Mafiyù 25

1"Dúwai dɔ̀ɔ̀ nù Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ sɛlɛ̀ wolàì ve kpa wɔ̀lɔ́. Nyinɔ wóó kowaa dedí e dí wò júwadí wo kponu lámbóì wo bɛ̀àì nyinɔ tɔla nyɔ̀ɔ̀ kɔlɛ̀n gbulu. 2Wààyóò bidí keleɤele, wààyóò wòì dí keleɤele bì. 3Nyinɔ wóó nùmú nùmui wààyóò bɛ̀nìdí nɔɔ̀ kponúì é dedí wo lámbóì nù, wòì dí e sún jɔ̀dè kànàì. 4Nyinɔ̀ wóó keleɤele bibi wààyóò wò kwalidí kponu wo lámbóì nù wo kwali e sún nyɔkɔíìn nù wo kànàì jɔ̀dè. 5Nyinɔ tɔla nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ì dí jì dúwáì eu. Edèè nyinɔ wóó gbidí naà jìja ŋwunàì wo fun dè wo ŋwuni. 6"Èé é kàdí tɔɔlù tidì dè, wò nyìnìdí gbala wòi sún èì. 'A nyinɔ tɔla nyɔɔ́ɔ̀ dè, nà jì wɔ̀ gbulu vɛ.' 7Nyinɔ wóó kowaáò kàlùn dí wo nyàŋgè wo lámbóì nɛ̀. 8Edèè nyinɔ wóó nùmú nùmui wààyóò tan dí keleɤele nyɔ̀ɔ̀ì wààyóò wò nɛ̀, 'Nà nì na kponúì sún nà, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de nà lámbóì dè ve lɔmunù.' 9Dɔ̀ɔ̀ nyinɔ wóó keleɤele bibíò tan dí wò, 'Ŋgàmáà nù, ě sà pɛ́. Kponu bɔ̀ndaì èì e dí dè à na wo jòò nà ŋwùnù. Nà bɛ̀ nà tɛn e sún.' 10Dɔ̀ɔ̀ nyinɔ wóó nùmú nùmúò bɛdí kponúì tɛn. Ŋwɔnɔ̀ wó kàdí bɛ̀, nyinɔ tɔla nyɔɔ́ɔ̀ jidí naà. Nyinɔ wóó keleɤele bibii wààyo wòló wó nyàŋgèdí wo bului nɛ̀, nɛ̀ nyinɔ tɔla nyɔɔ́ɔ̀ jòò wò bɛdí nyinɔ̀ tɔla gbǐdíì nù. Dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀ wò kaladí bóè. 11"E dí biyò kàdí kpɛɛn dè nyinɔ wóó nùmú nùmui wààyóò jidí wò nɛ̀, 'Tedé, tedé, kali bóè à kúlùn.' 12Dɔ̀ɔ̀ nyinɔ tɔla nyɔɔ́ɔ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, 'Ŋgàmáà nù, kɛ́ màì nà sìò.' " 13Edèè Jisɛ̀ kwaladí wɔ wòíì wúlú wɔ̀ nɛ̀, "Nà kìi nau vɛ mu, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de nàì sànyáà kpedeó aaváà sì." 14"Dúwai dɔ̀ɔ̀ nù Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ sɛlɛ̀ wolai ve kpa wɔ̀lɔ́. Jijì dɛ̀ɛ̀ dedí e dí wɔ̀ dedí de namu bɛ̀nù. Wɔ̀ jívidí wɔ jòwò nyɔɔ́ò wɔ ŋwúnà wò wɔ de kìi lɛ́ɛ̀ eu jìjà. 15Wɔ̀ nidí wo kɔlɛn kɔlɛ́ìn gbǐn wɔ̀lɔ́ e nyɔɔ́ɔ̀ gbɛdí eu jìja kìi kàí. Wɔ̀ nidí kɔlɛ̀n dalà kɔ̀lɛ̀ wúlúì kowaa wààyò, wɔ nì kɔlɛ́ɔ̀n dalà kɔ̀lɛ̀ wúlúì kowaa sɔn, wɔ̀ nì kɔlɛ́ɔ̀n dalà kɔ̀lɛ̀ wúlúì kowaa. Wɔ́ kàdí dɔ̀ɔ̀ nɛ̀, wɔ̀ wolodí naà va wɔ bɛ̀ wɔ namúì nù. 16Jòwò nyɔɔ wɔ̀lɔ́ wɔ́ sàdí dalà kɔ̀lɛ̀ wúlúì kowaa wààyóè wɔ̀ bɛdí de fúmù fúmù nù wɔ mɛni tǔn nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ nù faàn. Wɔ̀ nyàŋgèdí dalà kɔ̀lɛ̀ wúlúì kowaa wààyò mùndí e kwali lɛkwai laáà eu. 17Nyɔìŋ nɔɔ̀ jòwò nyɔɔ wɔ̀lɔ́ wɔ́ sàdí dalà kɔ̀lɛ̀ wúlúì kowaa sɔ́òn wɔ̀ nɛdí. Wɔ̀ nyàŋgèdí dalà kɔ̀lɛ̀ wúlúì kowaa sɔn e kwali lɛkwai laáà eu. 18Kɛ́ jòwò nyɔɔ wɔ̀lɔ́ wɔ sadí dalà kɔ̀lɛ̀ wúlúì kowaáò wɔ̀ bɛdí wɔ bíì wù wɔ kìima wɔ wòlu nyɔɔ́ɔ̀ lɛkwaíì. 19"Èé e dí kàdí nù jèɤè, jòwò nyɔɔo dòò wo wòlu nyɔɔ́ɔ̀ jidí jèè wɔ bídè wò wò sa konda lɛkwaíì ŋwùnù wɔ́ tedí è wò jɔ̀ɔ̀. 20Jòwò nyɔɔ wɔ̀lɔ́ wɔ sàdí dalà kɔ̀lɛ̀ wúlúì kowaa wààyóè, wɔ̀ jidí wɔ bò wɔ̀ gbǐlai lɛkwaíì eu koai sɔn. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ tan dí wɔ̀, 'Mù nió mì dalà kɔ̀lɛ̀ wúlúì kowaa wààyò, kɛ́ a dalà kɔ̀lɛ̀ wúlú kowaa wààyò dè mùndí má nyàŋgè è.' 21Dɔ̀ɔ̀ wɔ wòlu nyɔɔ́ɔ̀ sedí è wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, 'Mù jòwo kàí jòwò ya. Mù dè jòwò nyɔɔ kàí, mu dè mùndí sɛlɛ kamu nyɔɔ kàí. Mù sɛlɛ kamu nyɔ̀ɔ̀ dè ya lɛkwai biyo de kanù. Dɔɔ ŋwùnù mà ŋwúna ve mù lɛkwai gbàa de kan sɛ̀lɛ̀ eu jìjà. Jì jǐdè à mù sɔn à tili mi kulu dèéè.' 22Edèè jòwò nyɔɔ wɔ̀lɔ́ wo nidí wɔ̀ dalà kɔ̀lɛ̀ wúlúì kowaa sɔ́ɛ̀n wɔ̀ jidí bóè nù wɔ̀ nɛ̀, 'Tedé mu nió mì dalà kɔ̀lɛ̀ wúlúì kowaa sɔn. Kìi nɛ̀mu, a dalà kɔ̀lɛ̀ wúlúì kowaa sɔn wùlɛ̀ dè mà nyàŋgèó è.' 23Dɔ̀ɔ̀ wɔ wòlu nyɔɔ́ɔ̀ sedí è wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, 'Mù jòwo kàí jòwò ya. Mù dè sɛlɛ kamu nyɔɔ kàí. Mù sɛlɛ̀ kamu nyɔ̀ɔ̀ dè ya lɛkwai biyo de kanù. Dɔɔ ŋwùnù mà ŋwúnà ve mù lɛkwai gbàa de kan sɛ̀lɛ̀ eu jìjà. Jì jǐdè à mù sɔn à tili mi kulu dèéè.' 24Edèè jòwò nyɔɔ wɔ̀lɔ́ wó nidí wɔ̀ dalà kɔ̀lɛ̀ wúlú kowaáà, wɔ̀ jidí bóè nù wɔ̀ nɛ̀, 'Tedí, mà sì è mà nɛ̀ wòlù èe làvàì mù sɛlɛ. Mù ka gbàlɛ̀ kuma feé mùì è gbà nɛ̀ mùndí mù jíví gbàlɛ̀ kwai dè feé mùì è gbà. 25Mà deó ŋwààmùnù. Dɔ̀ɔ̀ ŋwùnù mà bɛó ma kìima mù lɛkwaíì jòwúì. Àa mù lɛkwaíì dè.' 26Dɔ̀ɔ̀ wɔ wòlù nyɔɔ́ɔ̀ sedí è wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, 'Mù fɔɔlɔ jòwò nyɔɔ siíɔ̀n, àá mù sì è mù nɛ̀ mà ka gbàlɛ̀ kuma wɔ̀lɔ́ màó è gbà mà gbanàì gbàlɛ̀ èì feé màó gbàlɛ kwai gbà? 27Èe ŋwùwàó mu bɛ̀nì mi lɛkwaíì mu kwali lɛkwai funai nyàŋgàì bóè nù, kɛní jɛ́ má jìì wòo funao e sún eu wo tù è mì jɔ̀ɔ̀. 28Nà sa wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ lɛkwai vɛ fáálíìn nà nì è wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ ku dalà kɔ̀lɛ̀ wúlúì kowaa koai kowaáò dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀. 29Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn jídè dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀, wò nì ve wɔ̀ e tɛ̀gbɛ̀lɛ̀, ŋwɔnɔ̀ è tùmù ve wɔ̀ jɔ̀ɔ̀. Kɛ́ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ lɛ̀ èì wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ dè, wɔ̀lɔ́ biyóè bɛ́ɛ́lɛ́ é dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wò sa ve è wɔ̀ jɔ̀ɔ̀. 30Sɛlɛ̀ kanàì má jijì kɔn wɔ̀lɔ́, nà mɛni wɔ̀ kpindi nù. Funù wɔ̀ dè ve wɔ de sŏ wɔ dè kàlà eu kànàì.' 31"Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ kàmá wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ eu jìjà dè, nɛ̀ wɔ tedíò jòò wo jì, wɔ̀ gbài ve wɔ kada kpo kàíɔ̀ nù wɔ kodè. 32Wò gbanàì ve tàodéè nu nyɔɔ́ò gbǐn wòì wɔ̀ kudè. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má wɔ̀ tèì ve wò nù kelìì sɔn, mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ bɛya bɛyai ei kìi nyɔ̀ɔ̀ wɔ́ ka bɛya bɛyáò wùyéò tidì sa. 33Wɔ̀ kwali ve bɛya bɛyáò wɔ jìjà eu, wɔ kwali wùyéò wɔ gbɔ̀ɔ̀nù eu. 34Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má kada gbàáà se ve è wòlúò wó dè wɔ jìjà eu wɔ̀ nɛ̀, 'Nàí mì Te wɔ̀ nà gbɛ̀lɛ̀ì ya nà jì. Nà jì Ŋgàla nì wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nà ku wɔ̀ dí è nyàŋgè ya na ŋwùnù wó kàdí tàodéè nyàŋgè. 35Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de ŋwɔ̀mù deó mìì nàó jìlɛ̀ nì, nímí namu soò deó mìì nàó mì nímí. Má deó namu nyɔ̀ɔ̀ nà dùmàó mì jàdè faàìn na bóì nù. 36Èé jújú èó mìì dè, nàó mì jújú nì, má deó kèdènù nàó miu kɔ̀nàì, má deó kpindi bò nù nàó mì wòì nì.' 37Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má telembo nyɔɔ́ò sìnyà ve naà wɔ̀ wòì dè wò nɛ̀, 'Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, fe tòò à sàó mù ŋwɔ̀mù dè mùì á nió mù jìlɛ̀, Kpedeó nímí namu soò deó mùì a nì mù nímí? 38Fe tòò à sàó mù mu dè namu nyɔ̀ɔ̀ á dùmàó mù jàdè faàìn kpedeó jújú èó mùì dè á nió mù jújú? 39Fe tòò à sàó mù kèdènù kpedeó mu dè kpindi bò nù á nió mù wòì yɛ?' 40Kadáà sìnyà ve naà wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, 'Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà, èé kwá ná nɛó sɛlɛ wɔ̀lɔ́ mì bi wòló wo kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ wòì, wòlíì ka wo sɛlɛ̀ faàn kɔlɛ̀n júwàì, nà nɛó è mìì.' 41"Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ má wɔ̀ se ve è wòló wó dè wɔ gbɔ̀ɔ̀núì eu wɔ̀ nɛ̀, 'Nà wolo mì ku nàí Ŋgàla wɔ̀ó nà sɔnì ya. Nà bɛ̀ wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ káàn doo wɔ̀lɔ́ Ŋgàla wɔ̀ó è funa ya nyina siíòn kadáà ŋwùnù nɛ̀ wɔ tedíò jòò. 42Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de ŋwɔ̀mù deó mìì nàó mì jìlɛ̀ nì, nímí namu soò deó mìì, nàó mì nímí nì. 43Má deó namu nyɔ̀ɔ̀, nàó mì jàdè faàìn dùmà na bóì nù. Mà wɔ̀yàó jújú, kɛ́ nàó mì jújú nì. Mà deó kèdènù nɛ̀ mùndí ma dè kpindi bò nù, nàó miu kɔ̀nàì.' 44Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ má wò sìnyà ve naà wɔ wòì dè wò nɛ̀, 'Wòlu Nyɔɔ, fe tòò à sàó mù ŋwɔ̀mù deó mùì, nímí namu soò dè mùì, kpedeó mú deó namu nyɔ̀ɔ̀, kpedeó jújú èó mùì dè kpedeó mu dè kèdè, kpedeó mu dè kpindi bò nù èé àó mùì mà?' 45Kadáà sìnyà ve naà wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, 'Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà èé kwá nàó sɛlɛ̀ wòló nɛ̀ mì bi wòló wòì, wòlíì ka wó sɛlɛ̀ faàn kɔlɛ̀n júwàì, kɛní nàó è ŋwuni wɔ̀lɔ́ nà mà mìì.' 46Wòlu wòló Ŋgàla tiya ve wò wo ku sɛlɛ saáà ě sɛɛnai bi gbǐn tàodè. Wɔ̀ tiya ve telembo nyɔɔ́ò wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ tàode nɛ̀nàíì."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\