Mafiyù 20

1"Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀ Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ sɛlɛ̀ wolàì sɛlɛ laa wɔ̀lɔ́. Jijì dɛ̀ɛ̀ dedí e dí wɔ̀ dɔdí dè sànde kɛ́ɛ́lɛ́ kɛ́ɛ́lɛ́ wɔ bɛ̀ wòlu de kìi wò jì wò jòwàì wɔ kpeléè nù. 2Nɛ̀ jòwò nyɔɔ́ò jòò wo wòì bɛdí naà dí kɔlɛ̀n, wɔ̀lɔ́ wɔ̀ nì ve wo kɔlɛn kɔlɛ́ìn wɔ̀lɔ́ wó bidí e wòlu nì kùlù kɔlɛ̀n jòwóè ŋwùnù. Edèè wɔ̀ tiyadí wò kpeléè nù. 3Kùlù tàain nu kewu kewu nù, wɔ̀ bɛdí dɔ́wɔ́ gbàà eodéè wɔ jèì jijíò téŋ ŋwúnùnù va wòì dí jídè gbǐn nɛ̀nù dè. 4Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ tan dí wò, 'Nà bɛ̀ mi kpeléè nù nà pɛ́ nà jòwàì va mà nì ve na màyɛ e folì dè.' 5Dɔ̀ɔ̀ wò bɛdí kpeléè nù jòwò. Èé kùlɔ́ɔ̀ wɔ̀yàdí nɛ̀ mùndí kǔdúwùlu kwàndà, wɔ̀ tiyadí mùndí wòlù wò bɛ̀ wò jòwò kpeléè nù. 6Èé kùlɔ́ɔ̀ kàdí naà de foyàì dè, wɔ̀ bɛdí dɔ́wɔ́ gbàà eodéè wɔ sà jijii téŋ wo dè nɛnɛ̀ va ŋwúnùnù. Wɔ̀ tan dí wò, 'Nà kùlà fèlé ŋwúnùnù kɔ̀ɔ̀nù ŋwɔnɔ̀ èì jídè gbǐn ŋwùnù dè yɛ?' 7Dɔ̀ɔ̀ wò tan dí wɔ̀, 'Wòlù gbǐn èì nà júwà jòwo ŋwùnù.' Edèè wɔ̀ tan dí wò, 'Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má nà bɛ̀ mi kpeléè nù nà pɛ́ nà jòwàì va.' 8"Èé kǔdúwùlù kàdí tili, kpele nyɔɔ́ɔ̀ tan dí jòwò nyɔɔ́ò wou jìja nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, 'Jíví jòwò nyɔɔ́ò vɛ mù nì wo màyɛ. Dùmà e tɔidè wòlu jèèkaláò wòì wó jio, mù kwala e wúlú wòlu ku nyɔɔ sepáò wòì wó jio.' 9Wòló kùlɔ́ɔ̀ foyaidí dè pɛ́ wo kìyá jòwònù jì, wó jidí wo màyɛ́ɛ̀ dí, wò nidí wo kɔlɛn kɔlɛ́ìn kùlù kɔlɛn màyɛ́ɛ̀. 10Edèè wòló wó bùwàdí wo júwà wò jidí. È dedí wo kulúì nù wò sà ve lɛkwai e tì wòló wou wó kaladí jèè. Kɛ́ wò nidí nɔɔ̀ wo kɔlɛn kɔlɛ́ìn pɛ́ kùlù kɔlɛn màyɛ́ɛ̀. 11Èé wó nidí wo màyɛ wò gbidí dàìn wò nɛ̀ kpele nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ì wò kùla kàí kùlàì. 12Dɔ̀ɔ̀ wò tan dí wɔ̀, 'Wòlu jèèkaláò mú júwao wò, wò jòwò nɔɔ̀ aavà kɔlɛ̀n jàdè. Nàníì à kùlà kùlɔ́ɔ̀ wɔ eodè kɔ̀ɔ̀nù kpɛŋ kpɛŋ, ŋwɔnɔ̀ mù nì nɔɔ̀ à wo jòò nà màyɛ e ŋwúnàìnù!' 13"Kɛ́ jijíɔ̀ tan dí kɔlɛ̀n, 'Mì bàde kàíɔ̀, tuwà nɛ̀mu nɔi dè, màì nà woya nɛ̀nàì. À na wò jòò à nyàŋgèo è mà nì nà kùlù kɔlɛn màyɛ kùla kùlà kɔlɛ́ɛ̀n ŋwùnù. 14Nà kamu na màyɛ́ɛ̀ ku nà bɛ̀. È fuon mi bulúì mi kulúì nù wɔ̀lɔ́ mà nì na màyɛ nà wòló jòò wó kalao jèè è ŋwùnàì nù. 15Wɔ̀lɔ́ gbǐn má jàvà è màì wòlù dè ma nɛ̀nàì mi lɛkwaíì yɛ? Kpedeó nà dè tɔɔwònù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de mà dè wòlii sɛlɛ kàí nɛ̀ nyɔ̀ɔ̀?' " 16Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ kwaladí wɔ wòíì wúlú wɔ̀ nɛ̀, "Dɔɔ ŋwùnù wòlu wòló wó kalàì jèè, wò wò dè kúì nu de jìnù. Wòlu wòló wó dè kúì nù wò wò dè jèèkala jìnù." 17Jisɛ̀ wɔ́ dedí Jèlusàlɛŋ bɛ̀nù, wɔ̀ jívidí wɔ jède nyɔɔ́ò faàn kɔlɛ̀n eu wɔ̀ tan wò, 18"À dè ve Jèlusàlɛŋ bɛ̀nù, ŋwɔnɔ̀ wò dè Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ kamu jìnù wò tù wɔ̀ saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò nɛ̀ kaɤa siya nyɔɔ́ò jɔ̀ɔ̀. Wò seli ve sɛlɛ̀ nì e kàn wɔ̀ wò nɛ̀, wò java wɔ̀. 19Dɔ̀ɔ̀ kàmá nɛ̀ wò tù ve wɔ̀ wòló jɔ̀ɔ̀ wòì Jusi wóó dè. Dòò sa ve wɔ̀ nù nyàmà wo bìlì wɔ̀ wo kpagbà wɔ̀ tíì eodè. Kɛ́ kùlùì taàn kàmá tì, Ŋgàla júwà ve wɔ̀ dè falan jɔ̀ɔ̀." 20Dɔ̀ɔ̀ Sɛbɛdìì wɔ̀ sɔ̀nɔ́ɔ̀ nyìnìdí wɔ jííjìì sɔ́òn Jisɛ̀ bò. Wɔ̀ bùlùdí Jisɛ̀ kɔyàì wɔ̀ nɛ̀ dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ wɔ̀ì sɛlɛ kàí. 21Jisɛ̀ bídedí wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "De mù jàvà?" Wɔ̀ sìnyàdí Jisɛ̀ wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Se è mì wɔ̀lɔ́ mù gbài má mù kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ eu jìjà mi jííjìì sɔ́òn kɔlɛ̀n ko ve mù jìjà faáàn eu, kɔlɛ́ɔ̀n ko mù gbɔ̀ɔ̀nù faáàn eu." 22Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wò, "Nàì wɔ̀lɔ́ sì ná dè e ŋwùnù bídènù. Taaɤáà má dè e nu nímí namàì jìnù nà gbɛ̀ ve e nu nímí namàì?" Wò sìnyàdí wɔ wòì dè wò nɛ̀, "Òòyi, à gbɛ̀ e dí èì." 23Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wò, "Mà sì è nà pɛ́ nà namàì ve mi taaɤáà nù nímí. Kɛ́ de kewu èì mi bulúì jɔ̀ɔ̀ dè wɔ̀lɔ́ má jì kului nù júwà e kàn wòlúɔ̀ wɔ́ ko ve mi gbɔ̀ɔ̀nù kpedeó mi jìjà eu. Dí doo dí dè wòló bèè mì Téɔ̀ nyàŋgèdí e dí wo ŋwùnù." 24Èé Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò kpolóè nyìnìdí sɛlɛ wɔ̀lɔ́ èì, wò jìàìdí biì sɔ́òn wòì sɛlɛ kulu. 25Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ gbanaidí wo gbǐn wòì wɔ̀ tan wò, "Wòlúò wó dè tàvi wɔ̀lɔ́ bèè de kewu dè wo wúlú nyɔɔ́ò jɔ̀ɔ̀ wou jìjà. Ŋwɔnɔ̀ dòò pɛ́ wòlù dè va wó dè wou jìjà. 26Wɔ̀lɔ́ ŋwɔnɔ̀ èì nyɔìŋ dè na tidì. Na kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ jàvà má wɔ dè na wòlù gbàà kɛní wɔ̀ yá wɔ̀ bàdéò wo jòwò nyɔ̀ɔ̀ dè. 27Na kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ jàvà má wɔ dè wòlu ku nyɔ̀ɔ̀ kɛní wɔ̀ ya wo kɔnya dè. 28Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ̀ì jì wòlù jòwò wɔ̀. Wɔ̀ jì wɔ̀ jòwò wòlù nɛ̀ mùndí wɔ̀ falan wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ sɛlɛ nu sa ŋwùnù." 29Jisɛ̀ nɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò jòò wó dedí Jɛleko wolonù, wòlu gbani gbàà dedí wò bu. 30Sǐn fulú nyɔ̀ɔ̀ì sɔn dedí gbulúì fandɛ̀ konù. Wò nyìnìdí èì wò nɛ̀ Jisɛ̀ dè va kɔ̀ìnù. Dɔ̀ɔ̀ wò gbidí wòi de faì wo dè tan, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, Dèèvé wɔ Jííjíɔ̀! Bàlà nà jààsɛŋ!" 31Kɛ́ gbaniíì nu nyɔɔ́ò dàn dí wò wò nɛ̀ wò nɛ̀ e dí bú. Wò ŋgelè wò gbidí naà wòi de faì dí tìti wo dè tan, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, Dèèvé wɔ Jííjíɔ̀! Bàlà nà jààsɛŋ!" 32Edèè Jisɛ̀ ŋwúnudí dè wɔ jíví wò. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ bídedí wò wɔ̀ nɛ̀, "De nà jàvá má nɛ̀ na ŋwùnù?" 33Wò sìnyàdí wɔ wòì dè wò nɛ̀, "Tedé, à jàvá mú nɛ̀ è a sà dè mùndí." 34Jisɛ̀ bàlàdí wo jààsɛŋ wɔ bòlò wo sǐìn èì. E dí dè fúmù fúmù nù wò gbɛdí naà mùndí de sàì. Ŋwɔnɔ̀ wò ŋwànìdí wɔ̀ bu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\