Mafiyù 6

1Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Nà kìi na bulu eu, nàa dè wòlii sɛlɛ kàí nɛ̀ gbani tidì wòlíì gbǐn jì e dí sà. Nà nɛ̀ má wòlìì sɛlɛ̀ gbani tidì, lɛ kàí é dè Tedé Ŋgàla jɔ̀ɔ̀ wɔ jojɛ na ŋwùnù nǎ è sà ye. 2"Dɔɔ ŋwùnù wòlù dè má kpáŋá nù mu nɛ̀ wɔ̀ì sɛlɛ kàí ka nɛ̀ è wòlíì gbǐn wòo sì e wòò mùnɛ̀ jɛ́ wòlu gbǐlai nyɔɔ́ò ka nɛ̀ Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóì nù e kanàì dè feé gbǐn wó dè. Wò ka dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ wɔ̀lɔ́ wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ sa wòì kaaje. Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà, wɔ̀lɔ́ wó jàvà è wòó è sà ya. 3Kɛ́ nà dè má wòlii sɛlɛ kàí nɛ̀nù nà kɔ̀ìn gbulu wɔ̀lɔ́ é nɛ̀ ve è na gbɔ̀ɔ̀nù faáàn ě wɔ̀lɔ́ sì na jìjà faáàn dè e nɛ̀nù. 4Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má è dè ve kìimu nu sɛlɛ̀ na sɔ́ɛ̀n tidì. Ŋwɔnɔ̀ Tedé Ŋgàla wɔ́ sàì nà na nɛ̀ sɛlɛ̀ kìimu nù, wɔ̀ faai ve na sɛlɛ kàí nù. 5"Nà dè má Ŋgàla sɔ̀nù nàa kùlà mùnɛ̀ wòlu gbǐlai nyɔɔ́ò. Wò dè má Ŋgàla sɔ̀nù wò ka ŋwúnù jàvà Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóì nù nɛ̀ díì gbǐn wɔ̀lɔ́ wòlù gbǐn sǐn kwali wòì. Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà wɔ̀lɔ́ wó jàvàó è wòó è sà ya. 6Kɛ́ mù dè má Ŋgàla sɔ̀nù bɛ̀ mù lúmbúì nù, mù kalà è mù sɔ̀ mù Téɔ̀ Ŋgàla wɔ̀lɔ́ wòlù èe ka wɔ̀ sà. Ŋwɔnɔ̀ Tedé Ŋgàla wɔ́ sàì mù mu nɛ̀ sɛlɛ̀ kìimu nù wɔ̀ faai ve è nù kàí. 7"Nà dè má Ŋgàla sɔ̀nù nàa siyɛ nɔɔ̀ e nyɛlɛ́ɛ̀ ŋwùnù, mùnɛ̀ jɛ́ wòló wòì Ŋgàla nyɔ̀ɔ̀ò dè wó ka nɛ̀. Wò sìàì wò siyɛ má tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ Ŋgàla nyìnì ve wo wòíì èì. 8Nàa wolàì wò, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de na kìyá bɛ́ɛ́lɛ́ wúlú dè su Ŋgàla sɔ ŋwùnù, wɔ̀ ka wɔ̀lɔ́ gbǐn sì ná jàvà è. 9Yèlé mu nà dè wòlù na dè Ŋgàla sɔ̀. Nà nɛ̀, 'Tedé Ŋgàla mú dè Ŋgàlaò jɛ, ŋwúndè a tùwà mù nyɛlɛ́ɛ̀ nù gbàà. 10Mù kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ jì, mù kului sɛ̀lɛ́ɛ̀ nɛ̀ tàodéè nù mùnɛ̀ jɛ́ é dè Ŋgàlaò jɛ. 11Nì nà kɔ̀ɔ̀nu jìlɛ́ɛ̀ nà ku á jàvà è. 12Mù te nà nù tǔn nà sɛlɛ siíìn ŋwùnù á ka è nɛ̀, mùnɛ̀ jɛ́ á ka wòlúò nu tǔn te wó ka nà sɛlɛ siìn nɛ̀nàì. 13Ka nɛ̀ì a bùlù nu gbaya sɛ̀lɛ̀ nù, kɛ́ sa nà màlùŋ de siin nyɔɔ́ɔ̀ jɔ̀ɔ̀.' " 14Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wò, "Wòlù nɛ̀nàì má nà sɛlɛ siìn na te wɔ nu tǔn, Tedé Ŋgàla wɔ́ dè Ŋgàlaò jɛ wɔ̀ pɛ́ wɔ̀ te ve na ni sɛlɛ siíìn nu tǔn. 15Kɛ́ nàì má wòlúò nu tǔn te wó ka nà sɛlɛ siìn nɛ̀nàì, Tedé Ŋgàla pɛ́ wɔ̌ na sɛlɛ siíìn nu tǔn te." 16Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wò, "Nà bùlù má síì nù nàa dè jààsɛŋ dè kúlà mùnɛ̀ jɛ́ wòlu gbǐlai nyɔɔ́ò ka nɛ̀. Wò ka sììnù dè wo kúlà ku nù, wò nɛ̀ è wòlù gbǐn sì è wò dè sí nù. Nà ŋwúndè mà se ŋgàmáà wɔ̀lɔ́ wó jàvà è wò è sà ya. 17Kɛ́ nà dè má sí nù, nà dè kude sɔlɔ̀, nà nyàŋgè na wúlúì kàí 18dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wòlù gbǐn sà má nà wɔ̌ è sì nà dè sí nù. Kɛní nɔɔ̀ Tedé Ŋgàla wòlù èe ka wɔ̀ sà wɔ́ sì ve e wòò. Ŋwɔnɔ̀ Tedé Ŋgàla wɔ́ ka sɛlɛ́ì gbǐn dí sà é ka nɛ̀ kìimu nù wɔ̀ faai ve è nu kàí." 19Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wò, "Nàa nyàŋgè na de kìi lɛ́ɛ̀ funai tàode wɔ̀lɔ́ nù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de è dè má vè tùdú gbɛ̀ e jì è, kaaje è kamu kpedeó jíle nyɔ̀ɔ̀ò júwà è. 20Kɛ́ nà ŋgelè nà nyàŋgè na de kìi lɛ́ɛ̀ funai Ŋgàlaò jɛ, feé tùdúò wŏ è jì, kaaje ě è kamu nɛ̀ mùndí jíle nyɔɔ faàn ě va tili e jíle ŋwùnù. 21Feé wòlù gbǐn wɔ de kìi lɛ́ɛ̀ dè va wɔ kulúì dè." 22Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wò, "Nà sǐìn èè dè lámbóè nà ŋwùnù. Na sǐìn dè má de sanù kàí, na jaindè é dè ve kalàìŋ. 23Kɛ́ na sǐìn èì má de sà dè kàí nà dè kpindi nù. Ŋwɔnɔ̀ è dè má dí de mɔ̀lì mɔ̀líì é dè na jaindéè è dè sììn ya kpindi, e kpindíì bì ve nù fǔn fó!" 24Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, "Wòlù kɔlɛ̀n wɔ dè kɔnyà wòlìì sɔn jàdè. È dè má nyɔìŋ wɔ̀ ka kɔlɛ́ɔ̀n jɛ wɔ jàvà kɔlɛ́ɔ̀n. Wɔ̀ nyìnì ve kɔlɛ́ɔ̀n wòì wɔ sa kɔlɛ́ɔ̀n wòíì jàdè wúlú. Nàì lɛkwai e kɔnya dèì gbɛ̀ na dè mùndí kɔnyàì Ŋgàla jàdè. 25"Dɔɔ bulu wɔ ŋwùnù mà dè e na senù mà nɛ̀ nài fèdà kulu e kàn na nùu jìlɛ́ɛ̀ nɛ̀ namu nímí e kanàì dè na tù jújú. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de lɔ̀ɔn fɔŋwu sɛlɛ̀ dè gbàà e tì jìlɛ̀ nɛ̀ nímí eu, nɛ̀ mùndí wòlu jɛ́ɛ̀ sɛlɛ̀ dè gbàà e tì wɔi jújúì eu. 26Nà sà nɛ̀mu nyàndáíò. Wòo ka gbɛ̀lɛ̀ gba, wòo ka jìlɛ̀ èì gbanai, wo kève jìlɛ kwalai bi kpedeó tɔ̀ kève wò jɔ̀ɔ̀ de. Kɛ́ ŋwɔnɔ̀ Tedé Ŋgàla ka wò jìlɛ̀ ni. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má nà ŋgelè na sɛlɛ̀ èì nù ŋwɔmu e tì nyàndáíò wou? 27Na sún gbǐn nà dè má kulu fèdànù e kàn è, wɔ̀ gbɛ̀ bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ lɔ̀ɔn fɔŋwúì biyo nu buwàì yɛ? 28"De ŋwùnù nà dè kulu fèdànù e kàn nai jújú sɛlɛ ŋwùnù? Nà sà nɛ̀mu jɛ́ kàìkáí dè sǔì nù nà kpɛn sɛlɛ sún è jɔ̀ɔ̀. Wòo ka jòwò kpedeó wo kève jújú jùwà. 29Kɛ́ mà dè e na senù, jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ Sɔlɔmɔ̀ nyàŋgèdí wɔ faàn gbì tàvì eu wɔ̀ì dí dè mùwàì é jì kàìkáí doo kɔlɛ̀n bɛ́ɛ́lɛ́ nù tili. 30È dè má Ŋgàla gbɛ̀ ti woíì kàìkáí nìì wɔ̀lɔ́ é dè nɔɔ̀ e dí kɔ̀ɔ̀nù, bòdí wo sɛ̀n e tɛ̀lɛ̀ wo kinya è, nàì funàì jújúì Ŋgàla wɔ́ nì ve è nà ě kàí de dí tìti e tì kàìkáí eu? Na mì funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ dè biyò fó! 31"Dɔɔ ŋwùnù nàa fèdà kulu, nàa tan, fe à sa ve jìlɛ̀, nímí, e kanàì dè tù jújú? 32(Wòlúò bɛ́ɛ́lɛ́ wó dè tàodéè nù wòì Ŋgàla funàì wò ka kulu fèdà lɛ wòló ŋwùnù.) Nà Téɔ̀ wɔ́ dè Ŋgàlaò jɛ wɔ bulúì wɔ̀ sì wɔ̀lɔ́ ná kpáŋá e ŋwùnù. 33Kɛ́ na tàodéè nù nà kìi Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ sepá dè, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má wɔ telembóè e kanàì dè lɛ wòló gbǐn è dè ve na bèè. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má wɔ̀ nì ve nà lɛ wòló gbǐn. 34Dɔɔ ŋwùnù nàa fèdà kulu e kàn wɔ̀lɔ́ ná jì ve è nɛ̀ bòdí. Ŋwúndè bòdí fèdà kulu wɔ bulu ŋwùnù. Wòlù wɔ̀ɔ sa tèì sɔn ei saaɤà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\