Mafiyù 21

1Èé wó dedí Jèlusàlɛ̀ŋ èì dàìnù wò jidí Bɛfejii jɛ̌ɛ̀ nù é dedí Ɔle kèíì èì. Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tiyadí wɔ jède nyɔɔ́ò sɔn ku 2wɔ̀ tan wò, "Nà bɛ̀ jɛ biyɔ́ɔ̀ nù é dè nài ku, nà sà ve sowó falé nɛ̀ wɔ jíɔ̀ sɔn mùwànù va. Nà kpɛlìn wò nà nyìnì wò mi bò. 3Wòlù gbǐn bídè má nà, nà se è e nyɔɔ́ɔ̀ nà nɛ̀, 'Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ jàvá wɔ́ saàì wò kpáŋá.' Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wolo ve wòì na nyìnì wò de fúmù fúmù nù." 4Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ nɛdí dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wòíì Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ɔ̀ tɛmudí è e kànàì eu. Wɔ̀ nɛdí, 5"Nà se è Sanyɔ nyɔɔ́ò, a na kadáà dè nì jìnù na bò. Wɔ̀ì kpada bì, wɔ̀ dè sowó faléɔ̀ budè konù wɔ dè jì. Jí dè sowó faléɔ̀ wɔ̀ì." 6Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò bɛdí wo nɛ̀ wɔ̀lɔ́ wɔ́ sedí è wò. 7Wò nyìnìdí sowó faléɔ̀ nɛ̀ wɔ jíɔ̀ sɔn. Dɔ̀ɔ̀ wò gbǐladí wo jogbóì wò budè, Jisɛ̀ gbài sowó faléɔ̀ budè. 8Gbaniíì nu nyɔɔ́ò wòlòdí wo jogbóì gbulúì eodè, téŋ seli kpowa weìì wo wòlò è gbulúì eodè. 9Wòlu gbaniíì téŋ dedí Jisɛ̀ wɔi ku, téŋ dè wɔi jèè. Dɔ̀ɔ̀ wò gbidí wòi de faì wo dè tan, "Kani koo koíì yoo! À nà bèjì Dèèvé wɔ Jííjíɔ̀. Ŋgàla gbɛ̀lɛ̀ì wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ dè jìnù Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ nyɛlɛ́ɛ̀ nù. Kani koo koíì! Nà sa Ŋgàla wɔ̀ì kaaje!" 10Jisɛ̀ wɔ́ gbàidí Jèlusàlɛ̀ŋ, jɛ̌ɛ̀ sììn dí dè e gbì dè. Wòlíì gbidí naà bídèì wo dè tan, "Wòo dè wɔ̀lɔ́ yɛ?" 11Gbaniíì nu nyɔɔ́ò sìnyàdí wo wòì dè wò nɛ̀, "Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè nì wɔ́ wolòì Nasɔ̀lɛ̀ é dè Kalalii kagbóè nù." 12Jisɛ̀ bɛdí Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nù wɔ kɛ̀n wòló dè wó dedí tǔn nɛ̀nù va. Wɔ̀ gbǐladí lɛkwai dìnàì nyɔɔ́ò teevéì dè, wɔ gbǐlà póo sɔŋwɔ sa nyɔɔ́ò wo kpóì dè. 13Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ tan dí wò, "Ŋgàla tɛmudí è wɔ jàkúìn nù wɔ̀ nɛ̀, 'Wò jívàì ve mi bóè Ŋgàla sɔ̀àì bò.' Kɛ́ nà naà e dí jíle nyɔɔ́ò wo koai tùwà ya!" 14Sǐn fulú nyɔɔ́ò nɛ̀ wòlu lɔ̀mù lɔ̀múò jidí wɔ bò Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nù wɔ bawo wò. 15Saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò nɛ̀ kaɤa siya nyɔɔ́ò jòò wó sadí Jisɛ̀ wɔ dè kului sǔlà sɛ̀lɛ wòló gbǐn nɛ̀, nɛ̀ mùndí wóó nyɛ́ɛ́wíò dè wòi de fa wo dè tan, "Kani koo koíì nà sa Dèèvé wɔ Jííjíɔ̀ wɔ̀ì kaaje," è nɛdí è wo jì sɛlɛ kulu. 16Dɔ̀ɔ̀ wò bídedí Jisɛ̀ wò nɛ̀, "Mù dè sɛlɛ́ɛ̀ ei nyìnìnù wó dè e tɛmùnù yɛ?" Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Òòyi, mà dè ei nyìnìnù. Nàì nɛ̀ Ŋgàla jàkun wɔ̀lɔ́ tèì yɛ? È nɛ̀, 'Mù è nɛ̀ ya wóó nyɛ́ɛ́wíò nɛ̀ wóó sɛlɛ́òn dè mùi kaaje sa bulu kàí fɔ́ɔ́n.' " 17Edèè Jisɛ̀ tedí wò, wɔ wolo jɛ̌ɛ̀ gbàáà nù wɔ bɛ̀ Bɛteni jɛ̌ɛ̀ nù wɔ fun va. 18Dɔɔ wɔi jède sàndéè Jisɛ̀ wɔ́ dedí jède kpelàìnù jɛ gbàáà nù ŋwɔ̀mù dedí wɔ̀ì. 19Wɔ̀ sadí fe ti dɛ̀ɛ̀ ŋwúnùnù gbulúì fandɛ̀. Wɔ̀ bɛdí va kìi kɛ́ wɔ̀ì dí fe toto sà è nù, kɛní nɔɔ̀ e woíì saja. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ tan dí tíì, "Mǔ to ye gbǐn tàodè!" Ŋwɔnɔ̀ e dí de fúmù fúmù nù tíì woíì gbǐn falan dí. 20Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò sàdí sɛlɛ wɔ̀lɔ́ dí è sadaidí wòì. Dɔ̀ɔ̀ wò bídedí wò nɛ̀, "E kpaì vɛ fe tíì wòíì falan nɔɔ̀ èì e dí de fúmù fúmù nù?" 21Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà, nà funàì má mì ŋwɔnɔ̀ nàì e mɛndɛ fi na kulúì nù, nà gbɛ̀ ve sɛlɛ wɔ̀lɔ́ nɛ̀ì má nɛ̀nàì fe tíì. Ŋwɔnɔ̀ ě nɔɔ̀ wɔ̀lɔ́ kɔlɛ̀n eu sɛɛni, kɛ́ nà gbɛ̀ ve bɛ́ɛ́lɛ́ e kèì wɔ̀lɔ́ se è nà nɛ̀, 'Wolo fèlé mù bùlù júwó nù.' Ŋwɔnɔ̀ dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve. 22Nà funàì má mì, nà dè má Ŋgàla sɔ̀nù wɔ̀lɔ́ gbǐn ná bídè ve è, nà sà ve è." 23Jisɛ̀ kpelaidí jèdè Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nù wɔ gbì wòlíì sɛlɛ siyàì. Dɔ̀ɔ̀ saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò nɛ̀ tàvi nyɔɔ́ò jòò wò jidí wo bídè wɔ̀ wò nɛ̀, "Mù ŋwúnaíì dè fɔn vɛ mú dè sɛlɛ wòló nɛ̀nù? Wòo nìì mù e de kewúì ku?" 24Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Bíde kɔlɛ̀n dè mì nùù na ŋwùnù. Nà sìnyà má mi bídéè dè, mà siya ve nà feé má saì mi de kewúì. 25Nà se mì vɛ fe Jɔ̀ɔ́n sadí de kewúì wòlu wúlú Ŋgàla nímí kwali ŋwùnù? È wolodí Ŋgàla jɔ̀ɔ̀ kpedeó wòlu fuyó?" Dɔ̀ɔ̀ wo saja wò gbidí naà mɛndɛ fiì yiì tidì wo dè tan, "De naà à tɛmu ve? À tan má wɔ̀, 'Wɔ̀ saó wɔ de kewúì Ŋgàla jɔ̀ɔ̀,' wɔ̀ tan ve nà 'De ŋwùnù naà nàó wɔ̀ funàì yɛ?' 26Kɛ́ nà kulu èì kálí á jì wɔ̀ tan 'È woloó wòlu fuyó jɔ̀ɔ̀' èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wòlíì funàì bulu kàí fɔ́ɔ́n wò nɛ̀ Jɔ̀ɔ́n deó Ŋgàla wɔ kèlì nyɔ̀ɔ̀." 27Dɔ̀ɔ̀ wò sìnyàdí Jisɛ̀ wɔ wòì dè wò nɛ̀, "Àì è sì." Edèè wɔ̀ tan dí wò, "Mì pɛ́ mǎ nà siya feé má saì mi de kewúì e kàn sɛlɛ wòló má dè e nɛ̀nù." 28"Nani kulúì nù vɛ e kàn sɛlɛ wɔ̀lɔ́ yɛ? Jijì dɛ̀ɛ̀ dedí e dí wóó jííjì sɔn dedí wɔ̀ jɔ̀ɔ̀. Wɔ̀ bɛdí jí ku nyɔɔ́ɔ̀ bò wɔ̀ tan wɔ̀, 'Mi jíɔ̀, bɛ̀ mù jòwàì mi kpeléè nù kɔ̀ɔ̀nù.' 29Wɔ̀ tan dí wɔ̀ te, 'Mǎ è nɛ̀.' Kɛ́ e dí kàdí tɔɔ̀n dè, wɔ̀ dɔdí dè wɔ bɛ̀. 30Dɔ̀ɔ̀ jijíɔ̀ bɛdí wɔ jí sɔníɔ̀ bò wɔ se wɔ̀ jòwò sɛ̀lɛ̀ kɔlɛ́ɔ̀n. Dɔ̀ɔ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, 'Òòyi, ' kɛ́ wɔ̀ì dí è nɛ̀ wɔ́ jì bɛ̀. 31Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má wòlìì sɔ́òn tidì wòo nɛdí wɔ̀ téɔ̀ wɔ kului sɛ̀lɛ̀?" Wò sìnyàdí wɔ wòì dè wò nɛ̀, "Jí ku nyɔɔ́ɔ̀." Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wò, "Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà, kání tɔla nyɔɔ́ò nɛ̀ bàdè sɛ̀lɛ tù nyɔ̀ɔ̀ gbààvìóò jòò wò gbɛ̀ ve Ŋgàla kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nu bɛ̀ì nai ku. 32Wòlu wúlú Ŋgàla nímí kwali nyɔɔ́ɔ̀ Jɔ̀ɔ́n jió wɔ siya nà gbulu de folì folíì, ŋwɔnɔ̀ nàó è nɛ̀ ná jì wɔ tedíì funàì. Kɛ́ kání tɔla nyɔɔ́ò nɛ̀ bàdè sɛ̀lɛ tu wúlú nyɔɔ́ò jòò wò funaió wɔ̀. Ŋwɔnɔ̀ jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ ná sàó sɛlɛ wɔ̀lɔ́ dí, nàó na kulúì èì dìnàì ná jì wɔ̀ funàì." 33Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wò, "Nà tuwà mùndí nɔidè kpa wùlɛ̀ eu. Jijì dɛ̀ɛ̀ dedí e dí wɔ̀ sadí kpele wɔ kèvì e nù gbàlɛ̀ é ka gbàì gbǐla e to tóè mùnɛ̀ káláŋwɔ̀ní. Wɔ̀ nɛdí kpaki e kamàì eu. Wɔ̀ selidí wù e nyàmú ŋwùnù, wɔ tawo kpeléè ei de kànàì gbàŋa. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ tùdí kpeléè wòlu téŋ jɔ̀ɔ̀ wò dè eu jìja kìi. Dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀ wɔ̀ dɔdí dè wɔ bɛ̀ de namu tàvì wùlɛ̀ nù. 34Èé gbàlɛ́ɛ̀ kuma dúwàì kàdí tili wɔ̀ tiyadí wɔ kɔnyáò kpeléè eu jìja kìi nyɔɔ́ò bò wò tiya wɔníì. 35Kpele eu jìja kìi nyɔɔ́ò kamudí wɔ kɔnyáò. Wò bìlìdí kɔlɛ̀n, wo java kɔlɛ́ɔ̀n, wo tavà kɔlɛ́ɔ̀n túúlíì. 36Dɔ̀ɔ̀ kpele nyɔɔ́ɔ̀ tiyadí kɔnyai tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ e tì ku nyɔɔ́ò wou wó bùwàdí bɛ̀. Kpele eu jìja kìi nyɔɔ́ò nɛ̀nàìdí nɔɔ̀ wò sɛlɛ kɔlɛ́ɔ̀n. 37E wúlú kwalaíì kpele nyɔɔ́ɔ̀ tiyadí wɔ jí jííjíɔ̀. Wɔ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, 'Mà funàì wò bì ve mi jíɔ̀ tɛ̀ɛ̀mì.' 38Kɛ́ kpele eu jìja kìi nyɔɔ́ò wó sàdí kpele nyɔɔ́ɔ̀ wɔ jíɔ̀ jìnù wò tan dí yiì, 'A wɔ̀lɔ́ dè kpeléè dè wɔ bèe de jìnù. Nà jì à nà java wɔ̀, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má kpeléè jì ve nà bò.' 39Edèè wò kamudí wɔ̀ wo java wɔ̀ wo mɛni wɔ kúìn kpeléè jèè." 40Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ bídedí wòlúò wɔ̀ nɛ̀, "Nií, kpele nyɔɔ́ɔ̀ kàmá jì jɛ́ wɔ̀ nɛ̀ ve kpele eu jìja kìi nyɔɔi dòò yɛ?" 41Wò sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Ŋgàmáà nù wɔ̀ java ve màlùŋ de siin nyɔɔo dòò gbǐn wɔ tù kpeléè wòlù wùlɛ̀ì jɔ̀ɔ̀ wó dè ve e konda sa wɔ̀ì e kuma tòò gbǐn." 42Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wò, "Nàì nɛ̀ Ŋgàla wɔ wòíì tèì é nɛ̀, 'Túúléè bo tawo nyɔɔ́ò wòì dí è jàvà, è naà è dedí túúlé kàí gbàáà yɛ? Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ nɛdí Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ faàìn nù. Sɛ̀lɛ wɔ̀lɔ́ ŋwùwà dè fó!' " 43Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wò mùndí, "Mà dè e na senù, dɔɔ bulu wɔ ŋwùnù Ŋgàla dè wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ na jɔ̀ɔ sa jìnù, wɔ̀ tù è wòló jɔ̀ɔ̀ wó dè kwai kàí to jìnù. 44(Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ bùlù ve túúlé wɔ̀lɔ́ eodè wɔ̀ gbà ve dè fɛ́jɛ́ fɛ́jɛ́. È bùlù má mùndí wòlù wɔ eodè è bɔ̀dà ve wɔ̀ pɛɛ́ pɛɛ́.)" 45Saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò nɛ̀ Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò jòò wó nyìnìdí kpáà èì Jisɛ̀ mɛnidí è, wò sìdí è kàí fɔ́ɔ́n wò nɛ̀ wo bo siyɛ̀ìnù wɔ̀ dè. 46Dɔɔ ŋwùnù wò dedí naà gbulu de kìinù wò kamu wɔ̀. Kɛ́ wò dedí gbaniíì nu nyɔɔ́ò ŋwààmùnù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de dòò funaidí è bulu kàí fɔ́ɔ́n wò nɛ̀ wɔ̀ dè Ŋgàla wɔ kèlì nyɔ̀ɔ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\