Mafiyù 10

1Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ jívidí wɔ jède nyɔ̀ɔ̀ì kowaa kwai sɔn dí kɔlɛ̀n wɔ̀ nì wò de kewu nyina siíòn wou jìjà, wo de kɛ̀n ŋwùnù nɛ̀ mùndí kède towò towóì bawo ŋwùnù. 2A Jisɛ̀ wɔ de namu nyɔ̀ɔ̀ì kowaa kwai sɔ́òn nyɛlɛ́ì dè. Ku nyɔɔ sepáà dè, Saimɔ̀ (wó bidí wɔ tan Pitɛ̀) nɛ̀ wɔ̀ bi Andùlù. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má Sɛbɛdìì wɔ wóó jííjìì sɔ́òn wó bidí wo tan Jìín nɛ̀ Jɔ̀ɔ́n, 3Felè nɛ̀ Bàtòlomìyò. Tamɔ̀ nɛ̀ kání tɔla nyɔɔ́ɔ̀ Mafiyù. Àfiyà wɔ jííjíɔ̀ wó bidí wɔ tan Jìín nɛ̀ Tadìyɔ̀, 4nɛ̀ tàvi jàvà nyɔɔ́ɔ̀ Saimɔ̀ e kanàì dè Jisɛ̀ wɔ wúlú faàn sa nyɔɔ́ɔ̀, wó bidí wɔ tan Judà Ɛ̀ìkɛlìyɔ̀. 5Jisɛ̀ wɔ́ dedí jijìì kowaa kwai sɔn wòló tiyànù wɔ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Nàa bɛ̀ wòló wo tàvíì nù wòì Jusi wóó dè. Nàa bɛ̀àì Sàmeliya nyɔɔ́ò wo tàvi kagbóè e jɛ̌ì sún gbǐn nù. 6Kɛ́ Esulɛ nyɔɔ́ò ŋgelè wo sɛlɛ̀ é wolàì bɛya bɛyai màlùŋ màlùŋ nà bɛ̀ wo bò. 7Ná dè bɛ̀nù nà dè wo Ŋgàla kòwàì se nà nɛ̀, 'Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ na ŋwùnù è ja.' 8Nà dè kèdè wòlúò bawo, nà kàlàn falan wòlúò nù, nà dè tàain kèdè nyɔɔ́ò bawo nɛ̀ mùndí nà dè nyina siíòn de kɛ̀n wòlíì bu. Mà nà de kewu nì ya soolo, dɔɔ ŋwùnù nà bɛ̀ nà mà wòlù gbǐn wɔ̀ì soolo. 9Ná dè bɛ̀nù nàa bɛ̀nì kòo, kání tunyɛ̀ nɛ̀ kapa tààn na buúì nù. 10Nàa bɛ̀nì pɛ̌pɛ́, dùma wùlɛ̀ì, kɔya ei nde jàkùn wùlɛ́ì, kpedeó namàì kudùì. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wò yá jòwò nyɔ̀ɔ̀ gbǐn wɔ̀lɔ́ nì wɔ́ jàvà è. 11"Nà gbài má jɛ kpedeó koi gbàà gbǐn nù, nà kìi wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ ku é dè wɔ kulúì nù wɔ̀ dùmà nà jàdè faàìn, ŋwɔnɔ̀ nà sìɤàì wɔ̀ kɔya eu è sìɤàìnù nà wolo jɛ dɔ̀ɔ̀ nù. 12Nà kúlùn má bò gbǐn nù nà nì va nyɔɔ́ò wòì. 13Bo dɔɔ nu nyɔɔ́ò dùmà má nà jàdè faàìn, na gbɛ̀lɛ̀ì wòi dòò kamu ve wò. Kɛ́ wòì má nà jàdè faàìn dùmà na gbɛ̀lɛ̀ wòíì kpolu ve dè na bò. 14Nà bɛ̀ má jɛ gbǐn nù va nyɔɔ́ò wòì nà jàdè faàìn dùmà kpedeó wòì nɔidè tuwa na wòíì eu, nà wolo va. Nà dè má va wolonù nà gbɔ̀dɔ̀ kɔyàì. (Na kɔyai fowóè dè ve na seele wo ŋwùnù). 15Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà, sɛlɛ nu Seli Sànyáà nù Ŋgàla bàlà ve Sɔdɔ̀ŋ nɛ̀ Kɔ̀mɔlɔ jɛ̌ì nu nyɔɔ́ò jààsɛŋ e tì jɛ dɔɔ nù nyɔɔ́ò wou. 16"Nà tuwà nɔidè! Tiyáà má dè e na tiyànù na sɛlɛ̀ wolo mùnɛ̀ jɛ́ wó ka bɛya bɛyai júwà wo mɛni wò gbìì tidì. Dɔɔ ŋwùnù nà yá namu mùnɛ̀ keleɤele sabòò. Kɛ́ nà tùwà na kulúì èì kàí wòlù gbǐn ŋwùnù mùnɛ̀ póò. 17Nà kìi na bulu eu, jijíò téŋ dè na kamu jìnù wò bɛ̀nì nà Jusi tàvì nyɔɔ́ò kudè nɛ̀ mùndí wò bìlì nà Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóì nù. 18Wòlúò ŋwúnà ve nà wòlu wúlú nyɔɔ́ò nɛ̀ kadaíò jòò kudè mi sɛlɛ ŋwùnù na se wò Tedí Kàí e kàn mì na se mùndí è wòlúò wòì Jusi wóó dè. 19Ŋwɔnɔ̀ wò kamu má nà wo bɛ̀nì nà sɛlɛ tɛmàì bóè nù, nàa fèdà kulu e kàn wɔ̀lɔ́ ná jì ve è tɛmu. E tòò tili má Ŋgàla kwali ve nà nùù wòì e tɛmu ŋwùnù. 20Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wòíì ná tɛmu ve ě na bulu na nùu wòì dè. Wòi dòò wolo ve Tedé Ŋgàla Wɔi Nyináà jɔ̀ɔ̀. 21"Jijíò téŋ sa ve wò bíò wúlú faàn wò java wò. Téò pɛ́ wò sa ve wo wóó wúlú faàn wo java ŋwùnù. Wóó nyɛ́ɛ́wíò pɛ́ wò sììn ve dè wo gbǐlà wò gbàíòn wòì siyɛ wò nɛ̀ wò java wò. 22Wòlíì gbǐn jɛ ve nà mi sɛlɛ ŋwùnù. Kɛ́ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ sìɤàì ve mi funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ bu e sìɤàìnù wɔ nɛ̀ wɔni tàodéè, Ŋgàla sa wɔ̀ sɛlɛ̀ nù. 23Wò kamai má nà siìn jɛ wɔ̀lɔ́ nù, nà tì nà bɛ̀ wɔ̀ bàdéɔ̀ nù. Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà, nàì na jòwóì gbǐn wúlú kwala jìnù dè jɛ̌ì gbǐn nù é dè Esulɛ tàvíì nù e sìɤàìnù Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ kpelàì jèdè tàvi wɔ̀lɔ́ nù. 24"Sɛlɛ kpɛn nyɔ̀ɔ̀ wɔ sɛlɛ̀ èì gbàà dè é jì wɔ sɛlɛ siya nyɔɔ́ɔ̀ wɔu tì. Kpedeó kɔnyáà sɛlɛ̀ kève gbàà dè e tì wɔ wòlu nyɔɔ́ɔ̀ wɔu. 25Kɛ́ sɛlɛ kpɛn nyɔ̀ɔ̀ dè má nɔɔ̀ mùnɛ̀ wɔ sɛlɛ siya nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ dè wòlù wɔ tili kulu dè. Wɔ̀ dè ve gbàà mùnɛ̀ wɔ sɛlɛ siya nyɔ̀ɔ̀. Ŋwɔnɔ̀ nyɔìŋ nɔɔ̀ kɔnyáà pɛ́ wolàì má wɔ wòlu nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ tili kulu dè. È dè má wò jívàì má gban wúlú nyɔɔ́ɔ̀ Bɛ̀sebɔ̀, kɛní nyɛlɛ́ì wó jívàì ve è gban dɔɔ nù wóó, è nyànà ve èì dí tìti. 26"Nàa ŋwààmù wòlúò wó tɛmu ve sɛlɛ siìn e kàn nà. Sɛlɛ́ì gbǐn jàkì dè eodè jàkì wolo ve eodè. Ŋwɔnɔ̀ sɛlɛ́ì gbǐn é dè kìimu nù è tolu ve gbani tidì. 27Sɛlɛ wòló gbǐn má dè e na senù kpindi nù nà tolu má sànyáà ku nà tɛmu e gbǐn. Lɔ́ɔ́ wòi wɔ̀lɔ́ ná nyìnì ve è nà sìɤàì e jìja tɛmàìnù è sìɤàìnù na wòíì tɔlàì bóè wúlú tidì. 28Nàa ŋwààmù wòlúò wó gbɛ̀ nɔɔ̀ wòlu fuyó javàì, kɛ́ é wolòì dɔ̀ɔ̀ wɔi jèdè, wòì na kwííɔ̀n jíde wùlɛ soolo nɛ̀nàì gbɛ̀. Kɛ́ nà ŋgelè nà ŋwààmù Tedé Ŋgàla wɔ́ gbɛ̀ì na bulúì nɛ̀ na kwííɔ̀n nyùmàì mànɔwɔ sàáì. 29Wòo ka síyákalóì sɔn kapà kɔlɛ̀n saàì yɛ? Ŋwɔnɔ̀ síyákalóì dòò, kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ èì e dí de mú nɛ̀ wɔ̀ ka falan na Téɔ̀ wɔ̌ e wòò sì. 30Naníì ŋgelè na wúlú dùi kɔlɛn kɔlɛ́ìn tèì tèì è dè Ŋgàla jɔ̀ɔ̀. 31Dɔɔ ŋwùnù nàa ŋwààmù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de na sɛlɛ̀ ŋwɔmùnù e tì síyákalóò wou. 32"Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ò gbǐn ŋwúnù ve gbani tidì wɔ tɛmu è wɔ̀ nɛ̀ wɔ̀ dè mi ŋwùnù, mà nɛ̀ ve nɔɔ̀ sɛlɛ kɔlɛ́ɔ̀n wɔ̀ì mì Téɔ̀ sǐn ku wɔ́ dè Ŋgàlaò jɛ. 33Kɛ́ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ ŋwúnù ve gbani tidì wɔ sa mì jàdè faàìn, mì pɛ́ mà sa ve wɔ̀ jàdè faàìn Tedé Ŋgàla sǐn ku wɔ́ dè Ŋgàlaò jɛ. 34"Èe dè na kulúì nù mà ja mà nyìnì kulu lɔ̀mù tàodéè nu nyɔɔ́ò bò. Màó jì mà nì tàodéè nu nyɔɔ́ò kulu lɔ̀mù. Kɛ́ mà jidí mà seli kɔ̀ɔ̀n wo tidì. 35Mà jì mà nɛ̀ è wóó jííjíò nɛ̀ wò téò jòò wò dè dàn wòlù, wóó nyíínɔ́ò nɛ̀ wò núò jòò wò dè dàn wòlù nɛ̀ mùndí jííji kɔ̀mà núò nɛ̀ wo wóó sɔ̀nìóò jòò wò dè dàn wòlù. 36Wòlù wɔ kɔ̀ɔ̀n towóɔ̀ wolo ve nɔɔ̀ wɔ bulúì wɔ bo fɛvɛ́ì jàdè. 37"Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ ka wɔ̀ núɔ̀ kpedeó wɔ̀ téɔ̀ sɛlɛ̀ kulu jèè mɛni dí tìti e tì mi sɛlɛ̀ eu, wɔ̀ì dè ŋwùwà pɛ́ mi jède nyɔɔ de ŋwùnù. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ ka wɔ jí jííjíɔ̀ kpedeó wɔ jí nyíínɔ́ɔ̀ jàvà dí tìti e tì mi sɛlɛ̀ eu wɔ̀ì dè ŋwùwà pɛ́ mi jède nyɔɔ de ŋwùnù. 38Mànɔwɔ́ɛ̀ má sàó è wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ì ve wɔníì sa, wɔ̀ì dè ŋwùwà pɛ́ mi jède nyɔɔ de ŋwùnù. 39Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ kɔ̀nàì ve wɔ lɔ̀ɔn fɔŋwúì eu wɔ̀ wɔ̀yà ve è nù. Kɛ́ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ sa ve wɔ lɔ̀ɔn fɔŋwúì nù kulu mi ŋwúnù wɔ̀ sà ve è jèè. 40"Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ dùmà ve nà jàdè faàìn kɛní wɔ̀ mì pɛ́ jàdè faàìn dùmà. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ ka mì jàdè faàìn dùmà, wɔ̀ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ pɛ́ jàdè faàìn dùmà ya wɔ́ tiyàì mì. 41Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ ka Ŋgàla wɔ kèlì nyɔ̀ɔ̀ jàdè faàìn dùmà èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ sì è wɔ̀ dè wɔ kèlì nyɔ̀ɔ̀, Ŋgàla faai ve wɔ nɛ̀lɛ̀ kàí nù mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ wɔ́ faai ve wɔ kèli nyɔɔ́ɔ̀ wɔníì nù. Wòlù nyɔɔ́ɔ̀ ka telembo nyɔ̀ɔ̀ jàdè faàìn dùmà èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ sì wɔ telembo dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ wòò, wò faai ve wɔ nɛ̀lɛ̀ kàí nù mùnɛ̀ jɛ́ wó faai ve telembo nyɔɔ́ɔ̀ wɔníì nù. 42Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ nì ve kɔ̀lɛ kɛlɛ wòlu soolo bɛ́ɛ́lɛ́ èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wò dè mi jède nyɔ̀ɔ̀ò, ŋgàmáà nù, Ŋgàla faai ve wɔ nɛ̀lɛ kàí nù."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\