Mafiyù 15

1Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò nɛ̀ kaɤa siya nyɔɔ́ò téŋ jòò wò wolodí Jèlusàlɛ̀ŋ wo jì Jisɛ̀ bò. Dɔ̀ɔ̀ wò bídè wɔ̀ wò nɛ̀, 2"De ŋwùnù mù jède nyɔɔ́ò wo ka sɛlɛ siyáà bu ŋwànì á jèìdí è nà gbàin laíò jɔ̀ɔ̀? Wò dè má jìlɛ jìnù wo ka faàìn sɔlɔ̀ mùnɛ̀ jɛ́ nà kaɤáà nɛ̀ à dè faain sɔlɔ̀!" 3Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Ŋwɔnɔ̀ de ŋwùnù nà pɛ́ nà ka Ŋgàla wɔ kaɤáà dè funa na ŋwànì na bulu na sɛlɛ siyáà bu? 4Ŋgàla tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, 'Bì mù téɔ̀ nɛ̀ mù núɔ̀ tɛ̀ɛ̀mì.' Nɛ̀ mùndí 'Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ sɔni ve wɔ̀ téɔ̀ nɛ̀ wɔ̀ núɔ̀ wò yá wɔ̀ java.' 5Kɛ́ nà dè má wòlu sɛlɛ siyànù, nà ka è wɔ̀ se nà nɛ̀, è dè má lɛ̀ dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wɔ́ gbɛ̀ e wɔ̀ téɔ̀ kpedeó wɔ̀ núɔ̀ wɔi mànàì, è dè má wɔ̀ dí tan ya, 'Ŋgàla bèè dè wɔ̀lɔ́.' 6Kɛní wɔ̀ì e wɔ̀ gbàíòn woi mànài kídí bì. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ì má wɔ̀ te tɛ̀ɛ̀mi bì, èì wɔi sɛlɛ̀ dè. Gbulu wɔ̀lɔ́ towóè nù nà ka Ŋgàla wɔ kaɤáà dè funa na ŋwànì na bulu nani sɛlɛ siyáà bu. 7Nà dè wòlu gbǐlai nyɔ̀ɔ̀ò bulu bulu. Wòíì Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ɔ̀ Àìseyà wɔ́ tɛmudí è e kàn nà è dè ŋgàma bulu bulu. Wɔ̀ nɛdí, 8'Ŋgàla nɛdí wòlu wòló ka nɔɔ̀ mi bɛlɛ bì wo nùù wòíì nù, kɛ́ wo kulu de kùláà dí dè bàìŋ mìì. 9Sɔ̀ɛ́ɛ̀ wó dè mi sɔ̀nù è dè nɔɔ̀ soolo èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wò ka wo bulu wo sɛlɛ siyáà wòlíì siyànù dè mùnɛ̀ wɔ̀lɔ́ é wolòì mì jɔ̀ɔ̀.' " 10Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ jívidí wòlíì wò dàì wɔ̀ì. Wɔ̀ tan dí wò, "Na gbǐn nà tuwà nɔidè nà nyìnì mi wòíì èì nà sà mùndí èì ndè kàí fɔ́ɔ́n. 11Lɛ́ɛ̀ kɔlɛn kɔlɛ́ìn gbǐn wòlù ka è wɔ ŋwɔ́ɛ̀ nù kwa èe ka wɔ̀ì nàndí gbǐlà. Kɛ́ wɔ̀lɔ́ é ka wòlu nùù wolo èè ka wòlù wɔ̀ì nàndí gbǐlà." 12Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò jidí wɔ bò wò nɛ̀, "Mùì è sì mú nɛ̀ wòíì mú tɛmu è, è kamu Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò wo kulúì yɛ?" 13Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Ti wɔ̀lɔ́ gbǐn mì Téɔ̀ Ŋgàla wɔ́ dè Ŋgàlaò jɛ wɔ̀ì dí è kèvì, wò jèlì ve è dè. 14Na fèdà kulu wo ŋwùnù! Wò dè sǐn fulú nyɔ̀ɔ̀ò wo dè mùndí sǐn fulú nyɔɔ́ò wo ku gbì nyɔ̀ɔ̀ò. Ŋwɔnɔ̀ sǐn fulú nyɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má wɔ̀ siya wɔ̀ bàde sǐn fulú nyɔ̀ɔ̀ gbulu dí, wo sɔn wò ka níkaíì nù bùlù." 15Dɔ̀ɔ̀ Pitɛ̀ tan dí Jisɛ̀, "Siya nà kpa wɔ̀lɔ́ e nu saáì." 16Edèè Jisɛ̀ tan dí wò, "Nàì keleɤele gbǐn bì ye é jì wòlu wòló wou tì. 17Nàa sà sɛlɛ̀ èì ndè? Jìlɛ́ì gbǐn wòlù ka è jì è ka wɔ kŏè nù bɛ̀ e tì. 18Kɛ́ sɛlɛ́ì é ka wòlù nùù wolo èè dè wɔ kulúì nù. Ŋwɔnɔ̀ sɛlɛ wòló wò wò ka wòlìì nàndí gbǐlà. 19Sɛlɛ́ì é ka wòlu kulúì nù wolo èè dè kulu de kùla siìn, wòlu java sɛ̀lɛ̀, jiji wùlɛ̀ wɔ̀ sɔ̀nɔ́ɔ̀ jèè funà sɛ̀lɛ̀, kpedeó jijì wùlɛ̀ jèe fun sɛ̀lɛ̀, bàdè sɛ̀lɛ tù sɛ̀lɛ̀, jílè sɛ̀lɛ̀, wòlíì téŋ nyɛlɛ duuli tɛmàì sɛ̀lɛ̀, nɛ̀ mùndí wòlù eu seli sɛ̀lɛ̀. 20Sɛlɛ́ì wòló èè ka wòlìì nàndí gbǐlà. Wòlù wɔ̀ɔ jì ve nì jìlɛ̀ wɔ̀ì bɛ́ɛ́lɛ́ faàìn sɔlɔ̀ mùnɛ̀ jɛ́ Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò jàvá wòlù dè nɛ̀, dɔ̀ɔ̀ èì wòlii nàndí gbǐlàì gbɛ̀." 21Jisɛ̀ wolodí dí dɔ̀ɔ̀ wɔ bɛ̀ tàvi kagbóè nù é dedí Tayà nɛ̀ Saidɔŋ jɛ̌ì ei fandɛ́ɛ̀. 22Towóò wó tan wò Keenà e nyinɔ̀ kɔlɛ̀n jidí Jisɛ̀ bo wɔ dè sŏ. Wɔ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, "Dèèvé wɔ Jííjíɔ̀, bàlà mi jààsɛŋ. Nyina siìn dè mi jí nyíínɔ́ɔ̀ jèdè, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ dè mànɔwɔnù dí tìti." 23Kɛ́ Jisɛ̀ wɔ̀ì dí bulu kwá jídè gbǐn tɛmu. Dɔ̀ɔ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò jidí wɔ bò wò nɛ̀, "Mùi fɛlɛ̀ fɛlɛ̀ì dè kɛ̀n nyinɔ́ɔ̀ dè wɔ̀ bɛ̀! Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ dè nɔɔ̀ nà bu wɔ dè kuŋgbe tɛ̀gbɛ̀lɛ sa!" 24Edèè Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Ŋgàla tiyadí nɔɔ̀ mì Esulɛ tàvíì nu nyɔɔ wòló bò wo sɛlɛ̀ é wolàì bɛya bɛyai màlùŋ màlùŋ." 25Jisɛ̀ wɔ́ tɛmudí wòi wɔ̀lɔ́ nyinɔ́ɔ̀ jidí wɔ bùlù wɔ̀ kɔyàì. Wɔ̀ tan dí Jisɛ̀, "Tedé, mà mìì!" 26Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Èì ŋwùwá á nì wóó nyɛ́ɛ́wíò wo jìlɛ́ɛ̀ bɛ̀lìóò ku." 27Edèè nyinɔ́ɔ̀ tan dí wɔ̀, "Tedé, mù wòíì dè ŋgàma. Kɛ́ bɛ̀lìóò ka jìlɛ kɛŋɛíì bɛ́ɛ́lɛ́ jì é ka dè bùlù wo wòlu nyɔɔ́ɔ̀ teevéè jàdè." 28Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Mù funàì mì dí tìti. Wɔ̀lɔ́ mú bídè e ŋwùnù è nɔɔ̀ è nɛ̀ ve mù ŋwùnù." Wò sìɤàìdí nɔɔ̀ dí dɔ̀ɔ̀ nyinɔ́ɔ̀ wɔ jí nyíínɔ́ɔ̀ bawo. 29Èé Jisɛ̀ wɔ́ wolodí dí dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ bɛdí Kalalii kamu mɛ̀lɛ̀ mɛ̀lɛ̀ gbàáà fandɛ̀. Wɔ̀ gbàidí kèi biyò dɛ̀ɛ̀ wúlú tidì wɔ kodè. 30Wòlu gbani gbàà jidí wɔ bò. Wò nyìnìdí wòlù kpɔdɔ kpɔdɔi, wòlu lɔ̀mù lɔ̀mui, sǐn fulú nyɔ̀ɔ̀ò, nɛ̀ mumui e kanàì dè kèdè wòlìì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wo wòlò wò dè Jisɛ̀ kɔyàì. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ bawodí wo gbǐn kpóŋ. 31È sadaidí wòlúò wòì wó sàdí mumúò dè mùndí siyɛ, wòlu lɔ̀mù lɔ̀múò wo wúlú dè ŋwùnàì, wòlù kpɔdɔ kpɔdɔ́ò dè mùndí namu, sǐn fulú nyɔɔ́ò dè mùndí dè sà. Ŋwɔnɔ̀ wòlíì gbǐn sadí Esulɛ tàvíì nu nyɔɔ́ò wo Ŋgàláà wɔ̀ì kaaje. 32Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ jívidí wɔ jède nyɔɔ́ò wɔ̀ tan wò, "Wòlu wòló jààsɛŋ dè mi kamùnù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wò mì bu kùlùì taàn nɛ̀ ya, ŋwɔnɔ̀ jìlɛ̀ gbǐn èì wò jɔ̀ɔ̀ dè ye e ji ŋwùnù. Màì má wò jìlɛ̀ nì mà nɛ̀ wò bɛ̀ wo jojɛ, kwadà kamu ve wò gbulúì eodè." 33Edèè wɔ jède nyɔɔ́ò bídedí wɔ̀ wò nɛ̀, "Sijɛ kéŋgélé wɔ̀lɔ́ nù fe à sa ve jìlɛ bɔ̀ndaì e lɔ̀mà pàsà wòlu wòló kulu?" 34Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ bídedí wò wɔ̀ nɛ̀, "Kpowú kelíì fe dòdo dè nà jɔ̀ɔ̀?" Wò sìnyàdí wɔ wòì dè wò nɛ̀, "È dè nà jɔ̀ɔ̀ kpowú kelíì dɔ́wɔ́ sani nyɛ́ɛ́wi yèlé va dòdo gbì èì." 35Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sedí è wòlíì wo kodè jùdéè. 36Edèè wɔ̀ júwadí kpowú kelíì dɔ́wɔ́ò nɛ̀ saníì jòò wɔ sa Ŋgàla màmà. Wɔ̀ sɛ̀n dí kpowúì nù wɔ tù è wɔ jède nyɔɔ́ò jɔ̀ɔ̀, dòò tèàì wòlíì. 37Wo gbǐn wò jidí jìlɛ́ɛ̀ wo túdú si. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ tedí, wò gbanaidí èì e si soloi dɔ́wɔ́. 38Wòlúò jidí jìlɛ́ɛ̀, jijíò dedí kɔ̀lɛ̀ wúlú kowaa koai nyìyɛ̀, wòì dí wóó nyɛ́ɛ́wíò nɛ̀ nyinɔ́ò jòò tèì. 39Dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀ Jisɛ̀ tiyadí gbaniíì nu nyɔɔ́ò wo jojɛ. Wɔ̀ bùlùdí kei gbàa dɛ̀ɛ̀ nù wɔ bɛ̀ Maɤadan tàvi kagbóè nù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\