Mafiyù 18

1Dúwai dɔ̀ɔ̀ jàdè nɔɔ̀ Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò jidí wɔ bò wo bídè wɔ̀ wò nɛ̀, "Wo kwá wɔ sɛlɛ̀ ŋwɔmùnù e tì wɔ̀ bàdéò wou Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù?" 2Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ jívidí jí biyò kɔlɛ̀n wɔ ŋwúnà wɔ̀ woi ku. 3Edèè wɔ̀ tan dí wò, "Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà, wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ̀ì ve wɔ tàode nɛnɛ̀ kpáì èì dìnàì wɔ sɛlɛ̀ wolo mùnɛ̀ jí biyo wɔ̀lɔ́, wɔ̌ dè ŋwàlà Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù. 4Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ sɛlɛ̀ ŋwɔmùì nù Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù wɔ̀ wɔ̀ dè wɔ̀lɔ́ wɔ́ ka wɔ bulùì nù kúlà mùnɛ̀ jɛ́ jí biyo wɔ̀lɔ́ dè. 5Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ gbǐn wɔ́ dùmà ve jí biyo dɔɔ towóè jàdè faàìn mi nyɛlɛ́ɛ̀ nù kɛní wɔ̀ mì jàdè faàìn dùmà ya. 6"Ŋwɔnɔ̀ wóó nyɛ́ɛ́wì wòló wó funàì mì wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ nɛ̀ ve kɔlɛ̀n bà, è ŋwùwà ve wo mùwà wɔ̀ì túúlé fuyó gbàà wo mɛni wɔ̀ kamúì nù. 7Kpalo dè tàodéè nu nyɔɔ́ò wou fun jìnù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ dè, sɛlɛ́ì é dè tàodéè nù èè ka è nɛ̀ wòlíì dè bà. Sɛlɛ wòló towóè è yá nɔɔ̀ nɛ̀nù dè. Kɛ́ kpalo fun ve wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔu wɔ́ ka è nɛ̀ sɛlɛ wòló dè nɛ̀. 8"Wòlù mù faáìn kpedeó mù kɔyaíì kɔlɛ̀n dɛ̀ɛ̀ nɛ̀ má è mu bà seli è mù sa e dí. È dè ve kàí mù lɔ̀mù lɔ̀múì sìɤàì mu sà wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì, e tì eu wɔ̀lɔ́ mù faáìn sɔn kpedeó mù kɔyaíì sɔn sìɤàì mùì wo mɛni mù mànɔwɔ sàáì feé káàn nù èe lɔ̀mu gbǐn tàodè. 9Mù sǐìn kɔlɛ̀n nɛ̀ má è mu bà sa e dí. È ŋwùwà ve mù sǐn dè kɔlɛ̀n mu sà wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì e tì wɔ̀lɔ́ eu mù sǐìn wúlú ŋwúnaíì ŋwúwaíì sìɤàì wo mɛni mù mànɔwɔ sàáì káàn nù. 10"Nà kìi na bulu eu bulu kàí fɔ́ɔ́n, sànyà kɔlɛ̀n nù bɛ́ɛ́lɛ́ nàa tan wóó nyɛ́ɛ́wì wòló wo sɛlɛ̀ èì nù ŋwɔmu. Mà dè na senù, Ŋgàla wɔ tedíò wó ka wóó nyɛ́ɛ́wì wòló wòì kìi wò dè nɔɔ̀ mì Téɔ̀ kudè sànyà gbǐn nù Ŋgàlaò jɛ. 11(Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ jì wɔ̀ sa wòló sɛlɛ nu wó màlùìŋ.) 12"Nani kulúì nù nií, bɛya bɛyai kɔ̀lɛ̀ wúlú kɔlɛ̀n dè má wòlù jɔ̀ɔ̀ kɔlɛ̀n màlùŋ jɛ́ wɔ̀ nɛ̀ ve? Wɔ̌ kowaa kɔnyìyɛ̀ kwai kɔnyìyɛ́ò te wo dè de jì kèì gbàáà èì wɔ bɛ̀ kɔlɛ́ɔ̀n de kìi yɛ̀? 13Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà, wɔ̀ sà má wɔ̀ wɔ kulu dè ka tili bɛyai kɔlɛ́ɔ̀n ŋwùnù e tì kowaa kɔnyìyɛ̀ kwai kɔnyìyɛ́ò wou wòì màlùŋ. 14Nyɔìŋ nɔɔ̀ mì Téɔ̀ wɔ́ dè Ŋgàlaò jɛ wɔ̀ì jàvá wóó nyɛ̀ɛ̀wì wòló kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ wó màlùŋ. 15"È dè má nà bàde Jisɛ̀ wɔ funai nyɔɔ́ò kɔlɛ̀n dɛ̀ɛ̀ nɛ̀nàì má na sún sɛlɛ siìn, jíví wɔ̀ mù siya wɔ nɛ̀lɛ siíìn wɔ̀. Kɛ́ nɛ̀ è kìimu nù ŋwɔnɔ̀ è yá nɔɔ̀ na sɔn dè na dè va. Wɔ̀ nyìnì má mù wòì kɛní mù wɔ̀ mù bàdè tùwà ya. 16Kɛ́ wɔ̀ì má mù wòì nyìnì, júwà wòlù kɔlɛ̀n kpedeó sɔn nà bɛ̀ wɔ bò wɔ̀lɔ́ gbǐn ná tɛmu ve è wò dè ei seele. 17Wɔ̀ nɛ̀ má wɔ̌ dòò pɛ́ wòì nyìnì, bɛ̀ mù kwali wɔ nɛ̀lɛ́ɛ̀ Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè kudè. Wɔ̀ nɛ̀ má wɔ̌ Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè wòì nyìnì, nà kùlàì wɔ̀ mùnɛ̀ wɔ̀lɔ́ wɔ́ dè towò wùlɛ̀ kpedeó bo kání tɔla nyɔ̀ɔ̀. 18"Dɔɔ ŋwùnù nàí ná dè mi jède nyɔɔ́ò mà dè na ŋgàmáà senù, sɛlɛ wɔ̀lɔ́ gbǐn ná mɛni ve è kaɤà nù kpedeó na sa è kaɤà nù tàodè wɔ̀lɔ́ nù Ŋgàla dùmà ve è jàdè faàìn. 19"Nà ŋwúndè mùndí mà se nà ŋgàmáà nàí ná dè tàodéè nù, wòlìì sɔn bɛ́ɛ́lɛ́ wolo má na tidì wo nɛ̀ wòì nù kɔlɛ̀n wo sɔ̀ Ŋgàla lɛ̀ gbǐn ŋwùnù, mì Téɔ̀ wɔ́ dè Ŋgàlaò jɛ wɔ̀ nɛ̀ ve sɛlɛ dɔ̀ɔ̀ wòì. 20Ŋwɔnɔ̀ feé wòlìì sɔn kpedeó taàn wó ka èì gbanàì mi nyɛlɛ́ɛ̀ nù, mì pɛ́ mà ka woi fandɛ̀ dè." 21Dɔ̀ɔ̀ Pitɛ̀ jidí Jisɛ̀ bò wɔ bídè wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, mì bàde wòlu fuyɔ́ɔ̀ dè má nɔɔ̀ mi kùla siin kùlàì kéléŋ kéléŋ mà dè wòlù ma sìɤàì wɔ nu tǔn tenù e dí dè fe tùnà tùnà vɛ? Mà te wɔ nu tǔn e dí dè dɔ́wɔ́?" 22Jisɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Kpede, èì dɔ́wɔ́ dè. Kɛ́ e dí dè kowaa dɔ́wɔ́ koai dɔ́wɔ́. 23Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de sɛlɛ́ɛ̀ é ka nɛ̀ Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù e sɛlɛ̀ wolo mùnɛ̀ sɛlɛ laa wɔ̀lɔ́. Kada kɔlɛ̀n dedí e dí wɔ̀ jívidí wɔ jòwò nyɔɔ́ò wò jì wò sa wɔ tǔìn é dedí wou. 24Èé kadáà kàdí nyàŋgè nɛ̀ wɔ̀lɔ́ wò jì wò sa wɔ tǔìn, wò nyìnìdí jijì kɔlɛ̀n wɔ̀lɔ́ tǔìn dedí wɔu e kwalàìnù. 25Jòwò nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ì dí tǔìn saì gbɛ̀. Dɔ̀ɔ̀ kadáà nɛdí wò sa jijíɔ̀ sɔŋwɔ̀ nɛ̀ wɔ wóó e kanàì dè wɔ̀ sɔ̀nɔ́ɔ̀ e gbì wɔ de kìi lɛ́ɛ̀ gbǐn èì, tǔìn sa ŋwùnù. 26Jòwò nyɔɔ́ɔ̀ bùlùdí kadáà kɔyàì wɔ̀ nɛ̀, 'Mùi fɛlɛ̀ fɛlɛ̀ì dè, kálí kulu mà dè mù tǔìn gbǐn sa jìnù!' 27Wɔ jààsɛŋ kamudí kadáà dí tìti. Dɔ̀ɔ̀ sadí lɛkwaíì gbǐn nu faàn jijíɔ̀ bɛ̀. 28"Dɔ̀ɔ̀ jijíɔ̀ bɛdí wɔ jèì jijì kɔlɛ̀n wɔ̀lɔ́ wɔ tǔìn dedí wɔu èì dí bɛ́ɛ́lɛ́ gbìyà. Wɔ̀ bùlùdí dɔɔ fuyóè eu wɔ̀ tan wɔ̀, 'Sa mi tǔìn!' 29Wɔ̀ bàde jòwò nyɔɔ́ɔ̀ bùlùdí wɔ̀ kɔyàì wɔ̀ nɛ̀, 'Mùi fɛlɛ̀ fɛlɛ̀ì dè, kálí kulu mà dè tǔìn gbǐn sa jìnù!' 30Jijíɔ̀ wɔ̀ì dí wɔ̀ bàdéɔ̀ wòíì ŋwuni. Wɔ̀ nɛdí è wo mɛni wɔ̀ kpindi bò nù, wɔ̀lɔ́ wɔ̀ sìɤàì va è sìɤàìnù wɔ̀ sa wɔ tǔìn gbǐn 31Èé wò bàde jòwò nyɔɔ́ò sàdí sɛlɛ wɔ̀lɔ́ dí è juwadí wòì wo bɛ̀ wo se è kadáà. 32Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ tiyadí jòwò nyɔɔ́ɔ̀ dí wòì. Wɔ̀ tan dí wɔ̀, 'Mù dè kɔnyà kɔn bulu bulu. Mi tǔn pàsáà deó mùu, mù fɛlɛó mìì ma sa e gbǐn sɛlɛ̀ nù faàn. 33Mù deó wòlù mu te mù bàde jòwò nyɔɔ́ɔ̀ nu tǔn mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ má bàlàó mù jààsɛŋ.' 34Kadáà jidí sɛlɛ kulu tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà wɔ mɛni jòwò nyɔɔ́ɔ̀ kpindi bò nù wɔ̀ sìɤàì va è sìɤàì wɔ̀ sa wɔ tǔìn gbǐn kpóŋ." 35Jisɛ̀ kwaladí wɔ wòíì wúlú wɔ̀ nɛ̀, "Mì Téɔ̀ wɔ́ dè Ŋgàlaò jɛ wɔ̀ nɛ̀nàì ve nɔɔ̀ nà sɛlɛ kɔlɛ́ɔ̀n nàì má nà bàdéò nu tǔn te e wolo na kulúì nù bulu fó fó."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\