Maà 8

1E dí èì dí nù jèɤè gbani gbàà dɛ̀ɛ̀ jidí dí kɔlɛ̀n. Èé jídè gbǐn èì dí e dí dè ye e ji ŋwùnù, Jisɛ̀ jívidí wɔ jède nyɔɔ́ò wɔ̀ tan wò, 2"Wòlu wòló wo jààsɛŋ dè mi kamùnù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wò mì bu kùlùì taàn nɛ̀ ya. Ŋwɔnɔ̀ jìlɛ̀ gbǐn èì wò jɔ̀ɔ̀ dè ye e jì ŋwùnù. 3Mà tiya má wò wo jojɛ màì wò jìlɛ̀ nì, kwadà kamu ve wò gbulúì eodè èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wo téŋ wò wolodí bàìŋ." 4Wɔ jède nyɔɔ́ò bídedí wɔ̀ wò nɛ̀, "Fe wòlù gbɛ̀ ve jìlɛ bɔ̀ndai sàì sijɛ wɔ̀lɔ́ nù é kalai ve wòlu wòló gbǐn?" 5Jisɛ̀ bídedí wò wɔ̀ nɛ̀, "Kpowú kelíì fe dòdo dè nà jɔ̀ɔ̀?" Wò tan dí wɔ̀ "Kpowú kelíì dɔ́wɔ́." 6Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ sedí è wòlíì wɔ̀ nɛ̀, "Nà kodè jùdéè!" Dɔɔ ei jèdè Jisɛ̀ júwadí kpowú kelíì wɔ sa Ŋgàla màmà wɔ sɛ̀n è nù kpúdú kpúdú wɔ níì wɔ jède nyɔɔ́ò ku wò tèàì è wòlíì. Wò nɛdí dɔ̀ɔ̀. 7Sani nyɛ́ɛ́wìì dedí wò jɔ̀ɔ̀ mùndí. Jisɛ̀ sadí Ŋgàla màmà wòló ŋwùnù wɔ se è wɔ jède nyɔɔ́ò wo tèì saníì pɛ́ nù. 8Wò jidí jìlɛ́ɛ̀ wo kulu lɔ̀mù. E kpolóè tedí è dedí soloi dɔ́wɔ́, Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò gbanaidí èì. Wòlíì dedí wòlu kɔ̀lɛ̀ wúlú kowaa koai nyìyɛ̀. Èé Jisɛ̀ tiyadí wòlíì jèè wo jojɛ, 10wɔ̀, nɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò jòò wò bùlùdí keíì nù wo bɛ̀ Dàmànuta kagbóè nù. 11Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò téŋ jidí wo gbì Jisɛ̀ wɔ nùu mɛndɛ tùì. Wò jàvàdí wo gbaya Jisɛ̀ ku kedè wo kamu wɔ̀ wɔ nùu wòíì eodè. Wò bídedí wɔ̀, wɔ̀ nɛ̀ sǔkɛ́ sɛ̀lɛ wɔ̀lɔ́ é siya ve è wò, wɔ de kewúì wolo Ŋgàla jɔ̀ɔ̀. 12Kɛ́ Jisɛ̀ sadí lɔ̀ɔn fɔŋwù jìjà wɔ̀ tan wò, "De ŋwùnù yèlé nu nyɔɔ́ò wò jàvá má nɛ̀ sǔkɛ́ sɛ̀lɛ̀? Kpede, èé má dè na ŋgàmáà senù, sǔkɛ́ sɛ̀lɛ̀ gbǐn ě Ŋgàla jɔ̀ɔ̀ wolo é jì wòlu wòló bò jì tàode wɔ̀lɔ́ nù." 13Wɔ̀ tedí wòlíì wɔ bùlù keíì nù wɔ gbì naà kamu mɛ̀lɛ̀ mɛ̀lɛ̀ gbàáà mɛ̀ya bɛ̀ì. 14Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò wɔ̀yàdí wúlú nù wòì dí kpowú tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ bɛ̀nì. Wò bɛ̀nìdí nɔɔ̀ kpowú kelé kɔlɛ̀n. 15Jisɛ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Nà kìi nà bulu eu e kàn Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò nɛ̀ Ɛlɔ̀ wò jòò wo kpowú fumàì lɛ́ɛ̀ sɛlɛ̀." 16Dɔ̀ɔ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò wò gbidí naà dɛ̀kpɛì wo sajáà tidì wo dè tan, "Wɔ̀ dè sɛlɛ wɔ̀lɔ́ tɛmùnù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de kpowú gbǐn èì nà jɔ̀ɔ̀ dè." 17Jisɛ̀ sìdí wɔ̀lɔ́ wó dedí e tɛmùnù. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ bídedí wò wɔ̀ nɛ̀, "De ŋwùnù nà dè e tɛmùnù ná nɛ̀ kpowú gbǐn èì nà jɔ̀ɔ̀ dè? Nàì è sì, kpedeó nàì nɛ̀ èì ndè sà? Na kulúì èì mɔ̀lì yɛ̀? 18Sǐn dè na wúlú èì, èe sà dè yɛ? Nɔi dè na wúlú èì, èe nyìnì dè yɛ? Na kulu èì è nù sìɤàì 19èé má sɛ̀ón kpowú kelíì wààyóè nù ma nì è wòlu kɔ̀lɛ̀ wúlúì kowaa koai wààyòò ku? Solo sisii fe tùnà tùnà dè nà jívió?" Wò sìnyàdí wɔ wòíì dè wò nɛ̀, "Soloi kowaa kwai sɔn." 20Jisɛ̀ bídedí wò wɔ̀ nɛ̀, "Èé má sɛ̀ón kpowú kelíì dɔ́wɔ́ nù wòlù kɔ̀lɛ̀ wúlúì kowaa koai nyìyɛ́ò ŋwùnù, solo sisii fe tùnà tùnà dè nà jívió?" Wò tan dí wɔ̀, "Solo sisii dɔ́wɔ́." 21Edèè Jisɛ̀ bídedí wò mùndí wɔ̀ nɛ̀, "Nàì nɛ̀ sɛlɛ̀ èì ndè sà kpɛ́?" 22Èé Jisɛ̀ nɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò jòò wo jidí Bɛ̀saida jɛ̌ɛ̀ nù, wò nyìnìdí jijì kɔlɛ̀n wɔ bò wɔ dè sǐn fulú nyɔ̀ɔ̀. Wò nidí wɔ̀ kɛn wɔ̀ bòlò jijíɔ̀ wɔ̀ì. 23Jisɛ̀ bùlùdí jijíɔ̀ faáàn eu, wo sɔn wo wolo jɛ̌ɛ̀ nù. Èé Jisɛ̀ kàdí jijíɔ̀ sǐìn nù tamù kwali, wɔ̀ gbǐladí wɔ̀ì faàìn wɔ bídè wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Mù gbɛ̀ jíde sún gbǐn sàì yɛ̀?" 24Jijíɔ̀ júwadí wúlú dè wɔ̀ tan wɔ̀, "Mà dè wòlíì sanù, kɛ́ wò wolàì tiì wo dè de tì mì sǐn dè." 25Jisɛ̀ gbǐladí jijíɔ̀ sǐìn nù faàn mùndí. Wɔ̀lɔ́ nù naà jijíɔ̀ sadí sǐìn nù gbɛ̌ɛ́n, wɔ sǐìn bawodí naà wɔ dè naà de sà kalàìŋ. 26Jisɛ̀ tiyadí jijíɔ̀ jèè wɔ̀ tan wɔ̀, "Bɛ̀ mù jojɛ! Ka bɛ̀ Bɛ̀saida jɛ̌ɛ̀ nù!" 27Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ nɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò jòò wò bɛdí koi gbààvìíì nù é dedí Sɛsèliyà Fèlepàì ei fandɛ́ɛ̀. Wó dedí bɛ̀nù, wɔ̀ bídedí wò wɔ̀ nɛ̀, "Nà se è mì vɛ, wòo wòlíì nɛ̀ mà dè?" 28Wò sìnyàdí wɔ wòì dè wò nɛ̀, "Wòlíì téŋ nɛ̀ mù mù dè wòlu wúlú Ŋgàla nímí kwali nyɔɔ́ɔ̀ Jɔ̀ɔ́n, téŋ nɛ̀ mù mù dè Ìlaijà, téŋ nɛ̀ mù dè Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò kɔlɛ̀n." 29Jisɛ̀ bídedí wò wɔ̀ nɛ̀, "Nani nà ŋwɔnɔ̀ nà nɛ̀ wòo mà dè?" Pitɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Mù mù dè Wòlúɔ̀ Ŋgàla wɔ́ kàlàdí Wɔ̀ì faàn." 30Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Nàa se wòlu sún gbǐn sɛlɛ̀ e kàn mì." 31Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ gbidí naà wɔ jède nyɔɔ́ò sɛlɛ siyàì wɔ̀ tan wò, "Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ wɔ̀ yá sɛlɛ tàan tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ sà, tàvi nyɔɔ́ò, saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò, nɛ̀ kaɤa siya nyɔɔ́ò jòò wò yá wɔ̀ jàdè faàìn sa. Wò java ve wɔ̀, kɛ́ kùlùì taàn kàmá tì, wɔ̀ dɔ̀ ve dè falan jɔ̀ɔ̀." 32Wɔ̀ saaidí sɛlɛ wɔ̀lɔ́ nù kàí wòì. Dɔ̀ɔ̀ Pitɛ̀ bɛ̀nìdí wɔ̀ dí dɛ̀ɛ̀ wɔ dè wɔ dàn. 33Kɛ́ Jisɛ̀ sììn dí dè wɔ kìi wɔ jède nyɔɔ́ò ku wɔ̀ bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ dàn Pitɛ̀ wɔ̀ tàn wɔ̀, "Wolo mii fandɛ̀, Setɔ̀ŋ! Mù kulu de kùláà dè wòlu fuyó wɔ kulu de kùlà, kɛ́ èì Ŋgàla wɔ kulu de kùláà wolàì." 34Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ jívidí gbaniíì e kanàì dè wɔ jède nyɔɔ́ò wɔ̀ tan wò, "Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ jàvá wɔ́ namàì mi kɔya bèéì nù wɔ̀ yá wɔ bulùì nù kulu sa, wɔ mànɔwɔ mùnɛ̀ mì. 35Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ jàvá wɔ́ kavàì wɔ lɔ̀ɔn fɔŋwúì eu jìjà, wɔ̀ wɔ̀yà ve è nù, kɛ́ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ sa ve wɔ lɔ̀ɔn fɔŋwúì nù kulu mi ŋwùnù e kanàì dè mi Tedí Kàíì, wɔ̀ sà ve wɔ lɔ̀ɔn fɔŋwúì. 36Tàode lɛ́ì gbǐn dè má wòlu bèè ŋwɔnɔ̀ wɔ wɔ̀yà wɔ lɔ̀ɔn fɔŋwúì nù, jɛ́ naà wɔ̀ nɛ̀ ve kulùì nù? Ŋgàmáà nù wɔ̌ è nù jídè gbǐn sà! 37Sɛlɛ sún gbǐn ě e dí dè ye wòlù gbɛ̀ e nɛ̀ì wɔ sà wɔ lɔ̀ɔn fɔŋwúì jèè. 38Wòlù gbǐn nɛ̀ má tɛ̀ɛ̀mì mi ŋwùnù e kanàì dè mi sɛlɛ siyáà, Ŋgàla sɛ̀lɛ́ɛ̀ jàdè faàìn sa nɛ̀ màlùŋ nde siin kùla tɛ̀gbɛ̀lɛi sànyai, Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ nɛ̀ wɔ tedíò jòò wò jì má wɔ̀ Te wɔ de kewúì nù, wɔ̀ pɛ́ wɔ̀ nɛ̀ ve tɛ̀ɛ̀mì wɔ ŋwùnù."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\