Mafiyù 3

1Tèì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ kàdí tì wòlu wúlú Ŋgàla nímí kwali nyɔɔ́ɔ̀, Jɔ̀ɔ́n jidí wòlíì bò Jùdiyɛ sijɛ gbàáà nù wɔ gbì wɔ Ŋgàla kòwàíì tɛmùì. 2Wɔ̀ sedí è wòlíì wɔ̀ nɛ̀, "Nà nì na sɛlɛ siíìn budè ku, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ e dúwáì è ja." 3Jɔ̀ɔ́n wɔ̀ wɔ̀ dedí jijíɔ̀ Ŋgàla wɔ kèlì nyɔ̀ɔ̀ Àìseyà tɛmudí wɔ sɛlɛ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Wòlù dɛ̀ɛ̀ dè kèlìnù sijɛ gbàáà nù. Nà nyàŋgè gbulúì Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ ŋwùnù. Nà folì wɔ gbulúì dè wɔ̀ kɔ̀ìn." 4Sowó wolàì nɛ̀mɛ dùì wò nyàŋgàìdí Jɔ̀ɔ́n wɔi jújúì. Wɔ tidi dòyóè dedí nɛ̀mɛ̀ kun. Wɔ nùu jìlɛ́ɛ̀ dedí kudìì nɛ̀ jɔkponu. 5Wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà wolodí Jèlusàlɛŋ jɛ̌ɛ̀ nù, Jùdiyɛ kagbóè dí gbǐn e kanàì dè jɛ nyɛ́ɛ́wíì gbǐn nù é dedí Jɔdin ní fandɛ́ì wo jì Jɔ̀ɔ́n bò. 6Wɔ̀ kwalidí wo wúlú Ŋgàla nímí Jɔdin níì nù wo dè wo sɛlɛ siíìn kaja. 7Èé Jɔ̀ɔ́n sàdí Falesii nɛ̀ Sadiyusii sìŋgbe nyɔɔ́ò tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wo dè wɔ bo jì wɔ̀ kwali wo wúlú Ŋgàla nímí, wɔ̀ tan dí wò wɔ̀ nɛ̀, "Nà dè siìn mùnɛ̀ gbɛ̀ɛ̀n, wòo se è nà wɔ́ nɛ̀ nà kàmá wɔ̀lɔ́ nɛ̀ Ŋgàla wɔ sɛlɛ nu selíì jíyà ve nau? 8Nà nɛ̀ na tàodéè kùlà kùlai wòló nù é siya ve è nà sɛlɛ siìn gbǐn nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ nù faàn sa ya. 9Èé ná dè Ebilayɛɛ̀n wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu wóó e dè na kulúì nù Ŋgàla wɔ̌ na sɛlɛ̀ nù seli ye. Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà, Ŋgàla gbɛ̀ túúlíì wòló júwàì wɔ nyàŋgàì wòlù wo dè Ebilayɛɛ̀n wɔ wóó! 10Fáálíìn bɛ́ɛ́lɛ́ tàvíì kedì kedì è dè ti jíì seli ŋwùnù. Ti wɔ̀lɔ́ gbǐn èì ve kwai kàí to wò wùlà ve è wo mɛni è káàn nù. 11Mà dè na wúlú Ŋgàla nímí kwalìnù dɔ̀ɔ̀ siya ve è nà na sɛlɛ siíìn budè kuni ya. Kɛ́ wòlu wɔ̀lɔ́ wɔ́ dè ji jìnù mii jèè wɔ sɛ̀lɛ̀ dè gbàà e tì miu. Màì dè ŋwùwà bɛ́ɛ́lɛ́ ma kàn wɔ kɔyai nde jàkúìn. Wɔ̀ dè Ŋgàla Wɔi Nyináà na jainde kwali jìnù. 12Wɔ̀ wɔ fɛdɛ́ɛ̀ júwà ya wɔ̀ tɛ̀ŋ wɔ kɔlɔ́ɛ̀ nù wɔ̀ nyàŋgè e dùmài. Kɛ́ wɔ̀ dè kɔlɔ́ féíì kinya jìnù káàn nù ě lɔmu gbǐn tàodè." 13Edèè Jisɛ̀ wolodí Kalalii kagbóè nù wɔ jì Jɔdin níì kudè wɔ̀lɔ́ Jɔ̀ɔ́n kwali wɔ̀ wúlú Ŋgàla nímí. 14Jɔ̀ɔ́n wɔ̀ì dí jàvá wɔ́ ŋwuni è. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ tan dí Jisɛ̀, "Mì ŋgelè mà ŋwùwàì mù bo jì mù kwali mì wúlú Ŋgàla nímí. Mù mu jì mi bò?" 15Kɛ́ Jisɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Ŋwúndè è dè nyɔìŋ dúwàì wɔ̀lɔ́ jàdè. À nɛ̀ má wɔ̀lɔ́ kɛní à dè Ŋgàla wɔ kulii sɛ̀lɛ́ɛ̀ gbǐn nɛ̀nù." Dɔ̀ɔ̀ Jɔ̀ɔ́n ŋwunidí è. 16Wó kàdí Jisɛ̀ wúlú Ŋgàla nímí kwali feyàà wɔ̀ wolodí níì nù wɔ gbài kèì. Dɔ̀ɔ̀ jìjàìndéè kalidí. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ sàdí Ŋgàla Wɔi Nyináà kúlò wɔu mùnɛ̀ póò. 17Dɔ̀ɔ̀ wòi sún wolodí jìjàìndéè è nɛ̀, "A mi kului jíɔ̀ dè. Mi kulu lɔ̀mù lɔ̀mù è dè tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà mù ŋwùnù."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\