Mafiyù 26

1Èé Jisɛ̀ wɔ́ kàdí sɛlɛ wòló gbǐn siya kala, wɔ̀ sedí è wɔ jède nyɔɔ́ò wɔ̀ nɛ̀, 2"Nà sì è, kùlùì sɔn kàmá tì nàu Falan Jíyà Gbǐdíì nɛ̀ Sànyáà è ja. Ŋwɔnɔ̀ wò sa ve Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ wúlú faàn wo kpagbà wɔ̀ tíì eodè." 3Saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ɔ̀ nɛ̀ tàvi nyɔɔ́ò jòò wò gbàdàìdí saaɤa sa kadáà Kèyafà wɔ bóè kudè. 4Dɔ̀ɔ̀ wò dùmàìdí è nù wò kamu Jisɛ̀ mɔ̀ɔ̀ wò java wɔ̀. 5Wò tɛmudí è wò nɛ̀, "Àa kamu wɔ̀ gbǐdíì nù. A nɛ̀ má dɔ̀ɔ̀ kɔwɔ̀ seli ve." 6Jisɛ̀ dedí nɛnɛ̀ tàain kèdè nyɔɔ́ɔ̀ Saimɔ̀ wɔ bóè nù Bɛteni jɛ̌ɛ̀ nù. 7Jisɛ̀ dedí jìlɛ jìnù. Dɔ̀ɔ̀ nyinɔ dɛ̀ɛ̀ nyìnì bàlàbɔ̀ɔ́ŋ ti nímí sɔŋwɔ bibi sidí è. Wɔ̀ kwalidí è Jisɛ̀ wúlú. 8Jisɛ̀ wɔ jèdè nyɔɔ́ò wó sàdí e dí, wo jidí sɛlɛ kulu. Wò nɛdí "Ti nímí wɔ̀lɔ́ nyùma wúlúì vɛ? 9Wòo sa má ti nímí wɔ̀lɔ́ sɔŋwɔ̀ wo tù e lɛkwaíì kómbó nyɔɔ́ò jɔ̀ɔ̀ èe deo kàí." 10Jisɛ̀ sìdí wɔ̀lɔ́ wó dedí e tɛmùnù wɔ̀ tan wò, "De ŋwùnù nà dè nyinɔ wɔ̀lɔ́ wɔi ŋwɔ tùnù? Sɛlɛ kàí fɔ́ɔ́n gbàà dè wɔ nɛ̀ è mìì. 11Kómbó nyɔɔ́ò dè ve nai fandɛ̀ wɔ́. Kɛ́ mǎ nai fandɛ̀ dè wɔ́. 12Wɔ̀ kwali ti nímí wɔ̀lɔ́ mi jɛ́ɛ̀ èì, wɔ̀ nyàŋgè mi nɛ̀ mi kìima sànyáà ŋwùnù. 13Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà, feé gbǐn wó tɛmu ve Tedí Kàí, sɛlɛ wɔ̀lɔ́ wɔ́ nɛ̀ è wò tɛmu ve è, ŋwɔnɔ̀ dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve è wɔ díwòò dè wòlíì wúlú nù wɔ́." 14Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò kɔlɛ̀n, wɔ̀lɔ́ wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Judɛ Ɛ̀ìkɛlìyɔ̀ bɛdí saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò bò. 15Wɔ̀ tan dí wò, "De nà nì ve mì mà sa má Jisɛ̀ wúlú faàn na kamu wɔ̀?" Dɔ̀ɔ̀ wò tèìdí kání tunyɛi kowaa taàn wo tù è wɔ̀ jɔ̀ɔ̀. 16É wolòì sànya dɔ̀ɔ̀ eu Judɛ̀ dedí naà gbulu kàí de kìinù wɔ̀lɔ́ wɔ̀ tù Jisɛ̀ wò jɔ̀ɔ̀. 17Kpowúì kìjɔ tun èì è nù dè, e gbǐdíì sànya ku nyɔɔ sepáà tilidí, Jisɛ̀ wɔ jèdè nyɔɔ́ò jidí wɔ bò wo bídè wɔ̀ wò nɛ̀, "Fe mù jàvá á nyàŋgè gbǐdí jìlɛ́ɛ̀ mù ŋwùnù?" 18Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Nà bɛ̀ jiji dɛ̀ɛ̀ bò jɛ gbàáà nù. Nà se è wɔ̀ nà nɛ̀, 'Sɛlɛ Siya Nyɔɔ́ɔ̀ nɛ̀, Mi dúwáì bulu bulúì è jɛ tili ya. Mà dè jìnù à mi jède nyɔɔ́ò jòò à nɛ̀ Jusíò wou Falan Jíyà Gbǐdíì mù bóè nù.' " 19Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò nɛdí è mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ wɔ́ sedí è wò. Wò nyàŋgèdí gbǐdíì jìlɛ́ɛ̀ nɛ̀. 20Èé é kàdí kǔdúwùlù dè, Jisɛ̀ nɛ̀ wɔ jède nyɔɔi kowaa kwai sɔ́òn jòò wò kodí dè wò jì jìlɛ̀. 21Èé wó dedí jìlɛ́ɛ̀ jìnù Jisɛ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, "Mà dè na ŋgàmáà senù. Na kɔlɛn dɛ̀ɛ̀ sa ve mì wúlú faàn." 22Wɔ jède nyɔɔ́ò kamadí jààsɛŋ dí tìti. Wo kɔlɛn kɔlɛ́ìn wo gbì naà wɔ bídè èì wò dè tan, "Wòlù Nyɔɔ́ɔ̀, èé èì mì dè kelé?" 23Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ à wɔ sɔn a dè kài kɔlɛ́ɔ̀n nu faàn tùnù díndɛ̀ wɔ̀ wɔ̀ sa ve mì wúlú faàn. 24Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ falan ve mùnɛ̀ jɛ́ Ŋgàla jàkúìn tɛmudí wɔ falan sɛ̀lɛ́ɛ̀. Kɛ́ è dè ve kpalo jiji wɔ̀lɔ́ ŋwùnù wɔ saì Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ wúlú faàn. Èe deo kàí jiji dɔɔ ŋwùnù wòo jì má wɔ̀ kɔ̀mà gbǐn tàodè." 25Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ wɔ wúlú faan sa nyɔɔ́ɔ̀ Judɛ̀ bídedí wɔ̀ nɛ̀, "Sɛlɛ Siya Nyɔɔ́ɔ̀, èé èì mì dè kelé?" Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Nyɔìŋ mù tɛmu è." 26Èé wó dedí jìlɛ́ɛ̀ jìnù Jisɛ̀ júwadí kpowú keléè wɔ sa Ŋgàla màmà wɔ sɛ̀n è nù wɔ̀ nì è wɔ jèdè nyɔɔ́ò ku wɔ̀ tan wo, "Nà kamu è ku nà jì è. Àa mi kpujáà dè." 27Edèè wɔ̀ júwadí taaɤáà wɔ sa Ŋgàla màmà wɔ nì è wɔ̀ ku wɔ̀ tan wò "Nà namu è na gbǐn. 28Àa mi tòyóè dè, è è mùwàì Ŋgàla wɔ sɛlɛ nu dùmài dèèléè eodè wòlu fuyó ŋwùnù. Mi tòyóè wɔ̀lɔ́ é kwalìì dè wòlu tɛ̀gbɛ̀lɛ sɛlɛ siíìn nu tǔn te ŋwùnù. 29Mà dè na ŋgàmáà senù mǎ so wɔ̀lɔ́ namu ye e sìɤàìnù à na wo jòò a namu e dèèléè mì Te wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù." 30Edèè wò fadí Ŋgàla bèjàì doyo wo bɛ̀ Ɔlè kèì gbàáà doó. 31Edèè Jisɛ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Kɔ̀ɔ̀nu tɔɔlúì bulu bulúì na gbǐn nà dè sǔde tava jìnù nà te mì. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Ŋgàla jàkúìn nɛ̀, 'Ŋgàla java ve bɛya bɛya eu jìja kìi nyɔɔ́ɔ̀, ŋwɔnɔ̀ bɛya bɛya gbowóè gbàvàì ve dè.' 32Kɛ́ Ŋgàla kàmá mì de júwà falan jɔ̀ɔ̀, mà dè Kalalii bɛ jìnù nai ku." 33Dɔ̀ɔ̀ Pitɛ̀ sedí è Jisɛ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Mǎ mù te gbǐn tàode e dè ve nì bɛ́ɛ́lɛ́ nyàmúò gbǐn wó te mù." 34Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sedí è wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Ŋwúndè mà se mù ŋgàmáà, nɔ̀nù bɔlɔ́ɔ̀ kìyá kèlì kɔ̀ɔ̀nu tɔɔlúì, mù tɛmu ve è e dí dè taàn mù nɛ̀ mùì mì sì." 35Dɔ̀ɔ̀ Pitɛ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, "Mǎ mù te gbǐn tàodè èe dè ve nì bɛ́ɛ́lɛ́ wó nɛ̀ à mù sɔn à falan!" Ŋwɔnɔ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò gbǐn wò tɛmudí nɔɔ̀ wòì kɔlɛ́ɔ̀n. 36Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ nɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò jòò wò bɛdí dídɛ̀ɛ̀ wó tan e dí Kɛ̀sɛmɛ̀nì. Edèè wɔ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Nà kodè fèlé mà bɛ̀ fèlé va mà sɔ̀ Ŋgàla." 37Wɔ̀ bɛ̀nìdí Pitɛ̀ nɛ̀ Sɛbɛdìì wɔ wóó jííjìì sɔ́òn. Wɔ̀ kamadí jààsɛŋ dí tìti. Wɔ kulúì dedí ei jàìnù. 38Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Mi kulúì dè ei jàìnù dí tìti mà nɛ̀ mà falan. Nà sìɤàì vè à na wo jòò à tìyà mi sǐn sɛ̀lɛ́ɛ̀." 39Wɔ̀ bɛdí bàìŋ biyo sún wɔ bùlù wɔ gbì dè jùdéè wɔ dè Ŋgàla sɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Tedé, è dè má è bì nɛ̀ kídí, jíyà mànɔwɔ taaɤá wɔ̀lɔ́ miu. Màì nɛ̀ mi kului sɛ̀lɛ́ɛ̀ nɛ̀, kɛ́ ŋwúndè mù kului sɛ̀lɛ́ɛ̀ nɛ̀." 40Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ kpoludí dè, wɔ jèì wɔ jède nyɔ̀ɔ̀ì taáòn wò dè ŋwuninù. Edèè wɔ̀ tan dí Pitɛ̀, "Jɛ́ è dè na taàn nào sǐn sɛ̀lɛ sìɤàì gbɛ̀ à na wo jòò aava kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́? 41Nà sìɤàì sǐn sɛ̀lɛ̀ nà dè Ŋgàla sɔ̀, nǎ jì nu gbaya sɛ̀lɛ̀ nù bùlù. Nai nyináò wò è ŋwuni ya, kɛ́ na bulúì na jainúì nyíní nyíní è dè." 42Dɔ̀ɔ̀ ei jèdè mùndí Jisɛ̀ bɛdí wɔ sɔ̀ Ŋgàla wɔ̀ nɛ̀, "Tedé è dè má taaɤá wɔ̀lɔ́ èì miu jíyàì gbɛ̀ kɛní nɔɔ̀ ma namu è, ŋwúndè mù kului sɛ̀lɛ́ɛ̀ è nɛ̀." 43Wɔ̀ kpelaidí jèdè mùndí wɔ jèì wɔ jède nyɔɔ́ò dè ŋwuninù, wòì dí sǐn sɛ̀lɛ sìɤàì gbɛ̀. 44Dɔɔ wɔi jèdè Jisɛ̀ bɛ̀ dí wɔ Ŋgàla sɔ taaníɔ̀ nù wɔ dè nɔɔ̀ wòi kɔlɛn dɔɔ tɛmu. 45Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ kpelaidí jèdè wɔ jède nyɔɔ́ɔ̀ bò wɔ̀ tan wò, "Nà dè nɛnɛ̀ ŋwuninù kpɛ́, na dè e sún lɔ̀ɔ̀n? Nà kìi nɛ̀mu aaváà è jɛ tili ya wɔ̀lɔ́ wò sa Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ wúlú faàn, wò funà wɔ faàn sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔɔ́ò jɔ̀ɔ̀." 46Wɔ̀ tan dí wò, "Nà dɔdè à bɛ̀. Nà kìi nɛ̀mu àa mi wúlú faàn sa nyɔɔ́ɔ̀ dè nì jìnù." 47Jisɛ̀ sìɤàìdí siyɛ̀nù, Judɛ̀, wɔ́ dedí wɔ jède nyɔ̀ɔ̀ì kowaa kwai sɔ́òn wo sún wɔ jì. Wòlu gbowo gbàà dedí wɔ̀ bu, funú gbààvì nɛ̀ kpo kɛlɛi dè wò jɔ̀ɔ̀. Saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò nɛ̀ Jusi tàvi nyɔɔ́ò jòò wò wò tiyadí wòlu dòò. 48Wo kìyá bɛ̀ Wòlu wúlú faan sa nyɔɔ́ɔ̀ kàlàn dí wo kulùì wɔ̀ nɛ̀, "Jiji wɔ̀lɔ́ má kamu ve wɔ̀ tidì, wɔ̀ wɔ̀ dè wɔ̀lɔ́ ná dè wɔ de kìinù. Nà kamu wɔ̀." 49Èé Judɛ̀ wɔ́ jidí wɔ̀ ŋwúnadí wúlú téléŋ wɔ bɛ̀ Jisɛ̀ bo wɔ̀ tan dɔ̀ɔ̀, "Dè e dí yɛ̀, Sɛlɛ Siya Nyɔɔ́ɔ̀!" Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ kamudí Jisɛ̀ tidì. 50Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Jíɔ̀, nɛ̀ wɔ̀lɔ́ mú jio e ŋwùnù." Dɔ̀ɔ̀ wò jidí wo gbìnàì wɔ̀ dè wo mùwà wɔ̀. 51Wòló wó dedí Jisɛ̀ wɔi fandɛ̀, kɔlɛ̀n tɔladí wɔ funú gbàáà kpɔlɔ nù wɔ seli Saaɤa Sa Kadáà wɔ kɔnyáà nɔíì. 52Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sedí è wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Kwa mù funú gbàáà dí jèè kpɔlɔ nù. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wòló gbǐn wó ka funú gbàà júwà wòlìì, funú gbàa bèì nù nɔɔ̀ wò ka sìɤàì. 53Mùì è sì mú nɛ̀ ma gbɛo mì Téɔ̀ wɔi sŏàì ei ma ŋwùnù, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ɔ tiyao wɔ tedíò wo kɔ̀ɔ̀n gbowóì e tì kowaa kwai sɔn bɛ́ɛ́lɛ́ eu? 54Kɛ́ dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má sɛ̀lɛ́ɛ̀ Ŋgàla jàkúìn nɛ̀ è yá nɛ̀, jɛ́ naà è kànàì ve eu?" 55Dúwai dɔ̀ɔ̀ jàdè nɔɔ̀ Jisɛ̀ siyɛidí gbaniíì bò wɔ̀ nɛ̀, "Na nyìnì funú gbààvì nɛ̀ kpo kɛlɛi mi kamu ŋwùnù? Kaɤa nyùmà nyɔ̀ɔ̀ mà dè nì? Sànyà gbǐn nù mà bió Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nu bɛ̀, ma dè wòlíì sɛlɛ siya, ŋwɔnɔ̀ nàó mì kamu. 56Kɛ́ wɔ̀lɔ́ gbǐn nɛ̀, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve sɛlɛ́ɛ̀ kèlè nyɔɔ́ɔ̀ sàadadí è Ŋgàla jàkúìn nù e kànàì eu." Èé dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀ wɔ jèdè nyɔɔ́ò gbǐn tedí wɔ̀ wo tavà sǔde. 57Wòló wó kamudí Jisɛ̀ wò bɛ̀nìdí wɔ̀ Saaɤa Sa Kadáà, Kèyafà wɔ bóè kudè feé kaɤa siya nyɔɔ́ò nɛ̀ wòlu laíò jòò wó gbanaidí èì dí kɔlɛ̀n. 58Pitɛ̀ ŋwànìdí wɔ̀ bu. Kɛ́ wɔ dí sún dedí bàìŋ wòì e sìɤàì nù wo kúlùn. Pitɛ̀ bɛdí Saaɤa Sa Kadáà sɛlɛ tɛmàì bóè kúndéè. Wɔ̀ kodí dè nɛ̀ sɛlɛ tɛmàì bóè ei kìi nyɔɔ́ò jòò, wɔ̀ sà jɛ́ sɛlɛ́ɛ̀ gbǐn wúlú dè kwala jìnù. 59Saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò nɛ̀ tàvi nyɔɔ́ò gbǐn jòò wò dedí woya seele wòi ni nyɔɔ de kìinù wɔ̀ nì Jisɛ̀ wɔi seele wòì wɔ̀lɔ́ wò java má wɔ̀, wòlíì nɛ̀ è dè gbulu nù. 60Jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ jidí wo gbǐlà wɔ̀ wúlú duulì, ŋgàma èì dí wo wòíì nù dè sɛlɛ tɛmu nyɔɔ́ò jì è namàì. E wúlú kwalaíì jijìì sɔn dɔdí dè wo ŋwúnù. 61Wò nɛdí, "Jiji wɔ̀lɔ́ tɛmuó è wɔ̀ nɛ̀, 'Mà gbɛ̀ Ŋgàla wɔ kǐnà bóè wàlàì ma tawo è kùlùì taàn jàdè.' " 62Saaɤa Sa Kadáà dɔdí dè wɔ ŋwúnù wɔ̀ tan Jisɛ̀, "Mùì woi nu saàì wòì gbǐn bi, e kàn sɛlɛ wòló wó gbǐlà è mùì yɛ?" 63Kɛ́ Jisɛ̀ nɛdí e dí bú. Dɔɔ ei jèdè Saaɤa Sa Kadáà siyɛdí wɔ bò mùndí wɔ̀ tan wɔ̀, "Bìlì, De Kewu Gbǐn Ŋgàláà wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ eu. Se è nà vɛ, è dè má mù mù dè Ŋgàla wɔ Jííjíɔ̀ wɔ́ kàlàdí wɔ̀ faàn." 64Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Mù è tɛmu ya. Kɛ́ é wolòì dɔ̀ɔ̀ eu e bɛ̀àì naà ku, nà sa ve Wòlù Fuyó Jííjíɔ̀ konù De Kewu Gbǐn Ŋgàláà wɔ jìja faáàn eu teema, nɛ̀ mùndí wɔ dè jìjàìndè tunyɛ́ɛ̀ eodè wɔ dè jì." 65Èé Jisɛ̀ kàdí wɔ̀lɔ́ tɛmu, Saaɤa sa kadáà lààdí wɔ bulu wɔ jújúì nù wɔ̀ nɛ̀, "Mù dè Ŋgàla wɔ eode selìnù. Àì seelei gbǐn de kìi bì ye. Nà naà wɔ Ŋgàla wɔ eode seli wòíì èì nyìnì ye. 66Nà nɛ̀ naà de vɛ?" Dɔ̀ɔ̀ wòlíì gbǐn sìnyàdí wɔ wòì dè wò nɛ̀, "Wɔ̀ sɛlɛ siìn nɛ̀ ya wɔ̀lɔ́ wɔ̀ yá falan e ŋwùnù." 67Edèè wò gbàdí wɔ kúì nù tamù wo dè wɔ nu bɔ̀tali dùmà. Wòló wó dedí wɔ wúlúì nu faan funànù, wò sedí è wɔ̀ wò nɛ̀, 68"Mùí mú dè Wòlúɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn siya nà wɔ̀lɔ́ wɔ̀ funàì mù wúlúì nù faàn." 69Pitɛ̀ dedí sɛlɛ tɛmàì bóè kúndéè konù. Dɔ̀ɔ̀ Saaɤa Sa Kadáà wɔ jòwo nyinɔ wóó kɔlɛ̀n jidí wɔ bò wɔ̀ tan wɔ̀, "Mù pɛ́ mù deo Kalalìì jíɔ̀ Jisɛ̀ bu." 70Kɛ́ wɔ̀ kpelidí dɔɔ wòíì wòlíì gbǐn sǐn ku wɔ̀ nɛ̀, "Màì sɛlɛ́ɛ̀ sì mú dè e tɛmùnù." 71Wɔ́ kàdí dɔ̀ɔ̀ tɛmu, wɔ̀ bɛdí naà sɛlɛ tɛmàì bóè kpakíì kudè. Jòwo nyinɔ jáo wùlɛ̀ sàdí wɔ̀ wɔ se è wòlíì wó dedí va wɔ̀ nɛ̀, "Jiji wɔ̀lɔ́ pɛ́ wɔ̀ deo Nasɔlɛ jíɔ̀ Jisɛ̀ bu." 72Dɔ̀ɔ̀ Pitɛ̀ kpelidí è mùndí wɔ̀ nɛ̀, "Ŋgàla wɔníì nù màì jiji dɔ̀ɔ̀ sì." 73Èé e dí biyò kàdí kpɛɛn de, jijíò wó dedí va ŋwúnùnù wò jidí Pitɛ bò wò tan wɔ̀, "Ŋgàmáà nù, mɛndɛ gbǐn èì wɔ̀lɔ́ èì dè, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de mù siyɛ wòíì wolàì nɔɔ̀ Kalalii kagbóè nu jí siyɛ wòì." 74Dɔ̀ɔ̀ Pitɛ júwadí bala wɔ̀ nɛ̀, "Ŋgàla sa mì ku sɛlɛ, è dè má màì ŋgàmáà tɛmùnù dè. Màì jiji dɔ̀ɔ̀ sì." Dɔɔ tɛmai dèò nɔ̀nu bɔlɔ́ɔ̀ kèlì. 75Dɔ̀ɔ̀ Pitɛ wɔ kulu ŋwàlàdí naà sɛlɛ́ɛ̀ nu Jisɛ̀ sedí è wɔ̀. Jisɛ̀ sedí è wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Nɔ̀nu bɔlɔ́ɔ̀ wɔ kìyá nɛ̀ wɔ̀ mɛni wòì, mù tɛmu ve è e dí dè taàn mù nɛ̀ mùì mì sì." Dɔ̀ɔ̀ Pitɛ̀ bɛdí kúndéè wɔ sŏ dí tìti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\