Maà 7

1Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò nɛ̀ kaɤa siya nyɔɔ́ò téŋ jòò wò wolodí Jèlusàlɛ̀ŋ wo jì wo gbanàì èì Jisɛ̀ wɔi fandɛ̀. 2Wò sàdí Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò téŋ wo dè jìlɛ jì, ŋwɔnɔ̀ wòì wo faáìn èì sɔlɔ mùnɛ̀ jɛ́ Jusíò kaɤáà tɛmùì. 3(Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò nɛ̀ Jusíò jòò wò ŋwànìdí sɛlɛ siyáà bu wó jèìdí è wo wòlu laíò jɔ̀ɔ̀. Wòo bidí jìlɛ jì soolo kɛní wò yá wo faáìn èì sɔlɔ̀. 4Wò bidí má bɛ́ɛ́lɛ́ jìlɛ tɛn dɔ́wɔ́ɛ̀ nù, kɛní wó bidí ei sɔlɔ̀ wo kìyá è jì. Wò ŋwànìdí sɛlɛ tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ bu wó jèìdí è wò gbàin laíò jɔ̀ɔ̀. Téŋ dedí nímí taaɤá, kài, nɛ̀ nímí sódá ei sɔlɔ̀ sɛ̀lɛ̀.) 5Dɔ̀ɔ̀ Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò nɛ̀ kaɤa siya nyɔɔ́ò jòò wò bídedí Jisɛ̀ wò nɛ̀, "De ŋwùnù mù jède nyɔɔ́ò wòì sɛlɛ laáà bu ŋwànì de á jèìdí è nà gbàin laíò jɔ̀ɔ̀? De ŋwùnù wòo ka faàìn sɔlɔ mùnɛ̀ jɛ́ á jèìdí nà gbàin laíò jɔ̀ɔ̀?" 6Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòíì dè wɔ̀ nɛ̀, "Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ Àìseyà wɔ́ tɛmudí è e kàn nà è dè ŋgàma. Nà dè wòlu gbǐlai nyɔ̀ɔ̀ò mùnɛ̀ jɛ́ Àìseyà wɔ́ sàadadí è wɔ jàkúìn nù, 'Ŋgàla nɛdí wòlu wòló wò ka nɔɔ̀ mì bɛlɛ bì wo nùu wòíì nù, kɛ́ wo kulu de kùláà dí dè bàìŋ mìì. 7Sɔ̀ɛ́ɛ̀ wó ka mì sɔ̀ è dè nɔɔ̀ soolo, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wò ka wo bulu wo sɛlɛ siyáà wòlíì siyànù dè mùnɛ̀ wɔ̀lɔ́ é wolòì mì jɔ̀ɔ̀.' 8"Nà Ŋgàla wɔ kaɤáà dè funa ya na ŋwànì na bulu sɛlɛ siyáà bu." 9Jisɛ̀ kándaidí nɔɔ̀ sɛlɛ kɔlɛ́ɔ̀n tɛmùì wɔ̀ tan wò, "Keleɤele gbulu kàí dè nà jɔ̀ɔ̀ wɔ̀lɔ́ é gbɛ̀ e nɛ̀ì na wolo Ŋgàla wɔ kaɤáà èì, na ŋwànì na bulu nani sɛlɛ siyáì bu. 10Kɛ́ Mosè tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, 'Bì mù te wɔ tɛ̀ɛ̀mì nɛ̀ mù nu, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ sɔ̀nì ve wɔ̀ te kpedeó wɔ̀ nu wò yá wɔ̀ java.' 11Kɛ́ nà dè má wòlu sɛlɛ siyànù, nà ka è wò se na nɛ̀ lɛ̀ dè má wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wɔ́ gbɛ̀ e wɔ̀ te kpedeó wɔ̀ nu woi mànàì, e dè má wɔ̀ó tan ya, 'È dè kɔbàn,' (dɔɔ nu saáì dè è dè Ŋgàla wɔ bèè.) 12Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má nàa ka è nɛ̀ ye wɔ́ jì sɛlɛ gbǐn nɛ̀ wɔ̀ te kpedeó wɔ̀ nu ŋwùnù. 13Gbulu wɔ̀lɔ́ towóè nù nà ka Ŋgàla wɔ wòíì sɛlɛ kɔn tùwà, sɛlɛ́ì ŋwùnù ná jèìdí nà gbàin laíò jɔ̀ɔ̀. Ŋwɔnɔ̀ nà ka sɛlɛ wòló tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ nɛ̀." 14Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ jívidí gbaniíì nu nyɔɔ́ò mùndí wɔ̀ tan wò, "Na gbǐn nà tuwà nɔidè, nà nyìnì mi wòíì èì, nà sà èì ndè kàí fɔ́ɔ́n! 15Lɛ́ɛ̀ kɔlɛn kɔlɛ́ìn gbǐn wòlù ka è wɔ ŋwɔ́ɛ̀ nù kwa èe ka wɔ̀ì nàndí gbǐlà. Kɛ́ wɔ̀lɔ́ é ka wòlù nùù wolo, èè ka wɔ̀ì nàndí gbǐlà." 17Jisɛ̀ wɔ́ kàdí wòlíì tidì wolo wɔ bɛ̀ bóè nù, wɔ jède nyɔɔ́ò bídedí wɔ̀ e kàn kpáà wɔ́ mɛnidí è. 18Jisɛ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Nàì keleɤele gbǐn bi ye é jì wòlu wòló wou tì. Nàa sà sɛlɛ̀ èì ndè? Wòlu wɔ nùu jìlɛ̀ èì wɔ nàndí nyɔɔ tùwàì gbɛ̀, 19èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de èe ka wɔ kulúì nù bɛ̀, kɛ́ è ka wɔ kŏè nù bɛ̀ e tì." (Jisɛ̀ wɔ wòi wɔ̀lɔ́ siya è, jìlɛ̀ gbǐn èì wòlu nàndí nyɔɔ tùwàì gbɛ̀.) 20Jisɛ̀ kándaidí nɔɔ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò bo siyɛ̀ì wɔ̀ tan wò, "Wɔ̀lɔ́ é ka wòlu kulúì nù wolo, èè ka wɔ̀ì nàndí gbǐlà 21èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wòlu kulúì nù kulu de kùlà siíìn ka wolo. Dòò wò wò dè jílè, wòlu java, 22jijì wùlɛ̀ wɔ̀ sɔ̀nɔ́ɔ̀ jèe funa, kpedeó nyinɔ̀ wùlɛ̀ wɔ̀ wɔ́ɔ̀ wɔi jèe fun, lɛ̀ soò bì, màlùŋ de siìn, wòlu gbǐlai, tɔ̀ɔ̀lìì, tɔɔwo, wòlu nyɛlɛ nyùmà, wòlu bulu wɔ sɛlɛ̀ nù gbàa tùwà nɛ̀ nùmú siyɛi, 23èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wòló gbǐn é dè sɛlɛ siìn é ka wòlu kulúì nù wolo, èè ka wòlù nàndí nyɔ̀ɔ̀ tùwà." 24Edèè Jisɛ̀ bɛdí tàvi kagbóè nù é dè Taya jɛ̌ɛ̀ ei fandɛ̀. Wɔ̀ kúlun dí bo dɛ̀ɛ̀ nù va, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ì dí jàvá wòlu sún gbǐn é jì wɔ va dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ sì. Kɛ́ wɔ̀ì dí kìimúì nù sìɤàì. 25Nyinɔ dɛ̀ɛ̀ dedí va, nyina siìn dedí wɔ jí nyíínɔ́ɔ̀ jèdè. Nyinɔ wɔ̀lɔ́ wɔ́ nyìnìdí Jisɛ̀ wɔu jìja fǔn, wɔ̀ jidí de fúmù fúmù nù wɔ̀ bùlù Jisɛ̀ kɔyàì. 26Nyinɔ́ɔ̀ wɔ̀ì dí Jusi jí dè. Wò kɔ̀màdí wɔ̀ Fònisiya kagbóè nù é dè Siliya tàvíì nù. Wɔ̀ bídedí Jisɛ̀ wɔ̀ jì wɔ̀ kɛ̀n nyina siíɔ̀n dè wɔ jí nyíínɔ́ɔ̀ bu. 27Kɛ́ Jisɛ̀ sìnyàdí wɔ wòíì dè wɔ̀ tan wɔ̀, "Ŋwúndè à nì wóó nyɛ́ɛ́wiíò jìlɛ̀ nɛnɛ̀. Èì ŋwùwá a sa wóó nyɛ́ɛ́wiíò wo jìlɛ́ɛ̀ wò jɔ̀ɔ̀ a nì è bɛ̀lìóò ku." 28Kɛ́ nyinɔ́ɔ̀ sedí è Jisɛ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Tedé, mà sì dɔ̀ɔ̀, kɛ́ bɛ̀lɛ́ò ka wóó nyɛ́ɛ́wiíò wo jìlɛ́ɛ̀ e kpolóì jì é ka dè kwali jùdéè." 29Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sedí è nyinɔ́ɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Jɛ́ mú sìnyàì mi wòíì dè, bɛ̀ mù kunú va. Mù jèì ve nyina siíɔ̀n wɔ̀ mù jí nyíínɔ́ɔ̀ bu wolo ya." 30Edèè nyinɔ́ɔ̀ bɛdí jèè wɔ bóè kudè wɔ jèì wɔ jí nyíínɔ́ɔ̀ de funù kpayáà eodè, nyina siíìn wɔ̀ wɔ̀ jèdè wolo ya. 31Dɔɔ ei jèdè Jisɛ̀ wolodí Taya kagbóè nù wɔ kɔ̀ìn Saidɔŋ kagbóè nù wɔ jì Kalalii kamu mɛ̀lɛ̀ mɛ̀lɛ̀ gbàáà ei fandɛ̀, wɔ tì Jɛ̌ì Kowaa kagbóè nù. 32Wò nyìnìdí jijì dɛ̀ɛ̀ wɔ bò wɔ̀ dedí mumu, ŋwɔnɔ̀ wɔ nɔíì tuntun è dedí. Wò nidí wɔ̀ kɛn wɔ̀ gbǐlà wɔ̀ì faàn. 33Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sadí jijíɔ̀ wòlíì tidì wɔ bɛ̀nì wɔ̀ dídɛ̀ɛ̀ feé wòlù èì dí dè, wɔ tù wɔ faàn wéí jijíɔ̀ nɔíì nù wɔ sídà wɔ faàn jíì èì tamù wɔ ŋwúnà è dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ŋwúì eodè. 34Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ kìidí jìjàìndéè wɔ sa lɔ̀ɔn fɔŋwù jìjà wɔ̀ tan jijíɔ̀, "Ɛ̀fatà!" Dɔɔ nu saáì èè dè: "Kali." 35E dí e de fúmù fúmù nù, jijíɔ̀ nɔíì kalidí, wɔ mɛ̀ŋwúì kpɛlin, wɔ gbì naà siyɛ̀ì kalàìŋ. 36Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ kpiin dí wòlúò wɔ̀ nɛ̀ wòo se e sún gbǐn wòlù, kɛ́ jɛ́ nɔɔ̀ wɔ́ kpiin dí wò dí tìti nyɔìŋ nɔɔ̀ wò dedí nɔɔ̀ wɔ fǔìn e de gbàvàìnù. 37Wòlúò gbǐn wó nyìnìdí sɛlɛ wɔ̀lɔ́ èì è sǔladí wo kulùì wò nɛ̀, "Nà kìi nɛ̀mu jɛ́ wɔ́ ka sɛlɛ́ì gbǐn kàí nɛ̀nàì! Wɔ̀ ka è nɛ̀ nɔi tun nyɔɔ́ò wo nyìnì dè wɔ nɛ̀ è mumúò dè siyɛ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\