Mafiyù 28

1Èé Lɔ̀ɔn Sànyáà tìdí, dɔɔ wɔi jède sànyáà èè dedí dɔ́wɔ́ɛ̀ e kulu ku nyɔɔ sepáà. E sànde kɛ́ɛ́lɛ́ kɛ́ɛ́lɛ́, Mèèlé Madalìn nɛ̀ Mèèlé kɔlɛ̀n dɛ̀ɛ̀ sɔn wò jidí kwiíì doo kìi. 2Tàvíì tìnìdí dí tìti, Ŋgàla wɔ tedíò dɛ̀ɛ̀ wolodí Ŋgàlaò jɛ, wɔ jì wɔ dela kpaláà dè wɔ ko eodè. 3Wɔ kúì dedí tɔnìnù mùnɛ̀ sɛ míyá míyá. Wɔi jogbóè tɔnì tɔnì pépé mùnɛ̀ fandɛ̀ jùféí. 4Sɛ́njɛlɛ́ò jínù wolodí dí tìti, wo dè tìnì, wo kedíàì è fá. 5Ŋgàla wɔ tedíɔ̀ sedí è nyinɔ́ò wɔ̀ nɛ̀, "Nà wolo ŋwààmúì èì. Mà sì è mà nɛ̀ Jisɛ̀ wó kpagbaó wɔ̀ tíì eodè, wɔ de kìinù nà dè. 6Wɔ̀ì vè dè. Wɔ̀ dè dɔ̀ ya falan jɔ̀ɔ̀ mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ wɔ́ tɛmuó. Nà jì vɛ nà sà feé wó funaó wɔ̀. 7Nà bɛ̀ naà bùwàì nà se è wɔ jèdè nyɔɔ́ò. 'Ŋgàla wɔ̀ wɔ̀ dè júwà ya falan jɔ̀ɔ̀. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ dè ve naà bɛ̀nù Kalalii kagbóè nù nai ku, funù nà sà ve wɔ̀.' Na kulu sìɤàì wɔ̀lɔ́ nù má se è nà." 8Edèè wò wolodí kwiíì kudè bùwàì, ŋwààmù eu jìjà kɛ́ ŋwɔnɔ̀ wo kulu de tili tili è dedí. Wò kwadí simɛ̀ wò bɛ̀ wo se è Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò. 9Ei sadai eu jìjà nɛ̀ Jisɛ̀ wò jòò wò gbàdàìdí wɔ̀ tan wò, "À nà sɛ̀!" Dɔ̀ɔ̀ wò jidí wɔ bò wo bùlù wɔ̀ kɔyàì wo sɔ̀ wɔ̀. 10Jisɛ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Nà wòlu ŋwààmúì èì. Nà bɛ̀ nà se è mi jède nyɔɔ́ò wó dè mì biò, wò bɛ̀ Kalalii kagbóè nù, wò sà ve mì." 11Èé nyinɔ́ò dedí bɛ̀nù, sɛ́njɛlɛ́ò wó dedí kwiíì ei kìinù nù wo téŋ wò bɛdí jèè jɛ gbàáà nù, wo se saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò sɛlɛ́ì gbǐn é nɛdí. 12Saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò nɛ̀ tàvi nyɔɔ́ò jòò wò gbàdàìdí wo nɛ̀ wòì nù kɔlɛ̀n. Wò nidí lɛkwai bi sɛ́njɛlɛ́ò. 13Wò tan dí wò, "Nà yá è tɛmu nà nɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò jio tɔɔlúì, wo jílè wɔ kúìn èé á deo ŋwuninù. 14Ŋwɔnɔ̀ è dè má jijíɔ̀ wɔ́ dè Lùuŋ kadáà sǐn wɔ̀ nyìnì má sɛlɛ wɔ̀lɔ́ èì, à bɛ̀ ve a sìnyà wɔ kulúì dè, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má nǎ kùlu fèdà ye." 15Sɛ́njɛlɛ́ò kamudí lɛkwai ku wo nɛ̀ wɔ̀lɔ́ wó tan dí wò nɛ̀ è. E wolo sànya dɔɔ eu e bùlù kɔ̀ɔ̀nù eu, Jusíò wó dí sɛlɛ laa wɔ̀lɔ́ dè gbàvàì ya wo tidì. 16Jisɛ̀ wɔ jède nyɔ̀ɔ̀ì kowaa kwa kɔlɛ́òn bɛdí kèíì doo é dè Kalalii kagbóè nù feé wɔ́ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀ wò gbàdàì wɔ̀. 17Èé wó sàdí wɔ̀ wò bùlùdí wɔ̀ kɔyàì wo sɔ̀ wɔ̀, jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ wo téŋ wó fidí wɔi mɛndɛ wo kulúì nù. 18Edèè Jisɛ̀ dàìdí wòì wɔ̀ tan wò, "Ŋgàla wɔ̀ mì ŋwúnà ya lɛ́ì gbǐn eu jìjà wó dè Ŋgàlaò jɛ e kanàì dè tàodéè nù, mà kìi wou jìjà mi de kewúì nù. 19Nà bɛ̀ ve mu towóì gbǐn bò wó dè tàodéè dí gbǐn, nà tùwà wò mi jède nyɔ̀ɔ̀ò, nà kwali wò wúlú Ŋgàla nímí Tedé wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ nù, wɔ Jííjíɔ̀ nyɛlɛ́ɛ̀ nù, e kanàì dè wɔi Nyináà nyɛlɛ́ɛ̀ nù. 20Nà siya wò sɛlɛ́ì gbǐn má siya è nà, wò dè e nɛ̀. Ŋwɔnɔ̀ na kulu sìɤàì wòi wɔ̀lɔ́ nù, mà dè ve nai fandɛ̀ wɔ́ e sìɤàìnù tàodéè sɛɛnaíì tili."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\