̀ɔ́n wɔ java wúlúì dè nì. 30Jisɛ̀ wɔ namu nu bɛ̀ nyɔɔ́ò wó kpelaidí jèdè, wò gbàdàìdí wɔ̀, wo se wɔ̀ wɔ̀lɔ́ kíínɛ́í wó nɛdí è e kanàì dè wɔ̀lɔ́ wó siyadí è. 31Wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ dedí jìnù wo dè bɛ̀ dɔɔ ŋwùnù Jisɛ̀ nɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò jòò wòì dí jìlɛ ji kpaì gbǐn sà. Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "À nà bɛdí dɛ̀ɛ̀ nà saja feé á dè ve na lɔ̀ɔ̀n e sún." 32Edèè wò bùlùdí keíì nù, wo saja wo jíyà níì wo bɛ̀ feé wòlù èì dí dè. 33Wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ sàdí wò wo dè bɛ̀ ŋwɔnɔ̀ wò sìdí wo dè wòlù. E ŋwùnù wòlíì wolodí jɛ̌ì nù pɛ́ɛ̀ wo kɔ̀ìn jùdè gbulúì wo tili jɛ Jisɛ̀ nɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò jòò woi ku. 34Èé Jisɛ̀ wó wolodí keíì nù wɔ́ sàdí gbani gbàáà, wo jààsɛŋ kamudí wɔ̀ dí tìti èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wo sɛlɛ̀ wolodí mùnɛ̀ bɛya bɛyai wòló wòì eu jìja kìi nyɔ̀ɔ̀ bì. Dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ gbidí naà wo sɛlɛ tɛ̀gbɛ̀lɛ siyàì. 35Kùlù kàdí bɛ̀nù dè Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò jidí wɔ bò wò tan wɔ̀, "Kpindíɔ̀ dè ve gbinù ŋwɔnɔ̀ fèlé dè sú jídè èì vè dè. 36tiya wòlúò wò bɛ̀ nài fandɛ jɛ̌ì nù e kanàì dè koi gbààvìíì pɛ́ nù wò tɛn jìlɛ̀ wo bulúì ŋwùnù wò jì è!" 37Jisɛ̀ sedí è wɔ jède nyɔɔ́ò wɔ̀ nɛ̀, "Nà bulúì nà nì wò jìlɛ̀ wò jì è!" Kɛ́ Jisɛ̀ wɔ jèdè nyɔɔ́ò bídedí wɔ̀ wò nɛ̀, "Mù jàvá á tɛn lɛkwai tunyɛi kpumɛi kɔ̀lɛ̀ wúlúì sɔn kpowú kelíì a nì è wò ku?" 38Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ bídedí wò wɔ̀ nɛ̀, "Kpowú kelíì fe tùnà tùnà è dè nà jɔ̀ɔ̀? Nà bɛ̀ nà kìi va!" Èé wó kàdí kpowúì tùna sì, wò sedí è wɔ̀ wò nɛ̀, "È dè kpowú kelíì wààyò e kanàì dè sanii sɔn." 39Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sedí è wɔ jède nyɔɔ́ò wɔ̀ nɛ̀, "Nà tèì wòlíì gbǐn nù wò wòlò kèlèì sìníì nù kpɛkpɛ!" 40Téŋ dedí wòlu kɔ̀lɛ̀ wúlú kɔlɛ̀n kèlè kɔlɛ̀n nù, téŋ kowaa wààyò. 41Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ júwadí kpowú kelíì wààyóè e kanàì dè sanii sɔ́òn wɔ kìi jìjàìndéè wɔ sa Ŋgàla màmà. Wɔ̀ sɛ̀n dí è nù kpúdú kpúdú wɔ tù è wɔ jède nyɔɔ́ò jɔ̀ɔ̀ wò tèàì wòlíì. Nyɔìŋ nɔɔ̀ wɔ̀ nɛ̀nàìdí sanii sɔ́òn bɛ́ɛ́lɛ́. 42Wòlíì gbǐn jidí è wo túdú si. 43Edèè Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò gbanaidí kpowú kɛŋɛíì nɛ̀ sani kɛŋɛíì èì é tedí jèè. È sidí soloi kowaa kwai sɔn. 44Jijíò wó dedí wòlúò tidì wó jidí kpowúì, wò dedí jijìì kɔ̀lɛ̀ wúlúì kowaa koai wààyò. 45Edèè Jisɛ̀ kodí nɔɔ̀ e dí wɔ mɛni wɔ jède nyɔɔ́ò keíì nù, wò bɛ̀ wɔi ku Bɛ̀saida jɛ̌ɛ̀ nù. Dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀, wɔ̀ gbàvàìdí gbaniíì nu nyɔɔ́ò dè. 46Èé wɔ́ kàdí gbaniíì bɔ̀ì kwa, wɔ̀ bɛdí kèíì wúlú tidì wɔ dè Ŋgàla sɔ̀. 47Kǔdúwùlù kàdí tili, keíì dedí naà kamu mɛ̀lɛ̀ mɛ̀lɛ̀ gbàáà tidì, Jisɛ̀ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ dedí kèíì nù wɔ̀ kɔlɛ̀n. 48Jisɛ̀ sàdí jɛ́ keíì e wà sɛ̀lɛ́ɛ̀ dedí wɔ jède nyɔɔ́ò wo nùu tànù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de fìvíì dedí wo nu konù. Tɔɔlù gbǐn dúwáì nù tuútuú ku nyɔɔ sepáà ka siyɛ, e dúwáì jàdè nɔɔ̀ Jisɛ̀ gbidí níì eode namàì wɔ dè wɔ jède nyɔɔ́ò bo bɛ̀àì. Wɔ̀ dedí woi ti bɛ̀ nyɔ̀ɔ̀. 49Kɛ́ wò sàdí wɔ̀ wɔ dè namu níì eodè. Èé wó sàdí wɔ̀ wò sìàìdí wɔ̀ kwíín tɔ̀ɔ̀lì nyɔɔ dí. Wò ŋwààmùdí wo gbala. Kɛ́ Jisɛ̀ sedí è wò de fúmù fúmù nù wɔ̀ nɛ̀, "Nà kálì kulu! Mì è dè. Nàa ŋwààmù!" 51Edèè Jisɛ̀ bùlùdí keíì nù. Wɔ́ bùlùdí keíì nù, fìvíì tìdí naà dè. Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò wo kulùì sǔlodí dí tìti. 52Ŋwɔnɔ̀ wòì dí kpowú kelíì wààyóè nɛ̀ sanii sɔ́ɛ̀n tùmà sɛlɛ́ɛ̀ èì ndè sà, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de è dedí nù kpindi wò sǐn ndè. 53Wò jíyadí kamu mɛ̀lɛ̀ mɛ̀lɛ̀ gbàáà wo jì Kɛ̀nɛsalɛ kagbóè nù feé wó mùwàdí wo keíì. 54Wó dedí keíì nu wolonù, wòlíì sàdí nɔɔ̀ Jisɛ̀ wo sì wɔ dè wòlù. 55Edèè wò tìyàdí simɛ̀ dè tàvi kagbo dɔ̀ɔ̀ nù wo dè kèdè wòlúò wo gbàláàn nu te wo dè wo nyìnì Jisɛ̀ bò feé gbǐn wɔ́ dè ve. 56Feé gbǐn Jisɛ̀ bɛdí, koi gbààvìíì nù, jɛ̌ì nù, kpedeó kɔdéì dè, wòlúò bɛ̀nìdí wo kèdè wòlúò e dɔ́wɔ́ gbà eodéì wo dè wɔi fɛlɛ̀ì, kèdè wòlúò wò bòlò wɔ jújúì èì bɛ́ɛ́lɛ́. Wòí kíínɛ́í wó bòlòdí wɔ jújúì èì wò bawodí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\