Mafiyù 12

1Dɔ̀ɔ̀ Lɔ̀ɔn Sànyà kɔlɛ̀n nù Jisɛ̀ nɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò jòò wò dedí kùla dɛ̀ɛ̀ e nu kɔ̀ìnù. Ŋwɔmù dedí Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò wòì wo dè gbàlɛ́ɛ̀ ei tɛlɛ̀n wo dè e kwaíì jì. 2Èé Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò sàdí sɛlɛ wɔ̀lɔ́ dí wò sedí è Jisɛ̀ wò nɛ̀, "Kìi nɛ̀mu, nà kaɤáà nùu wòíì eodè mù jède nyɔɔ́ò wòì wòlù dè wó jì sɛlɛ wɔ̀lɔ́ towóè nɛ̀ Lɔ̀ɔn Sànyáà nù!" 3Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ bídedí wò wɔ̀ nɛ̀, "Nàì nɛ̀ è tèì Ŋgàla jàkúìn nù wɔ̀lɔ́ Dèèvé nɛ̀ wɔ bu nyɔɔ́ò jòò wó nɛdí è ŋwɔmúì dedí wòì yɛ̀? 4Dèèvé nɛ̀ wɔ bu nyɔɔ́ò jòò ŋwɔmúì dedí wòì, wò kúlun dí Ŋgàla wɔ bóè nù wo jì saaɤà kpowú kelíì é dedí Ŋgàla ŋwùnù. Ŋwɔnɔ̀ nà kaɤáà nùu wòíì nù saaɤa sa nyɔɔ́ò nɔɔ̀ wò wò dè wòlù wo jì kpowú wɔ̀lɔ́ towóè. 5Kpedeó nàì nɛ̀ è tèì kaɤa jàkúìn nù wɔ̀lɔ́ saaɤa sa kamu nyɔɔ́ò wó dè Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nù wò ka nà Lɔ̀ɔn Sànyáà e kaɤáà nyùmà, ŋwɔnɔ̀ sɛlɛ̀ gbǐn èì wòì dè yɛ̀. 6Mà dè e nà senù, lɛ̀ dɛ̀ɛ̀ dè vè e sɛlɛ̀ dè gbàà e tì Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè eu. 7Wòíì Ŋgàla jàkúìn ka è tɛmu è nɛ̀, 'Mà jàvà wòlu jààsɛŋ bàlà sɛ̀lɛ̀ e tì nɛ̀mɛ saaɤa saàì sɛ̀lɛ̀ eu,' èe deo má nà sì e nu saáì bulu kàí fɔ́ɔ́n, wòló feleŋge èì wòì dè nàa jio wo sɛlɛ nu seli dè. 8Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè Lɔ̀ɔn Sànyáà e Wòlu Nyɔ̀ɔ̀." 9Jisɛ̀ wɔ́ wolodí funù wɔ̀ bɛdí Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóè nù. 10Jijì dɛ̀ɛ̀ dedí va wɔ faáàn falan falan è dedí. Wòlíì téŋ dedí va wò dedí gbulu sún de kìinù wò kamàì Jisɛ̀ sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔ̀ɔ̀. Dɔ̀ɔ̀ wò bídedí wɔ̀ wò nɛ̀, "Nií, nà kaɤáà nùu wòíì eodè è dè kàí wòlù bawo wòlù Lɔ̀ɔn Sànyáà nù?" 11Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Nií, èe deo má bɛya bɛya dè na sún jɔ̀ɔ̀ wɔ bùlù má beeli gbàà nù Lɔ̀ɔn Sànyáà nù wɔ̌ va ŋwàlà wɔ sa wɔ dí yɛ? 12Na bulu nà sì è kàí fɔ́ɔ́n nà nɛ̀ wòlu fuyó sɛlɛ̀ dè gbàà e tì bɛya bɛya wɔu. Ŋgàmáà nù kaɤà gbǐn èì e dí dè é nɛ̀ wòlù èe mà wòlìì Lɔ̀ɔn Sànyáà nù." 13Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí jiji faàn lɔ̀mù lɔ̀múɔ̀, "Folàì mù faáàn dè." Wɔ̀ folaidí wɔ faáàn dè e bawo mùndí mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ kɔlɛ́ɔ̀n dedí. 14Dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀ Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò wolodí va wo bɛ̀ wo dùmàì Jisɛ̀ wɔ java sɛ̀lɛ̀ nù. 15Èé Jisɛ̀ kàdí èì nyìnì wò nɛ̀ wò wɔi fuɤɛ́ nù kúlùn ya, wɔ̀ wolodí jɛ̌ɛ̀ wɔ́ dedí è nù wɔ̀ bɛ dí wùlɛ̀. Gbani gbàà ŋwànìdí wɔ̀ bu. Wɔ̀ bawodí wòlúò gbǐn kpóŋ. 16Wɔ̀ kpiin dí wò bulu kàí fɔ́ɔ́n wɔ̀ nɛ̀ wòo gbàvàì wɔ fǔìn dè. 17Wɔ̀ nɛdí sɛlɛ wɔ̀lɔ́ dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wòíì Ŋgàla kwalidí è wɔ kèlì nyɔɔ́ɔ̀ Àìseyà nùù e kànàì eu. Wɔ̀ nɛdí, 18"A mi jòwò nyɔɔ́ɔ̀ dè, wɔ̀lɔ́ mà kàlàì wɔ̀ faàn. Mà jàvà wɔ dí tìti, ŋwɔnɔ̀ mi kulu lɔ̀mù lɔ̀mù è dè wɔ ŋwùnù. Mà dè mii Nyina tiya jì wɔ bò. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè tàodéè nu nyɔɔ́ò ŋgàma tedíì se jìnù é kàìn mi wòlu sɛlɛ nu seli sɛ̀lɛ́ɛ̀. 19Wɔ̀ì mɛndɛ fi jìnù dè, kpedeó wɔ kève gbala. Kpedeó wòlù gbǐn kève wɔ wòì èì nyìnì gbulu gbààvìíì eodè jɛ̌ì tidì. 20Wɔ̌ bɛ̀lɛ kalun kalun kaàn nù bìlàì. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̌ kan pɔɔmí lɔma, e sìɤàìnù wɔ nɛ̀ è wòlíì dè Ŋgàla wɔ kaɤáà wòi nyìnì. 21Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ì tàodéè nu nyɔɔ́ò gbǐn wo kulu dè." 22Dɔ̀ɔ̀ wòlíì téŋ nyìnìdí jijì kɔlɛ̀n Jisɛ̀ bò. Wɔ sǐìn fulú fulú è dedí nɛ̀ mùndí wɔ̀ dedí mumu èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de kwíín siìn dedí wɔ̀ jèdè. Jisɛ̀ bawodí jijíɔ̀ wɔ dè mùndí de sà nɛ̀ mùndí wɔ dè bulu kwá siyɛ. 23Sɛlɛ́ɛ̀ Jisɛ̀ nɛdí è, è sadaidí gbaniíì nu nyɔɔ́ò wòì. Dɔ̀ɔ̀ wò bídedí wò nɛ̀, "Wòlu wɔ̀lɔ́ jì bɔɔ̀ Dèèvé wɔ jííjíɔ̀ dè yɛ̀?" 24Èé Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò nyìnìdí wòi wɔ̀lɔ́ èì, wò sìnyàdí wòlúò wòì dè wò nɛ̀, "Nyina siíòn kadáà Bìyɛsèbɔ̀ dè wɔ̀ jèdè, dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ dè nyina siíòn de kɛ̀nù." 25Jisɛ̀ sìdí wɔ̀lɔ́ dedí wo kulúì nù. Dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Tàvì gbǐn tèì má e bulùì nù kpɛkpɛ wo dè yii kɔ̀nàì, e tàvíì wàlù ve. Ŋwɔnɔ̀ jɛ kpedeó bòlònda gbǐn wò tèì má wo bulùì nù kpɛkpɛ wo dè yii kɔ̀nàì, e bòlòndáà nyùmù ve nù. 26Dɔɔ ŋwùnù è dè má Setɔ̀ŋ wɔ tàvíì nu nyɔɔ́ò wò wo bulùì nù tèì ya kpɛkpɛ wo dè yii kɔ̀nàì, kɛní è dè ve wàlu jìnù! 27Nà è tɛmu ya nà nɛ̀ nyina siíòn kadáà Bìyɛsèbɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ nìì mì de kewúì má dè nyina siíòn dè kɛ̀nù. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má nií, wòo naà wɔ̀ ka na jède nyɔɔ́ò de kewu nì nyina siíòn de kɛ̀n ŋwùnù? Mɛndɛ wɔ̀lɔ́ ná nyìnì è nà bídè na jède nyɔɔ́ò wo bulúì wò siya ve è nàì mɛndɛ kàí finù dè. 28È dè má mà dè nyina siíòn de kɛ̀nù Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ de kewúì nù, kɛní Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ faàìn nù nà dè naà fáálíìn. 29"Wòlù èì de kewu nyɔ̀ɔ̀ wɔ bóè wàlàì gbɛ̀ wɔ́ jì wɔ de kìi lɛ́ì gbǐn júwà. Kɛ́ kɛní wɔ̀ yá wɔ̀ mùwà wɔ kìyá wɔ de kìi lɛ́ì júwà. 30"Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ̀ì mi ŋwùnù dè, wɔ̀ dè mi kɔ̀ɔ̀n towò. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ì ve mi jòwóè sún jòwò, wɔ̀ dè e nu nyùmànù. 31Mà dè e na senù, wòlù nɛ̀ má sɛlɛ siìn kpedeó wɔ seli Ŋgàla wɔ eodè wò te ve wɔ nɛ̀lɛ siíìn nu tǔn. Kɛ́ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ ka Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ eodè seli, wŏ wɔ nu tǔn te gbǐn tàodè. 32Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ ka sɛlɛ siìn tɛmu e kàn Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀, wò te ve e nyɔɔ́ɔ̀ nɛ̀lɛ siíìn nu tǔn. Kɛ́ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ ka sɛlɛ siìn tɛmu e kàn Ŋgàla Wɔi Nyina, wŏ wɔ nu tǔn te gbǐn tàodè. 33"Ti kàí gbǐn ka kwai kàí to, ti siìn to kwai siìn. Ŋwɔnɔ̀ ti gbǐn wɔ kwaíì nɔɔ̀ wòlù ka wɔ̀ sìàì. 34Nàí ná dè siìn mùnɛ̀ gbɛ̀ɛ̀n, na dè kùla siin kùlà nyɔ̀ɔ̀ò jɛ́ na nùu wòíì gbɛ̀ ve kàí dèì yɛ? Sɛlɛ́ì gbǐn é dè wòlù wɔ kulúì nù è nɔɔ̀ è ka wɔ̀ nùù dè. 35Wòlù kàì gbǐn ka sɛlɛ kàí wɔ jɔ̀ɔ gbǎà nù sɛlɛ kàí tɔla. Wòlù siìn ŋwɔnɔ̀ ka sɛlɛ siíìn wɔ jɔ̀ɔ gbǎà nù tɔla. 36"Mà dè e na senù, wòi nyɛ́ɛ́wíì gbǐn ná ka è tɛmu, sɛlɛ nu Seli Sànyáà nù, wò bídè ve nà e kàn wɔ̀lɔ́ ŋwùnù ná tɛmudí è. 37Mù nùu wòíì eodè nɔɔ̀ wò dè mù sɛlɛ́ì nu seli jìnù, wò ti mù dè kpedeó wò kamu mù." 38Dɔ̀ɔ̀ kaɤa siya nyɔɔ́ò nɛ̀ Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò téŋ jòò wò tan dí Jisɛ̀, "Sɛlɛ Siya Nyɔɔ́ɔ̀, nɛ̀ sǔkɛ́ sɛ̀lɛ̀ à sà e dí." 39Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí, "Nàí ná dè tàodè fáálíìn nàì Ŋgàla sɛ̀lɛ̀ jàvà, ŋwɔnɔ̀ na kùlà kùláì dè siìn fó. Nà nà bídèì mì mà nɛ̀ sǔkɛ́ sɛ̀lɛ̀ nì? Mǎ è nɛ̀. Kului kàlàn sɛ̀lɛ́ɛ̀ Ŋgàla wɔ́ siya ve è nà èè dè nɔɔ̀ wɔ̀lɔ́ é nɛdí wɔ kèlì nyɔɔ́ɔ̀ Jonà. 40Mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ɔ̀ Jonà nɛdí sani gbàáà màlùŋ kùlùì taàn nɛ̀ fun fuin taàn, nyɔìŋ nɔɔ̀ Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ pɛ́ dè tàvíì jàde kùlùì taàn nɛ̀ fun fuin taàn nɛ̀ jìnù. 41Nàí ná dè tàodè fáálíìn, sɛlɛ nu Seli Sànyáà nù nà dɔ̀ ve falan jɔ̀ɔ̀ nà wòlúò jòò wó dedí Ninivɛ jɛ̌ɛ̀ nù Jonà wɔ dúwáì nù. Ŋwɔnɔ̀ wò seli ve na sɛ̀lɛ̀ nù. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Jonà wɔ́ sedí wò Ŋgàla kòwàì, wò nidí wo sɛlɛ siíìn budè ku. Nà kìi nɛ̀mu, wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ dè vè fáálíìn wɔ sɛlɛ̀ dè gbàà e tì Jonà wɔu. 42Nàí ná dè tàodè fáálíìn, sɛlɛ nu Seli Sànyáà nù Siba nyinɔ kada gbàáà wɔ́ dedí, nà wɔ̀ jòò nà dɔ̀ ve dè falan jɔ̀ɔ̀ wɔ seli na sɛlɛ̀ nù. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ wolodí tàvi sɛɛnai wɔ jì wɔ̀ nyìnì Sɔlɔmɔ̀ wɔ keleɤele sɛlɛ siyáì sún èì. Nà kìi nɛ̀mu, wɔ̀lɔ́ wɔ́ dè vè fáálíìn wɔ sɛlɛ̀ dè gbàà e tì Sɔlɔmɔ̀ wɔu! 43"Nyina siìn gbǐn wolo má wòlù jèdè wɔ̀ ka sììnù dè wɔ dè koai de kìi. Wɔ̀ì má koai gbǐn sà 44wɔ̀ ka nɛ̀, 'Mi bóè má woloó è nù mà dè jède kpelàìnù va.' Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má wɔ̀ ka jèdè kpelai wɔ jèì wɔ bóè kɔn ei nde nyàŋgè nyàŋgè bulu kàí fɔ́ɔ́n. 45Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má wɔ̀ ka bɛ̀ wɔ nyìnì nyina siin dɔ́wɔ́ wòló ŋgelè wó dè siìn dí tìti e tì wɔu. Ŋwɔnɔ̀ wo gbǐn wò ka jì wo dè jijíɔ̀ jèdè. E wúlú kwalaíì nyina siíòn faàn ka jijíɔ̀ wɔu tì e tì e tɔidè dùmàíì eu. Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ towóè èè dè kùla siin nyɔɔ́ò nɛ jìnù wó dè tàode wɔ̀lɔ́ nù kɔ̀ɔ̀nù." 46Jisɛ̀ sìɤàìdí wòlíì bo siyɛ̀ì nù e sìɤàìnù wɔ̀ biò nɛ̀ wɔ̀ nu wò jòò wo jì. Kɛ́ wò dedí kúndéè ŋwúnùnù wo tiya wòì bóè nù wɔ̀lɔ́ wò jàvà wò siyɛ̀ì wɔ bò. 47Wòlúò wó dedí va kɔlɛ̀n sedí è Jisɛ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Kìi nɛ̀mu, mù nu nɛ̀ mù biò jòò wò dè kúndéè ŋwúnùnù wò jàvà wo dɛ̀kpɛì mù bò." 48Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ bídedí wɔ̀ nɛ̀, "Wòo dè mì nu, wòo wò dè mì bíò yɛ?" 49Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ todaidí wɔ jède nyɔɔ́ò faàn wɔ̀ nɛ̀, "Kìi nɛ̀mu! Wòlu wòló wò wò dè mì nu, wo dè mùndí mì biò. 50Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ ka sɛlɛ́ì nɛ̀ mì Téɔ̀ wɔ́ dè Ŋgàlaò jɛ wɔ́ ka è tɛmu, wɔ̀ wɔ̀ dè mì bi, wɔ dè mì binɔ̀, wɔ kìyá mùndí mì nu dè."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\