Mafiyù 24

1Èé Jisɛ̀ wɔ́ kàdí Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nù wolo wɔ dè bɛ̀, wɔ jèdè nyɔɔ́ò jidí wɔ bò wò siya wɔ̀ Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè e dí kɔlɛn kɔlɛ́ìn. 2Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, "Nà sà lɛi wòló gbǐn. Mà dè na ŋgàmáà senù, túúlíì wòló kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ ě e ŋwúnaíì sìɤàì. E kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ ě yiì eodè ŋwúnùnù sìɤàì. Wò dè e gbǐn wàla jìnù wò kwali è dè." 3Èé Jisɛ̀ wó dedí Ɔlè kèì gbàáà wúlú tidì konù, wɔ jède nyɔɔ́ò jidí wɔ bò mɔ̀ɔ̀ wò tan wɔ̀, "Siya nà fe tòóè sɛlɛ wòló wó nɛ̀ ve. Nɛ̀ mùndí de è nɛ̀ ve wɔ̀lɔ́ é siya ve è mù ji dúwáì tàodéè sɛɛnaíì è jɛ tili ya?" 4Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Nà kìi nau, na nɛ̀ è wòlù e nùmá nà. 5Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wòlu tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ jì ve mi nyɛlɛ́ɛ̀ nù wo dè tan, wò wò dè 'Wɔ̀lɔ́ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn.' Wò gbǐlai ve wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. 6Nà dè kɔ̀ɔn kɔn tún ei nyìni jìnù nai fandɛ́ì, na dè mùndí wò nɛ wòi kɔ̀ɔn kɔn fǔn ei nyìnì dí bàìŋ. Kɛ́ nà kìi nɛ̀mu, nàa ŋwààmù. Sɛlɛ wòló towò towóì gbǐn wò nɛ̀ ve kɛ́ doo nu saáì ě dè tàodéè sɛɛnaíì è jì ya. 7Tàvi kɔlɛ̀n dè ve wɔ̀ bàde tàvi bo kɔ̀nàì, tàvi kada dè wɔ̀ bàde kada bo kɔ̀nàì. Ŋwɔ̀mù gbààvì bùlù ve tàodéè gbǐn nù. Tàvíì dè ve tìnì e dè nu bùlù díì gbǐn. 8Sɛlɛ wòló gbǐn wo sɛlɛ̀ wolai ve nɔɔ̀ mùnɛ̀ jɛ́ jí kɔ̀ma màluŋ kpaní ku nyɔɔ sepáà ka dè. 9"Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má wò kamu ve nà wo tù nà wòlù jɔ̀ɔ̀, wòló wó mànɔwɔ ve nà, wo java nà. Mi sɛlɛ ŋwùnù tàode nyɔɔ́ò gbǐn jɛ ve nà. 10Dúwai dɔ̀ɔ̀ nù wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wolo ve Ŋgàla funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ bu. Wò dè ve yii wúlú faan sa wo jɛ yiì. 11Wòló wó ka wo bulùì jívàì Ŋgàla wɔ kèlì nyɔ̀ɔ̀ò ŋwɔnɔ̀ wòì dè, wò jì ve wo gbǐlai wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀. 12Wòlíì wŏ yiì jàvà ye, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de sɛlɛ siìn è dè kalai ya tàodéè dí gbǐn. 13Kɛ́ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ sìɤàì ve mì bu e sìɤàìnù tàodéè kala dè, wɔ̀ wolo ve sɛlɛ̀ nù. 14Tedí Kàí é kàìn Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ wò tɛmu ve tàodéè dí gbǐn. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ dè ve tàodéè nu nyɔɔ́ò gbǐn woi seele. Dɔ̀ɔ̀ kama nɛ̀ tàodéè sɛɛnaíì jì ve naà." 15"Lɛ̀ ei 'Nyànà Nyànáà' Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ɔ̀ Danìyɔ̀ tɛmudí sɛlɛ̀ e kàn wɔ̀, nà sà ve wɔ̀ ŋwúnù nù Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè e feé è dè Ŋgàla wɔ̀ kǐnà bóè." (Jàkun tèì nyɔɔ́ɔ̀ júwà sɛlɛ wɔ̀lɔ́ túúlé.) 16"Dɔ̀ɔ̀ kàmá nɛ̀ wòló wó dè Jùdiyɛ kagbóè nù wò yá simɛ̀nù tù naà wo bɛ̀àì kèíì nù. 17Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ dè ve wɔ piyasáà nù, wɔ̀ɔ kúlùn wɔ bóè nù nyɔkɔn gbǐn júwa ŋwùnù. 18Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ dè kùláà nù, wɔ̀ɔ bɛ̀ jèè wɔ jogbóè júwa ŋwùnù. 19Sànyai dòò dè ve kpalo sànyàì túdú nyɔɔ́ò nɛ̀ kɔ̀mà nyinɔ́ò ŋwùnù. 20Nà sɔ̀ Ŋgàla na sǔde tava sànyáà èe dè nìtòò kpedeó Lɔ̀ɔn Sànyà. 21Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de sɛlɛ tàáìn é dè nɛ̀ jìnù dúwàì dɔ̀ɔ̀ nù, è bì ve nù tún e tì sɛlɛ tàáìn gbǐn eu é gbidí nɛ̀ì e wolo tàodéè e tɔide dùmàíì e bùlù kɔ̀ɔ̀nù eu. Ŋwɔnɔ̀ sɛlɛ wɔ̀lɔ́ sún gbǐn èì nɛ̀ nɛ ŋwɔnɔ̀ e sún gbǐn ě nɛ̀ ye gbǐn tàodè, wɔ̀lɔ́ ei jèdè. 22Kɛ́ Ŋgàla wɔ̀ dí sɛlɛ tàain sànyai doo sún eu sa ya. Wɔ̀ɔ jidí má nyɔìŋ nɛ̀, wòlù èe jio è nù wolo. Ŋgàla wɔ kului wòlúò wò bɛ́ɛ́lɛ́ ŋwùnù wɔ̀ saì sɛlɛ tàain sànyáì sún eu. 23"Dúwai dɔ̀ɔ̀ nù wòlù gbǐn tan má nà, 'Nà kìi nɛ̀mu àa Wòlúɔ̀ dè Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn' kpedeó 'Àa wɔ́ dè va', nàa funàì wɔ̀. 24Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wòló wó nɛ̀ wò dè Wòlúɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn nɛ̀ wòló pɛ́ wó ka wo bulùì Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò jívàì ŋwɔnɔ̀ wo sún wòì dè, wo tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà wò dè ji jìnù. Wò nɛ̀ ve sǔkɛ́ sɛ̀lɛi tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ nɛ̀ kului sǔlá sɛ̀lɛ̀ì wɔ̀lɔ́ wò gbɛ̀ má e dí èì, wo gbǐlai Ŋgàla wɔ kului wòlúò. 25Nà kìi nɛ̀mu mà na sɛlɛ wɔ̀lɔ́ se bùwà ya e tòò kìyá tili. 26"Kpedeó wòlù wò jì má na bò wò tan nà, 'Nà kìi nɛ̀mu, Wòlúɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn wɔ̀ dè sijɛ gbàáà nù,' nàa bɛ̀ va. Kpedeó wò tan má nà, 'Nà kìi nɛ̀mu wɔ̀ dè kìimu nù fèlé,' nàa funàì è. 27Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ wɔ̀ jì ve mùnɛ̀ sɛ̀, wɔ̀lɔ́ é ka míyá nɛ̀, jìjàìndéè gbǐn dè kalàìŋ e wolo kùlu wolai e bɛ̀ kùlu bɛ̀ai. 28"Feé gbǐn lɛ kún dè va nɔɔ̀ kèvéò ka èì gbanàì." 29"Sànyai dòò nù sɛlɛ tàáìn kàmá dè tì feyàà, kùlɔ́ɔ̀ bùlù ve kpindi nù, kewúɔ̀ wɔ̌ tɔnì, soikwaíì wolo ve jìjàìndéè wo bùlù, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ má de kewúì gbǐn é dè jìjàìndéè wolo ve koai. 30Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má kului kàláàn e kàn Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ è kàlà ve wúlú jìjàìndéè. Tàode wɔ̀lɔ́ nu nyɔɔ́ò gbǐn wò sà má Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ dè jì de kewu nɛ̀ bɛlɛ bi gbàà nù wò sŏ ve. 31Wò tòì ve puu gbàáà, ŋwɔnɔ̀ Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ tiya ve wɔ tedíò tàodéè díì gbǐn. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má wò gbanai ve Ŋgàla wɔ kului wòlúò wòì." 32"Nà kpɛn nɛ̀mu sɛlɛ̀ fe tíì jɔ̀ɔ̀. È kàmá ei tɔ dè, nà ka naà è sì nà nɛ̀ nìtòò è dàì ya. 33Nyɔìŋ nɔɔ̀ nà kama sɛlɛ wòló gbǐn dí sà, nà sì ve è naà nà nɛ̀ dúwáì è dàì ya. 34Mà dè na ŋgàmáà senù, sɛlɛ wòló gbǐn nɛ̀ ve wòlíì gbǐn sǐn ku wó dè nɛnɛ̀ tàodè. 35Jìjàìndéè nɛ̀ tàvíì sɔn wò tì ve dè, kɛ́ mi wòíì ě dè tì gbǐn tàodè." 36"Wòlu sún gbǐn èì sì fe tòóè sànya dɔ̀ɔ̀ kpedeó aaváà é jì ve. Ŋgàla wɔ tedíò wòì sì kpedeó Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ kève è sì. Tedé Ŋgàla kɔlɛn nɔɔ̀ wɔ̀ sì è. 37Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ wɔ jì sɛ̀lɛ́ɛ̀ wolai ve nɔɔ̀ mùnɛ̀ jɛ́ é nɛdí Nowà wɔni tòò. 38Sànyai dòò nù ní sisi gbàáà kìyá jì, wòlíì dedí jìlɛ jìnù wo dè namu lɛi namu, jijíò nɛ̀ nyinɔ́ò jòò wo dè yii tɔlàì, e sìɤàìnù Nowà wɔ ní eode dɛ̀ndɛ gbàáà nu bùlù sànyáà bulu bulúì tili jɛ. 39Kɛ́ wɔ̀lɔ́ é dedí nɛ̀nù wòì dí e sún gbǐn wòò sì e sìɤàì nù ní sisi gbàáà jì e kɔ̀ìn wò eodè, e bɛ̀nì wò ŋwáú. Nyɔìŋ nɔɔ̀ Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ wɔ ji sànyáà dè ve. 40Dúwai dɔ̀ɔ̀ nù jijìì sɔn wò dè ve jòwò kùláà nù, wò bɛ̀nì ve kɔlɛ̀n wo te kɔlɛ́ɔ̀n. 41Nyinɔ̀ì sɔn wò dè ve tǔwóè èì wo dè kɔlɔ́ dìvì. Wò bɛ̀nì ve kɔlɛ̀n wo te kɔlɛ́ɔ̀n. 42Nà kìi nau vɛ mu, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de nàì sànyáà sì na Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ jì ve. 43È dè ŋgàma èe deo má bo nyɔɔ́ɔ̀ ka sànyáà sì jíle nyɔɔ́ɔ̀ dè jìnù, nà sì è bulu kàí fɔ́ɔ́n nà nɛ̀, wɔ̀ɔ sìɤàìo sǐn sɛ̀lɛ̀ jílè nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̌ jì wɔ bóè nù kúlùn. 44Dɔɔ bulu wɔ ŋwùnù nà pɛ́ nà yá kili nu kodè sànyà gbǐn nù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ dè ji jìnù na teì nu." 45"Wòo naà mu wɔ̀ dè sɛlɛ kamu nɛ̀ keleɤele jòwò nyɔ̀ɔ̀? Wɔ̀ wɔ̀ dè wɔ̀lɔ́ wɔ wòlu nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ó wɔ̀ ŋwúna ya wɔ̀ bàde jòwò nyɔɔ́ò wou jìjà, wɔ dè wo jìlɛ ni dúwáì bulu bulúì eu. 46Kulu de tili tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ dè jòwò nyɔɔ dɔ̀ɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wɔ̀lɔ́ wɔ wòlu nyɔɔ́ɔ̀ jì má wɔ jèì wɔ̀ sɛlɛ wɔ̀lɔ́ nɛ̀nù. 47Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà, wòlu nyɔɔ́ɔ̀ ŋwúna ve jòwò nyɔɔ dɔ̀ɔ̀ wɔ de kìi lɛ́ì gbǐn eu jìjà. 48Kɛ́ è dè má jòwò nyɔɔ siìn, wɔ̀ ka è kulùì nù tɛmàì wɔ̀ nɛ̀, 'Mi wòlu nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ dè va jèɤènù wɔ̀ì nɛ̀ jìnù dè.' 49Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ má wɔ̀ gbì ve naà wɔ̀ bàde jòwò nyɔɔ́ò bìlìì, nɛ̀ so namu nyɔɔ́ò jòò wo dè jìlɛ ji dí kɔlɛ̀n, wo dè so namu. 50Dɔ̀ɔ̀ kàmá nɛ̀ sànya dɛ̀ɛ̀ nù, jòwò nyɔɔ dɔ̀ɔ̀ wɔ wòlu nyɔɔ́ɔ̀ jì ve wɔ̀ teì nù. 51Wòlu nyɔɔ́ɔ̀ seli ve wɔ̀ nù kpúdú kpúdú wɔ kwa wɔ kɛlíì feé wòlu gbǐlai nyɔɔ́ò dè. Sŏ tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ nɛ̀ kàlà eu kànàì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ dè ve va.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\