Mafiyù 19

1Èé Jisɛ̀ kàdí sɛlɛ wòló tɛmu kala wɔ̀ wolodí Kalalii kagbóè nù wɔ bɛ̀ Jùdiyɛ kagbóè nù Jɔdin mɛ̀yáà. 2Wòlu gbani gbàà ŋwànìdí wɔ̀ bu, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ bawodí wò va. 3Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò téŋ jidí va wò sɛ wɔ̀ nù bíde wòì nù. Dɔ̀ɔ̀ wò bídedí wɔ̀ wò nɛ̀, "Nií è dè Kaɤáà nù wòlù gbɛ̀ wɔ̀ sɔ̀nɔ́ɔ̀ jɛì sɛlɛ yèlé soolo sún gbǐn ŋwùnù?" 4Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Nàì nɛ̀ è tèì Ŋgàla jàkúìn nù wɔ̀lɔ́ tàodéè tɔidè dùmài déè Ŋgàla nyàŋgèdí jijì nɛ̀ nyinɔ̀? 5Ŋgàla tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, 'Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ bulu wɔ ŋwùnù jijì te ve wɔ̀ téɔ̀ nɛ̀ wɔ̀ núɔ̀, nɛ̀ wɔ̀ sɔ̀nɔ́ɔ̀ sɔn wo kanàì dè, wo dè wòlù kɔlɛ̀n.' 6Ŋwɔnɔ̀ wŏ wòlìì sɔn dè ye. Kɛ́ wò dè ve wòlù kɔlɛ̀n. Lɛ́ì Ŋgàla wɔ́ kwa è dí kɔlɛ̀n wòlù èe tɛ̀nàì è dè." 7Dɔ̀ɔ̀ Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò bídedí wɔ̀ wò nɛ̀, "Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má de ŋwùnù naà mu, Mosè nɛdí wòlù jàvà má wɔ́ jɛ wɔ̀ sɔ̀nɔ́ɔ̀ wɔ̀ sàada de tɛ̀nài jàkùn wɔ̀ tù è wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wɔ̀ jɛ wɔ̀?" 8Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Na wòlu wòi nyìni sòlíì ŋwùnù Mosè ŋwunidí è. Kɛ́ èì dí nyɔìŋ dè tàodéè tɔidè dùmàíì. 9Mà dè e na senù, jijì gbǐn jɛ má wɔ̀ sɔ̀nɔ́ɔ̀ ŋwɔnɔ̀ èì jiji wùlɛ̀ jɔ̀ɔ dè eodè ko, wɔ̀ tɔla nyinɔ̀ gbǐn, kɛní wɔ̀ Ŋgàla wɔ kaɤáà nyùmà ya é nɛ̀, ka funà nyinɔ wùlɛ soolo mùi jèè." 10Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò tan dí wɔ̀, "È dè má gbulúì dè nì nɔɔ̀ wòlù ka è kɔ̀ìn wɔ kìyá wɔ̀ sɔ̀nɔ́ɔ̀ jɛ, è dè ve kàí mu wòlù sa nyinɔ tɔla sɛ̀lɛ̀ gbǐn nù faàn." 11Edèè Jisɛ̀ tan dí wò, "Nyinɔ tɔla sòlíì èì wòlù gbǐn ŋwùnù dè, è dè nɔɔ̀ wòló ŋwùnù Ŋgàla tùdí è wò jɔ̀ɔ̀. 12Jijíò téŋ dè e dí wo kɔ̀mà kɔ̀ma kpaíì ŋwùnù wòo ka nyinɔ tɔla. Téŋ ŋwɔnɔ̀ wo nyinɔ tɔla sòlì sɛ̀lɛ́ɛ̀ dè wòlu fuyó jòwò faàìn, téŋ ŋwɔnɔ̀ Ŋgàlaò jɛ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù wòo ka nyinɔ tɔla. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ gbɛ̀ ve sɛlɛ siya wɔ̀lɔ́ jàde faàìn dùmàì wɔ̀ nɛ̀ sɛlɛ wɔ̀lɔ́." 13Wòlíì téŋ nyìnìdí wo wóó nyɛ́ɛ́wíò Jisɛ̀ bò wɔ̀ gbǐlà wòì faàn wɔ̀ gbɛ̀lɛ̀ì wò. Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò dàn dí wòlu dòò wò kpolu dè. 14Kɛ́ Jisɛ̀ tan dí wò, "Nà wolo wóó nyɛ́ɛ́wíò wòì wò jì mi bò, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wóó nyɛ́ɛ́wì wòló dòdóè wò wò dè Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nu nyɔɔ́ò." 15Èé Jisɛ̀ kàdí wò gbɛ̀lɛ̀ì, wɔ̀ wolodí dí dɔ̀ɔ̀ wɔ bɛ̀. 16Jijì kɔlɛ̀n jidí Jisɛ̀ bò wɔ bídè wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Sɛlɛ Siya Nyɔɔ́ɔ̀, sɛlɛ kàí fɔn mà yá è nɛ̀ ma kìyá wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì sa?" 17Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wɔ̀, "De ŋwùnù mù dè mi bídènù e kàn sɛlɛ wɔ̀lɔ́ é dè kàí yɛ? Wòlù kɔlɛ̀n nɔɔ̀ dè e dí wɔ́ dè wòlù kàí. Mù jàvà má mú sà wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì, mù yá kaɤáà nùu wòíì júwà." 18Wɔ̀ bídedí Jisɛ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Kaɤáà dòò nɛ̀ de vɛ?" Jisɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "È nɛ̀, ka java wòlù, ka funà wòlu nyinɔ̀ mùi jèè kpedeó nyinɔ̀ èe fun jijì wùlɛi jèè. Ka jílè, ka nì woya seele wòì 19nɛ̀ mùndí bì mù te nɛ̀ mù nu tɛ̀ɛ̀mì e kanàì dè jàvà mù bàde wòlu fuyɔ́ɔ̀ mùnɛ̀ jɛ́ mú jàvàì mù bulu." 20Jijíɔ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "É wolòì mi jí biyo dè tòò eu, e bùlù kɔ̀ɔ̀nù eu mà ka kaɤa wòló gbǐn júwà. Sɛlɛ́ɛ̀ fɔn è ŋwùwá mùndí má nɛ̀ è yɛ?" 21Edèè Jisɛ̀ tan dí wɔ̀, "Mùì má jàvà feleŋge gbǐn é jì mùì dè, bɛ̀ mù sa mù de kìi lɛ́ɛ̀ gbǐn sɔŋwɔ̀ mù nì e lɛkwaíì kómbó nyɔɔ́ò ku. Mù de kìi lɛ̀ì gbǐn dè ve nɔɔ̀ Ŋgàlaò jɛ. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má jì mù ŋwànì mì bu." 22Èé jijíɔ̀ nyìnìdí wòi wɔ̀lɔ́ èì wɔ̀ wolodí va, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ kamadí jààsɛŋ tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ nyàŋgèdí wɔ faàn gbì tàvì eu. 23Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wɔ jède nyɔɔ́ò, "Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà, e dí kewu ve nyàŋgè nyɔ̀ɔ̀ ŋwàlà dè Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù. 24Mà dè mùndí e tɛmùnù e dí kewu kewu è dè nyàŋgè nyɔ̀ɔ̀ ŋwàlà dè Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù e tì nɛ̀mɛ̀ gbàà sɔ́ɔ́yi nyǔ nu wu nu kɔ̀ìn sɛ̀lɛ̀ eu." 25Èé wɔ jède nyɔɔ́ò nyìnìdí wòi wɔ̀lɔ́ èì è dedí wo sadàì sɛ̀lɛ̀. Dɔ̀ɔ̀ wò bídedí wò nɛ̀, "Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má wòo naà wɔ̀ gbɛ̀ ve sɛlɛ nu wolòì yɛ?" 26Jisɛ̀ kìidí wo kúì nù wɔ̀ nɛ̀, "Wòlu fuyó jɔ̀ɔ̀ nɔɔ̀ sɛlɛ̀ ka kavàì, kɛ́ sɛlɛ̀ gbǐn èì e dí dè é gbɛ̀ Ŋgàla jɔ̀ɔ kavàì." 27Dɔ̀ɔ̀ Pitɛ̀ sedí è wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Kìi nɛ̀mu, à sɛlɛ́ì gbǐn nù faàìn sa ya à jì à dè mù jède nyɔ̀ɔ̀ò. De sa jìnù naà à dè?" 28Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wò, "Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà, Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ kàmá dè ko wɔ kada kpo kàí gbàáà eodè tàode dèèléè nù é dè ji jìnù, na bulúì bɛ́ɛ́lɛ́ ná dè mi jède nyɔ̀ɔ̀ì kowaa kwai sɔ́òn, nà ko ve kada kpoì kowaa kwai sɔn eodè na dè sɛlɛ tɛmu nyɔ̀ɔ̀ò towòì kowaa kwai sɔón dí ŋwùnù wó dè Esulɛ tàvíì nù. 29Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ ka wɔ bóè, wɔ̀ bíò, wɔ̀ binɔ́ò, wɔ̀ téɔ̀ nɛ̀ wɔ̀ núɔ̀ kpedeó wɔ wóó, wɔ kùláà te mi sɛlɛ ŋwùnù wɔ̀ sà ve lɛ̀ e kwalàìnù, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ sà ve wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì mùndí. 30Kɛ́ wòlu wòló wó dè naà kúì nù wò wò dè jèe kala jìnù, wòlu wòló wó kalàì jèè wò wò dè kúì nu de jìnù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\