Mafiyù 27

1É dedí sànde kɛ́ɛ́lɛ́, saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò nɛ̀ wòlu laíò jòò wò kàdí naà è nù dùmàì wò java Jisɛ̀. 2Wò mɛnidí wɔ̀ì jɔ̀lɔ̀ŋwɔ̀ì wo bɛ̀nì wɔ̀, wo tù wɔ̀ Pailè jɔ̀ɔ̀ wɔ́ dedí Lùuŋ kadáà sǐn. 3Èé Judɛ̀, wɔ̀lɔ́ wɔ́ sadí Jisɛ̀ wúlú faàn, wɔ́ kàdí è sì sà wɔ̀ nɛ̀ wò Jisɛ̀ kamu ya wɔ java ŋwùnù, wɔ̀ sàdí èì ndè wɔ̀ nɛ̀ wɔ̀ sɛlɛ siin dí tìti nɛ̀ ya. Wɔ̀ bɛ̀nìdí kání tunyɛi kowaa taáòn jèè saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò bò nɛ̀ Tàvi nyɔɔ́ò jòò. 4Wɔ̀ tan dí wò, "Mà sɛlɛ siìn nɛ̀ ya, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de mà wòlu wúlú faan sa ya wɔ̀lɔ́ wɔ̀ì sɛlɛ siin nɛ̀, wɔ java ŋwùnù." Dɔ̀ɔ̀ wò sìnyàdí wɔ wòì dè wò nɛ̀, "Nà kpada sɛlɛ́ɛ̀ fɔn dè dɔ̀ɔ̀ nù? Mù jɔ̀ɔ sɛlɛ̀ è dè nì dɔ̀ɔ̀." 5Edèè Judɛ̀ wòlòdí lɛkwaíì dè Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nù, wɔ bɛ̀ wɔ gbèdè wɔ bulùì wɔ falan. 6Saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò júwadí lɛkwaíì wò nɛ̀, "Tòyo lɛkwai dè wɔ̀lɔ́, ŋwɔnɔ̀ nà kaɤáà nùu wòíì eodè àì e na Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè e lɛkwaíì eu kwali kídí bì." 7Èé wó wòì kàdí dí kɔlɛ̀n bɛ̀, wò júwadí lɛkwaíì wo tɛnàì è kava mànàì tàvi bíaíì. Wò tùwàdí e dí namu nyɔɔ kìimai. 8Dɔɔ ŋwùnù wò ka dí dɔ̀ɔ̀ dí jívàì, "Tòyo tàvì." Kɔ̀ɔ̀nù sànyáà nù bɛ́ɛ́lɛ́ e nyɛlɛ́ɛ̀ dè nì nɔɔ̀. 9Ŋwɔnɔ̀ sɛlɛ́ɛ̀ Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ɔ̀ Jɛ̀lèmayà wɔ́ tɛmudí è, è eu kànàì ya. Wɔ̀ nɛdí, "Esulɛ nyɔɔ́ò téŋ nɛdí wòì nù kɔlɛ̀n, wo júwà lɛkwaíì tunyɛi kowaa taáòn wo bulúì wó tɛnaidí wɔ̀, wo tɛnàì mùndí kava mànàì tàvi saáì 10mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ Wòlù Nyɔɔ́ɔ̀ sedí è mì." 11Wò nyìnìdí Jisɛ̀ Pailè wɔ bò, wɔ́ dedí Lùuŋ kadáà sǐn. Wɔ́ dedí wɔ̀ kudè ŋwúnùnù, dɔ̀ɔ̀ bídedí wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Àkɛ́, mù mù dè Jusíò kadáà nì?" Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Mù è tɛmu ya." 12Kɛ́ wɔ̀ì dí bɛ́ɛ́lɛ́ kɔjɛ e kàn sɛlɛ́ì kíínɛ́í saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò nɛ̀ tàvi nyɔɔ́ò jòò wo gbǐladí è wɔ̀ wúlú. 13Dɔɔ ŋwùnù Pailè sedí è wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Mùì sɛlɛ wòló gbǐn ei nyìnìnù dè wó gbǐlà è mù wúlú?" 14Kɛ́ Jisɛ̀ wɔ̀ì dí è nɛ̀ wɔ́ jì wɔ wòì kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ dè sìnyà. Dɔ̀ɔ̀ sadaidí jijíɔ̀ wɔ̀ì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà wɔ́ dedí Lùuŋ kadáà sǐn. 15Jusíò wou Falan Jíyà Gbǐdíì nɛ̀ dúwàì gbǐn nù, è dedí sɛlɛ làà wɔ̀lɔ́ jijíɔ̀ wɔ́ dedí Lùuŋ kadáà sǐn wo tàvíì eu jìjà, kpindi bo nu nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀lɔ́ gbaniíì nu nyɔɔ́ò bidí nɛ̀ wɔ̀ ti wɔ̀ dè, wɔ̀ bidí wɔ de ti sànya dɔ̀ɔ̀ nù. 16Dúwai dɔ̀ɔ̀ nù jijì kɔlɛ̀n dedí kpindi bóè nù va, wòlíì gbǐn sìdí wɔ̀ wɔ nɛ̀lɛ siíìn ŋwùnù. Wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Jisɛ̀ Bàlabɔ̀. 17Èé wòlúò kàdí èì gbanai Pailè bídedí wò wɔ̀ nɛ̀, "Wo sɔ́ɛ̀n tidì wòo dè wɔ̀lɔ́ ná jàvá má ti wɔ̀ dè na ŋwùnù? Jisɛ̀ Bàlabɔ̀, kpedeó Jisɛ̀, Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn?" 18Wɔ̀ sìdí è kàí fɔ́ɔ́n wɔ̀ nɛ̀ wò Jisɛ̀ wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ tù ya èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wò dedí wɔ sinimànù. 19Pailè dedí konù wɔ sɛlɛ tɛmai kpóè nù, wɔ̀ sɔ̀nɔ̀ tiyadí wɔ bò tedí wɔ̀ nɛ̀, "Ka mɛni sɛlɛ siin sún gbǐn nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ nù faan e kàn jiji dɔ̀ɔ̀. Wɔ̀ dè telembo nyɔ̀ɔ̀. Kɔ̀ɔ̀nu tɔɔlúì saáì va nù, mà sào mànɔwɔ wɔ sɛlɛ ŋwùnù." 20Saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò nɛ̀ tàvi nyɔɔ́ò jòò wò kúlùn dí wòlúò nù, wò se è Pailè wɔ̀ ti Bàlabɔ̀ dè, wɔ̀ nɛ̀ è wò java Jisɛ̀. 21Kɛ́ Pailè bídedí wò wɔ̀ nɛ̀, "Wòlìì sɔn wòló tidì, wòo dè wɔ̀lɔ́ ná jàva ma ti wɔ̀ dè na ŋwùnù?" Wò tan dí wɔ̀, "Bàlabɔ̀." 22Dɔ̀ɔ̀ Pailè bídedí wò wɔ̀ nɛ̀, "De naà mu mà nɛ̀nàì ve Jisɛ̀ wɔ̀lɔ́ wó nɛ̀ Ŋgàla wɔ̀ wɔ̀ kàlàdí Wɔ faàn?" Wò sìnyàdí è dè to kɔlɛ̀n nù wò nɛ̀, "Kpagba wɔ̀ tíì eodè." 23Kɛ́ Pailè bídedí wɔ̀ nɛ̀, "De dè sɛlɛ siíìn wɔ́ nɛ̀ è yɛ?" Wò gbidí naà gbalàì dí tìti wo dè tan, "Kpagba wɔ̀ tíì eodè." 24Èé Pailè sìdí è wɔ̀ nɛ̀ wɔ kɔ̀n ve nì pɛ́ wŏ wɔ wòíì ndè sà, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ kándàì má èì wòlúò seli ve kɔwɔ̀, wɔ̀ júwadí nímí wɔ sɔlɔ̀ wɔ faáìn èì wòlíì gbǐn sǐn ku wɔ̀ nɛ̀, "Jiji wɔ̀lɔ́ wɔ falan sɛ̀lɛ́ɛ̀ mi faàn èì è nù dè. Na nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ è dè sɛlɛ wɔ̀lɔ́." 25Wòlíì gbǐn tɛmudí è wò nɛ̀, "Ŋwúndè wɔ falan sɛ̀lɛ́ɛ̀ dè nai sɛlɛ̀ à nà wóó wò jòò." 26Dɔ̀ɔ̀ Pailè tidí Bàlabɔ̀ dè wò ŋwùnù. Wɔ̀ nɛdí è wo bìlì Jisɛ̀ wɔ̀ tù wɔ̀ wò jɔ̀ɔ̀, wò kpagba wɔ̀ tíì eodè. 27Edèè Pailè wɔ sɛ́njɛlɛ́ò gbidí Jisɛ̀ wúlú wo bɛ̀nì wɔ̀ kada bóè nù. sɛ́njɛlɛ́ò wó dedí gbowo dɔ̀ɔ̀ nù wo gbǐn wò gbanaidí èì wɔ̀ì. 28Wò sadí wɔ jújúì wɔ̀ì wo kwala wɔ̀ fɛ̀mbɛ tààn. 29Dɔ̀ɔ̀ wò nyàŋgèdí wéí dòyo kádá wò dùmà è wɔ̀ wúlú, wo tù wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ ti, è dè wɔ fílíì. Wò gbidí naà wɔ nu nyàma saì wo dè wɔ kɔyai bùlù wo dè wɔ tan, "Jusíò kadáà, à dè mùníì jàdè." 30Wò gbàdí wɔ̀ì tamù wo júwà wɔ fílíì wo funa è wɔ wúlúì nù. 31Èé wó kàdí wɔ nu nyàma sa kala, wò sadí wɔ̀ fɛlɛ fɛ̀mbɛ́ɛ̀ wo kwala wɔ̀ wɔ bulu wɔ jújúì wo bɛ̀nì wɔ̀, wò kpagba wɔ̀ tíì eodè. 32Èé wó dedí bɛ̀nù, wò gbàdàìdí jijì dɛ̀ɛ̀ wɔ̀lɔ́ wɔ́ wolodí Sɛ̀liin jɛ̌ɛ̀ nù. Wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Saimɔ̀. Wò kamaidí wɔ̀ kaŋa wɔ̀ kàn Jisɛ̀ wɔ tíì. 33Wò jidí dídɛ̀ɛ̀ wò bidí e dí jívàì Kɔ̀kotà. Dɔɔ nu saáì dè "Wúlú koŋga dí." 34Funù wò sumbaidí so lɛ nyɛ̀mù nyɛ̀mù wɔ̀lɔ́ wɔ̀ namu è. Wɔ́ kàdí è sɛ, wɔ̀ì dí è nɛ̀ wɔ́ jì è namu. 35Dɔ̀ɔ̀ wò kpagbadí wɔ̀ tíì eodè. Wò kɔ̀n dí kàí wɔ jújúì nu tèi ŋwùnù. 36Èé dɔ̀ɔ̀ é kàdí nɛ̀, wò gbidí naà wɔi kìi. 37Wò sàadadí kului kàlan jàkùn wɔ tíì wúlú kèwúì e kàn sɛlɛ́ɛ̀ wó gbǐladí è wɔ̀ wúlú. È nɛdí, "A Jisɛ̀ dè, wɔ́ dè Jusíò kadáà." 38Dɔ̀ɔ̀ wò kpagbadí jílè nyɔ̀ɔ̀ì sɔn Jisɛ̀ wɔi fandɛ̀. Kɔlɛ̀n dedí wɔ jìjà faan eu, kɔlɛ̀n dè wɔ gbɔ̀ɔ̀nù eu. 39Wòlíì wó bidí wɔi jàde kɔ̀ìn, wò bidí wúlú de fǐdè wo dè wɔ eode seli. 40Wò tan dí wɔ̀, "Mù nɛó mù dè Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè wàla jìnù mù tawo è jèè kùlùì taàn jàdè. Sa mù bulùì sɛlɛ̀ nù vɛ. È dè má tín mù mù dè Ŋgàla wɔ Jííjíɔ̀ ŋwàlà vɛ mù wolo tíì eodè." 41Nyɔìŋ nɔɔ̀ saaɤà sa wúlú nyɔɔ́ò nɛ̀ kaɤa siya nyɔɔ́ò jòò e kanàì dè tàvi nyɔɔ́ò wò sadí wɔ̀ nù nyàmà. 42Wò nɛdí "Wɔ̀ bió wòlíì téŋ sɛlɛ nu sa, kɛ́ wɔ̀ì wɔ bului sɛlɛ nu saì gbɛ̀. Àá wɔ̀ nɛ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè Esulɛ nyɔɔ́ò kadáà nì? Wɔ̀ kàmá tíì eodè wolo fáálíìn wɔ ŋwàlà, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má à funàì ve wɔ̀lɔ́ gbǐn wɔ́ ka è tɛmu. 43Wɔ̀ funaó Ŋgàla wɔu faàn. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ nɛó wɔ̀ wɔ̀ dè Ŋgàla wɔ Jííjíɔ̀. È dè má tín Ŋgàla jàvà wɔ̀, ŋwúndè vɛ dɔ̀ɔ̀ sa wɔ̀ sɛlɛ̀ nù." 44Jílè nyɔ̀ɔ̀ì sɔ́òn bɛ́ɛ́lɛ́ wó kpagbadí wò nɛ̀ wo jòò nyɔìŋ nɔɔ̀ wò fèìdí wɔ̀ dè. 45Èé kùlɔ́ɔ̀ kàdí wúlú tidì tolu, kpindíɔ̀ gbidí tàvíì dí gbǐn e bɛ̀nì aavàì taàn. 46É kàdí kǔdúwùlu kwàndà dè, aavàì taaníɔ̀ bulu bulúì eodè, Jisɛ̀ gbaladí sémbéŋ wɔ̀ nɛ̀, "Ilɔ̀ì Ilɔ̀ì, lamà sàbaitɛ̀nì?" Dɔɔ nu saáì dè, "Mi Ŋgàláà, mi Ŋgàláà, de ŋwùnù mù saì mìì faàn?" 47Wòlúò téŋ wò dedí va ŋwúnùnù, wó nyìnìdí wɔ wòíì èì, wò tɛmudí è wò nɛ̀, "Wɔ̀ dè Ìlaija jívìnù." 48Kɔlɛn dɛ̀ɛ̀ kwadí simɛ̀ wɔ júwà kài ei sɔlàì nyɔkɔn bɔ̀fùíì, wɔ bɔnà è so nyànì nyàníì nù, wɔ falà è ti gbolóè wúlú wɔ tù è Jisɛ̀ nùù wɔ̀ namu è. 49Kɛ́ téŋ tɛmudí è wò nɛ̀, "À nà ŋwúndè à sà, è dè má Ìlaijà dè jìnù wɔ̀ sa wɔ̀ sɛlɛ̀ nù." 50Jisɛ̀ gbaladí sémbéŋ mùndí wɔ kulúì bùlù. 51Jújúì e dedí Ŋgàla wɔ kǐnà bóè ŋwɔu, è lààdí nù kpálá. Tàvíì dúlodí dè, kpaliíì dè làà. 52Kwiíì kalidí, ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla wɔ faàn jèe wòlúò tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wò dí falan ya wó dedí falan wɔ ŋwuni sǐn gbàáà jɔ̀ɔ̀ wò dɔdí dè. 53Wò wolodí wo kwiíì nù. Èé Jisɛ̀ kàdí dè dɔ̀ falan jɔ̀ɔ̀, wò bɛdí Jèlusàlɛ̀ŋ. Wò toludí wòlu tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ sǐn dè. 54Èé sɛ́njɛlɛ wòlù gbàáà nɛ̀ sɛ́njɛlɛ wòló jòò wó dedí Jisɛ̀ wɔi kìinù wó sàdí tàvíì tìnì e dè nu bùlù, nɛ̀ mùndí sɛlɛ tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ì e dè nɛ̀, wò ŋwààmùdí dí tìti. Wò tan dí, "Ŋgàmáà nù, jiji wɔ̀lɔ́ deó Ŋgàla wɔ Jííjii bulu bulu." 55Nyinɔi tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ dedí ŋwúnùnù póŋ wo dè e dí sà. Nyinɔ wòló wò wò ŋwànìdí Jisɛ̀ bu wo wolo Kalalii kagbóè nù, wo dè wɔi mà. 56Mèèlé Madalìn dedí wò tidì, Jìín nɛ̀ Josɛ̀ wò núɔ̀, Mèèlé, e kanàì dè Sɛbɛdìì wɔ wóó jííjíò wò nu. 57Èé kǔdúwùlù kàdí tili, nyàŋgè nyɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀, wɔ̀ dedí Àlèmàtiya jɛ̌ɛ̀ nu jí wɔ̀ jidí. Wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ de dí Josɛ̀. Wɔ̀ pɛ́ wɔ̀ dedí Jisɛ̀ wɔ jède nyɔ̀ɔ̀. 58Wɔ̀ bɛdí Pailè bò, wɔ sɔ̀ Jisɛ̀ wɔ kúìn. Pailè tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀ wò tù Jisɛ̀ wɔ kúìn Josɛ̀ jɔ̀ɔ̀. 59Dɔ̀ɔ̀ Josɛ̀ júwadí è, wɔ kpanàì èì jújú tunyɛ dèèlè. 60Wɔ̀ kìimadí Jisɛ̀ kwii dèèléè nù wó bíidí è kpaláà nù Josɛ̀ wɔ bulu ŋwùnù. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ deladí kpala finya póló gbàà dè, wɔ ŋwúnà è kwiíì ŋwɔu wɔ bɛ̀. 61Mèèlé Madalìn nɛ̀ Mèèlé kɔlɛ́ɔ̀n sɔn wò dedí konù va. 62Dɔ̀ɔ̀ wɔi jède sànyáà èè dedí Lɔ̀ɔn Sànyáà. Dɔ̀ɔ̀ Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò nɛ̀ saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò jòò wò dɔdí dè wo kèlè gbàà wo bɛ̀ Paile bò. 63Dɔ̀ɔ̀ wò tan dí wɔ̀, "Tedé, nà kulu è sɛlɛ̀ nù ŋwàlà ya, duuli tɛmu nyɔɔ dɔ̀ɔ̀ wɔ́ deó tàodè, wɔ̀ nɛó, 'Mà falan má, Ŋgàla júwà ve mì dè falan jɔ̀ɔ̀ kùlùì taàn kàmá tì.' 64Wɔ̀lɔ́ á sà è nù, mùi fɛlɛ̀ fɛlɛ̀ì dè tiya sɛ́njɛlɛ̀ì wò dè wɔ kwiíì ei kìi kùlùì taáàn jàdè. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wɔ jède nyɔɔ́ò wŏ jì jì, wo jílè wɔ kúìn wo dè e wòlíì se wò nɛ̀ wɔ̀ dè dɔ̀ ya falan jɔ̀ɔ̀. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má duuli wɔ̀lɔ́ dè ve ŋgelè nù gbàà e tì ku nyɔɔ́ɔ̀ wɔu." 65Pailè sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Nà júwà sɛ́njɛlɛ̀ nà bɛ̀ nà kìi kwiíì èì kàí fɔ́ɔ́n, jɛ́ gbǐn ná gbɛ̀ ve ei kìi." 66Dɔ̀ɔ̀ wò bɛdí wo kalà kwiíì kpé wo sídà è ŋwɔu jèlí wo te sɛ́njɛlɛ́ò va wò dè ei kìi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\