Fèlepàì 1

1Jàkun wɔ̀lɔ́ wolo Pɔɔ̀ nɛ̀ Temetè wò jɔ̀ɔ̀, wó dè Jisɛ̀ Kolàì wɔ jòwò nyɔ̀ɔ̀ò. È dè bɛ̀nù Ŋgàla wɔ faàn jèe wòlúò gbǐn bò wó dè Fèlepai jɛ̌ɛ̀ nù nɛ̀ Jisɛ̀ Kolàì wò jòò wó dè nù kɔlɛ̀n, e dè bɛ̀ Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè wúlú nyɔɔ́ò bò e kanàì dè sìŋgbéè nu jòwò nyɔɔ́ò. 2Tedé Ŋgàla nɛ̀ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì sɔn wo nɛ̀ nàì wo sɛlɛ kàí soolóè wo nì nà kulu lɔ̀mù faàòn. 3Sànyà gbǐn nù, mà kùlà má kulu dè e kàn nà, mà ka Ŋgàla màmà sa na ŋwùnù. 4Ŋwɔnɔ̀ sànyà gbǐn nù mà dè má Ŋgàla sɔ̀nù na ŋwùnù, mà ka wɔ̀ kulu de tili sɔ̀àì, 5èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, nàó mìì ma ya Jisɛ̀ wɔ Tedí Kàíì tɛmu jòwóè nù, e wolo sànyáà eu ná funaió è, e bulu kɔ̀ɔ̀nù eu. 6Ŋwɔnɔ̀ nyɔìŋ nɔɔ̀ mà funàì mà nɛ̀ Ŋgàla wɔ́ dùmàdí jòwo kàí wɔ̀lɔ́ tɔidè na jaindè, wɔ̀ kwala ve e wúlú Jisɛ̀ Kolàì wɔ jède kpelai sànyáà nù. 7Nà dè mi kului wòlù wɔ́, ŋwɔnɔ̀ è dè kàí mi kulu de kùláà é dè nyɔìŋ e kàn nà, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, à nà wo jòò à dè jòwo wɔ̀lɔ́ jòwònù Ŋgàla wɔ́ nió è mì ku, jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ má dè naà kpindi bo nù nɛ̀ mùndí dúwáì nù màó kpindi bo nù dè. Èé màó nɛnɛ̀ kpindi bóè nù de, mà kɔ̀nàìó Tedí Kàí eu ma nɛ̀ì wòlu tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ funàì è bulu kàí fɔ́ɔ́n, mà siyɛó kàí e kàn Jisɛ̀ wɔ Tedí Kàíì. 8Ŋgàla wɔ̀ sì è, mà ka ŋgàmáà tɛmu mà tan má mà jàvà nà mùnɛ̀ jɛ́ Jisɛ̀ wɔ́ jàvàì nà. 9Àa mi Ŋgàla sɔ̀àì wòíì dè na ŋwùnù. Mà ka Ŋgàla sɔ̀ mà nɛ̀ na jàváà è dè nu gbàa dè kéléŋ yii ŋwùnù, e kanàì dè sɛlɛ ei nde sàáà nɛ̀ keleɤeléè é gbɛ̀ e nɛ̀ì wòlù sì sɛlɛ kàí nɛ̀ sɛlɛ siìn wo sɔn tidì. 10Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve na gbɛ̀ kului nu júwàì na nɛ̀ sɛlɛ wɔ̀lɔ́ é dè kàí e tì sɛlɛ́ì gbǐn eu. Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve feleŋge gbǐn ě nàì dè ye Kolàì wɔ jède kpelai sànyáà nù. 11Mà ka mùndí Ŋgàla sɔ̀ na ŋwùnù, dɔ̀ɔ̀ èè nɛ̀ ve, na to telembo wɔ kwaíì Jisɛ̀ Kolàì wɔ saaláà nù. Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ má na kùlà kùla kàí èè nɛ̀ ve è, wo tùwà Ŋgàla wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ nù gbàà, wo sa wɔ̀ì kaaje. 12Mì biò nà, mà jàvá má nɛ̀ è na sì è sɛlɛ wòló gbǐn é fuìn miu, èè nɛ̀ ya wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wo nyìnì Tedí Kàí èì é kàìn Jisɛ̀ Kolàì. 13Ŋwɔnɔ̀ dɔɔ ŋwùnù kada bóè ei kìi sɛ́njɛlɛ́ò nɛ̀ mii fandɛ nyɔɔ́ò gbǐn wò sì è mà dè kpindi bò nù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, mà dè Kolàì wɔ jòwò nyɔ̀ɔ̀. 14Mi kpindi bo nu dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ èè nɛ ya mì bíò tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wo funà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔu faàn dí tìti. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wo tɛmàì Ŋgàla wɔ wòíì kulu kálí, ŋwààmu sún gbǐn ě wò jaindè de. 15Ŋgàmáà nù wòlíì téŋ wò ka Ŋgàla kòwàì tɛmu e kàn Kolàì èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wò dè miu tɔɔwàìnù, ŋwɔnɔ̀ wò dè mùndí siyɛ seli nyɔ̀ɔ̀ò. Kɛ́ wòlíì téŋ woníì wò ka wo Ŋgàla kòwàíì kulu kàí tɛmàì. 16Wòlu wòló wò dè wɔ̀lɔ́ nɛ̀nù jàva gbulu nu èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wò sì è wò nɛ̀ Ŋgàla wɔ̀ wɔ̀ nìì mì Tedí Kàí mà kɔ̀nàì eu. 17Wòlíì ku nyɔɔ́ò má tɛmuo wo sɛlɛ wòo ka Tedí Kàí tɛmu é kàìn Kolàì wo bului nu gbàa tùwa ŋwùnù wo ka è kulu kàí nù nɛnàì. Wò sìàì wò nɛ̀ má dɔ̀ɔ̀ wò tùwà ve mii sɛlɛ nù gbàà, wo nyùmà mi jòwóè nù èé má dè nɛnɛ̀ kpindi bò nù. 18Wò tɛmàì kului siìòn kpedeó kulu kàíò, wɔ̀lɔ́ má kpada è èè dè wò tɛmu Tedí Kàí é kàìn Kolàì. Ŋwɔnɔ̀ è lɔ̀mà ve mi kulu e tilà mi kulu dè. 19Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, mà sì è mà nɛ̀ na Ŋgàla sɔ̀ɛ́ɛ̀ mi ŋwùnù e gbì ei màáà èì é wolòì Jisɛ̀ Kolàì wɔi Nyináà jɔ̀ɔ̀, è nɛ̀ ve è wo ti mì dè. 20Ŋgàmáà nù, mi kului sɛlɛ gbàáà nɛ̀ mi kului kàláà bulu bulúì èè dè ma sòlì mi jòwóè jàdè, kɛ́ mà jàvá kulu kálí e dè mì jaindè sànyà gbǐn nù nɛ̀ mùndí fáálíìn bɛ́ɛ́lɛ́. Dɔ̀ɔ̀ èè nɛ̀ ve mi kpujáà saaláà nù ma nyìnì bɛlɛ bi Kolàì wɔ bò, èe dè ve nì bɛ́ɛ́lɛ́ má dè tàodè kpedeó màa falan ve nì bɛ́ɛ́lɛ́. 21Mi lɔ̀ɔn fɔŋwúì dè Kolàì. Mà wolo ve falan wɔ sunumà. 22Mà dè má nɔɔ̀ tàodè wɔ́ mà jòwò ve jòwo kàí. Kɛ́ sɛlɛ́ì sɔn wòló tidì màì è sì wɔ̀lɔ́ má júwà ve è mi kulúì nù. 23Mi kamu kamùì dè gbului sɔ́ɛ̀n nù. Mà jàvá má wolo tàode wɔ̀lɔ́ nu mà bɛ̀ Kolàì bò. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, dɔ̀ɔ̀ ŋgelè dè kàí dí tìti. 24Kɛ́ è dè ŋgelè sɛlɛ kàí gbàà má dè tàodéè nù nai màa ŋwùnù. 25Mà funàì sɛlɛ wɔ̀lɔ́ bulu kàí fɔ́ɔ́n mà nɛ̀ màì falan dè mà dè ve nai fandɛ̀ dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve na Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ dè nù gbàà nɛ̀ mùndí na kulu dè tili Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù. 26Mà jì má na wòi nì, jòŋgáà ná dè e selìnù mi ŋwùnù, è bì ve nù kɛŋ dí tìti nà Jisɛ̀ Kolàì wò jòò na nu kɔlɛn dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù. 27Fáálíìn naà, sɛlɛ́ɛ̀ e wúlúì bulu bulúì èè dè, nà nɛ̀ na tàodéè mùnɛ̀ jɛ́ Jisɛ̀ Kolàì wɔ Tedí Kàí é tɛmùì. Dɔɔ ŋwùnù è dè má mà gbɛ̀ ve jìì ma nì nà wòì kpedeó màì má jìì gbɛ̀, mà jàvá má nyìnì èì na ŋwúnù ŋwúnùì dè kpáán sɛlɛ kɔlɛ́ɔ̀n ŋwùnù. Wòì kɔlɛ̀n nù, na dè yiì bu, nà kɔ̀nàì Tedí Kàíì eu é kàìn Kolàì. 28Nàa ŋwààmù na kɔ̀ɔ̀n towóò. Nà kálí kulu nɔɔ̀ sànyà gbǐn nù, wɔ̀lɔ́ è siya ve è wò, wo sì è wò nɛ̀ na faàn tì ve wou. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Ŋgàla wɔ̀ wɔ̀ ka è nɛ̀ wòlu faàn tì wɔ kɔ̀ɔ̀n towóò wou. 29Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Ŋgàla wɔ̀ nà de kewu nì ya nà jòwò Kolàì wɔ ŋwùnù. Èì nɔɔ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ kɔlɛ̀n de, kɛ́ na mànɔwɔ sàáà bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ ŋwùnù. 30Nà gbɛ̀ naà mi jèe ŋwúnùì a kɔ̀n kùlúìn. Kùlún kɔlɛ́ɔ̀n nɔɔ̀ ná sàó mì ma dè e kɔ̀n e ku nyɔɔ sepáà nù, e kɔ̀nù nɔɔ̀ mà dè, ŋwɔnɔ̀ kùlún kɔlɛ́ɔ̀n wɔ kɔ̀nù nɛnɛ̀ mà dè mùnɛ̀ jɛ́ ná dè èì nyìnì nù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\