Mafiyù 9

1Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ bùlùdí kei gbàáà nù wo jíyà níì, wo kpelàì jèdè wɔ jojɛ. 2Jiji jai falan falan kɔlɛ̀n sìɤàìdí wɔ funa lɛ́ɛ̀ nù wòlíì téŋ nyìnì wɔ̀ Jisɛ̀ bò. Jisɛ̀ sadí jɛ́ wòló wó nyìnìdí jijíɔ̀ wó funàì wɔ̀. Edèè wɔ̀ tan dí jijíɔ̀, "Tili kulu dè tedé gbàáà, mà mù sɛlɛ siíìn gbǐn e nu tǔn te ya." 3Kaɤa siya nyɔɔ́ò téŋ dedí va. Dɔ̀ɔ̀ wò tan dí yiì, "Jiji wɔ̀lɔ́ dè Ŋgàla wɔ eodè selìnù!" 4Jisɛ̀ sìdí wɔ̀lɔ́ é dedí wo kulúì nù, dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ bídedí wò wɔ̀ nɛ̀, "De ŋwùnù kulu de kùla siin doo towóè dè na kulúì nù? 5Fɔn de kàí yɛ? Mà tan jijíɔ̀, 'Mà mù sɛlɛ siíìn nu tǔn te ya,' kpedeó mà tan wɔ̀, 'Dɔdè mù ŋwúnù mù bɛ̀?' 6Mà nɛ̀ ve è naà na sì è nà nɛ̀ de kewu dè Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wòlu sɛlɛ siin nu tǔn te ŋwùnù tàode wɔ̀lɔ́ nù." Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ sedí è jiji jai falan faláàn wɔ̀ nɛ̀, "Dɔdè mù júwà mù funa lɛ́ɛ̀ mù bɛ̀ mù joo kunú eu!" 7E dí de fúmù fúmù nù jijíɔ̀ dɔdí dè wɔ bɛ̀ wɔ joo kunú eu. 8Gbaniíì sàdí sɛlɛ wɔ̀lɔ́ dí è sadí wo jínù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. Ŋwɔnɔ̀ wò sadí Ŋgàla wɔ̀ì kaaje de kewu wɔ̀lɔ́ towóè ŋwùnù wɔ́ tùdí è wòlu fuyó jɔ̀ɔ̀. 9Èé Jisɛ̀ wolodí funù wɔ dè bɛ̀, wɔ̀ sàdí kání tɔla nyɔ̀ɔ̀ kɔlɛ̀n konù wɔ jòwàì bóè nù. Wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Mafiyù. Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ jíví dí wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Mafiyù, jì mù dè mi jède nyɔ̀ɔ̀." Edèè Mafiyù dɔdí dè wɔ ŋwànì wɔ̀ bu. 10Edèè wò nyàŋgèdí jìlɛ̀ Mafiyù wɔ bóè nù, Jisɛ̀ nɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò jòò wo dè e jì. Dɔ̀ɔ̀ kání tɔla nyɔ̀ɔ̀ì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ nɛ̀ wòlúò wòì kaɤà nù dè, nɛ̀ Jisɛ̀ bulúì e kanàì dè wɔ jède nyɔɔ́ò jòò wò gbidí jìlɛ jìì dí kɔlɛ̀n. 11Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò téŋ sàdí wɔ̀lɔ́ dí. Dɔ̀ɔ̀ wò bídedí Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò wò nɛ̀, "De ŋwùnù na sɛlɛ siya nyɔɔ́ɔ̀ nɛ̀ kání tɔla nyɔɔ́ò jòò wò dè jìlɛ jìnù dí kɔlɛ̀n?" 12Jisɛ̀ nyìnìdí wo bíde wòíì èì, dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ sìnyàdí wo wòì dè kpa nù wɔ̀ nɛ̀, "Wòlúò wo jaindéè mɔ̀lìì wòì kɔ̀li nɛ̀ nyɔ̀ɔ̀ jàvà. Kɛ́ kèdè wòlúò wò wò jàvàì kɔ̀li nɛ̀ nyɔ̀ɔ̀. 13Wòíì Ŋgàla jàkúìn tɛmu è è nɛ̀, 'Màì saaɤa lɛ̀ì e dè kìinù dè nà jɔ̀ɔ̀, mà jàvá nɔɔ̀ ná siya na jààsɛŋ bàláà nà bàde wòlu fuyóò, nà bɛ̀ nà kpɛn e nu saáì.' Na Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò nà kàmá dɔ̀ɔ̀ sì nà sì ve è naà nà nɛ̀ màì jì mà nyìnì telembo nyɔɔ́ò Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù. Kɛ́ mà jì wòlúò wòì telembo dè mà nyìnì wò Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù." 14È dedí sànyà kɔlɛ̀n nù wòlu wúlú Ŋgàla nímí kwali nyɔɔ́ɔ̀ Jɔ̀ɔ́n wɔ jède nyɔɔ́ò jidí wò bídè Jisɛ̀ wò nɛ̀, "Síì gbǐn jì má à Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò jòò à ka è nù bùlù. Kɛ́ de ŋwùnù naà mù jède nyɔɔ́ò wòo ka síì sɛlɛ sún gbǐn nù faàn mɛni?" 15Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Nií nà jàvá ná se è mì nyinɔ tɔla gbǐdí nu bɛ̀ nyɔɔ́ò dè wòlù wo dè jààsɛŋ de kúlà è dè má nɔɔ̀ wò dè nyinɔ tɔla nyɔɔ́ɔ̀ kɔya eu? Dúwai dɛ̀ɛ̀ dè ji jìnù wò sa ve nyinɔ tɔla nyɔɔ́ɔ̀ wò tidì. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má wò bùlù ve naà síì nù." 16Edèè Jisɛ̀ mɛnaidí wò kpa wɔ̀lɔ́ wɔ̀ nɛ̀, "Wòlù èe tavàì jújú kɛlɛ dèèlè jújú kuŋgò èì ndè. Wɔ̀ nɛ̀ má dɔ̀ɔ̀ jújú dèèléè tùwà ve jújú kuŋgóè wúì nù gbàà. 17Kpedeó wòlù wɔ̀ɔ kwali so dèèlè nɛ̀mɛ̀ kun bùlo làà nù, wɔ̀ nɛ̀ má dɔ̀ɔ̀ so dèèléè làà ve nɛ̀mɛ̀ kun bùlo laáà. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má sóè kwali ve dè ŋwɔnɔ̀ nɛ̀mɛ̀ kun bùlóè pɛ́ è nyùmù ve. Kɛ́ wò yá so dèèlè nɛ̀mɛ̀ kun bùlo dèèlè nù kwali. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve ě nyùmù." 18Jisɛ̀ sìɤàìdí nɔɔ̀ wòi wòló tɛmùnù Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóè wúlú nyɔɔ́ò dɛ̀ɛ̀ jì wɔ bò. Wɔ̀ bùlùdí Jisɛ̀ kɔyàì wɔ̀ nɛ̀, "Fáálíìn nɔɔ̀ mi jí nyíínɔ́ɔ̀ falaìn. Kɛ́ mùì fɛlɛ̀ fɛlɛ̀ì dè jì bɛ́ɛ́lɛ́ mù bòlò wɔ̀ì wɔ̀ kàlùn nù." 19Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ dɔdí nɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò jòò wo ŋwànì jijíɔ̀ bu. 20Nyinɔ̀ kɔlɛ̀n dedí gbaniíì tidì wɔ̀ bidí wɔ kewúɔ̀ sa dí tìti. È kàdí wɔ̀ì tèì kowaa kwai sɔn nɛ̀. Wɔ̀ kɔin dí Jisɛ̀ wɔi jèè gbaniíì tidì wɔ̀ bòlò wɔ jogbóè ŋwɔ́ɛ̀ èì. 21Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ tɛmaidí è kului nù wɔ̀ nɛ̀, "Mà bòlò má wɔ jogbóè ŋwɔ́ɛ̀ èì bòlò mà bawo ve." Edèè wɔ̀ bòlòdí jogbóè èì. 22Ŋwɔnɔ̀ Jisɛ̀ sììn dí dè wɔ sà nyinɔ́ɔ̀. Wɔ̀ sedí è nyinɔ́ɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Màmá, tili kulu dè! Èé mú funàì mì dɔɔ ŋwùnù mù jaindéè mɔ̀lì vɛ." Nyinɔ́ɔ̀ bawodí nɔɔ̀ eu. 23Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ bɛdí Jusíò wòlù gbàáà bóè nù. Wɔ̀ sàdí kùlù lɛ kùlù nyɔɔ́ò wó bɛdí falaáìn nɛ̀ wòlúò gbǐn jòò wo dè nɔɔ̀ de wúúlé nɛ̀. 24Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ tan dí wò, "Na gbǐn kpóŋ, nà tolu! Nyinɔ jáo biyɔ́ɔ̀ wɔ̀ì falan. Wɔ̀ dè nɔɔ̀ ŋwuninù!" Wòlíì gbǐn kpóŋ sadí Jisɛ̀ nù nyàmà wɔ wòi wɔ̀lɔ́ ŋwùnù. 25Kɛ́ wó kàdí wòlíì gbǐn kúndéè tɔla, Jisɛ̀ bɛdí lúmbúì nù feé nyinɔ jáo biyɔ́ɔ̀ dedí. Wɔ̀ bùlùdí nyinɔ jáo biyɔ́ɔ̀ faáàn eu dɔ̀ɔ̀ dɔdè wɔ ko. 26Ŋwɔnɔ̀ sɛlɛ wɔ̀lɔ́ e fǔìn kɔin dí kagbo dɔɔ nu nyɔɔ́ò gbǐn nùù dè. 27Èé Jisɛ̀ wɔ́ wolodí dí dɔ̀ɔ̀ wɔ dè bɛ̀, sǐn fulú nyɔ̀ɔ̀ì sɔn ŋwànìdí wɔ̀ bu. Wò jívaidí wɔ̀ jìjà wò nɛ̀, "Kada Dèèvé wɔ jííjíɔ̀, bàlà nà jààsɛŋ!" 28Jisɛ̀ bɛdí wɔ kúlùn bóè nù. Sǐn fulú nyɔɔ́ò pɛ́ kúlùn dí wo bɛ̀ wɔ bò. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ bídedí wò wɔ̀ nɛ̀, "Àkɛ́, nà funàì nà nɛ̀ mà gbɛ̀ na bawòì yɛ?" Wò sìnyàdí wɔ wòì dè wò nɛ̀, "Òòyi, Tedé!" 29Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ gbǐladí wo sǐìn nù faàn. Wɔ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, "Èé ná funàì mì wɔ̀lɔ́ ná bídè e ŋwùnù Ŋgàla nɛ̀ ve è nàì!" 30Ŋwɔnɔ̀ e dí de fúmù fúmù nù wo sǐìn gbidí naà de sàì mùndí jèè. Jisɛ̀ kpiin dí wò dí tìti wɔ̀ nɛ̀, "Nàa se sɛlɛ wɔ̀lɔ́ wòlu sún gbǐn!" 31Kɛ́ wó wolodí va wò gbàvàìdí Jisɛ̀ wɔ fǔìn dè tàvi kagbo dɔɔ gbǐn nù. 32Jijìì sɔ́òn dedí nɔɔ̀ bɛ̀nù, wòlíì nyìnì jijì kɔlɛ̀n Jisɛ̀ bò. Nyina siíɔ̀n dedí wɔ̀ jèdè wɔ̀ wɔ̀ nɛdí è wɔ̀ɔ bidí siyɛ. 33Wɔ̀ kɛ̀n dí nɔɔ̀ nyina siíòn dè feyàà mumúɔ̀ gbì siyɛ̀ì. Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ sadaidí wòlúò wòì. Dɔ̀ɔ̀ wò tɛmudí è wò nɛ̀, "Sɛlɛ́ɛ̀ jiji wɔ̀lɔ́ nɛ̀ è àì nɛ̀ wòlù wùlɛ̀ gbǐn sà wɔ́ nɛ̀ e sún Esulɛ tàvíì gbǐn nù." 34Kɛ́ Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò tɛmudí è wò nɛ̀, "Nyina siíòn kadáà wɔ̀ wɔ̀ nìì wɔ̀ de kewu, wɔ́ dè nyina siíòn de kɛ̀nù." 35Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ namu dí dè jɛ̌ì nù nɛ̀ koi gbààvìíì nù. Wɔ̀ dedí wòlíì sɛlɛ siyànù Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóì nù wɔ dè mùndí wo Tedí Kàí se e kàn Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀, wɔ dè kède towò towóì gbǐn bawo. 36Jisɛ̀ kìidí gbaniíì nu nyɔɔ́ò, wo jààsɛŋ kamudí wɔ̀ tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wò dedí wo siin kamàìnù, wo dè wo mànɔwɔ mùnɛ̀ bɛya bɛyàì wòì ei kìi nyɔ̀ɔ̀ bì. 37Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ sedí è wɔ jède nyɔɔ́ò wɔ̀ nɛ̀, "Gbàlɛ́ɛ̀ è tàn ya e dè bɛ̀ kéléŋ. Kɛ́ e kuma nyɔɔ́ò wòì tùmù. 38Nà fɛlɛ̀ gbàlɛ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ì wɔ̀ tiya jòwò nyɔɔ́ò tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàlɛ kumaíì."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\