Mafiyù 14

1Dúwai dɔ̀ɔ̀ nù, Ɛlɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Lùuŋ kada gbàáà sǐn Kalalii tàvíì eu jìjà. Wòlíì téŋ nyìnìdí Jisɛ̀ wɔ fǔìn wɔ bò. 2Dɔ̀ɔ̀ Ɛlɔ̀ sedí è wɔi jòwàì nyɔɔ́ò wɔ̀ nɛ̀, "Wòlu wúlú Ŋgàla nímí kwali nyɔɔ́ɔ̀ Jɔ̀ɔ́n wɔ̀ wɔ̀ dè nì. Wɔ̀ dè dɔ ya falan jɔ̀ɔ̀, dɔɔ ŋwùnù de kewu dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wɔ́ dè sǔkɛ́ sɛ̀lɛi doo nɛ̀nù." 3Ɛlɔ̀ tɛmudí wòi wɔ̀lɔ́ èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ bulúì wɔ̀ tiyadí wòlù wo kamu Jɔ̀ɔ́n wo mɛni wɔ̀ì jɔ̀lɔ̀ŋwɔ̀ì wo mɛni wɔ̀ kpindi bóè nù. Ɛlɔ̀ nɛdí wɔ̀lɔ́ wɔ̀ bíɔ̀, Felè wɔ̀ sɔ̀nɔ́ɔ̀ Ɛ̀lodìya sɛlɛ ŋwùnù. 4Wòlu wúlú Ŋgàla nímí kwali nyɔɔ́ɔ̀ Jɔ̀ɔ́n bidí nɔɔ̀ e Ɛlɔ̀ senù dè kéléŋ kéléŋ wɔ̀ nɛ̀, "Èì kàí dè mú sa mù bíɔ̀ wɔ̀ sɔ̀nɔ́ɔ̀ wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ mu tùwà wɔ̀ sɔ̀nɔ̀!" 5Ɛlɔ̀ nɛdí wɔ̀ java Jɔ̀ɔ́n, kɛ́ wɔ̀ dedí gbaniíì nu nyɔɔ́ò ŋwààmùnù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wò funaidí è wò nɛ̀ Jɔ̀ɔ́n dè Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ bulu bulu. 6Ɛlɔ̀ wɔ kɔ̀ma sànyáà e gbǐdíì nù, Ɛ̀lodìyà wɔ jí nyíínɔ́ɔ̀ jidí wɔ làwò gbǐdí nu bɛ̀ nyɔɔ́ò sǐn ku. Ŋwɔnɔ̀ è tila dí Ɛlɔ̀ kulu dè tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. 7Dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ júwadí bala kewu kewu nyinɔ jáóɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wɔ̀ nɛ̀ wɔ̀ nì ve dɔ̀ɔ̀ lɛ wɔ̀lɔ́ gbǐn wɔ́ bídè ve wɔ̀ e ŋwùnù. 8Nyinɔ jáóɔ̀ wɔ̀ nu kúlùn dí wɔ wúlú nù wɔ̀ bɛ̀ wɔ̀ se è Ɛlɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Mà jàvá mú nì mì wòlu wúlú Ŋgàla nímí kwali nyɔɔ́ɔ̀ Jɔ̀ɔ́n wɔ wúlúì kàíì nù fáálíìn." 9Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ kamadí kadáà jààsɛŋ tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. Kɛ́ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ì dí wɔ wòíì de jíví kídí bì ye, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ kàdí bala júwà wɔ namu nyɔɔ́ò sǐn ku. 10Dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ tiyadí wòlù wo seli Jɔ̀ɔ́n wúlú kpindi bóè nù. 11Wò funadí Jɔ̀ɔ́n wɔ wúlú kɛlɛ́ɛ̀ kài nù wo nyìnì è nyinɔ jáóɔ̀ bò, dɔ̀ɔ̀ bɛ̀nì è wɔ̀ nu bò. 12Dɔ̀ɔ̀ Jɔ̀ɔ́n wɔ jède nyɔɔ́ò jidí wo júwà wɔ̀, wo kìima wɔ̀. Wò bɛdí wo kɔ̀ìn è nu wò se è Jisɛ̀. Jɔ̀ɔ́n wɔ java sɛ̀lɛ́ɛ̀ e wúlúì dedí nì. 13Èé Jisɛ̀ nyìnìdí Jɔ̀ɔ́n wɔ falan sɛ̀lɛ́ɛ̀ èì, wɔ̀ bùlùdí kei gbàà dɛ̀ɛ̀ nù wɔ wolo feé wɔ́ dedí, wɔ bɛ̀ dídɛ̀ɛ̀ wɔ̀ kɔlɛ̀n. Kɛ́ gbaniíì nu nyɔɔ́ò kàdí wɔ bɛ̀áì sì, wò kɔin dí jùdè gbulúì wo wolo jɛ dɔ̀ɔ̀ nù wo bɛ̀ feé Jisɛ̀ dedí bɛ̀nù. 14Jisɛ̀ wɔ́ wolodí keíì nù wɔ sà wòlu gbaniíì wo jààsɛŋ kamudí wɔ̀ tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ bawodí wòló kède towò towóì dedí wòì. 15Èé kùlɔ́ɔ̀ kàdí dè foyàì, wɔ jède nyɔɔ́ò jidí wɔ bò wò nɛ̀, "Kùlɔ́ɔ̀ dè ve bɛ̀nù ŋwɔnɔ̀ fèlé dè sú jídè gbǐn èì vè dè. Tiya wòlúò wò bɛ̀ nài fandɛ jɛ̌ì nɛ̀ koi gbààvìíì nù wò tɛn jìlɛ̀ wo bulúì ŋwùnù wò jì è." 16Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Èì ŋwùwá wó jì dí gbǐn bɛ̀. Na bulúì kwá nà yá wò jìlɛ̀ nì wo jì è." 17Dɔ̀ɔ̀ wò sedí è Jisɛ̀ wò nɛ̀, "Jìlɛ́ɛ̀ gbǐn é dè nà jɔ̀ɔ̀ vè, è dè nɔɔ̀ kpowú kelíì wààyò sanii sɔn gbì èì." 18Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wò, "Nà nyìnì è fèlé mi bò." 19Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ sedí è wòlíì wò kodè. Edèè wɔ̀ júwadí kpowú kelíì wààyóè nɛ̀ sanii sɔ́ɛ̀n. Wɔ̀ kìidí jìjàìndéè wɔ sa Ŋgàla màmà jìlɛ́ɛ̀ ŋwùnù. Wɔ̀ sɛ̀n dí kpowúì nù wɔ tù è wɔ jède nyɔɔ́ò jɔ̀ɔ̀ dòò tèàì wòlíì. 20Wòlíì jidí jìlɛ́ɛ̀ wo túdú si. Jìlɛ́ɛ̀ kpolóè tedí Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò gbanaidí èì e si sooloi kowaa kwai sɔn. 21Jijíò dòdóè wó jidí jìlɛ́ɛ̀ wò dedí jijìì kɔ̀lɛ̀ wúlú kowaa koai wààyò. Wòì dí nyinɔ́ò nɛ̀ wóó nyɛ́ɛ́wíò jòò tèì. 22Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ mɛnidí è wɔ jède nyɔɔ́ò kei gbàáà nù wò bɛ̀ wɔi ku kamu mɛ̀lɛ̀ mɛ̀lɛ̀ gbàáà mɛ̀yà. Dɔ̀ɔ̀ nù naà wɔ̀ kwadí gbaniíì nu nyɔɔ́ò bɔ̀ì wò bɛ̀. 23Èé wòlíì kàdí bɛ̀ wɔ̀ gbàidí kèíì wɔ̀ kɔlɛ̀n wɔ̀ sɔ̀ Ŋgàla. Kǔdúwùlù tilidí Jisɛ̀ wɔ̀ kɔlɛ̀n nɔɔ̀ wɔ̀ dedí va. 24Dɔ̀ɔ̀ nù keíì wɔ jède nyɔɔ́ò dedí è nù è dedí naà kamu mɛ̀lɛ̀ mɛ̀lɛ̀ gbàáà tidì. Ní kpáì kpáì dedí e de mɛnìnù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de fìví dí tìti gbàà dedí jìnù. 25Tuútuú ku nyɔɔ sepáà siyɛ dúwáì nù Jisɛ̀ gbidí níì eode namàì wɔ dè wɔ jède nyɔɔ́ò bo jì. 26Èé wó sadí Jisɛ̀, wo jínù wolodí dí tìti. Dɔ̀ɔ̀ wò fadí wòì dè ŋwààmù eu jìjà wò nɛ̀, "Kwíín tɔ̀ɔ̀lì nyɔ̀ɔ̀ è dè!" 27Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Na jínù e wolo! Mì è dè. Nàa ŋwààmù!" 28Dɔ̀ɔ̀ Pitɛ̀ tan dí wɔ̀, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, è dè má è dè ŋgàma mù è dè, se è mì mà namàì níì eodè mà jì mù bò." 29Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wɔ̀, "Jì!" Edèè Pitɛ̀ wolodí keíì nù wɔ ŋwàlà níì eodè wɔ dè Jisɛ̀ bo bɛ̀. 30Kɛ́ wɔ́ sàdí fìvíì wɔ̀ ŋwààmùdí. Edèè wɔ̀ gbidí bɔnìì níì jàdè. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ fadí wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, sa mì sɛlɛ̀ nù!" 31E dí de fúmù fúmù nù Jisɛ̀ bɛdí wɔ bùlù wɔu. Edèè Jisɛ̀ tan dí wɔ̀, "Mi funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ é dè mù kulúì nù è dè biyò fó. De ŋwùnù naà mù deo mɛndɛ finù mù kulúì nù?" 32Edèè wo sɔn wò gbàidí keíì nù. Dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀ fìví gbàáà selidí naà dè. 33Dɔ̀ɔ̀ jijíò wó dedí keíì nù wò bùlùdí Jisɛ̀ kɔyàì wò tan wɔ̀, "Ŋgàmáà nù, mù mù dè Ŋgàla wɔ Jííjíɔ̀." 34Dɔ̀ɔ̀ wò jíyadí níì wo jì Kɛ̀nɛsalɛ nyɔɔ́ò kagbóè nù. 35Wòlúò wó dedí va wo sǐn bèè dedí Jisɛ̀ wɔ̀ì. Dɔɔ ŋwùnù wò tiyadí wòì dí dɔ̀ɔ̀ ei fandɛ tàvi kagbóì gbǐn nù wo nyìnì kèdè wòlúò gbǐn Jisɛ̀ bò. 36Wò fɛlɛdí wɔ̀ì wɔ̀lɔ́ kèdè wòlúò bòlò bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ jogbóè èì. Ŋwɔnɔ̀ kèdè wòlúò gbǐn wó bòlòdí wɔ jogbóè èì wò bawodí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\