Mafiyù 16

1Falesii nɛ̀ Sadiyusii sìŋgbei nyɔɔ́ò téŋ jòò wò jidí Jisɛ̀ bò wò sɛ wɔ̀ nù. Dɔ̀ɔ̀ wò bídedí wɔ̀, wɔ̀ nɛ̀ kului sǔla sɛ̀lɛ̀ wɔ̀lɔ́ é siya ve è wɔ de kewúì wolo Ŋgàla jɔ̀ɔ̀. 2Kɛ́ Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Kǔdúwùlù tili má jìjàìndéɔ̀ tànì, nà ka è tɛmu nà nɛ̀, 'Dè fun yá kàí kɔ̀ɔ̀nù.' 3Ŋwɔnɔ̀ jìjáà kúlà má ku nù sàndè, nà ka è tɛmu nà nɛ̀, 'Ní jàvà yá kɔ̀ɔ̀nù.' Nà ka nɔɔ̀ jìjàìndéè kìi séléŋ, na sì jɛ́ tàodéè dè ve sànya dɔ̀ɔ̀ nù. Kɛ́ kului kàlàn sɛ̀lɛ́ì é dè naà nɛ̀nù nàì e nu saáì sì. 4Nàí ná dè tàodè fáálíìn, na màlùŋ déè dè siìn nàì Ŋgàla funàì. Nà nà dè mi bídènù mà nì nà kului kàlàn è wolo Ŋgàla jɔ̀ɔ̀? Kpede! Kɛní Jonà wɔni kului kàláàn é nɛdí wɔ̀, dɔ̀ɔ̀ mà nì ve nà." Èé wɔ́ kàdí dɔ̀ɔ̀ tɛmu wɔ̀ tèdí wò va wɔ bɛ̀. 5Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò wó jíyadí níì wo bɛ̀ e mɛ̀yáà kɔlɛ́ɔ̀n, wò wɔ̀yàdí wúlú nù wòì dí kpowú kelé kɔlɛ̀n bɛ́ɛ́lɛ́ bɛ̀nì. 6Edèè Jisɛ̀ tan dí wò, "Nà kìi na bulu eu e kàn Falesii nɛ̀ Sadiyusii sìŋgbei nyɔɔ́ò wo kpowú fumàì lɛ́ɛ̀ sɛlɛ̀." 7Dɔ̀ɔ̀ wò gbidí yii taìn, "Wɔ̀ dè wòi wɔ̀lɔ́ tɛmùnù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de àì kpowú kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ nyìnì." 8Jisɛ̀ sìdí wɔ̀lɔ́ wó dedí e tɛmùnù. Dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ bídedí wò wɔ̀ nɛ̀, "Nà funàì nɔɔ̀ mì biyo kɛ́ɛ́lɛ́. De ŋwùnù nà dè nɔɔ̀ kpowú kɔlɛ́ɔ̀n sɛlɛ tɛmùnù nɔɔ̀ kéléŋ yɛ? 9Nàì nɛ̀ sɛlɛ̀ èì ndè sà kpɛ́? Kpowú kelíì wààyóè má sɛ̀ón è nù ma nì è jijìì kɔ̀lɛ̀ wúlú kowaa koai wààyóò ku e díwòò èì na wúlú nù dè ye? Wɔ̀lɔ́ dòdóè téò na kulu èì è nù dè ye? 10Wòlu kɔ̀lɛ̀ wúlú kowaa koai nyìyɛ́ò bɛ́ɛ́lɛ́ má nió wò kpowú kelii dɔ́wɔ́ò, na kulu èì dɔ̀ɔ̀ nù dè ye? Wɔ̀lɔ́ dòdóè teó na kulu èì è nù dè ye? 11E kpaì vɛ mu nàì nɛ̀ èì ndè sà wɔ̀lɔ́ màì kpowú suyɛ sɛlɛ tɛmùnù dè? Nà kìi na bulu eu e kàn Falesii nɛ̀ Sadiyusii sìŋgbei nyɔɔ́ò wo kpowú fumàì lɛ́ɛ̀." 12Dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀ Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò sàdí naà èì ndè wò nɛ̀ wɔ̀ì dí wo kpiìnù dè e kàn kpowú fumàì lɛ bulu bulu. Kɛ́ wɔ̀ dedí wo kpiìnù e kàn Falesii nɛ̀ Sadiyusii sìŋgbei nyɔɔ́ò wo sɛlɛ siyáà. 13Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ bɛdí tàvi kagbóè nù é dè Sɛsèliyà Fèlepai jɛ̌ɛ̀ ei fandɛ́ɛ̀. Edèè wɔ̀ bídedí wɔ jède nyɔɔ́ò wɔ̀ nɛ̀, "Wòo kwá wòlíì nɛ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ yɛ?" 14Wò sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Wòlíì nɛ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè wòlu wúlú Ŋgàla nímí kwali nyɔɔ́ɔ̀, Jɔ̀ɔ́n. Téŋ nɛ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò wó bidí wɔ̀ tan Ìlaijà, téŋ nɛ̀ wɔ̀ wɔ̀ Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ɔ̀, Jɛ̀lèmayà téŋ nɛ̀ mùndí wɔ̀ dè Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò dɛ̀ɛ̀." 15Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ bídedí wɔ̀ nɛ̀, "Nani nà ŋwɔnɔ̀, wòo kwá nà nɛ̀ mà dè yɛ?" 16Saimɔ̀ Pitɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Mù mù dè De Kewu Gbǐn Ŋgàláà wɔ Jííjíɔ̀ wɔ́ dè Wòlúɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn." 17Jisɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Mùí mú dè Jɔ̀ɔ́n wɔ jííjíɔ̀, Saimɔ̀, mu Ŋgàla bibi è dè. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de èì wòlu fuyó gbǐn dè wɔ́ jì mù sɛlɛ wɔ̀lɔ́ siya. Mì Téɔ̀ wɔ́ dè wɔ jojɛ wɔ̀ wɔ̀ siyàì è mù. 18Mà dè e mù senù, mù Pitɛ nyɛlɛ́ɛ̀ nu saáì dè kpala. Ŋwɔnɔ̀ kpala dɔ̀ɔ̀ wɔ eodè mà dè mi funai nyɔɔ́ò sìŋgbéè nyàŋge jìnù. Falan wɔ de kewúì ě e jíde gbǐn nɛ̀nàì gbɛ̀. 19Mà dè mù ŋwúna jìnù Ŋgàlaò jɛ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nu bɛ̀ sɛlɛ́ɛ̀ ku. Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ mú mɛni ve kaɤà nù kpedeó mú sa ve è kaɤà nù tàode wɔ̀lɔ́ nù Ŋgàla dùmà ve è jàdè faàìn." 20Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ kpiin dí wɔ jède nyɔɔ́ò bulu kàí fɔ́ɔ́n wɔ̀ nɛ̀ wòo se è wòlu sún gbǐn wɔ̀ wɔ̀ dè Wòlúɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn. 21É wolodí naà sànya dɔ̀ɔ̀ eu Jisɛ̀ bidí naà wɔ jède nyɔɔ́ò se wɔ̀ nɛ̀, "Mà yá Jèlusàlɛ̀ŋ bɛ̀ ma sà mànɔwɔ dí tìti gbàà tàvi nyɔɔ́ò, saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò nɛ̀ kaɤa siya nyɔɔ́ò jɔ̀ɔ̀. Wò java ve mì, kɛ́ kùlùì taàn kàmá tì, Ŋgàla júwà ve mì dè falan jɔ̀ɔ̀." 22Dɔ̀ɔ̀ Pitɛ̀ jívidí Jisɛ̀ wúlú de tava nù wɔ gbì wɔ dàìn. Edèè wɔ̀ tan dí Jisɛ̀, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, Ŋgàla wɔ jíyà sɛlɛ wɔ̀lɔ́ mùu faàòn. Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ towóè ě mù nɛ̀ gbǐn tàodè." 23Kɛ́ Jisɛ̀ sììn dí dè wɔ̀ bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ dàn Pitɛ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Setɔ̀ŋ wolo mii fandɛ! Mù dè mi kpáŋàìnù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de mù kulu de kùláà dè wòlu fuyó wɔ kulu de kùlà, kɛ́ èì Ŋgàla wɔ kulu de kùláà wolàì." 24Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wɔ jède nyɔɔ́ò, "Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ ka jàvà wɔ̀ namàì mi kɔya bèéè nù, wɔ̀ yá wɔ bulu nù kulu sa, wɔ mànɔwɔ mùnɛ̀ mì. 25Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ kavai ve wɔ lɔ̀ɔn fɔŋwúì eu jìjà, wɔ̀ wɔ̀yà ve è nù. Kɛ́ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ ka wɔ lɔ̀ɔn fɔŋwúì nù kulu sa mi sɛlɛ ŋwùnù wɔ̀ sà ve è jèè. 26Tàode lɛ́ì gbǐn dè má wòlu bèè ŋwɔnɔ̀ wɔ wɔ̀yà wɔ lɔ̀ɔn fɔŋwúì nù, jɛ́ naà wɔ̀ nɛ̀ ve kulùì nù? Wɔ̌ jídè gbǐn nɛ̀ì gbɛ̀ ye wɔ́ sà è jèè. 27Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ nɛ̀ wɔ tedíò wò jòò wò dè ji jìnù wɔ̀ Téɔ̀ wɔ de kewúì nù. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ nɛ̀ ve wòlíì kɔlɛn kɔlɛ́ìn wòì sɛlɛ̀ mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ wó nɛdí wo tàodéè. 28Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà, wòlíì téŋ dè vè wŏ falan e sìɤàìnù wo sà Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ jì mùnɛ̀ kada tàode wɔ̀lɔ́ nù."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\