Mafiyù 23

1Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ siyɛdí gbaniíì nu nyɔɔ́ò bò e kanàì dè wɔ jède nyɔɔ́ò. 2Wɔ̀ nɛdí, "Kaɤà siya nyɔɔ́ò nɛ̀ Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò jòò de kewu dè wò jɔ̀ɔ̀ Mosè wɔ kaɤáà siya ŋwùnù. 3Dɔɔ ŋwùnù nà yá wo wòì nyìnì na nɛ̀ wɔ̀lɔ́ gbǐn wo tɛmu ve è. Kɛ́ nàa ŋwànì wo kùlà kùláì bu, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de sɛlɛ́ɛ̀ wó ka è siya wòo ka e kùláà kùlà. 4Wò ka wòlíì wúlú gba gbààvì funa, ŋwɔnɔ̀ wŏ è nɛ̀ bɛ́ɛ́lɛ́ wó jì wò faàn nì. 5Wò ka sɛlɛ́ì gbǐn nɛ̀nù dè wɔ̀lɔ́ wòlu sǐn kwali wòì. Wò ka Ŋgàla wɔ nùu wòíì sàada gbààvì wo gbǐlà è wo nyàgbáì èì nɛ̀ wo kujɛ́ì pɛ́ wo buwa wo jogbóì jɛ̀lɛ́ì. 6Wò bɛ̀ ma gbǐdíì eu wò ka jàvá wó ko dí kàí feé wòlù bì ve wo bɛlɛ. Wò bɛ̀ má Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóì nù wò ka jàvà wo ko kpoíì eodè é dè kúì. 7Wò bɛ̀ má dɔ́wɔ́ gbàa eodéè wò ka jàvà wòlíì dè má wo wòi nì wo jívàì wò, 'Sɛlɛ Siya Nyɔ̀ɔ̀ò.' 8Èì ŋwùnwà wo jívàì nà 'Sɛlɛ̀ Siya Nyɔ̀ɔ̀ò', èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ dè na gbǐn kpóŋ nà dè biò, ŋwɔnɔ̀ na sɛlɛ siya nyɔɔ́ɔ̀ dè nɔɔ̀ kɔlɛ̀n. 9Nàa jívàì tàvi wɔ̀lɔ́ nu nyɔɔ́ɔ̀ sún gbǐn 'Nà te', èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de nà Téɔ̀ dè nɔɔ̀ kɔlɛ̀n wɔ́ dè Ŋgàlaò jɛ. 10Kpedeó wòlù kève nà jívàì 'wòlu wúlú nyɔ̀ɔ̀', èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de na wúlú nyɔɔ kɔlɛ́ɔ̀n nɔɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè Wòlúɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn. 11Wɔ̀lɔ́ wɔ sɛlɛ̀ èe dè ve gbàà e tì na gbǐn nau wɔ̀ yá na gbǐn na jòwò nyɔ̀ɔ̀ dè. 12Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ jívàì ve wɔ bulu wòlù gbàà wò kúlà ve wɔ̀ nù nɛ̀ mùndí wɔ̀lɔ́ wɔ kúlà ve wɔ bulu nù wò tùwà ve wɔ̀ wòlù gbàà. 13"Nàí ná dè kaɤa siya nyɔɔ́ò, nà Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò jòò nà dè wòlu gbǐlai nyɔ̀ɔ̀ò, kpalo dè nau fun jìnù. Nà ka kpúŋwúì kalà wòló ku wò jàvá wó bɛ̀ Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù. Ŋwɔnɔ̀ na bulúì bɛ́ɛ́lɛ́ nǎ kúlùnù. Ŋwɔnɔ̀ wòló bɛ́ɛ́lɛ́ wó dè de kewu nù wò kúlùnù va nà ka wò ku ko. 14("Nàí ná dè kaɤa siya nyɔɔ́ò, nà Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò jòò nà dè wòlu gbǐlai nyɔ̀ɔ̀ò. Kpalo dè nau fun jìnù. Nà kuyè nyinɔ́ò bóì eode gbì ya. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má nà ka na Ŋgàla sɔ̀ wòíì nù bàìŋ tùwà wòlíì wŏ jì na nɛ̀lɛ́ɛ̀ èì ndè sà. Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ ŋwùnù na ku sɛlɛ saáà dè ve nù siìn dí tìti.) 15"Nàí ná dè sɛlɛ siya nyɔɔ́ò, nà Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò jòò nà dè wòlu gbǐlai nyɔ̀ɔ̀ò. Kpalo dè nau fun jìnù. Nà ka júwó wɔi jèè bɛ̀, na dè tàvì nu làà wòlù kɔlɛn na sìŋgbéè nu nyìni ŋwùnù. Wɔ̀ kàmá na bò dè, nà ka è nɛ̀ wɔ mànɔwɔ sàáì bɛ̀ sɛ̀lɛ́ɛ̀ bì wúlú dí tìti e tì nau. 16"Nà dè sǐn fulú nyɔ̀ɔ̀ò na wòlù ku gbì sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù, ŋwɔnɔ̀ kpalo dè nau fun jìnù. Na sɛlɛ siyáà nù nà ka è tɛmu nà nɛ̀, 'È dè má wòlù bìlì má Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè eu, wɔ̀ì má wɔ wòíì eu kànàì ě wɔ̀ì jídè dèàì, kɛ́ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ bìlì ve kòóè eu é dè Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nù kɛní wɔ̀ yá e sɛlɛ́ɛ̀ nɛ̀ tín.' 17Nà dè nùmú nyɔ̀ɔ̀ò nàa sà sɛlɛ èì ndè? Fɔn naà e sɛlɛ̀ tì wɔ̀ bàdè wɔu, kòóè kpedeó Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè wɔ̀lɔ́ é ka è nɛ̀ kòóè dè Ŋgàla wɔ bèè yɛ? 18Nà dè má sɛlɛ siyànù nà ka mùndí è tɛmu nà nɛ̀, 'È dè má wòlù bìlì má Ŋgàla bendéè eu wɔ̀ì má wɔ wòíì eu kànàì, ě wɔ̀ì jídè dèàì, kɛ́ wɔ̀ bìlì má saba lɛ́ɛ̀ eu é dè Ŋgàla bendéè eodè, kɛní wɔ̀ yá wɔ wòíì eu kànàì nɔɔ̀ tín.' 19Na sǐìn sòlì de sa fó. Fɔn wɔ sɛlɛ̀ tì wɔ̀ bàdè wɔu, saba lɛ́ɛ̀ kpedeó Ŋgàla wɔ bendéè é ka è nɛ̀ saba lɛ́ɛ̀ dè Ŋgàla wɔ bèè yɛ? 20Dɔɔ ŋwùnù wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ bìlì ve Ŋgàla wɔ bendéè eu, kɛní wɔ eu bìlì ya e gbì lɛ́ì gbǐn èì é dè eodè. 21Ŋwɔnɔ̀ wòlù bìlì má Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè eu, kɛní wɔ̀ dè eu bìlì nù e kanàì dè Ŋgàla wɔ́ dè bo dɔ̀ɔ̀ nù. 22Ŋwɔnɔ̀ è dè má wòlù bìlì má Ŋgàlaò jɛ eu, kɛní wɔ̀ dè Ŋgàla wɔ kada kpóè eu bìlì nù e kanàì dè Ŋgàla wɔ́ dè eodè konù. 23"Nàí ná dè kaɤa siya nyɔɔ́ò, nà Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò jòò nà dè wòlu gbǐlai nyɔ̀ɔ̀ò. Kpalo dè nau fun jìnù. Na sai dɛ̀màì gbàlɛ́ì na ka è gbà nà ka eodè koai kowaa sa na nìnàì Ŋgàla wɔ saba lɛ́ɛ̀. Kɛ́ sɛlɛ̀ siya wɔ̀lɔ́ é ŋwɔmùì nù kaɤáà nù, na ka è wòì nyìnì. Sɛlɛ̀ siya dòò dè, telembo nyɔ̀ɔ̀ dè, wòlù jààsɛŋ bàlà, nɛ̀ wòlù dè wɔ̀lɔ́ wòlù gbɛ̀ wɔu faàn funàì. Sɛlɛ̀ wòló è ŋwùwà nà dè è nɛ̀ è gbì kaɤáà kpolóè gbǐn èì. 24Nà dè sǐn fulú nyɔ̀ɔ̀ò na wòlu ku dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù. Nà dè sǐn nu sanù gbɛ̌ɛ́n fɔ̀ŋwɔ̀íɔ̀ dí sa ŋwùnù na nímí taaɤáà nù, na dè nɛ̀mɛ̀gbàáà mɛ̀lɛ̀ì yɛ̀? 25"Nàí na dè kaɤa siya nyɔɔ́ò, nà Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò jòò, nà dè wòlu gbǐlai nyɔ̀ɔ̀ò kpalo dè nau fun jìnù. Nà ka na nímí taaɤáà nɛ̀ na jìlɛ̀ jìàì kàíì e jɛ́ɛ̀ èì sɔlɔ̀. Kɛ́ nyɔkɔíìn si ei ndéè wɔ̀lɔ́ ná sàó è kaŋa eu jìja nɛ̀ lɛ soo bi siìn nù. 26Na Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò na sǐìn fulú fulú. Nà sɔlɔ̀ na nímí taaɤáà nɛ̀ na kàíì ei ndéì sepá, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ má e budéè pɛ́ ě nɔwɔ ye. 27"Nàí ná dè kaɤa siya nyɔɔ́ò, nà Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò jòò nà dè wòlu gbǐlai nyɔ̀ɔ̀ò. Kpalo fun ve nau. Na sɛlɛ̀ wolo mùnɛ̀ kwii wɔ̀lɔ́ wó ka è tìín tunyɛ́ɛ̀ sídà. E jɛ́ɛ̀ ka tɔnì dè, kɛ́ ei ndéè va dè wòlu nyɔ̀ŋgu kwai nɛ̀ lɛ tunyɛi. 28Nyɔìŋ nɔɔ̀ nà pɛ́ nà dè. Nà na kàí déè tuma ya nàì pǔndó dè ye." 29"Nàí ná dè kaɤa siya nyɔɔ́ò, nà Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò jòò nà dè wòlu gbǐlai nyɔ̀ɔ̀ò. Kpalo dè nau fun jìnù. Nà ka kwiíì nyàŋgè kàí Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò ŋwùnù, na nyàŋgè wòló wo kwiíì èì wó kùlàdí kùla kàí Ŋgàla gbulúì nù. 30Nà ka è tɛmu nà nɛ̀, 'Èe deo má à dè tàodè wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ va nù, mùnɛ̀ jɛ́ nà wòlu laíò wó dedí, àa jió Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò java mùnɛ̀ jɛ́ wó nɛdí.' 31Ŋgàmáà nù nà na bulu nai seele wòì ni ya nà nɛ̀ wòló wó javadí Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò nà dè wo kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu wóó. 32Nà gbaya faàìn nù vɛ, na kalà jòwóè dè nà gbàin laíò wó dùmàdí e tɔidè. 33Nà dè gbɛ̀ììn na dè gbɛ̀iin siin màluŋ wóó. Gbulu wùlɛ̀ gbǐn èì nà jɔ̀ɔ̀ dè kɛní nɔɔ̀ wó seli ve na sɛlɛ́ɛ̀ nu wo tiya nà mànɔwɔ sàáì. 34Dɔɔ ŋwùnù mà dè e na senù, wɔ̀lɔ́ mà dè kèlì nyɔ̀ɔ̀ò nɛ̀ keleɤele bi nyɔ̀ɔ̀ò e kanàì dè sɛlɛ siya nyɔ̀ɔ̀ò tiya jìnù na bò. Ŋwɔnɔ̀ nà java ve téŋ na kpagbà téŋ tíì eodè, na bìlì téŋ na Ŋgàla sɔ̀àì boíì nù, na dè wo mànɔwɔ. Nà dè ve wò bu, wŏ koàì jɛ bì. 35Dɔɔ ŋwùnù wòló gbǐn wòó sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔ̀ɔ̀ò dè wo javaó wò, wo java sɛ̀lɛ́ɛ̀ è dè ve nai sɛlɛ̀, e tɔidè ko Ebɛ̀ wɔ java sɛ̀lɛ́ɛ̀ eodè e bùlù naà Sakɛ̀lɔyà, Bàlakìyà wɔ jíɔ̀ falan sɛ̀lɛ́ɛ̀ eu, wɔ̀lɔ́ ná javadí wɔ̀ Ŋgàla wɔ kǐnà bóè nɛ̀ Ŋgàla bendéè sɔn tidíì. 36Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà, wòlu wòló gbǐn wo java sɛ̀lɛ́ɛ̀ e sɛlɛ ku sa mànɔwɔ́ɛ̀ jì ve na bò ná dè tàodè kɔ̀ɔ̀nu." 37"Óó Jèlusàlɛ̀ŋ, na Jèlusàlɛŋ jɛ̌ɛ̀ nu nyɔɔ́ò. Nà nà javaó Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò nɛ̀ mùndí na javàì wòlúò túúlíì wɔ́ tiyaó wò na bò tedí nù. Màó dè kewu ya tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà mà kòì nà mì dɛlɛì mùnɛ̀ jɛ́ nɔ̀nu kɔ̀mà nyinɔ́ɔ̀ wɔ́ ka wɔ wóó wɔ koviíì jàdè kúlàn. Kɛ́ nà nɛ̀ nǎ è nɛ̀. 38Nà kìi nɛ̀mu, na bóè dè wàlu jìnù è dè nù kɔn. 39Nǎ mì sà ye nɛnɛ̀ kɛní sànyáà nù ná sà ve mì jìnù, wòlíì tɛmu è wò nɛ̀, 'Ŋgàla gbɛ̀lɛ̀ì wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ dè jìnù Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ nyɛlɛ́ɛ̀ nù.' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\