Mafiyù 11

1Èé Jisɛ̀ kàdí wɔ jède nyɔ̀ɔ̀ì kowaa kwai sɔ́òn wòi wòló se kala, wɔ̀ wolodí dí dɔ̀ɔ̀ wɔ bɛ̀ ei fandɛ jɛ̌ì nù wɔ dè wòlíì sɛlɛ̀ siya, wɔ dè mùndí wo Ŋgàla kòwài se. 2Sɛlɛ́ì Jisɛ̀ Kolàì wɔ́ dedí e nɛ̀nù e fǔìn tilidí Jɔ̀ɔ́n wɔ̀ì kpindi bóè nù, wɔ̀ tiyadí wɔ jède nyɔɔ́ò téŋ wɔ bò. 3Wò bídedí Jisɛ̀ wò nɛ̀, "Se nà vɛ, àkɛ́ mù mù dè wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ Jɔ̀ɔ́n deó wɔ jì sɛlɛ́ɛ̀ tɛmùnù kpedeó à kodè à tuwà wòlù wùlɛ̀ jàdè?" 4Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Nà kpolu dè nà se è Jɔ̀ɔ́n wɔ̀lɔ́ ná dè ei nyìnìnù, na dè mùndí e dí sà. 5Nà se è wɔ̀ nà nɛ̀ sǐn fulú nyɔɔ́ò dè naà de sanù mùndí, wòlu jai falan faláòn dè naà namunù, nàndí de tàain kèdè nyɔɔ́ò woi wolo, nɔi tun nyɔɔ́ò nɔíì de kali, nyɔ̀ŋgúò dè nu kàlùn, dɔɔ wɔi jèdè wò dè naà Tedí Kàíì kómbó nyɔɔ́ò senù. 6Kulu de tili gbàà dè wòló jɔ̀ɔ̀ wòo ka mɛndɛ fi wo kulúì nù e kàn mì!" 7Jɔ̀ɔ́n wɔ jède nyɔɔ́ò wó dedí naà de kpolùnù, Jisɛ̀ gbidí naà gbaniíì nu nyɔɔ́ò sɛlɛ siyàì e kàn Jɔ̀ɔ́n. Wɔ̀ bídedí wò wɔ̀ nɛ̀, "De kwá sa ŋwùnù nà bɛó sijɛ gbàáà nù? Ŋgàmáà nù nàó va bɛ̀ sijɛ sìníì sa ŋwùnù fìvíì ka e de dúlànù dè. 8Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má de kwá sa ŋwùnù nà bɛó va? Nà bɛó va nà sà wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ ka dè mùwàì bulu kàí fɔ́ɔ́n? De mùwàì nyɔɔ kàíɔ̀ dèáì dè kada bò nù. 9Nà se è mì vɛ, dè ŋwùnù nà bɛó sijɛ gbàáà nù? Ŋgàmáà nù nà bɛó sijɛ gbàáà nù Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ɔ̀ sa ŋwùnù. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ ná sàó wɔ̀, wɔ sɛlɛ̀ dè gbàà e tì kèlì nyɔ̀ɔ̀ wɔu. 10Wòíì Ŋgàla jàkúìn ka è tɛmu è nɛ̀, 'Ŋgàla nɛdí mà tiya ve mi tedíɔ̀ mùi ku, wɔ kali gbulúì mù ŋwùnù, ' Jɔ̀ɔ́n wɔ tiya sɛlɛ́ɛ̀ tɛmùnù è ka dè. 11Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà, Jɔ̀ɔ́n wɔ sɛlɛ̀ dè gbàà e tì wòlíì gbǐn wou wó gbidí wo kɔ̀màì. Kɛ́ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ sɛlɛ̀ èì gbàà de Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù, wɔ sɛlɛ̀ ŋwɔmùnù e tì Jɔ̀ɔ́n wɔu. 12Ŋwɔnɔ̀ é wolòì naà dúwáì nù eu Jɔ̀ɔ́n dùmàdí wɔ tedí tɛmu jòwóè tɔidè e bùlù naà kɔ̀ɔ̀nu sànyáà eu wò dè Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ bo kɔ̀nàìnù. Ŋwɔnɔ̀ jijíò téŋ dè de kewunù wò júwàì Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ kaŋa. 13Jɔ̀ɔ́n wɔni dúwáì kìyá jì, Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ laíò wó dedí wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ va nù nɛ̀ kaɤáà jòò wò kèlìdí sɛlɛ̀ e kàn Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀. 14Ŋwɔnɔ̀ nà jàvà má nà gbɛ̀ wo tedíì funàì. Jɔ̀ɔ́n wɔ̀ wɔ̀ dè Ìlaijà, wó bùwàdí wɔ jì sɛ̀lɛ́ɛ̀ tɛmu. 15Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ nɔi dè wɔ̀ wúlú èì wɔ̀ nyàŋgè sɛlɛ wòló funai. 16"De kwá mà gbɛ̀ wòlu wòló sɔ́wàì wó dè tàode wɔ̀lɔ́ nù kɔ̀ɔ̀nù? Wo sɛlɛ̀ wolàì mùnɛ̀ wóó nyɛ́ɛ́wii kelìì sɔn wó dè dɔ́wɔ́ gbàà eodè konù wo dè yii wòi mɛnàì. Kèlè kɔlɛ́ɔ̀n nɛ̀, 17'À faaió nàì nyinɔ tɔla gbǐdí nu doyo, kɛ́ nàó làwò! A faàì nà falan doyo, kɛ́ nàó sŏ!' 18Wòlu wúlú Ŋgàla nímí kwali nyɔɔ́ɔ̀ Jɔ̀ɔ́n wɔ̀ó ja. Sí gbǐn bió má jì wɔ̀ bió e nu bùlù. Nɛ̀ mùndí wɔ̀ɔ bió so gbǐn namu. Kɛ́ ŋwɔnɔ̀ wòlíì tɛmuó è wò nɛ̀, 'Nyina siìn dè wɔ̀ jèdè.' 19Edèè Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ jió wɔ dè jìlɛ jì wɔ dè so namu. Dɔ̀ɔ̀ wòlíì taón, 'Nà sà nɛ̀mu jiji wɔ̀lɔ́! Wɔ̀ dè jìlɛ jì nyɔ̀ɔ̀ gbàà, wɔ dè so namu nyɔ̀ɔ̀ gbàà. Wɔ̀ mùndí wɔ bulùì kání tɔla nyɔɔ́ò nɛ̀ sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔɔ́ò jòò wò bàdè tùwà ya!' Kɛ́ dɔ̀ɔ̀ gbǐn nù, Ŋgàla wɔ keleɤele sɛ̀lɛ́ɛ̀ siya ve è è dè ŋgàma e jòwóè faáìn nù." 20Jɛi wòló nù Jisɛ̀ wɔ́ nɛdí kului sǔlà sɛ̀lɛ̀ì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀, va nyɔɔ́ò wòì dí è nɛ̀ wo jì sɛlɛ siin nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ nù faàn sa. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ gbidí wo sɔnìì wɔ̀ nɛ̀, 21"Nàí ná dè Kòasiŋ jɛ̌ɛ̀ nù kpalo dè nau fun jìnù! Na Bɛ̀saida jɛ̌ɛ̀ nu nyɔɔ́ò kpalo dè nau fun jìnù. Èe deo má kului sǔlà sɛ̀lɛ́ì má nɛdí è na jɛ̌ì nù, wòlù nɛ̀ e sún Tayà nɛ̀ Saidɔŋ jɛ̌ì nù, kɛní jɛ doo nu nyɔɔ́ò wòo jidí de konù sìɤàì dúwai wɔ̀lɔ́ dòdóè tili. Kɛní wòo ya dí jújú kuŋgòì tù ya wo sídà gbùwù wo jɛ́ì èì wɔ̀lɔ́ é siya ve wò wo sɛlɛ siin nɛ̀ sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù faàn sa ya! 22Mà dè e na senù, sɛlɛ nu Seli Sànyáà nù Ŋgàla bàlà ve Tayà nɛ̀ Saidɔŋ jɛ̌ì nu nyɔɔ́ò jààsɛŋ tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà e tì nau! 23Na Kàpɛneyùŋ nyɔɔ́ò nà jàvà na tùwà na bulùì gbàà e tì jɛ gbǐn eu? Wò dè na nyùma jìnù bulu kàí fɔ́ɔ́n. Kului sǔlà sɛ̀lɛ́ì má nɛdí è na jɛ̌ɛ̀ nù èe deo má wòlù nɛ̀ e sún Sɔdɔŋ jɛ̌ɛ̀ nù kɛní kɔ̀ɔ̀nù dè kɔ̀ɔ̀núì bɛ́ɛ́lɛ́ jɛ dɔ̀ɔ̀ èe deo nɛnɛ̀ e dí. 24Mà dè e na senù, sɛlɛ nu Seli Sànyáà nù Ŋgàla bàlà ve Sɔdɔŋ jɛ̌ɛ̀ nu nyɔɔ́ò jààsɛŋ tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà e tì nau." 25Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, "Tedé, mú dè Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ jìjàìndè nɛ̀ tàodéè eu jìjà! Mà sa mù màmà tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de mù mù kìimu nu sɛ̀lɛ́ɛ̀ wòló siya ya wòì nɛ̀ jídè sì, mu kìima è sɛlɛ̀ ei nde sà nyɔɔ́ò nɛ̀ keleɤele bi nyɔɔ́ò wòì. 26Tedé Ŋgàla, sɛlɛ wɔ̀lɔ́ dè mù bulúì mù nyàŋgè sɛ̀lɛ̀. 27"Mì Téɔ̀ wɔ̀ mì de kewu ni ya lɛ́ì gbǐn kpóŋ eu jìjà. Wòlù gbǐn èì Jííjíɔ̀ dè wòlù sì kɛní nɔɔ̀ Téɔ̀ kɔlɛ̀n. Ŋwɔnɔ̀ wòlù gbǐn èì Téɔ̀ wɔ dè wòlù sì kɛní nɔɔ̀ wɔ Jííjíɔ̀ kɔlɛ̀n e kanàì dè wòló Jííjíɔ̀ kàlàì wò faàn wɔ̀ siya wɔ̀ wò. 28"Nàí gbǐn kanu è nà kpɔkɔ̀ kpɔkɔ̀ tùwà ya nà jì mi bò nà lɔ̀ɔ̀n. 29Nà kúlùn mi gbǎà jàdè èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de màì kpada bì, mi kulu èè gbàà dè. Nà sà ve lɔ̀ain. 30Mi gba jàde kúlùn dè kàí. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de màa ka wòlù wúlú gba ŋwɔmu ŋwɔmu funà."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\