Mafiyù 13

1Sànya dɔ̀ɔ̀ nù nɔɔ̀ Jisɛ̀ toludí wɔ bɛ̀ wɔ ko kamu mɛ̀lɛ̀ mɛ̀lɛ̀ gbàáà kudè, wɔ̀ siya wòlíì sɛlɛ̀. 2Wòlíì wó gbanaidí èì wɔi fandɛ̀ wò tùmùdí dí tìti, dɔɔ ŋwùnù Jisɛ̀ gbàidí keíì gbàáà nù wɔ kodè, wòlíì ŋwɔnɔ̀ wo ŋwúnù kèíì èì. 3Wɔ̀ mɛnidí kpaì wo sɛlɛ tɛ̀gbɛ̀lɛi se ŋwùnù. "Jijì kɔlɛ̀n dedí e dí wɔ̀ dɔdí dè wɔ bɛ̀ gbàlɛ kwai mɛni wɔ kùláà nù. 4Wɔ́ dedí gbàlɛ kwaíì mɛnìnù kùláà nù, téŋ bùlùdí gbulu kwáà eodè. Ŋwɔnɔ̀ nyàndáíò jidí wo jíví è dè. 5Gbàlɛ kwaíì téŋ bùlùdí túúlíì kwai tàvì eodè, feé tàvi bɔ̀ndaì èì dí dè. È bùwàdí mì èì soolo sɛ̀lɛ̀ de tàvi bɔ̀ndaì èì dí va dè. 6Kɛ́ kùlɔ́ɔ̀ kàdí jì, è javadí e tògbòíì èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ dè e jíì èì dí bàìŋ bɛ̀ tàvíì jàdè. Kùlɔ́ɔ̀ jɛ̀yàdí è de fúmù fúmù nù. 7Gbàlɛ kwaíì téŋ bùlùdí taana wéí tàvì eodè. Nɛ̀ taanáà jòò wò minaidí díndɛ̀. Wó kàdí gbààvì dè taana wéí kpanaidí èì e gbǐla è dè e falan. 8Kɛ́ gbàlɛ kwaíì téŋ bùlùdí tàvi kàí eodè. Ŋwɔnɔ̀ è nyàŋgèdí tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. Gbàlɛ téŋ e kwaíì dedí èì kɔ̀lɛ̀ wúlú kɔlɛ̀n, téŋ e dè èì kowaa wɔ̀folɛ̀ téŋ dè kowaa taàn. 9Wòló nɔi dè wò wúlú èì wò nyàŋgè wòi wòló funai." 10Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò jidí wɔ bò wo bídè wɔ̀ wò nɛ̀, "De ŋwùnù mù ka wòlíì bo siyɛ̀ì kpaì nù?" 11Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Ŋgàla wɔ̀ dí na sǐn dè sɔlɔ ya dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve na sì wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nu kìimu nu sɛ̀lɛ́ì gbǐn, kɛ́ èì wòlíì dè. 12Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ lɛ biyò dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ è sìɤàì ve eu tùwàìnù e sìɤàìnù e tùmù. Kɛ́ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ jídè èì wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ dè, wò sa ve wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wɔ̀lɔ́ biyóè bɛ́ɛ́lɛ́ é dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀. 13Mà dè kpa mɛnìnù dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wo kìi dè kɛ́lɛ̀ kɛ́lɛ̀ wŏ jídè sà, wo tuwà nɔidè kɛ́lɛ̀ kɛ́lɛ̀ ŋwɔnɔ̀ wŏ sɛlɛ̀ èì ndè sà. 14Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wòíì Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ɔ̀ Àìseyà tɛmudí è e kàn wòlu dòò e kànàì eu. Wɔ̀ nɛdí, 'Wòlu wòló tuwa ve nɔidè kɛ́lɛ̀ kɛ́lɛ̀ kɛ́ wŏ sɛlɛ̀ èì ndè sà. Wò kìi ve dè kɛ́lɛ̀ kɛ́lɛ̀ kɛ́ wŏ jídè gbǐn sà, 15èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Ŋgàla wɔ̀ dí wo kulúì tindìŋgìlì tùwà ya. Ŋwɔnɔ̀ wo nɔíì è nɔi laa nyɔ̀ɔ̀ò wolai ya, wo bulúì wò wo sǐìn kalà ya kpé. Èe deo má wòì dɔ̀ɔ̀ nɛ̀, wo sǐìn èe deo de sanù, wo nɔíì dè de nyìnì, wo kulúì dè sɛlɛ̀ èì nde sà. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má wo sììon dè mi bò ma sa wò sɛ̀lɛ̀ nù!' 16"Kɛ́ na Ŋgàla bibi è dè! Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de na sǐìn ka dè sà, na nɔíì dè sɛ̀lɛ̀ ei nyìnì. 17Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà, sɛlɛ wòló ná dè naà e dí sanù na dè mùndí ei nyìnì, Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò nɛ̀ telembo nyɔ̀ɔ̀ò tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ jòò wò dedí e dí sa soo bàlànù, wo dè mùndí ei nyìnì soo bàlà kɛ́ èì dí jìàì. 18"Nà tuwà nɔidè vɛ mu, kpáà nu saáì eu é kàìn gbàlɛ kwai mɛni jijíɔ̀. 19Gbàlɛ kwai wòló wó bùlùdí gbulu kwáà eodè e sɛlɛ̀ wolo mùnɛ̀ wòlúò wó ka Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ e tedíì èì nyìnì, ŋwɔnɔ̀ wŏ èì ndè sà. Kɛ́ Setɔ̀ŋ ka jì wɔ sa è wo kulúì nù. 20Gbàlɛ kwai wòló wó bùlùdí túúlíì kwai tàvíì eodè sɛlɛ̀ wolo mùnɛ̀ wòló wó ka Ŋgàla wɔ wòíì èì nyìnì feyàà wo dùmà è jàdè faàìn kulu de tili gbàà nù. 21Kɛ́ Ŋgàla wɔ tedíì e ka bàìŋ bɛ̀ wo kulúì nù. Wò ka nɔɔ̀ Ŋgàla wɔ wòíì jàdè faàìn dùmà dúwai kɛlɛ jàdè. Wòlíì dè má wò mànɔwɔnù wo dè wo siìn kamàì Ŋgàla wɔ tedíì ŋwùnù, wò ka è jàdè faàìn sa dè fúmù fúmù nù. 22Gbàlɛ kwai wòló wó bùlùdí taana wéí tàvíì eodè e sɛlɛ̀ wolo wòló wó ka Ŋgàla wɔ̀ tedíì èì nyìnì. Kɛ́ wo kulu de kùláì e kàn tàode sɛ̀lɛi wòló nɛ̀ nyàŋge soo bì è ka tedíì èì kpanàì. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má Ŋgàla wɔ tedí ě bulu bi ye, wò jɔ̀ɔ̀. 23Ŋwɔnɔ̀ gbàlɛ kwai wòló bùlùdí tàvi kàí eodè e sɛlɛ̀ wolo mùnɛ̀ wòló wó ka Ŋgàla wɔ wòíì èì nyìnì wo nyàŋgè e funai bulu kàí fɔ́ɔ́n wo kulúì nù. Ŋwɔnɔ̀ wò ka nyàŋgè tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. Téŋ ka wòlu kɔ̀lɛ̀ wúlú kɔlɛ̀n nyìnì Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù, téŋ wòlìì kowaa wɔ̀folɛ̀, téŋ nyìnì wòlìì kowaa taàn." 24Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ mɛnaidí wòlúò kpa mùndí wɔ̀ nɛ̀, "Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ sɛlɛ̀ wolo mùnɛ̀ kpa wɔ̀lɔ́. Jijì dɛ̀ɛ̀ gbàdí kɔlɔ́ wɔ kùláà nù. 25Tɔɔlù kɔlɛ̀n wòlíì gbǐn kàdí ŋwuni, wɔ kɔ̀ɔ̀n towóɔ̀ jidí wɔ mɛni kɔlɔ́ wolàì sìni kwai kùláà nù wɔ bɛ̀. Ŋwɔnɔ̀ wòlù e bidí e jì kídí bì. 26Kɔlɔ́ɛ̀ jívidí nímí wòlíì kìyá kɔlɔ́ wolàì siíìn wòò sì è tidì. 27Dɔ̀ɔ̀ kùla nyɔɔ́ɔ̀ wɔ jòwò nyɔɔ́ò jidí wɔ bò wò tan wɔ̀, 'Tedé, èé mù gbaó kɔlɔ́ mù kùláà nù. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má fe naà kɔlɔ́ wolàì sìníì wolo?' 28Dɔ̀ɔ̀ jijíɔ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀ 'Mi kɔ̀ɔ̀n towóò dɛ̀ɛ̀ wɔ faan bèè dè nì.' Dɔ̀ɔ̀ wò bídedí wɔ̀ wò nɛ̀, 'Mù jàvá á bɛ̀ a jèlì kɔlɔ́ wolàì sìníì dè?' 29Kɛ́ jijíɔ̀ tan dí wò, 'Kpede èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de nà dè má sìníì de jèlìnù, nà jèlì ve kɔlɔ́ɛ̀ sún dè. 30Nà wolo kɔlɔ́ì èì nɛ̀ sìníì jòò wò nyàŋgè dí kɔlɛ̀n è sìɤàì nù kɔlɔ́ tìi dúwáì jì. Dɔ̀ɔ̀ kàmá nɛ̀ mà se ve è kɔlɔ́ tìi nyɔɔ́ò wo tɛdàì kɔlɔ́ wolàì sìníì sepá dè wo mùwà e fɔŋwu pɛ́ɛ̀ wo kinya è. Wò kàmá dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ wò gbanàì ve naà gbàlɛ́ɛ̀ èì wo kwali è mi gbɔ̀dɔ́ɛ̀ eu.' " 31Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ mɛnaidí wò kpa wùlɛ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ sɛlɛ̀ wolo mùnɛ̀ kpáà é kàìn tíì e kwáà mùnɛ̀ mɛ̀lɛ̀ɤɛ̀ jijì dɛ̀ɛ̀ júwadí è wɔ kèvì è wɔ kùláà nù. 32Èè dè gbàlɛ kwa biyóè gbàlɛ kwaíì gbǐn tidì. È nyàŋgèdí e gbǐlà gbàì gbàà. Nyàndáíò jidí wo tawo wo gbŏì e jaíì gbǐn nù." 33Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ mɛnaidí wò kpa wùlɛ̀ mùndí wɔ̀ nɛ̀, "Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ sɛlɛ̀ wolo mùnɛ̀ kpa wɔ̀lɔ́ é kàìn kpowú fumàì lɛ́ɛ̀ nyinɔ́ɔ̀ júwadí è wɔ kwali è kpowú nyàŋgàì filava e kài sisii taàn nù. Dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀ è gbàvàìdí dè filaváà jaindè e fumà e gbǐn." 34Jisɛ̀ bidí gbaniíì nu nyɔɔ́ò sɛlɛ wòló gbǐn se kpa wòì nù. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ɔ bidí wo bo siyɛ̀ì soolo mú nɛ̀ wɔ̌ kpa mɛni. 35Wɔ̀ nɛdí wɔ̀lɔ́ dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wòíì Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ɔ̀ tɛmudí è, e kànàì eu. Wɔ̀ nɛdí, "Mà siyɛ ve wo bò kpa wòì nù. Mà se ve wò sɛlɛ wòló wò dí è kìima ya Ŋgàla kàdí tàodéè nyàŋgè, " 36Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ wolodí gbaniíì nù wɔ bɛ̀ bóè nù. Edèè wɔ jède nyɔɔ́ò jidí wɔ bò wò nɛ̀, "Kpáà é kàìn kɔlɔ́ wolàì sìníì é toludí kùláà nù siya nà e nu saáì." 37Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Jijíɔ̀ wɔ́ gbàdí kɔlɔ́ɛ̀ wɔ kùláà nù wɔ̀ wɔ̀ dè Wòlu Fuyó Jíɔ̀. 38Kùláà èè dè tàode wɔ̀lɔ́. Kɔlɔ́ kwa kàí èè dè wòlúò Ŋgàla wɔ́ dè kadáà wou jìjà. Kɔlɔ́ wolàì sìníì èè dè wòlúò màlùŋ nde siin nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ dè kadáà wou jìjà. 39Ŋwɔnɔ̀ kùla nyɔɔ́ɔ̀ wɔ kɔ̀ɔ̀n towóɔ̀ wɔ́ gbàdí sìníì kɔlɔ́ɛ̀ nù wɔ̀ wɔ̀ dè nyina siíòn kadáà. Kɔlɔ́ɛ̀ tìi tòóè èè dè tàode wɔ̀lɔ́ de kala sànyáà. Kɔlɔ́ ei gbanai nyɔɔ́ò wò wò dè Ŋgàla wɔ tedíò. 40Mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ kùlà nyɔɔ́ɔ̀ ka wòlù tiya wo gbanàì sìníì èì wo kinya è, nyɔìŋ è dè de jìnù tàodéè de kala sànyáà nù. 41Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ dè wɔ tedíò tiya jìnù wò sa wòló Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù wó ka è nɛ̀ wò bàdéò nɛ̀ sɛlɛ siìn, e gbì wòló wòì wó ka kùla siin towò towóì kùlà. 42Ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla wɔ tedíò mɛni ve wò kan dí tìti gbàáà nù. Sŏ wòi dí tìti gbàà dè ve va, wòlíì dè ve mùndí kàla nyìmì. 43Ŋgàla wɔ̀ gbàíòn woì dè ve tɔnì wò Téɔ̀ wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù mùnɛ̀ jɛ kùlɔ́ɔ̀ ka ŋwàlànù dè. Nàí nɔi dè nà wúlú èì, nà nyàŋgè wòi wòló funai." 44Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ mɛnidí kpa wɔ̀lɔ́ mùndí wɔ̀ nɛ̀, "Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ sɛlɛ̀ wolo mùnɛ̀ kpa wɔ̀lɔ́ é kàìn wòlu nyàŋgà lɛ́ɛ̀ jijì dɛ̀ɛ̀ sàdí è jòwúì kùláà nù. Wɔ kulu dè tilidí dí tìti. Wɔ̀ kwalidí eodè tàvì wɔ bɛ̀ wɔ sa wɔ de kìi lɛ́ì gbǐn sɔŋwɔ̀. Wɔ̀ júwadí e lɛkwaíì wɔ bɛ̀ wɔ tɛn kùláà." 45Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ mɛnidí kpa wùlɛ̀ mùndí wɔ̀ nɛ̀, "Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ sɛlɛ̀ wolo mùnɛ̀ kpáà é kàìn túúlé sɔŋwɔ bibíì tǔn nɛ jijíɔ̀ ka e de kìinù dè. 46Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ sà má e kàí fɔ́ɔ́n dí tìti gbàà, wɔ̀ ka bɛ̀ wɔ sa wɔ de kìi lɛ́ì gbǐn sɔŋwɔ̀ wɔ jì wɔ tɛn túúlé dɔ̀ɔ̀." 47Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ mɛnaidí wò kpa wɔ̀lɔ́ mùndí wɔ̀ nɛ̀, "Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ sɛlɛ̀ wolo mùndí mùnɛ̀ kpáà é kàìn ní nɛ̀nàì kpélé gbàáà wó ka è mɛni júwó nù e kamu sani towò towóì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀. 48Kpéléè kàmá sì, wò ka è dè kòàì wo gbaya è kèì. Dɔ̀ɔ̀ kàmá nɛ̀, wò ka dè ko wo tɛdàì saníì èì ndè. Sani wòló wòì kàí dè wò ka wò mɛni. 49Yèlé nì è dè de jìnù tàodéè de kala sànyáà nù. Ŋgàla wɔ tedíò dè tàodéè dí gbǐn bɛ jìnù wò tɛdàì wòlù siíòn dè wòlu kàíò tidì. 50Wò mɛni ve wòlù siíòn kan dí tìti gbàáà nù, feé wó dè ve sŏ dí tìti wo dè kàla sínya." 51Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ bídedí wòlúò wɔ̀ nɛ̀, "Sɛlɛ́ì má tɛmu è nà sà nɔɔ̀ e gbǐn èì ndè?" Edèè wò sìnyàdí wɔ wòì dè wò nɛ̀, "Òòyi." 52Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀ "Wɔ̀lɔ́ nu saáì dè, kaɤa siya nyɔɔ́ò gbǐn wó ka wɔ̀ sɛlɛ̀ siya e kàn Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ e nu saáì, wɔ sɛlɛ̀ wolo mùnɛ̀ bo nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ ka wɔ de kìi lɛ́ì e laáà nɛ̀ e dèèléè tɔla." 53Èé Jisɛ̀ wɔ́ kàdí kpai wòló mɛni kala, wɔ̀ wolodí dí dɔ̀ɔ̀ 54wɔ bɛ̀ jèè wɔ bulu wɔ jojɛ. Wɔ̀ bɛdí Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóè nù wɔ dè wòlíì sɛlɛ siya. Wòló wó nyìnìdí wɔ wòíì èì, è dedí woi sadàì sɛ̀lɛ̀. Dɔ̀ɔ̀ wò bídedí wò nɛ̀, "Fe wɔ̀ jì bɔɔ̀ keleɤele wɔ̀lɔ́ towóè sa? E kpaì vɛ wɔ́ dè kului sǔlà sɛ̀lɛ wòló towóì nɛ̀nù? 55Yèlé èì ti tɔi nyɔɔ́ɔ̀ wɔ jí jííjíɔ̀ dè? Wɔ̀ núɔ̀ wɔ̀ì Mèèlé dè, ŋwɔnɔ̀ Jìín, Josɛ̀ nɛ̀ Saimɔ̀ e kanàì Judɛ̀ wòì wɔ̀ biò dè? 56Wɔ̀ binɔ́ò gbǐn wòì ve dè fáálíìn yɛ? Fe wɔ̀ saì sɛlɛ wòló gbǐn?" 57Èé dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀ wò sadí Jisɛ̀ jàdè faàìn. Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wò, "Wò ka Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ bɛlɛ bi díì gbǐn kɛ́ wɔ̀ gbàíòn nɛ̀ wɔ jɛ̌ɛ̀ nu nyɔɔ́ò wòo ka wɔ bɛlɛ bì." 58Wòlúò wòì dí Jisɛ̀ funàì dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ì dí kului sǔlà sɛ̀lɛ̀ì nɛ̀ va.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\