Maà 9

1Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wò, "Mà dè na ŋgàmáà senù. Wòlíì téŋ dè ve wŏ falan e sìɤàìnù wo sà Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ e jìàì de kewu tàodéè nù." 2Kùlùì wɔ̀folɛ̀ kàdí tì, Jisɛ̀ bɛ̀nìdí Pitɛ̀, Jìín, e kànàì dè Jɔ̀ɔ́n kèì gbàa dɛ̀ɛ̀ wúlú tidì wo saja. Èé wó dedí de kìinù, wò sàdí Jisɛ̀ wɔ dìnàì. 3Wɔ jújúì dedí nɔ̀lùŋ nù e dè tɔnì bulu pépé wòlù gbǐn èì dí jújú dɔɔ sɔlɔ̀ì gbɛ̀ ye e tɔni e tì dɔ̀ɔ̀ wɔu. 4Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ wɔ jède nyɔ̀ɔ̀ì taáòn sàdí Ìlaijà nɛ̀ Mosè wo dè Jisɛ̀ bò siyɛ̀ì. 5Edèè Pitɛ̀ tan dí Jisɛ̀, "Sɛlɛ Siya Nyɔɔ́ɔ̀, è dè kàí á dè vè! À tawo ve fàgbòì taàn. Kɔlɛ̀n dè mù ŋwùnù, kɔlɛ̀n dè Mosè ŋwùnù, kɔlɛ̀n dè Ìlaija ŋwùnù." 6Pitɛ̀ nɛ̀ wɔ̀ bàdéò jòò wo jínù wolodí dí tìti Pitɛ̀ wɔ̀ì dí wɔ̀lɔ́ sì wɔ́ tɛmu ve. 7Dɔ̀ɔ̀ jìjàìnde tunyɛ́ɛ̀ gbidí wou jìjà. Ŋgàla wɔ siyɛ wòíì wolodí è nù è nɛ̀, "A mi kului Jí Jííjíɔ̀ dè nì. Nà nyìnì wɔ wòì." 8Wò kìidí woi fandɛ̀ de fúmù fúmù nù, kɛ́ wòì dí wòlu wùlɛ̀ gbǐn sà kɛní nɔɔ̀ Jisɛ̀ wɔ́ dedí woi fandɛ̀. 9Wó dedí kèíì kúlònù, Jisɛ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Nàa se wòlu sún gbǐn sɛlɛ wɔ̀lɔ́ ná sàì è sìɤàìnù Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ dɔdè falan jɔ̀ɔ̀." 10Wò júwadí wɔ wòì, kɛ́ wò gbidí naà e sɛlɛ̀ bídèì yiì tidì wo dè tan, "De dɔ sɛ̀lɛ́ɛ̀ falan jɔ̀ɔ̀ e nu saáì vɛ?" 11Dɔ̀ɔ̀ wò bídedí Jisɛ̀ wò nɛ̀, "De ŋwùnù kaɤa siya nyɔɔ́ò ka è tɛmu wò nɛ̀ kɛní Ìlaijà sepá wɔ̀ yá jì?" 12Wɔ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Ŋgàmáà nù kɛní Ìlaijà wɔ̀ yá jì wɔ̀ sepá wɔ nyàŋgè lɛ́ì gbǐn nɛ̀ jèè. Kɛ́ de ŋwùnù naà wò sàada è wò nɛ̀ kɛní Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ wɔ̀ yá mànɔwɔ sà, wo sa wɔ̀ jàdè faàìn yɛ? 13Mà dè nà senù jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ Ìlaijà wɔ jidí ku, wòlu fuyíì nɛ̀nàìdí wɔ̀ wɔ̀lɔ́ wó jàvàdí è mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ wó sàadadí è e kàn wɔ̀." 14Èé Jisɛ̀ nɛ̀ wɔ jède nyɔ̀ɔ̀ì taáòn jòò wó kúlòdí kèíì, wò jèìdí wɔ jède nyɔɔ́ò kpolóè nɛ̀ gbani gbàà woi ku. Kaɤa siya nyɔɔ́ò téŋ dedí mɛndɛ Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò nùu tùnù. 15Wòlúò wó sàdí Jisɛ̀ è sadaidí wòì wo bɛ̀nì simɛ̀ wo nì wɔ̀ wòì. 16Jisɛ̀ bídedí wɔ jède nyɔɔ́ò wɔ̀ nɛ̀, "De eodè nà wo jòò nà dè mɛndɛ́ɛ̀ fiàìnù?" 17Jiji dɛ̀ɛ̀ dedí gbaniíì nù wɔ̀ sìnyàdí bíde wòíì dè wɔ̀ nɛ̀, "Sɛlɛ Siya Nyɔɔ́ɔ̀, mà nyìnìo mi jí jííjíɔ̀ mù bò èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de nyina siìn dè wɔ̀ jèdè wɔ̀ì siyɛ̀ì gbɛ̀. 18Nyina siíɔ̀n fa má wɔ̀, wɔ̀ ka bùlù jùdéè, tamu fuífuíì dè wɔ nùu wolo wɔ dè wɔ kàláà sínyà, wɔ dè nɔɔ̀ kilàìŋ. Mà bídeo mù jède nyɔɔ́ò wò kɛ̀n nyina siíɔ̀n dè wɔ̀ jèdè, kɛ́ wòo e dí èì gbɛ̀." 19Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Nà kɔ̀ɔ̀nu nyɔɔ́ò nàì Ŋgàla funàì. Dúwáì fɔn dòdo jàdè nà jàvà ve ma dè nai fandɛ̀? Dúwáì fɔn dòdo jàdè naà mà kálí ve kulu nà jɔ̀ɔ̀? Nà nyìnì jí biyɔ́ɔ̀ mi bò." 20Wò bɛ̀nìdí jí biyɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ bò. Nyina siíɔ̀n sàdí nɔɔ̀ Jisɛ̀ feyàà wɔ fa jí biyɔ́ɔ̀ jùdéè wɔ dè de delì, tamu fuífuíì dè wɔ nùu wolo. 21Jisɛ̀ bídedí jí biyɔ́ɔ̀ wɔ̀ te wɔ̀ tan wɔ̀, "Fe tòò kede wɔ̀lɔ́ gbió jí wɔ̀lɔ́ wɔ̀ì yɛ?" Jijíɔ̀ nɛdí, "È gbió wɔ̀ì wɔ jí biyò tòò. 22Dúwàì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ nù è ka nɛ̀ è java wɔ̀, è fa má wɔ̀ káàn nù kpedeó níì nù. Bàlà nà jààsɛŋ mù mà nàì, è dè má mù bì má e kpaì." 23Jisɛ̀ tan dí wɔ̀, "Òòyi, mù bulúì mù gbɛ̀ má e dí èì. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ funàì Ŋgàla, sɛlɛ sún gbǐn nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ èì wɔ jɔ̀ɔ kavàì gbɛ̀." 24Jí biyɔ́ɔ̀ wɔ̀ te gbaladí sémbéŋ wɔ̀ nɛ̀, "Òòyi. Mà funàì Ŋgàla, kɛ́ mà mìì mà funàì wɔ̀ dí tìti." 25Jisɛ̀ sìdí è wɔ̀ nɛ̀ gbaniíì dè woi dàìnù. Dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ sedí è nyina siíɔ̀n wɔ̀ nɛ̀, "Mumu nɔi tuntun nyina siíɔ̀n, mà se è mù, wolo jiji jáo biyɔ́ɔ̀ jèdè, ŋwɔnɔ̀ kaì jèè jì ye wɔ bò mùndí." 26Nyina siíɔ̀n gbaladí wɔ tiya jí biyɔ́ɔ̀ dè dí tìti wɔ wolo wɔ̀ jèdè. Jí biyɔ́ɔ̀ sɛlɛ̀ wolodí naà mùnɛ̀ wòlu kún. E ŋwùnù wòlíì gbǐn tɛmudí è wò nɛ̀, "Wɔ̀ falan ya!" 27Kɛ́ Jisɛ̀ bùlùdí jí biyɔ́ɔ̀ faáàn eu wɔ mà wɔ̀ì wɔ júwà wɔ̀ dè. Jí biyɔ́ɔ̀ dɔdí dè wɔ ŋwúnù. 28Èé Jisɛ̀ kàdí jǐdè kúlùn, wɔ jède nyɔɔ́ò bídedí wɔ̀ wò nɛ̀, "De ŋwùnù ào nyina siíɔ̀n de kɛ̀ìn gbɛ̀ jiji jáo biyɔ́ɔ̀ jèdè?" 29Jisɛ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Ŋgàla sɔ̀ nɔɔ̀ è gbɛ̀ì nyina siin wɔ̀lɔ́ taalíì de kɛ̀ìn, sɛlɛ wùlɛ soolo gbǐn èì e nɛ̀ì gbɛ̀." 30Wò wolodí dí dɔ̀ɔ̀ wo kɔ̀ìn Kalalii kagbóè nù. Jisɛ̀ wɔ̀ì dí jàvá wòlu sún gbǐn jì wɔ va dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ wòò sì 31èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ dedí wɔ jède nyɔɔ́ò sɛlɛ siyànù. Jisɛ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Wò dè ve Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ kamu jìnù wò tù wɔ̀ jijíò jɔ̀ɔ̀. Wò dè wɔ java jìnù, ŋwɔnɔ̀ wò java má wɔ̀ kulùì taàn kàmá tì wɔ̀ dɔ̀ ve dè falan jɔ̀ɔ̀." 32Wòì dí sɛlɛ siya wɔ̀lɔ́ èì ndè sà, ŋwɔnɔ̀ wò dedí ŋwààmùnù wɔ bíde sɛ̀lɛ ŋwùnù. 33Èé wó jidí Kàpɛnèyùŋ wó kàdí bóè nù kúlùn, Jisɛ̀ bídedí wɔ jède nyɔɔ́ò wɔ̀ nɛ̀, "De tɛmùnù nà deo gbulúì eodè?" 34Kɛ́ wòì dí wɔ wòì dè sìnyà èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wó dedí gbulúì eodè wò dedí mɛndɛ finù wo saja tidì e kàn wɔ̀lɔ́ wɔ sɛlɛ̀ dè gbàà wò tidì. 35Jisɛ̀ kodí dè wɔ jíví wɔ jède nyɔ̀ɔ̀ì kowaa kwai sɔ́òn wɔ̀ tan wò, "Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ jàvá wɔ́ dè kúì nù wɔ̀ yá jèèkaláà dè, wɔ dè mùndí na gbǐn na jòwò nyɔ̀ɔ̀." 36Wɔ̀ júwadí jí biyo dɛ̀ɛ̀ wɔ ŋwúnà wɔ̀ wò kudè. Edèè wɔ̀ dùmàdí jí biyɔ́ɔ̀ kpeŋga wɔ̀ tan wò, 37"Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ dùmà ve jí biyo wɔ̀lɔ́ dòdóè sún jàdè faàìn mi nyɛlɛ́ɛ̀ nù, kɛní wɔ̀ mì jàdè faàìn dùmà ya. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ ŋwɔnɔ̀ wɔ́ dùmà ve mì jàdè faàìn, wɔ̀ì mì kɔlɛ̀n jàdè faàìn dùmà, kɛ́ wɔ̀ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ jàdè faàìn dùmà ya wɔ́ tiyàì mì." 38Jɔ̀ɔ́n sedí è Jisɛ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Sɛlɛ Siya Nyɔɔ́ɔ̀, à sào jiji dɛ̀ɛ̀ wɔ̀ dè nyina siíòn de kɛ̀n mù nyɛlɛ́ɛ̀ nù. Kɛ́ à seo è wɔ̀ à nɛ̀ wɔ̀ wolo dɔɔ nɛ̀ì, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ì nà sún dè." 39Jisɛ̀ tan dí wò, "Nàa nɛ̀ è wɔ wolo dɔɔ nɛ̀ì, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ ka sɛlɛ nyɔ̀ŋgai nɛ̀ mi nyɛlɛ́ɛ̀ nù, wɔ̀ì nɔɔ̀ va wolòì gbɛ̀ wɔ gbì siyɛ̀ì siìn e kàn mì. 40Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ̀ì nà ŋwúnàì siìn wɔ̀ dè nà ŋwùnù. 41Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà, wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ nì ve na sún gbǐn namu nímí, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de nà dè Kolàì wɔ bèè bulu bulu nù, wɔ̀ sà ve e màyɛ́ɛ̀." 42Jisɛ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Wóó nyɛ́ɛ́wii wòló wó júwàì mi sɛlɛ̀ ŋgàma wɔ̀lɔ́ gbǐn wɔ́ nɛ̀ ve è wo wolo mì bu, è ŋwùwà ve wo mùwà wɔ̀ì túúlé fuyó gbàà wo mɛni wɔ̀ kamúì nù, e tì wɔ̀lɔ́ eu wɔ nɛ̀ è kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ wolo mì bu. 43Mù faáìn kɔlɛ̀n nɛ̀ má è mu nɛ̀ sɛlɛ siìn, seli è! È dè ve kàí mù faàn kɔlɛ́ɛ̀n sìɤàì mùì mu sà wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì, e tì mù faàìn sɔ́òn wo sìɤàì mùì mu bɛ̀ wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ mànɔwɔ sàáì, feé káàn dè èe lɔmu gbǐn tàodè. 45Mù kɔyaíì kɔlɛ̀n nɛ̀ má è mu nɛ̀ sɛlɛ siìn, seli è! È dè ve kàí mù kɔya kɔlɛ́ɛ̀n sìɤàì mùì mu sà wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì, e tì mù kɔyàì sɔ́òn wou wo sìɤàì mùì mu bɛ̀ mànɔwɔ sàáì. 47Mù sǐìn kɔlɛ̀n nɛ̀ má è mu nɛ̀ sɛlɛ siìn, sa e dí! È dè ve kàí mù sǐn kɔlɛ́ɛ̀n sìɤàì mùì mu bɛ̀ Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù, e tì mù sǐìn sɔ́òn wou wo sìɤàì mù wúlúì mu bɛ̀ wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ mànɔwɔ sàáì. 48'Loíòn wó dè va wòlu jeíì ji ŋwùnù, wòo ka falan. Káàn é dè va ě lɔmu.' 49"Káàn dè wòlíì kúlùn jìnù, mùnɛ̀ jɛ́ kìjɔ̀ é ka jìlɛ̀ kamu. 50"Kìjɔ̀ dè kàí, kɛ́ kìjɔ̀ e dɛ̀mù dɛ̀múì wolo má èì, jɛ́ nà gbɛ̀ ve naà nɛ̀ì e dɛ̀mù dɛ̀múì é jì ve jèè yɛ? "È ŋwùwá ná dɛ̀mù mùnɛ̀ kìjɔ̀. Nà dè yii kulu lɔ̀ma kùla kùlàì."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\