Mafiyù 22

1Jisɛ̀ wɔ́ dedí wòlúò bo dɛ̀kpɛìnù wɔ̀ mɛnidí kpa mùndí. 2Wɔ̀ tan dí wò, "Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ sɛlɛ̀ wolàì sɛlɛ laa wɔ̀lɔ́. Kada dɛ̀ɛ̀ dedí e dí, wɔ jí jííjíɔ̀ dedí nyinɔ tɔlànù, wɔ̀ nɛdí gbǐdí gbàà. 3Wɔ̀ tiyadí wɔ jòwò nyɔɔ́ò wò jíví wòló wɔ́ nɛdí wò jì gbǐdíì nù. Kɛ́ dòò wòì dí è nɛ̀ wó jì ji. 4Dɔɔ wɔi jèdè wɔ̀ tiyadí wɔ jòwò nyɔɔ́ò wùlɛ̀ì wòló bò wɔ́ kàlàdí wò faan wò jì gbǐdíì nù. Wɔ̀ tan dí wò, 'Nà bɛ̀ nà se è wòló má jívìì wò gbǐdíì ŋwùnù nà nɛ̀, Mà gbǐdí nu jìlɛ́ɛ̀ nyàŋge kala ya. Mà mi bùyegbàa bɔlɔ́ò nɛ̀ bùyegbàa wóó jɔ̀ndù jɔ̀ndúò java ya. À nyɔkɔíìn gbǐn nyàŋgè nɛ̀ ya. Nà jì gbǐdíì nù vɛ!' 5Kɛ́ wòló kadáà jívidí wò gbǐdíì nù wòì dí pɛ́ nɔidè tuwa wɔ tedí wòíì eu. Wò bɛdí wo sɛlɛ wùlɛ̀ eu. Dɛ̀ɛ̀ bɛdí wɔ kɔdéè dè, dɛ̀ɛ̀ bɛ̀ wɔ tǔn nɛ̀nàì bóè nù. 6Téŋ kamudí kadáà wɔ jòwò nyɔɔ́ò wo bìlì wò, wo java wò. 7Kadáà jidí sɛlɛ kulu dí tìti. Wɔ̀ tiyadí wɔ sɛ́njɛlɛ́ò wo java wòlu java nyɔɔo dòò, wo kinya wo jɛ gbàáà gbǐn. 8Èé dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀ wɔ̀ jívidí jòwò nyɔɔ́ò dí kɔlɛ̀n wɔ̀ tan wò, 'Wò nyinɔ tɔla gbǐdí jìlɛ́ɛ̀ nyàŋgè kala ya. Kɛ́ wòló má kàlàó wò faàn wò jì, èó ŋwùwá pɛ́ má jíví wò. 9Dɔɔ ŋwùnù nà bɛ̀ gbulu ŋwɔi gbààvìíì gbǐn nù, wòlu wɔ̀lɔ́ gbǐn ná sà ve wɔ̀ nà se è wɔ̀ wɔ̀ jì gbǐdíì nù.' 10Dɔ̀ɔ̀ jòwò nyɔɔ́ò dɔdí dè wo bɛ̀ gbulu ŋwɔ gbààvìíì gbǐn nù wo gbanàì wòlíì gbǐn wòì wo gbǐladí wou sǐn, e wòlù kàì nɛ̀ wòlù siìn pɛ́. Wòlìì sidí nyinɔ tɔlàì bóè kpé kpé. 11"Èé kadáà jidí gbǐdí nu jì nyɔɔ́ò sa ŋwùnù, jijì kɔlɛ̀n dedí wò tidì nyinɔ tɔla gbǐdíì nu bɛ̀nì jújúì wòlíì tùdí è e sún èì dí wɔ̀ì dè. 12Edèè kadáà bídedí wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, 'Mì bàde kàíɔ̀, jɛ́ mù nɛo mú kúluon ŋwɔnɔ̀ nyinɔ tɔla gbǐdí nu jújúì èì mùì de?' Kɛ́ jijíɔ̀ wɔ̀ì dí e sún tɛmu. 13Dɔ̀ɔ̀ kadáà tan dí wɔ jòwò nyɔɔ́ò, 'Nà kamu wɔ̀ nà mùwà wɔ faáìn nɛ̀ wɔ kɔyaíì nù nà mɛni wɔ̀ kpindíì nù feé wɔ́ dè ve sŏ wɔ dè wɔ kàláà eu kànàì.' 14Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wò ka wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ jíví, kɛ́ wo téŋ nɔɔ̀ wò ka faàn kàlà." 15Dɔ̀ɔ̀ Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò bɛdí wo dùmàì nù e kàn jɛ́ wó nɛ̀ ve wo kamu Jisɛ̀ wɔ nùu wòíì eodè. 16Edèè wò tiyadí wo jède nyɔɔ́ò téŋ nɛ̀ Ɛlɔ̀ wɔi fandɛ nyɔɔ́ò jòò Jisɛ̀ bò. Dɔ̀ɔ̀ wò tan dí Jisɛ̀, "Sɛlɛ Siya Nyɔɔ́ɔ̀, à sì è à nɛ̀ mù mù dè ŋgàmáà nɛ̀ mùndí mù ka ŋgàmáà siya e kàn jɛ́ Ŋgàla jàvá wòlù gbǐn dè wɔ tàodéè nɛ̀. Wòlù wɔ̀ dè wɔ wòlù gbààò, wɔ̀ dè de vɛò mùì kpada, mù ka ŋgàmáà siya e kàn Ŋgàla. 17Se nà vɛ, è dè sɛlɛ kàí nà kaɤáà nù à nì má kání Lùuŋ nyɔɔ́ò kada gbàáà ku kpedeó àa nì è wɔ̀ ku?" 18Jisɛ̀ sìdí sɛlɛ sìíìn wó dùmàìdí è nù wo kulúì nù. Edèè wɔ̀ tan dí wò, "Nà dè wòlu gbǐlai nyɔ̀ɔ̀ò! De ŋwùnù nà de kede gbayanù mi ku? 19Káníì ná ka è tiya nà siya nɛ̀mu è mì." Dɔ̀ɔ̀ wò nyìnìdí káníì wò tù è wɔ̀ jɔ̀ɔ̀. 20Edèè wɔ̀ bídè dí wò wɔ̀ nɛ̀, "Wòo wɔ nyínɛ̀ì nɛ̀ wɔ nyɛlɛ è dè wɔ̀lɔ́ èì yɛ?" 21Wò sìnyàdí wɔ wòì dè wò nɛ̀, "Lùuŋ nyɔɔ́ò kadáà gbàáà wɔ̀ è dè." Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wò, "Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má mu, wɔ̀lɔ́ e dè kadáà bèè nà nì è wɔ̀ ku, wɔ̀lɔ́ é dè Ŋgàla bèè nà nì è Ŋgàla ku." 22Wó nyìnìdí wòi wɔ̀lɔ́ èì è sadaidí wòì. Edèè wò wolodí va wo bɛ̀. 23Sànya dɔ̀ɔ̀ nù nɔɔ̀ Sadiyusii sìŋgbe nyɔɔ́ò wó nɛ̀ wòlù ě dè dɔ̀ falan jɔ̀ɔ̀ wò jidí Jisɛ̀ bò. 24Dɔ̀ɔ̀ wò tan dí Jisɛ̀, "Sɛlɛ Siya Nyɔɔ́ɔ̀, Mosè siyadí è nà wɔ̀ nɛ̀, 'Jijì tɔla má nyinɔ̀, ŋwɔnɔ̀ wó sɔn wòì kɔ̀mà e sìɤàì nù jijíɔ̀ falan, wɔ̀ bíɔ̀ dè wòlù wɔ tɔla nyinɔ́ɔ̀ wo kɔ̀mà wóó bi wɔ̀lɔ́ ŋwùnù wɔ́ falaìn.' 25Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má biì dɔ́wɔ́ dedí e dí wò dedí vè konù. Ku nyɔɔ́ɔ̀ tɔladí nyinɔ̀, nɛ̀ nyinɔ́ɔ̀ sɔn wòì dí kɔ̀mà e sìɤàìnù wɔ falan. Dɔ̀ɔ̀ wɔ ni jèèkaláà júwadí nyinɔ́ɔ̀. 26Sɛlɛ kɔlɛ́ɔ̀n nɔɔ̀ è nɛdí bi sɔníɔ̀ nɛ̀ e taaníɔ̀ e gbì naà biì dɔ́wɔ́ò kpolóè gbǐn wòì. 27E wúlú kwalaíì nyinɔ́ɔ̀ pɛ́ wɔ̀ falan dí. 28Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má nií, sànyáà nù falan wòlúò dè de dɔ jìnù falan jɔ̀ɔ̀ wòo kwá bì ve nyinɔ́ɔ̀ nu sɛlɛ̀, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ dedí wo gbǐn wò sɔ̀nɔ̀?" 29Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Na kulu de kùláà èì gbulu nù dè. Nàì Ŋgàla wɔ wòíì sì kpedeó na kève wɔ de kewúì sì. 30Ŋwɔnɔ̀ wòlíì dɔ̀ má dè falan jɔ̀ɔ̀ wo sɛlɛ wolai ve nɔɔ̀ mùnɛ̀ Ŋgàla wɔ tedíò. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má jijíò nɛ̀ nyinɔ́ò jòò wòì yii tɔla jìnù dè. 31É kàìn de dɔ̀ sɛ̀lɛ́ɛ̀ falan jɔ̀ɔ̀ nàì nɛ̀ wɔ̀lɔ́ tèì Ŋgàla sedí è nà? Wɔ nɛdí, 32'Mì mà dè Ebilayɛɛ̀n, Aisè nɛ̀ Jekɔ̀ wo Ŋgàláà.' Wɔ̀ wɔ̀ dè Ŋgàláà wòló ŋwùnù wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔ̀n fɔŋwúì dè wò jɔ̀ɔ̀. Dɔɔ ŋwùnù Ebilayɛɛ̀n, Aisè nɛ̀ Jekɔ̀ wo tàode dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ nɛnɛ̀, è dè ŋgàma èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Ŋgàla dè wòló ŋwùnù wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì dè wò jɔ̀ɔ̀." 33Èé gbaniíì nu nyɔɔ́ò nyìnìdí sɛlɛ wɔ̀lɔ́ èì, wɔ sɛlɛ siya siya kpaíì sadaidí wòì. 34Èé Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò nyìnìdí èì wò nɛ̀ Jisɛ̀ wɔ̀ è nɛ̀ ya Sadiyusii sìŋgbe nyɔɔ́ò kalà wo ŋwɔ́ɛ̀, wo gbǐn wò gbàdàìdí dí kɔlɛ̀n. 35Wòlù kɔlɛ̀n dedí wɔ̀ tidì wɔ dè kaɤa siya nyɔ̀ɔ̀. Wɔ̀ gbayadí kedè Jisɛ̀ ku wɔ̀ kamu dɔ̀ɔ̀ wɔ nùu wòíì eodè. 36Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ bídedí Jisɛ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Sɛlɛ Siya Nyɔɔ́ɔ̀, kaɤáì gbǐn tidì fɔn kwá wɔ sɛlɛ̀ kewu e tì wɔ̀ bàdéò gbǐn wou?" 37Jisɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, " 'Jàvà mù Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Ŋgàla, mù kulúì gbǐn nù, mu jàvà wɔ̀ mu lɔ̀ɔn fɔŋwúì nù, nɛ̀ mu kulu de kùláà gbǐn nù e kanàì dè mu de kewúì gbǐn nù.' 38Kaɤa kewu kewúì dè nì ŋwɔnɔ̀ e sɛlɛ̀ kewu e tì kaɤáì kpolóì gbǐn eu. 39Dɔɔ wɔi jèdè nyɔɔ́ɔ̀ wolàì nɔɔ̀ ku nyɔɔ́ɔ̀ biyò. È nɛ̀, 'Jàvà mù bàde wòlu fuyó gbǐn mùnɛ̀ jɛ́ mú jàvàì mù bulu.' 40Mosè wɔ kaɤáì gbǐn kpóŋ e kanàì dè Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò wo sɛlɛ siyáà gbǐn e wúlú fèdàì kaɤai sɔn wòló." 41Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò wò dedí nɛnɛ̀ wúlú de taváà nù. Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ bídedí wò wɔ̀ nɛ̀, 42"Nani kulúì nu kpaì vɛ e kàn Wòlúɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn? Wòo wɔni kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu jííjì wɔ̀ dè?" Wò sìnyàdí wɔ wòì dè wò nɛ̀, "Wɔ̀ dè Dèèvé wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu jííjì." 43Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ bídedí wò wɔ̀ nɛ̀, "Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má, de ŋwùnù naà Ŋgàla wɔi Nyináà nɛdí è Dèèvé jívàì wɔ̀ wɔ 'Wòlù Nyɔ̀ɔ̀'? Dèèvé tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, 44'Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ seó è mi Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ nɛ̀: Ko dè fèlé mi jìjà faáàn eu è sìɤàìnù mà gbǐlà mù kɔ̀ɔ̀n towóò mù kɔyàì.' 45È dè má mu, Dèèvé jívaidí wɔ̀ wɔ 'Wòlu Nyɔ̀ɔ̀' jɛ́ naà Wòlúɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn wɔ̀ gbɛ̀ ve Dèèvé wɔ jííjì dèì yɛ?" 46Wo sún gbǐn wòì dí Jisɛ̀ wɔ bíde wòíì de sìnyà èì gbɛ̀. Ŋwɔnɔ̀ e wolodí sànya dɔɔ eu kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ èì dí kálí ye wɔ bíde ŋwùnù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\