Mafiyù 2

1Wò kɔ̀màdí Jisɛ̀ Bɛteyɛɛn jɛ̌ɛ̀ nù é dedí Jùdiyɛ kagbóè nù. Dúwai dɔ̀ɔ̀ nù Ɛlɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí kadáà. Èé dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀ jijii téŋ dedí e dí wò dedí sɛlɛ kpɛn nyɔ̀ɔ̀ò e kàn soikwaíì. Wò wolodí kulu wolai wo jì Jèlusàlɛŋ jɛ̌ɛ̀ nù. 2Dɔ̀ɔ̀ wò bídedí wò nɛ̀, "Fe jí sɛlɛ́ɔ̀n dè wó kɔ̀mà wɔ̀ wɔ̀ dè Jusíò kadáà yɛ? À sàó wɔ soikwáà e tolu kùlu wolai, dɔɔ ŋwùnù à ja à nɛ̀ wɔ fatawò." 3Èé Ɛlɔ̀ nyìnìdí sɛlɛ wɔ̀lɔ́ èì wɔ kulúì dedí nɔɔ̀ èì wúúlé, ŋwɔnɔ̀ nyɔìŋ nɔɔ̀ è nɛdí wòlúò pɛ́ wó dedí Jèlusàlɛŋ jɛ̌ɛ̀ nù konù. 4Edèè wɔ̀ gbanaidí saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò wòì nɛ̀ kaɤa siya nyɔɔ́ò jòò. Wɔ̀ bídedí wò wɔ̀ nɛ̀, "Fe wò dè wòlù wo kɔ̀mà Wòlúɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn?" 5Wò sìnyàdí wɔ wòì dè wò nɛ̀, "Bɛteyɛɛn jɛ̌ɛ̀ nù é dè Jùdiyɛ kagbóè nù. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wòi wɔ̀lɔ́ Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ɔ̀ sàadadí è. Wɔ̀ nɛdí, 6'Nàí ná dè Bɛteyɛɛn jɛ̌ɛ̀ nu, é dè Jùdiyɛ kagbóè nù na sɛlɛ̀ èì biyò dè e tì wòlu wúlú nyɔɔ́ò wou wó dè Jùdiyɛ kagbóè nù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wòlu wúlú nyɔ̀ɔ̀ dè na jɛ̌ɛ̀ nu wolo jìnù. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè mì gbàíòn ku gbì jìnù.' " 7Dɔ̀ɔ̀ Ɛlɔ̀ jívidí wòi ni nyɔɔ́ò kìimu nù wó wolodí kùlu wolai wɔ̀lɔ́ wò kàlàn wɔ kulùì e kàn sànyáà bulu bulúì nù wó sàdí soikwáà. 8Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ tiyadí wò Bɛteyɛɛn jɛ̌ɛ̀ nù. Wɔ̀ tan dí wò, "Nà bɛ̀ nà kìi jíɔ̀ dè bulu kàí fɔ́ɔ́n. Nà kàmá wɔ̀ sà, nà jì nà kàlàn mi kulùì mì pɛ́ mà bɛ̀ mà nɛ̀ wɔ fatawò." 9Edèè wò dɔdí dè wo tì. Wó dedí gbulúì eodè wò sàdí soikwa kɔlɛ́ɔ̀n woi ku wó sàdí è kùlu wolai. Wo kulu dè tilidí tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà wó sàdí soikwáà. È dedí woi ku e dè bɛ̀ e sìɤàì nù e jì e fèdè bóè eu jìjà jíɔ̀ dedí è nù. 11Wò kúlùn dí bóè nù wo sà jíɔ̀ wɔ̀ nu Mèèlé jɔ̀ɔ̀. Wò bùlùdí wɔ̀ kɔyàì wo sɔ̀ wɔ̀. Wò tɔladí saba lɛ̀ì, kòo, nyɔkɔn ŋwàli kàí wó bidí e kinya e kanàì dè ti nímí ŋwàli bibi kàí wo nɛ̀nàì è jíɔ̀ fatawò. 12Wo ŋwuníì nù Ŋgàla kpiìn dí wò wɔ̀lɔ́ wòo bɛ̀ jèè Ɛlɔ̀ wɔ bò. Dɔɔ ŋwùnù wò kɔin dí gbulu wùlɛ̀ wo kpolu dè wo tàvíì nù. 13Èé wòi ni nyɔɔ́ò kàdí dè kpolu, Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ tedíò dɛ̀ɛ̀ toludí Josɛ̀ sǐn dè ŋwuníì va nù. Wɔ̀ sedí è Josɛ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Dɔdè mù júwà jíɔ̀ nɛ̀ wɔ̀ nu sɔn mù tavàì wò sǔdè nà bɛ̀ Ijɛ tàvíì nù, nà sìɤàì va è sìɤàìnù mù nyìnì mi nùu wòì. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Ɛlɔ̀ dè jíɔ̀ de kìinù wɔ java ŋwùnù." 14Edèè Josɛ̀ kàlùn dí tɔɔlu dɔ̀ɔ̀ wɔ júwà jíɔ̀ nɛ̀ wɔ̀ nu sɔn wo ŋwàlà kpindíì nù wo bɛ̀ Ijɛ tàvíì nù. 15Èé Ɛlɔ̀ kàdí èì ndè sà wɔ̀ nɛ̀ wòi ni nyɔɔ́ò wó wolodí kùlu wolai wò wɔ̀ gbǐlai ya, wɔ̀ jidí sɛlɛ kulu dí tìti. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ tiyadí wòlù wo java wóó jííjíò gbǐn wó dedí Bɛteyɛɛn jɛ̌ɛ̀ nù e kanàì dè ei fandɛ kagbóì nù pɛ́ɛ̀. Jííjíò wó javadí wò wò wò dedí wòló wó dedí tèì sɔn nɛ̀ wòló wòì nɛdí tèì sɔn nù tili. Sànyáà bulu bulúì nù Ɛlɔ̀ bídedí wòi ni nyɔɔ́ò e kàn dúwáì nù wó sàdí soikwáà kùlu wolai dɔ̀ɔ̀ eu nɔɔ̀ wɔ̀ dùmàdí kulu. Dúwai dɔ̀ɔ̀ nù wòíì Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ɔ̀, Jɛ̀lèmayà tɛmudí è, è kànàìdí eu. Wɔ̀ nɛdí, "Wòi sún wolaidí Lama jɛ̌ɛ̀ nù, è dedí sŏ wòi dí tìti gbàà. Lejɛ̀ dedí sŏnù wɔ wóó ŋwùnù, wɔ̀ nɛdí wòlù e nɛ̀ wɔ̀ì kídí, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wò falan ya." Josɛ̀ Mèèlé nɛ̀ wo jíɔ̀ jòò wò sìɤàìdí Ijɛ tàvíì nù è sìɤàìnù Ɛlɔ̀ wɔ̀ falan. Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ nɛdí dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wòíì Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ kwalidí è wɔ kèlì nyɔɔ́ɔ̀ nùù e kànàì eu. Wɔ̀ nɛdí, "Mà jíví ve mi jííjíɔ̀ wɔ wolo Ijɛ tàvíì nù." 19Èé kadáà Ɛlɔ̀ kàdí falan, Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ tedíò dɛ̀ɛ̀ toludí Josɛ̀ sǐn dè ŋwuníì va nù Ijɛ tàvíì nù. 20Wɔ̀ sedí è Josɛ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Dɔdè mù júwà Jíɔ̀ nɛ̀ wɔ̀ nu sɔn nà kpelàì jèdè Esulɛ tàvíì nù. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wòló wó deó jíɔ̀ de kìinù wò java wɔ̀ wò falan ya." 21Dɔ̀ɔ̀ Josɛ̀ dɔdí dè wɔ júwà Jíɔ̀ nɛ̀ wɔ̀ nu sɔn wo kpelàì jèdè Esulɛ tàvíì nù. 22Èé Josɛ̀ kàdí èì nyìnì wò nɛ̀ Àìkiyɔ̀ wɔ̀ wò ŋwúnàì wɔ̀ téɔ̀ Ɛlɔ̀ wɔ bèwu wɔ̀ dè kadáà Jùdiyɛ tàvíì eu jìjà, Josɛ̀ dedí ŋwààmùnù va bɛ ŋwùnù. Ŋgàla kpiin dí Josɛ̀ wɔ ŋwuníì va nù, dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ bɛ̀àì dí Kalalii kagbóè nù. 23Wɔ̀ tùwàdí Nasɔ̀lɛ jɛ̌ɛ̀ wɔ koàì jɛ. Ŋwɔnɔ̀ dɔ̀ɔ̀ è nɛdí wòíì Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ɔ̀ tɛmudí è, e kànàì eu. Wɔ̀ nɛdí, "Wò jíví ve wɔ̀ Nasɔlɛ́ò sún."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\