Mafiyù 7

1"Na seli sɛlɛ̀ nù e kàn nà bàde wòlu fuyó dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve Ŋgàla wɔ̌ sɛlɛ̀ nù seli é kàn nà. 2Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Ŋgàla seli ve nɔɔ̀ na sɛlɛ́ɛ̀ nù mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ ná ka nà bàde wòlu fuyó woníì nù seli. Ŋwɔnɔ̀ kaɤa kɔlɛ́ɔ̀n nɔɔ̀ ná ka è jòwàì woni sɛlɛ́ì nu seli ŋwùnù, Ŋgàla dè má naníì nu selìnù kaɤa dɔ̀ɔ̀ nɔɔ̀ wɔ̀ jòwàì ve. 3E kpaì vɛ, ná dè ti jei biyɔ́ɔ̀ sanù nà bàde wòlu fuyɔ́ɔ̀ sǐìn nù kɛ́ nàì kpo kɛlɛ gbàáà wòò sì wɔ́ dè nani sǐìn nù? 4Jɛ́ naà nà gbɛ̀ ve nà bàde wòlu fuyɔ́ɔ̀ taìn mùi fɛlɛ̀ fɛlɛ̀ è dè ŋwúndè a sa ti jei biyɔ́ɔ̀ nì mù sǐìn nù, è dè má na bulúì kpo kɛlɛ gbàà dè na sǐìn nù yɛ? 5Nà dè na bului gbǐlàìnù. Nà sa kpo kɛlɛ gbàáà na bulúì nani sǐìn nù nɛnɛ̀. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve na sà dè kàí ti jei biyo kɛ́ɛ́lɛ́ɔ̀ dí sa ŋwùnù é dè nà bàde wòlu fuyɔ́ɔ̀ sǐìn nù. 6"Nàa nì Ŋgàla wɔ nyɔkɔíìn bɛ̀lìóò ku wŏ jì dè sììn wo gbǐlà nàì kùlún. Nàa mɛnàì kɛ̀n tende kwa, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ dè wò wɔ̀yà ve e sɛlɛ̀ wúlú. 7"Bídè e ŋwùnù, wò nì ve è mù ku. Kìi è dè mù sà ve è. Kùlù kpúŋwúì wò kali ve. 8Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀lɔ́ gbǐn wɔ́ bídè ve lɛ ŋwùnù, wò nì ve è wɔ̀ ku. Wɔ̀lɔ́ kìi ve lɛ dè wɔ̀ sà ve è nɛ̀ mùndí wɔ̀lɔ́ kùlù ve kpúŋwúì wò kali ve è wɔ̀ ku. 9Na jí kɔ̀mà téò, wòo dè nà tidì wɔ jííjíɔ̀ bídè má wɔ̀ jìlɛ ŋwùnù wɔ́ nì ve wɔ̀ túúlé? 10Nàí ná dè wóó kɔ̀mà téò, jí kɔ̀mà téɔ̀ fɔn wɔ jíɔ̀ sɔ̀ má wɔ̀ sani wɔ́ ka wɔ̀ gbɛ̀ɛ̀n nì? 11Nàí ná dè kùla siin nyɔ̀ɔ̀ò nà dè na wóó wòì sɛlɛ kàí nɛ̀nù, nà Téɔ̀ Ŋgàla wɔ́ dè Ŋgàlaò jɛ, wɔ̀ ŋgelè wɔ̌ wòló wòì sɛlɛ kàí nɛ̀ wó ka wɔ̀ bídè e tì nani sɛlɛ kàí eu. 12"Dɔɔ ŋwùnù nà kan nà bàde wòlu fuyɔ́ɔ̀ dè mùnɛ̀ jɛ́ ná jàvá wɔ́ kan nà dè. Mosè wɔ kaɤáà nɛ̀ sɛlɛ́ì Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ laíò siyadí è e nu saáì dè nì." 13Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ mɛnidí kpa wɔ̀lɔ́ wɔ̀ nɛ̀, "Nà kewu dè nà nɛ̀ dè líɤí líɤí nà kɔ̀ìn kolo ŋwɔ biyɔ́ɔ̀ nù. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de gbulúì é bɛ̀ì lɔ̀ɔn fɔŋwu nu nyùmàíì kolóè ŋwɔ́ɛ̀ gbàà, ŋwɔnɔ̀ wòlu tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ ka gbulu dɔ̀ɔ̀ júwà, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de e nu kɔ̀ìn èì juwa. 14Kɛ́ kolo wɔ̀lɔ́ wòlù ka è nù kɔ̀ìn wɔ sà wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì e ŋwɔ́ɛ̀ biyò ŋwɔnɔ̀ e nu kɔ̀in juwa juwa. Wòlu wájá biyò nɔɔ̀ wò ka è nù kɔ̀ìn." 15Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wò, "Nà kìi na bulu eu e kàn wòlúò wó ka nɛ̀ wò dè Ŋgàla wɔ kèlì nyɔ̀ɔ̀ò ŋwɔnɔ̀ wòì dè. Wò jì má wòlu bò mù ka wo kúì sa mùnɛ̀ bɛya bɛyai. Kɛ́ wo kulúì nù wò dè gbi kaamu kaamui. 16Wo kùlà kùláì nɔɔ̀ wòlù ka è wò sìàì. Wòlù jì bɔɔ̀ sambai kuma tana dòyò kpo èì yɛ̀? Kpedeó wòlù jì bɔɔ̀ kuyaló kuma gbàlà wéí dòyò kpo èì yɛ̀? 17Ti kàí gbǐn wɔ̀ wɔ̀ ka kwai kàí to, ŋwɔnɔ̀ ti siìn wɔ̀ wɔ̀ ka kwai siìn to. 18Ti kàí gbǐn wɔ̀ɔ to kwai siìn, ŋwɔnɔ̀ ti siìn gbǐn wɔ̀ɔ to kwai kàí. 19Ŋwɔnɔ̀ ti wɔ̀lɔ́ èe ka kwai kàí to, wò ka è seli wo mɛni è káàn nù. 20Nyɔìŋ nɔɔ̀ wòlu fuyó pɛ́ dè. Wɔ kùlà kùláì nɔɔ̀ wòlù ka è wɔ̀ sìàì." 21Edèè Jisɛ̀ tan dí wò, "Wòì nɛ̀ wòló gbǐn wó ka mì tan 'Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀' wò dè Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nu bɛ jìnù. Kɛ́ wòló nɔɔ̀ wó ka mì Téɔ̀ wɔ́ dè Ŋgàlaò jɛ wɔ kului sɛ̀lɛ́ɛ̀ nɛ̀, wò wò dè va bɛ jìnù. 22Sɛlɛ nu seli sànyáà nù wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà dè mi tan jìnù, 'Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀! Èé à bió Ŋgàla wɔ tedíì kèli dè mù nyɛlɛ́ɛ̀ nù, a dè nyina siin tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ì de kɛ̀n mù nyɛlɛ́ɛ̀ nù, a dè mùndí kului sǔlà sɛ̀lɛ̀ì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ nɛ̀ mù nyɛlɛ́ɛ̀ nù?' 23Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má mà se ve è wò mà nɛ̀, 'Màì nà sì gbǐn tàodè. Nà wolo mì bu, nà dè kùla siin nyɔ̀ɔ̀ò.' 24"Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ ka mi wòi wòló wòì nyìnì wɔ júwà è, wɔ sɛlɛ̀ wolo mùnɛ̀ keleɤele jijíɔ̀ wɔ́ bɛdí wɔ bóè tawo. Wɔ̀ bíidí wúì bulu kàí fɔ́ɔ́n wɔ su wɔ gbàlìíì e kúlùn tàvíì jàdè bulu kàí fɔ́ɔ́n. 25Edèè kandolo dí tìti gbàà jàvàdí e jàvà. Níì sidí e bùlù bòkpóè nù e ko bóè jàdè. Fìví dí tìti gbàà jidí e ko bóè nù. Kɛ́ e sún gbǐn èì dí bóè jídè nɛ̀nàì, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ dè bo tawo nyɔɔ́ɔ̀ tawodí wɔ bóè kàí. 26"Kɛ́ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ ka mi wòì wòló wòì nyìnì wɔ̀ì è júwà, wɔ sɛlɛ wolo mùnɛ̀ jiji wúlú de susúɔ̀ wɔ́ bɛdí wɔ tawo wɔ bóè joliíì nù. 27Kandolo gbàáà jàvàdí, níì si e bùlù bòkpóè nù e ko bóè jàdè. Fìví dí tìti gbàà jidí e ko bóè nù, e wàlà è. Ŋwɔnɔ̀ bo dɔ̀ɔ̀ nyùmùdí nyàŋgè pɛ́ èì dí èì gbɛ̀." 28Èé Jisɛ̀ kàdí sɛlɛ wòló tɛmu kala, wɔ sɛlɛ siya siya kpaíì è sadaidí gbaniíì nu nyɔɔ́ò wòì. 29Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔni sɛlɛ siya siya kpaíì èì dí kaɤa siya nyɔɔ́ò wolàì. Kɛ́ wɔ̀ siyadí sɛlɛ̀ e wolo wɔ bulu wɔ de kewúì nù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\