Mafiyù 8

1Èé Jisɛ̀ kúlodí kèíì gbani gbàà ŋwànìdí wɔ̀ bu. 2Jiji kɔlɛ̀n dedí va tàain kèdè dedí wɔ̀ì. Edèè wɔ̀ jidí wɔ bùlù Jisɛ̀ kɔyàì. Wɔ̀ fɛlɛdí wɔ̀ì wɔ̀ nɛ̀, "Tedé, è dè má nɔɔ̀ mù jàvà, mù gbɛ̀ mìì nàndí saì." 3Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ folidí wɔ faáàn dè wɔ gbǐlà è jijíɔ̀ wɔ̀ì. Wɔ̀ sìnyàdí jijíɔ̀ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Mà jàvá má nɛ̀ è, mà mùì nàndí sa ya." E dí de fúmù fúmù nù jijíɔ̀ jɛ́ɛ̀ nyàŋgèdí èì. 4Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ kpiìn dí jijíɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Kìi nɛ̀mu, ka se sɛlɛ wɔ̀lɔ́ wòlu sún gbǐn. Kɛ́ bɛ̀ saaɤa sa nyɔɔ́ɔ̀ bò fáálíìn wɔ̀ sà mù, mù nì saaɤà lɛ̀ mù bawo sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù mùnɛ̀ jɛ́ Mosè wɔ kaɤáà tɛmu è. Dɔ̀ɔ̀ è siya ve è wòlíì gbǐn nàndí èì mùì dè ye." 5Èé Jisɛ̀ bɛdí Kàpɛneyùŋ, Lùuŋ sɛ́njɛlɛ wòlù gbàà kɔlɛ̀n jidí wɔ bò wɔ fɛlɛ̀ wɔ̀ì wɔ̀ nɛ̀. 6"Tedé, mi jòwò nyɔɔ́ò dɛ̀ɛ̀ dè mi bóè kudè, wɔ̀ dè kèdènù dí tìti wɔ jaíì falan falan wɔ̀ dè mànɔwɔnù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà." 7Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wɔ̀, "À bɛ̀ vɛ mà bawo wɔ̀." 8Dɔ̀ɔ̀ sɛ́njɛlɛ wòlù gbàáà tan dí Jisɛ̀, "Tedé, màì dè ŋwùwà bɛ́ɛ́lɛ́ mú kúlùn mi bóè nù. Kɛ́ mù kàmá nɔɔ̀ e wòíì tɛmu, wɔ̀ bawo ve. 9Mi bulúì bɛ́ɛ́lɛ́ mà dè sɛ́njɛlɛ wòlù gbààvìi jàde jòwàìnù. Ŋwɔnɔ̀ mà dè sɛ́njɛlɛ tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wou jìjà wo dè mi wòi nyìnì. Mà tan má dɛ̀ɛ̀, 'Bɛ̀ fèlé!' Wɔ̀ ka va simɛ̀ bɛ̀nì. Mà tan má wɔ̀lɔ́, 'Jì fèlé!' Wɔ̀ ka jì. Ŋwɔnɔ̀ mà tan má mì kɔnyáò dɛ̀ɛ̀, 'Nɛ̀ sɛ̀lɛ wɔ̀lɔ́!' Mà nɛ̀ mà kalà sǐn mà kali è wɔ̀ è nɛ̀ ya." 10Jijíɔ̀ wòíì sadaidí Jisɛ̀ wɔ̀ì. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ sììn dí dè wòlíì bò wó dedí wɔ̀ bu wɔ̀ tan wò, "Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà, màì nɛ̀ wòlù kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ sà Esulɛ tàvíì nù wɔ́ funàì mì dí tìti e tili jiji wɔ̀lɔ́ nù. 11Nà ŋwúndè mà kàlàn na kulùì, wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ dè tàvíì sɛɛnaíì gbǐn wolo jìnù nɛ̀ Ebilayɛɛ̀n, Aisè nɛ̀ Jekɔ̀ jòò wò jì jìlɛ̀ dí kɔlɛ̀n gbǐdíì nù wó dè e nɛ̀ jìnù Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù. 12Kɛ́ wòló ŋgelè Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ dè wo bèè, wò dè wo mɛni jìnù mànɔwɔ sàáì. Ŋwɔnɔ̀ wò dè ve sŏ dí tìti wo dè kàla nyìmì." 13Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí sɛ́njɛlɛ wòlù gbàáà, "Bɛ̀ mù joo kunú eu, ŋwɔnɔ̀ èé mú funàì mì, wɔ̀lɔ́ mú bídè e ŋwùnù è nɛ̀ ve." Ŋwɔnɔ̀ dúwai dɔɔ bulu bulúì jàdè nɔɔ̀ jòwò nyɔɔ́ɔ̀ bawodí. 14Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ dɔdí dè wɔ bɛ̀ Pitɛ̀ wɔ bóè nù. Wɔ̀ sàdí Pitɛ̀ wɔ̀ nudàà funù kpayáà eodè wɔ dè kèdè. Sɛŋwu tun kwalidí wɔu. 15Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ bùlùdí wɔ faáàn eu, ŋwɔnɔ̀ e dí de fúmù fúmù nù sɛŋwu túìn wolodí wɔ̀ jaindè. Edèè wɔ̀ dɔdí de wɔ̀ gbì wòì sɛlɛ̀ nɛ̀ì. 16Èé kǔdúwùlù kàdí tili, wò nyìnìdí wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà wɔ bò nyina siin dedí wò jèdè. Wɔ̀ kɛ̀n dí nyina siíòn gbǐn dè wɔ nùu wòíì nù, wɔ bawo kèdè wòlúò. 17Jisɛ̀ nɛdí sɛlɛ wɔ̀lɔ́ dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wòíì Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ laáà Àìseyà tɛmudí é, e kànàì eu. Wɔ̀ nɛdí, "Wɔ bulúì wɔ̀ júwadí nà kèdéè gbǐn." 18Èé Jisɛ̀ kàdí è sì wɔ̀ nɛ̀ wòlíì wò èì gbanàì ya dí tìti wɔi fandɛ̀, wɔ̀ sedí è wɔ jède nyɔɔ́ò wò júwà kei wò bɛ̀ kamu mɛ̀lɛ̀ mɛ̀lɛ̀ gbàáà mɛ̀yáà. 19Dɔ̀ɔ̀ kaɤa siya nyɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ jidí wɔ bò wɔ̀ nɛ̀, "Sɛlɛ Siya Nyɔɔ́ɔ̀, mà dè mù bu ŋwànìnù mà bɛ̀ feé gbǐn mú bɛ̀ ve." 20Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Wù dè kwiwóò jɔ̀ɔ̀, gbò dè nyàndáíò jɔ̀ɔ̀. Kɛ́ wúlú funai èì Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ jɔ̀ɔ̀ dè." 21Jijì dɛ̀ɛ̀ dedí va wɔ dè Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò tidi wòlúò sún. Edèè wɔ̀ tan dí Jisɛ̀, "Tedé, mì te wɔ̀ falan ya ŋwúndè nɛnɛ̀ mà bɛ̀ mà sa wɔ dí." 22Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Jì mù ŋwànì mì bu, ŋwúndè wòló lɔ̀ɔn fɔŋwu bulu bulu èì wò jɔ̀ɔ̀ dè, wò sa wo falan wòlɔ́ɔ̀ dí." 23Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ nɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò jòò wò bùlùdí kei gbàáà nù. 24Fìví dí tìti gbàà gbidí naà jìì kamu mɛ̀lɛ̀ mɛ̀lɛ̀ gbàáà eodè, nímíì dè keíì nu kwali. E dí tedí tɛ kèíì nɛ̀ è gbì dè. Dɔ̀ɔ̀ nù Jisɛ̀ dedí de funù wɔ dè ŋwuni. 25Dɔ̀ɔ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò bɛdí wo kàlàn wɔ̀ wò nɛ̀, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, à jɔdè sìɤàì ya! Kɔ̀nàì nàu!" 26Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "De ŋwùnù nà dè ŋwààmùnù? Nà funàì nɔɔ̀ mì biyò kɛ́ɛ́lɛ́!" Edèè Jisɛ̀ dɔdí dè wɔ siyɛ fìvíì nɛ̀ ní kpákpáì bò wo kúlò nù, ŋwɔnɔ̀ e dí gbǐn kpóŋ lɔ̀mùdí nɔɔ̀ tɔ̀ŋ. 27Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ sadaidí wo gbǐn kpóŋ wòì. Dɔ̀ɔ̀ wò bídedí yiì wò nɛ̀, "De wòlù è dè wòlu wɔ̀lɔ́ yɛ? Níì e kanàì dè fìvíì bɛ́ɛ́lɛ́ wò ka wɔ wòì nyìnì!" 28Èé Jisɛ̀ wɔ́ jíyadí kamu mɛ̀lɛ̀ mɛ̀lɛ̀ gbàáà wɔ jì Kèdala nyɔɔ́ò kagbóè nù, wɔ̀ gbàdàìdí jijìì sɔn. Wò wolodí kpala wúì nù feé wó bidí nyɔ̀ŋgúò kìima. Nyina siìn dedí jijìì sɔ́òn jèdè. Wò kùlà kùláì dedí siìn dí tìti. Wò bidí má gbulúì seli, dɔɔ nu jijì e bidí e dí dè wɔ́ bɛ̀àì faàn dɔ̀ɔ̀ eu. 29Dɔ̀ɔ̀ wò fadí wòì dè dí tìti wo bídè Jisɛ̀ wò nɛ̀, "Ŋgàla wɔ Jíɔ̀, de mù nɛ̀ mù nɛ̀nàì nà? Mù ja mù nɛ̀ è à sà mànɔwɔ dí tìti gbàà dúwáì bulu bulúì kìyá tili?" 30Kɛ̀n gbowo gbàà dedí dí dɔ̀ɔ̀ ei fandɛ́ɛ̀ wo dè de jì. 31Dɔ̀ɔ̀ nyina siíòn fɛlɛdí Jisɛ̀ wɔ̀ì wò nɛ̀, "È dè má mù dè nà de kɛ̀nù tiya nà kɛ̀n kèléò jaindè." 32Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wò, "Nà bɛ̀ vɛ mu!" Edèè wò wolodí jijìì sɔ́òn jèdè wo bɛ̀ kɛ̀ón jaindè. Kɛ̀n kèléò gbǐn bɛ̀nìdí kèi seleŋgáà doo simɛ̀ wo tavà kamu mɛ̀lɛ̀ mɛ̀lɛ̀ gbàáà nù wo gbǐn kpóŋ wo sìɤàì jɔdéè dè. 33Jijíò wɔ́ dedí kɛ̀ón woi kìinù wò tùdí simɛ̀nù wo bɛ̀ jɛ̌ɛ̀ nù é dedí va, wo kɔ̀ìn sɛlɛ́ɛ̀ nù wo se è jɛ̌ɛ̀ nyɔɔ́ò gbǐn. Wò sedí wò wɔ̀lɔ́ pɛ́ é nɛdí jijìì sɔ́òn nyina siíòn dedí wò jèdè. 34Edèè jɛ dɔɔ nu nyɔɔ́ò gbǐn dɔdí dè wo bɛ̀àì Jisɛ̀ gbulu. Ŋwɔnɔ̀ wó jèìdí wɔ̀ wò sedí è wɔ̀ wɔ̀ wolo wo kagbóè nù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\