Mafiyù 4

1Èé dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀ Ŋgàla Wɔi Nyináà bɛ̀nìdí Jisɛ̀ sijɛ gbàáà nù nyina siíòn kadáà sɛ wɔ̀ nù. 2Èé Jisɛ̀ kàdí va fun fuin kowaa nyìyɛ̀ nɛ̀ kùlùì kowaa nyìyɛ̀ nɛ̀ wɔ̀ì jìlɛ̀ gbǐn jìnù dè kwadà kamudí wɔ̀. 3Edèè nyina siíòn kadáà jidí wɔ bò wɔ̀ nɛ̀, "È dè má tín è dè ŋgàma mù mù dè Ŋgàla wɔ Jí bulu bulúɔ̀, sìnyà túúlíì wòló dè kpowú." 4Kɛ́ Jisɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Ŋgàla wɔ wòíì nɛ̀ wòlù wɔ funà nɔɔ̀ wɔ nùu jìlɛ́ɛ̀ kɔlɛ̀n eu faàn wɔ tàodéè nù. Kɛ́ wɔ̀ funà wòíì kɔlɛn kɔlɛ́ìn eu faàn é ka Ŋgàla nùù wolo." 5Dɔ̀ɔ̀ nyina siíòn kadáà júwadí Jisɛ̀ wɔ bɛ̀nì wɔ̀ Jèlusàlɛŋ jɛ̌ɛ̀ nù. Wɔ̀ dùmàdí wɔ̀ jìjáà Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè e wúlú tidi pépé va. 6Edèè wɔ̀ tan dí Jisɛ̀, "È dè má tín è dè ŋgàma mù mù dè Ŋgàla wɔ Jí bulu bulúɔ̀, jíyà mù wolo bo wɔ̀lɔ́ wúlú tidì. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Ŋgàla wɔ wòíì nɛ̀, 'Ŋgàla tiya ve wɔ tedíò wo kìi mùì. Wò bùlù ve mùu, mù kɔyaíì bɛ́ɛ́lɛ́ ě túúlé nù ko màánɔ̀ɔ̀ŋ nɛ̀ èì.' " 7Jisɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè mùndí wɔ̀ nɛ̀, "Kɛ́ Ŋgàla wòì nɛ̀ mùndí, 'Ka sɛ mù Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Ŋgàla nù.' " 8Dɔ̀ɔ̀ nyina siíòn kadáà júwadí Jisɛ̀ mùndí wɔ bɛ̀nì wɔ̀ kèi dí tìti gbàà dɛ̀ɛ̀ wúlú tidì. Wɔ̀ siyadí wɔ̀ tàodéè dí gbǐn feé nɔɔ̀ wòlù dedí e gbì lɛ kàí gbǐn èì. 9Dɔ̀ɔ̀ nyina siíòn kadáà tan dí Jisɛ̀, "Mù bùlù má mì kɔyàì mu sɔ̀ mì mà nì ve mù lɛ wòló gbǐn." 10Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Setɔ̀ŋ bɛ̀ mù wolo vè! Ŋgàla wòíì nɛ̀, 'Mù yá nɔɔ̀ mù Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Ŋgàla kɔlɛ̀n kɔyàì bùlù mu sɔ̀ wɔ̀ nɛ̀ mùndí mù yá nɔɔ̀ wɔ̀ kɔlɛn wúlúŋ kpéŋ jòwò!' " 11Edèè nyina siíòn kada wolodí Jisɛ̀ bu wɔ bɛ̀. Ŋgàla wɔ tedíò jidí wo mà wɔ̀ì. 12Èé Jisɛ̀ nyìnìdí Jɔ̀ɔ́n wɔ kpindi bo nu mɛni sɛ̀lɛ́ɛ̀ èì wɔ̀ dɔdí dè wɔ bɛ̀ jèè Kalalii kagbóè nù. 13Wɔ̀ì dí Nasɔ̀lɛ jɛ̌ɛ̀ nù sìɤàì kɛ́ wɔ̀ bɛdí wɔ ko Kàpɛneyùŋ jɛ̌ɛ̀ nù é dedí Kalalii kamu mɛ̀lɛ̀ mɛ̀lɛ̀ gbàáà fandɛ́ɛ̀ Sɛbùlɔ̀ŋ nɛ̀ Nàtali kagbóè nù. 14Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ nɛdí wɔ̀lɔ́ wòíì Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ɔ̀, Àìseyà wɔ́ tɛmudí è, e kànàì eu. Wɔ̀ nɛdí, 15"É koì dè Sɛbùlɔ̀ŋ nɛ̀ Nàtalì e bɛ̀àì Kalalii kamu mɛ̀lɛ̀ mɛ̀lɛ̀ gbàáà bò, Jɔdin níì mɛ̀yáà kùlu wolàì, kagbo wòló nù wòlúò dè konù wòì Jusi wóó dè. 16Wòlúò wó dedí kpindíì nù konù wò wò dè dí de mɔ̀lì mɔ̀li gbàáà sà jìnù. Ŋwɔnɔ̀ wòló wó dè falan wɔ kpindíì nù konù, dí de mɔ̀lì mɔ̀líì mɔ̀la ve wòì." 17Èé Jisɛ̀ bɛdí Kalalìì wɔ̀ dùmàdí naà wɔ Ŋgàla kòwài tɛmu jòwóè tɔidè. Wɔ Ŋgàla kòwài tɛmúì nù wɔ̀ dedí e wòlíì senù wɔ̀ nɛ̀, "Nà nì na sɛlɛ̀ siíìn budè ku, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ è ja!" 18Jisɛ̀ dedí de namu nù Kalalii kamu mɛ̀lɛ̀ mɛ̀lɛ̀ gbàáà fandɛ̀. Wɔ̀ sàdí biì sɔn. Kɔlɛ́ɔ̀n nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Saimɔ̀ (kɛ́ wò bidí mùndí wɔ tan Pitɛ̀) dɔɔ wɔi jède nyɔɔ́ɔ̀ nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Andùlù. Wò dedí kpélé mɛni nyɔ̀ɔ̀ò. Wò dedí kpélé mɛnìnù kamu mɛ̀lɛ̀ mɛ̀lɛ̀ gbàáà nù. 19Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wò, "Nà jì nà ŋwànì mì bu, e ku nyɔɔ sepáà nù nà bidí kpélé kòì nà kamu sani. Kɛ́ mà siya ve naà nà wòlù kòì Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù." 20Wò kodí nɔɔ̀ e dí wo wolo wo kpéléì èì wo ŋwànì wɔ̀ bu. 21Wɔ̀ sìɤàìdí nɔɔ̀ bɛ̀nù wɔ sà mùndí bii sɔn. Wò wò dedí Sɛbɛdìì wɔ wóó sɔ́òn. Wo nyɛlɛ́ì dedí Jìín nɛ̀ Jɔ̀ɔ́n. Nɛ̀ wò téɔ̀, Sɛbɛdìì wò jòò wò dedí wo keíì nù wo dè wo kpéléì ei nde jùwàì. Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ jívidí wò. 22Wò kodí nɔɔ̀ e dí wo te wo keíì e kanàì dè wò téɔ̀, wo ŋwànì Jisɛ̀ bu. 23Jisɛ̀ namudí dè Kalalii kagbóè díì gbǐn. Wɔ̀ dedí sɛlɛ siyànù Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóì nù wɔ dè Tedí Kàí tɛmu e kàn Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀. Wɔ̀ dedí mùndí kède towò towóì bawonù. 24Wɔ fǔìn gbàvàìdí dè Siliya tàvíì díì gbǐn. Wòlíì nyìnìdí wɔ bò wòlúò kède towò towóì dedí wòì. Wòlíì wó nyìnìdí wò wɔ bò téŋ dí juwa dedí wòì, nyina siìn dè téŋ jèdè, tɛ̀iŋ tɛ̀iŋ kèdè dè téŋ wòì, téŋ ŋwɔnɔ̀ wo jaíì falan falan. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ bawodí wo gbǐn kpóŋ. 25Wòlu gbani gbàà dedí Jisɛ̀ bu. Wòlu wòló téŋ wolodí Kalalii kagbóè nù, Jɛi Kowaa kagbóè nù, téŋ wolo Jèlusàlɛŋ jɛ̌ɛ̀ nù nɛ̀ Jùdiyɛ kagbóè nù e kanàì dè Jɔdin mɛ̀yáà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\