Mafiyù 5

1Èé Jisɛ̀ kìidí wɔ sà wòlu gbani dí tìti gbàáà, wɔ̀ gbàidí kèi dɛ̀ɛ̀ wúlú wɔ kodè. Dɔ̀ɔ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò gbanaidí èì wɔ̀ì. 2Edèè wɔ̀ gbidí naà wòlíì sɛlɛ siyàì. 3Jisɛ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Kulu de tili dè wòló jɔ̀ɔ̀ wó sì è wo keleɤeléè èì bàìŋ bɛ̀ Ŋgàla sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù, Ŋgàla wɔ̀ wɔ̀ dè wo kadáà! 4"Kulu de tili dè wòló jɔ̀ɔ̀ jààsɛŋ sɛ̀lɛ̀ è wou fun ya, Ŋgàla dè wòì kídí nɛ̀ jìnù! 5"Kulu de tili dè wòló jɔ̀ɔ̀ wó kúlàì wo bulu nù, wò wò dè wɔ̀lɔ́ sà jìnù Ŋgàla nidí e nù kulu tùíì! 6"Kulu de tili dè wòló jɔ̀ɔ̀ wo kului sɛlɛ gbàáà dè wò nɛ̀ wɔ̀lɔ́ Ŋgàla wɔ́ tɛmu è Ŋgàla dè wo kulu lɔ̀ma jìnù dí tìti! 7"Kulu de tili dè wòló jɔ̀ɔ̀ wó ka wò bàde wòlu fuyó jààsɛŋ bàlà, Ŋgàla dè wò pɛ́ wo jààsɛŋ bàla jìnù! 8"Kulu de tili dè wòló jɔ̀ɔ̀ wo màlùŋ déè tɔnì tɔnì è dè wɔ́, wò dè Ŋgàla wɔu sǐn gbǐla jìnù! 9"Kulu de tili dè wòló jɔ̀ɔ̀ wó ka kulu lɔ̀mù nyìnì wòlù tidì, Ŋgàla júwàì ve wò wɔ wóó! 10"Kulu de tili dè wòló jɔ̀ɔ̀ wó dè wo mànɔwɔnù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wò dè sɛlɛ́ì gbǐn nɛ̀nù Ŋgàla wɔ́ tɛmu è, Ŋgàla wɔ̀ wɔ̀ dè wo kadáà! 11"Kulu dè tili dè nà jɔ̀ɔ̀ wòlíì dè má na de fèìnù wo dè na mànɔwɔ, wo dè duulìì gbààvì na wúlú gbǐlà mi ŋwùnù. 12Nà tili kulu dè tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Ŋgàla wɔ ko nyàŋgè nyàŋgè è dè wɔ jojɛ wɔ̀ faàì na sɛlɛ́ɛ̀ nù bulu kàí fɔ́ɔ́n. Yèlé kwá nɔɔ̀ wò mànɔwɔdí Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò pɛ́ wó dedí tàode wɔ̀lɔ́ nù nai ku." 13Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ mɛnidí kpa wɔ̀lɔ́ wɔ̀ nɛ̀, "Nà dè kìjɔ̀ tàodéè nu nyɔɔ́ò ŋwùnù. Kɛ́ kìjɔ̀ wɔ dɛ̀mù dɛ̀múì kàmá wɔ̀ì wolo wòlù ě e nɛ̀ì gbɛ̀ ye é jì jèè. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má ě bɛ́ɛ́lɛ́ kàí dè ye e jòwài ŋwùnù. Wò ka è mɛni wòlíì dè eode kɔ̀ìn. 14"Nà nà dè dí de mɔ̀lì mɔ̀lì tàodéè nu nyɔɔ́ò ŋwùnù. Jɛ gbàáà wó tawo è kèì wúlú tidì wòlù èì e kìimàì gbɛ̀. 15Kpedeó wòlù kève lámbó eu tù wɔ kwa è solo jàdè. Kɛ́ wɔ̀ ka è gbèdè bóè tidíì e dí gbǐn dè kalàìŋ. 16Nyɔìŋ nɔɔ̀ nà pɛ́ nà yá tɔnì wòlù gbǐn kudè. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wò sà má na kùlà kùlà kàí, wo sa na Téɔ̀ Ŋgàla wɔ̀ì kaaje wɔ́ dè Ŋgàlaò jɛ." 17Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Èe dè na kulúì nù mà ja mà tìnì Mosè wɔ kaɤáà dè kpedeó mà tìnì sɛlɛ́ì dè Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò tɛmudí è. Màì jì mà tìnì sɛlɛ dòò dè, kɛ́ mì ŋgelè mà jì mà nɛ̀ è sɛlɛ́ì gbǐn wó siyadí è, è kànàì eu. 18Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà, e sìɤàìnù tàodéè nɛ̀ jìjàìndéè tì dè kaɤáì gbǐn é dè Ŋgàla wòíì nù e kɔlɛ̀n bɛ́ɛ́lɛ́ wŏ e dí sa e sìɤàìnù sɛlɛ́ì ŋwùnù wó kwalidí è e kànàì eu. 19Dɔɔ ŋwùnù wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ ka kaɤáà e biyo kɛ́ɛ́lɛ́ nyùmà wɔ nɛ̀ è wòlù wùlɛ̀ì wò pɛ́ wo nɛ̀ sɛlɛ kɔlɛ́ɔ̀n, Ŋgàla júwàì ve e nyɔɔ́ɔ̀ sɛlɛ̀ faàn ku wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù. Kɛ́ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ ka kaɤáà kɔlɛn kɔlɛ́ìn gbǐn eu jìjà kìi wɔ siya è wòlù wùlɛ̀ì Ŋgàla júwa ve wɔ sɛlɛ̀ gbàà wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù. 20Mì naà mà dè na wɔ̀lɔ́ senù, nà gbɛ̀ ve nɔɔ̀ Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù bɛ̀ì, wɔ̀lɔ́ Ŋgàla tɛmu è nà nɛ̀ má è kàí dí tìti e tì kaɤa siya nyɔɔ́ò nɛ̀ Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò wou." 21Edèè Jisɛ̀ tan dí wò, "Nàó èì nyìnì ya wɔ̀lɔ́ wò bidí e nà wòlu laíò se wò nɛ̀, 'Ka java wòlù; wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ nɛ̀ ve dɔ̀ɔ̀, wò bɛ̀nì ve wɔ̀ kadáà bò wo kìi e sɛlɛ́ɛ̀ nù.' 22Kɛ́ mì naà mà dè na wɔ̀lɔ́ senù, wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ jìàì ve wɔ̀ bàde wòlu fuyɔ́ɔ̀ wɔ̀ì sɛlɛ kulu, wɔ̀ bɛ̀ ve kadáà kudè wɔ sìnyà bídei téŋ dè. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ tan ve wɔ̀ bàde wòlu fuyɔ́ɔ̀, 'Mù dè wòlu kɔn!' Wò bɛ̀nì ve wɔ̀ Jusi tàvì nyɔɔ́ò kudè bíde téŋ de sìnya ŋwùnù. Nɛ̀ mùndí wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ ka wɔ̀ bàde wòlu fuyɔ́ɔ̀ tan dɔ̀ɔ̀ dè nùmú nyɔɔ kɔn soolo, wɔ̀ kin ve wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ mànɔwɔ sàáì. 23Dɔɔ ŋwùnù è dè má mù dè naà Ŋgàla wɔ saaɤa bendéè kudè ŋwúnùnù Ŋgàla wɔ saba lɛ́ɛ̀ tiya ŋwùnù mu sìɤàì va mù kulu ŋwàlà tɛɤɛ́ɛ̀ nù é dè mù bàde wòlu fuyɔ́ɔ̀ màlùŋ e kàn mù, 24te mù saba lɛ́ɛ̀ bendéè kudè, mù kpolu dè mù bàdéɔ̀ bò nà nyàŋgè tidì nù mu kìyá jì mu tiya mù saba lɛ́ɛ̀. 25"Wòlù júwà má mùi jàkùn, na sɔn nà bùwà e nu nyàŋgè pɛ́ gbulúì eodè na kìyá sɛlɛ tɛmu kadáà wɔ̀ì tili. Èì má dɔ̀ɔ̀ dè wɔ̀ tù ve mù kadáà jɔ̀ɔ̀, kadáà ŋwɔnɔ̀ tù mù wɔ sɛ́njɛlɛ́ò jɔ̀ɔ̀. Dòò ŋwɔnɔ̀ wò mɛni ve mù kpindi bò nù. 26Ŋwúndè mà se mù ŋgàmáà, mù sìɤàì ve va e sìɤàìnù mu nyàŋgè sɛlɛ dɔ̀ɔ̀ e kala dè kpɛkpɛ, fóŋ bɛ́ɛ́lɛ́ ě te." 27Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Na bulúì nà sì è nà nɛ̀ kaɤa jàkúìn nɛ̀, 'Ka funà wòlù wùlɛ̀ wɔ̀ sɔ̀nɔ́ɔ̀ mùi jèè.' 28Mà dè naà e na senù, jiji wɔ̀lɔ́ gbǐn wɔ́ ka nyinɔ̀ kìi wɔ soò kamu wɔ̀, jiji dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ nyinɔ dɔ̀ɔ̀ wɔi jèè funa ya wɔ kulu de kùláà nù. 29Dɔɔ ŋwùnù mù jìjà faàn eu sǐìn nɛ̀ má è mu nɛ̀ sɛlɛ siìn, sa e dí mù mɛni è! È dè ve kàí mu wɔ̀yà mù díì kɔlɛn dɛ̀ɛ̀ nù e tì wɔ̀lɔ́ eu mù kpujáà sìɤàì wo tiya mù wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ mànɔwɔ sàáì. 30Mù jìjà faáàn nɛ̀ má è mu nɛ̀ sɛlɛ siìn, seli è mù mɛni è! È dè ve kàí mu wɔ̀yà mù jaíì kɔlɛ̀n nù e tì wɔ̀lɔ́ eu mù gbǐn mu sìɤàì nyɔìŋ wo tiya mù wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ mànɔwɔ sàáì." 31Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tɛmudí è mùndí wɔ̀ nɛ̀, "Kaɤáà nɛ̀, 'Jijì gbǐn jɛ má wɔ̀ sɔ̀nɔ̀ wɔ̀ yá wɔ̀ de tɛ̀nài jàkùn nì.' 32Mà dè naà e na senù, jijì gbǐn wɔ̀ jɛ má wɔ̀ sɔ̀nɔ́ɔ̀ sɛlɛ wùlɛ soolo ŋwùnù èì jiji wùlɛ jɔ̀ɔ dè eodè ko, wɔ̀ tɔla má jijì gbǐn, kɛní wɔ̀ Ŋgàla wɔ kaɤáà nyùmà ya é nɛ̀, 'Ka fun jiji wùlɛ̀ wɔi jèè.' Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ laáà wɔ fa sɛ̀lɛ̀ è dè. Nɛ̀ mùndí jijíɔ̀ wɔ́ ka nyinɔ́ɔ̀ tɔla wɔ̀ jiji wùlɛ̀ wɔ̀ sɔ̀nɔ́ɔ̀ wɔi jèè funa ya. 33"Nà dí èì nyìnì ya wɔ̀lɔ́ wò sedí è nà gbàin laíò wò nɛ̀, 'Ka sòlì mù bala júwa wòíì jàdè. Kɛ́ wɔ̀lɔ́ mú júwà e bala wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ jɔ̀ɔ̀ nɛ̀ e sɛlɛ́ɛ̀.' 34Kɛ́ mà dè naà e na senù, nà dè má bala júwànù nàa jì kɔ̀lì. Nàa bìlì jìjàìndéè eu èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Ŋgàla wɔ kada kpóè dè nì. 35Nàa bìlì tàvíì eu èì dè soolo sɛlɛ̀ dè Ŋgàla wɔ kɔya ŋwúnaíì dè nì. Nàa bìlì Jèlusàlɛ̀ŋ eu èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de kada gbàáà wɔ jɛ̌ɛ̀ dè nì. 36Na bìlì bɛ́ɛ́lɛ́ na wúlú eu èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de nàì e dùì kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ sǔlàì gbɛ̀ kpedeó na kève è tɔnà. 37Nà dè má bala júwànù nà nɛ̀, 'Òòyi', nà ŋwuni má è. Nàì má è ŋwuni nà nɛ̀ nɔɔ̀ 'Kpede.' É wolòì dɔ̀ɔ̀ wɔi jèdè nà tɛmu má wòì wùlɛ̀ kɛní è wolo Setɔ̀ŋ jɔ̀ɔ̀ wɔ́ dè màlùŋ nde siin nyɔɔ́ɔ̀. 38"Na bulúì nà sì è nà kaɤáà nɛ̀, 'Wòlù wàlà má wɔ̀ bàde sǐn, wò wàlà wɔ̀ pɛ́ wɔníì. Wòlù sa má wɔ̀ bàde kàlà wò sa wɔníì.' 39Kɛ́ mà dè naà na senù, wòlù gbǐn nɛ̀nàì má mù sɛlɛ siìn ka sa e tǔn. Wòlù gbǐn gbɔ̀dɔ̀ má mù wúlúì nù sìnyà wúlú dè wɔ̀ gbɔ̀dɔ̀ mùndí faàn kɔlɛ́ɔ̀n nù. 40Ŋwɔnɔ̀ mù bulu mù dùmáà ŋwùnù wòlù júwà má mùi jàkùn, ŋwúndè wɔ̀ júwà mù jogbóè pɛ́. 41Sɛ́njɛlɛ́ò kɔlɛ̀n tan má mù júwà wɔ gbǎà mù bɛ̀nì miti kowaa taàn namai tila è aavà kɔlɛ̀n nù. 42Wòlù bídè má nà lɛ̀ gbǐn ŋwùnù nà nì è wɔ̀ ku. Nàa nì wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ budè ku wɔ́ jàvá wɔ́ saàì na jɔ̀ɔ lɛ̀ kpáŋá wɔ kpelàì dè. 43"Na bulúì nà sì è nà kaɤáà nɛ̀, 'Mù yá mù bàde wòlu fuyɔ́ɔ̀ jàvà mu jɛ mù kɔ̀ɔ̀n towóɔ̀!' 44Kɛ́ mà dè naà e na senù nà yá na kɔ̀ɔ̀n towóò jàvà na dè mùndí Ŋgàla sɔ̀ wòló ŋwùnù wó dè na mànɔwɔnù. 45Nà nɛ̀ má dɔ̀ɔ̀ kɛní na sɛlɛ̀ wolai ve mùnɛ̀ na Téɔ̀ wɔ́ dè Ŋgàlaò jɛ. Ŋgàla ka è nɛ̀ wɔ kùlɔ́ɔ̀ ŋwàlà kùla siin nyɔ̀ɔ̀ nɛ̀ wòlù kàì jòò wòì, wɔ tiya mùndí ní wòlù kàì nɛ̀ wòlù siin ŋwùnù. 46Nà jàvà má nɔɔ̀ wòlúò wó jàvàì nà de nà sa ve dɔ̀ɔ̀ nù? Kání tɔla nyɔɔ́ò wó dè nì wò ka yiì jàvà. 47Ŋwɔnɔ̀ e dè ve nì bɛ́ɛ́lɛ́ ná dè yii wòi nìnàì nà nà bàdéò jòò, Ŋgàla jì bɔɔ̀ nɛ̀ nà dè sɛlɛ kàí nɛ̀nù wòlù wùlɛ́ò wòì yɛ? Wòló bɛ́ɛ́lɛ́ wòì Ŋgàla nyɔ̀ɔ̀ò dè wò ka yiì wòì nìnàì. 48Kɛ́ nà yá dè folì mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ Tedé Ŋgàla wɔ́ folìì dè."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\