Mafiyù 17

1Èé kùlùì wɔ̀folɛ̀ kàdí è nù wolo, Jisɛ̀ júwadí Pitɛ̀ nɛ̀ Jìín bulúì e kanàì dè dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ bíɔ̀ Jɔ̀ɔ́n. Wo sajáà wò bɛdí kèì gbàáà nù. 2Wò sìɤàìdí Jisɛ̀ kìinù wɔ nyàŋgè nyàŋgè kpáì dìnàì. Wɔ kúì nù dedí tɔnìnù mùnɛ̀ kùlɔ́ɔ̀, wɔi jújúì tɔnidí dí tìti. 3Dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀ Jisɛ̀ wɔ jède nyɔ̀ɔ̀ì taáòn sàdí Mosè nɛ̀ Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ɔ̀ Ìlaijà ŋwúnùnù wo dè Jisɛ̀ bo dɛ̀kpɛì. 4Dɔ̀ɔ̀ Pitɛ̀ tan dí Jisɛ̀ "Wòlù Nyɔɔ́ɔ̀, è dè sɛlɛ kàí á dè vè. Mù ŋwuni ve è ma tawo fàgbòì taàn vè? Kɔlɛ̀n dè ve mù ŋwùnù, kɔlɛ̀n dè Mosè ŋwùnù, kɔlɛ̀n dè Ìlaija ŋwùnù." 5Wɔ́ dedí siyɛ̀nù jìjàìnde tunyɛ́ɛ̀ gbidí wou jìjà. Wòi sún wolodí è nù è nɛ̀, "A mi kului Jííjíɔ̀ dè. Mi kulu lɔ̀mù lɔ̀mù è dè wɔ ŋwùnù. Nà nyìnì wɔ wòì!" 6Èé Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò wó nyìnìdí wòi wɔ̀lɔ́ èì, wo jínù wolodí dí tìti, wò gbì dè jùdéè. 7Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ jidí wɔ gbǐlà wòì faàn. Wɔ̀ tan dí wò, "Nà dɔdè! Nàa ŋwààmù!" 8Ŋwɔnɔ̀ wó júwadí wúlú dè, Jisɛ̀ wɔ̀ kɔlɛ̀n wúlúŋ kpéŋ nɔɔ̀ wò sàdí va. 9Wó dedí kèíì kúlònù Jisɛ̀ kpiìn dí wò bulu kàí fɔ́ɔ́n wɔ̀ nɛ̀, "Sǐn sɛ̀lɛ sai wɔ̀lɔ́ ná sà e dí nàa se è wòlu sún gbǐn è sìɤàìnù Ŋgàla júwà Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ dè falan jɔ̀ɔ̀." 10Edèè wɔ jède nyɔɔ́ò bídedí wɔ̀ wò nɛ̀, "De ŋwùnù kaɤa siya nyɔɔ́ò ka è tɛmu wò nɛ̀ kɛní Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ɔ̀ Ìlaijà sepá wɔ̀ yá jì yɛ?" 11Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "È dè ŋgàma Ìlaijà wɔ̀ ya jì wɔ̀ nyàŋgè lɛ́ì gbǐn nɛ̀ jèè. 12Kɛ́ mà dè e na senù, Ìlaijà wɔ̀ ŋgelè wɔ̀ dí ja, kɛ́ wòì dí wɔ dè wòlù sì. Wò kùlàìdí wɔ̀ mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ wó jàvàdí. Ŋwɔnɔ̀ nyɔìŋ nɔɔ̀ wò dè Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ pɛ́ mànɔwɔ jìnù." 13Dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀ Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò sàdí naà èì ndè wò nɛ̀ Wòlu wúlú Ŋgàla nímí kwali nyɔɔ́ɔ̀ Jɔ̀ɔ́n wɔ sɛlɛ tɛmùnù wɔ̀ dedí. 14Jisɛ̀ wó kpelaidí jèdè gbaniíì nu nyɔɔ́ò bò, jijì dɛ̀ɛ̀ jidí wɔ bùlù wɔ̀ kɔyàì. 15Wɔ̀ tan dí Jisɛ̀, "Tedé, bàlà mi jí jííjíɔ̀ jààsɛŋ. Wɔ̀ dè tɛ̀ŋ tɛ̀ŋ kèdè nyɔ̀ɔ̀, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ dè kèdènù dí tìti. È fa má wɔ̀, wɔ̀ ka káàn kpedeó níì nù bùlù. 16Mà nyìnìo wɔ̀ mù jède nyɔɔ́ò bò kɛ́ wòo wɔ bawòì gbɛ̀." 17Jisɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Na kɔ̀ɔ̀nu nyɔɔ́ò nàì wòlù kàì dè. Na kulu de kùláà de kpɛn kpɛn, ŋwɔnɔ̀ nàì Ŋgàla funàì. Dúwáì fɔn dòdo jàdè mà dè wòlù ma dè nai fandɛ̀? Dúwáì fɔn dòdo jàdè mà kálí ve kulu nà jɔ̀ɔ̀? Nà nyìnì jí biyɔ́ɔ̀ mi bò!" 18Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sedí è nyina siíɔ̀n, wɔ wolo jiji jáo biyɔ́ɔ̀ jèdè. E dí de fúmù fúmù nù jiji jáo biyɔ́ɔ̀ bawodí. 19Edèè Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò jidí wɔ bò kìimu nù wo bídè wɔ̀ wò nɛ̀, "De ŋwùnù ào nyina siíɔ̀n de kɛ̀n èì gbɛ̀ jí biyɔ́ɔ̀ jèdè?" 20Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Nào wɔ kɛ̀n gbɛ̀ èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, na mi funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ èì bàìŋ bɛ̀. Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà, wòlù wɔ mi funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ e de ve nì gbàà mùnɛ̀ jɛ́ mɛ̀lɛ̀ɤɛ kwa dè, wɔ̀ gbɛ̀ ve kèi wɔ̀lɔ́ taìn, 'Wolo fèlé mù bɛ̀ fèlé va,' è wolai ve e dí. Ŋwɔnɔ̀ sɛlɛ̀ gbǐn ě nà jɔ̀ɔ̀ kavàì." 21(Ŋgàla sɔ̀ nɛ̀ sí nù bùlù nɔɔ̀ èè gbɛ̀ì nyina siin wɔ̀lɔ́ towóè dè kɛ̀ìn, sɛlɛ wùlɛ soolo èì e nɛ̀ì gbɛ̀.) 22Èé Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò gbǐn kàdí èì gbanàì Kalalii kagbóè nù, wɔ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Wò dè ve Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ kamu jìnù wò tù wɔ̀ jijíò jɔ̀ɔ̀. 23Wò dè wɔ java jìnù, ŋwɔnɔ̀ kùlùì taàn tì má Ŋgàla júwà ve wɔ̀ dè falan jɔ̀ɔ̀." Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ kamadí Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò jààsɛŋ dí tìti. 24Jisɛ̀ nɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò jòò wò jidí Kàpɛneyùŋ. Dɔ̀ɔ̀ Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè kání tɔla nyɔɔ́ò jidí Pitɛ̀ wɔ bò, wo bídè wɔ̀ wò nɛ̀, "Na sɛlɛ siya nyɔɔ́ɔ̀ ka Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè e káníì nì?" 25Pitɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Òòyi." Pitɛ̀ jidí bóè nù, wɔ kìyá bɛ́ɛ́lɛ́ sɛlɛ dɔ̀ɔ̀ èì ŋwɔ̀ bòlàì, Jisɛ̀ wɔ̀ sepá wɔ̀ bídedí wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Saimɔ̀, mùni kulúì nù vɛ e kàìn yɛ? Wòo jɔ̀ɔ̀ tàvi wɔ̀lɔ́ nu kadaíò ka jotíì nɛ̀ bo káníì sa? Wò gbàíòn jɔ̀ɔ̀ kpedeó namu nyɔɔ́ò jɔ̀ɔ̀?" 26Pitɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Wò ka è namu nyɔɔ́ò jɔ̀ɔ̀ sa." Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ nɛdí, "Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má wò gbàíòn nɔɔ̀ wo túúlé wolo è nù. 27Jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ é dè nyɔìŋ àì jàvà wó jì sɛlɛ kulu. Dɔɔ ŋwùnù júwà fǔŋwúì mù bɛ̀ kamu mɛ̀lɛ̀ mɛ̀lɛ̀ gbàáà fandɛ̀, mù mɛni má è níì nù sani ku nyɔɔ sepáà wɔ́ dè e júwànù, tɔla wɔ̀. Kìi wɔ ŋwɔ́ɛ̀ nù mù sà ve kání, dɔ̀ɔ̀ gbɛ̀ ve à mù sɔn nàni káníì kalàì Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè ŋwùnù. Júwà è mù nì nàni káníì."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\