Fèlepàì 2

1Na tàodéè ná dè e nɛ̀nù Kolàì wɔ ŋwùnù èè ka nà nù kava, wɔ jàváà na ŋwùnù e nɛ̀ nàì kídí. Nà Ŋgàla Wɔi Nyináà jòò nà dè nù kɔlɛ̀n, nɛ̀ mùndí nà ka yiì kùla kàí kùlàì, na bàlà yii jààsɛŋ. 2Dɔɔ ŋwùnù mà dè naà nai fɛlɛ̀nù, nà nɛ̀ì na kulu de kùláà dè nù kɔlɛ̀n, nà jàvà yiì è ŋwùnàì nù nɛ̀ mùndí na kului sɛ̀lɛ́ɛ̀ nɛ̀ na jàvà sɛ̀lɛ́ɛ̀ dè nɔɔ̀ kɔlɛ̀n. Nà nɛ̀ má dɔ̀ɔ̀, nà tila ve mì kulu dè tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. 3Nàa kpada nɔɔ̀ nà bulu na sɛlɛ ŋwùnù kpedeó na kève jòŋgà seli sɛlɛ kɔn eodè. Kɛ́ na bului nu kúla ŋwùnù, nà tùwà nà bàdéò gbàà è tì nau. 4Nà kpada nà bàdéò wo kpada sɛ̀lɛ̀, nàa kpada nɔɔ̀ na bulu na sɛlɛ ŋwùnù. 5Nà yá kulu dè kùlà na kùlà mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ Jisɛ̀ wɔ kulu de kùláà nɛ̀ wɔ kùlà kùláà dedí. 6Kolàì wɔ nyàŋgè nyàŋge kpaíì dedí nɔɔ̀ mùnɛ̀ Ŋgàla, gbulúì gbǐn nù. Kɛ́ èì dí wɔ kulúì nù dè wɔ̀ nɛ̀ è nɛ̀ Ŋgàla sɔn wò ŋwùnàì nù kaŋa eu jìjà. 7Kɛ́ è fun dí wɔ bulu wɔ kulúì nù wɔ te wɔ nyàŋgéè gbǐn wɔ tùwà wɔ bulùì wòlu jòwò nyɔ̀ɔ̀. Wɔ̀ dedí nɔɔ̀ mùnɛ̀ wòlu fuyó, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ jió nà tidì mùnɛ̀ wòlu fuyó. 8Wɔ̀ kúlaó wɔ bulùì nù ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ sìɤàìdí wòi nyìnìnù falan jèì wɔ̀, wɔ falan tíì eodè. 9Wɔ̀lɔ́ bulu wɔ ŋwùnù Ŋgàla nì wɔ̀ ŋwúnai pólósálí gbàà Ŋgàlaò jɛ wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ dè gbàà e tì nyɛlɛ́ì gbǐn eu. 10Ŋwɔnɔ̀ Jisɛ̀ wɔ bɛlɛ bi ŋwùnù lɔ̀ɔ̀n lɛ́ì gbǐn é dè Ŋgàlaò jɛ nɛ̀ tàodéè nù e kanàì dè falaon jɛ wò bulu ve wɔ̀ kɔyàì, 11Ŋwɔnɔ̀ wo gbǐn kpóŋ wò kaja ve è gbani tidì wò nɛ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ̀ wɔ̀ dè Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀. Sɛlɛ wòló gbǐn è nyìnì ve bɛlɛ bi Tedé Ŋgàla bò. 12Dɔɔ ŋwùnù mì bàde kàíò, mùnɛ̀ jɛ́ ná bió mi wòi nyìnì à na wo jòò á deó dí kɔlɛ̀n, è dè ve kàí na nyìnì mi wòì èé à na wo jòò àì dí kɔlɛ̀n dè ye. Ŋwààmù nɛ̀ tìnì eu jìjà nà kándàì jòwòì nàa kwa na bulùì sɛlɛ nu wòlíì ŋwùnù, 13èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Ŋgàla dè na jainde jòwàìnù, wɔ̀ nɛ̀ è nà nyìnì wɔ wòì, nà nɛ̀ sɛlɛ wɔ̀lɔ́ wɔ́ jàvá ná nɛ̀ è. 14Nà nɛ̀ sɛlɛ́ì gbǐn ná dè wòlù na nɛ̀ è, nàa kweì wúlú èì ndè kpedeó na fi mɛndɛ, 15dɔ̀ɔ̀ èè nɛ̀ ve feleŋge ě nàì dè nàí ná dè Ŋgàla wɔ wóó màlùŋ nde siin tàode de kpɛn kpɛn wɔ̀lɔ́ nù. Na tɔni ve wò tidì mùnɛ̀ kewu tàode wɔ̀lɔ́ nù, 16nà dè má wo tedíì senù é ka wòlù wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwù ni. Nà nɛ̀ má sɛlɛ wòló, jòŋgáà má dè e selìnù na ŋwùnù è bì ve nù kɛŋ Kolàì wɔ jède kpelai sànyáà nù. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀lɔ́ siya ve è kanúì má sàó è na ŋwùnù, èó kanu soolo de. 17Kilaa ŋwùnù mà falan má, mi tòyóè kwali ve nani saaɤa lɛ́ɛ̀ eu é dè na Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀. Dɔ̀ɔ̀ bɛ́ɛ́lɛ́ èe nɛ̀ ve nì mi kulu de tili ve tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà, ŋwɔnɔ̀ à nà wo jòò à tili ve kulu dè. 18Nyɔìŋ nɔɔ̀ nà pɛ́ nà yá kulu dè tili na nɛ̀ è mì pɛ́ ma tili kulu dè. 19Ŋgàla ŋwuni má è, mà funàì mà gbɛ̀ ve Temetè tiyàì na bò dúwàì sɔ́ɛ̀n nù. Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve mà nyìnì má nau jìja fǔn kàí èì ma kewu nù. 20Temetè kɔlɛ̀n nɔɔ̀ à wɔ sɔn à kpada na sɛlɛ ŋwùnù. 21Wòlíì gbǐn kpóŋ wò kpada nɔɔ̀ wo bulu wo sɛlɛ ŋwùnù, kɛ́ wòì Jisɛ̀ wɔ sɛlɛ̀ kpada. 22Na bulúì nà sì è jɛ́ Temetè wɔ̀ó è siya ya wɔ̀ dè jòwò nyɔɔ kàí. À wɔ sɔn à jòwò ya dí kɔlɛ̀n Tedí Kàí ŋwùnù é kàìn Jisɛ̀ mùnɛ̀ jɛ́ jí jííjì nɛ̀ wɔ̀ téɔ̀ sɔn wó ka jòwò. 23Dɔɔ ŋwùnù wɔ̀lɔ́ é dè mi kulúì nù èè dè, mà tiya Temetè na bò mà kàmá nɔɔ̀ è sì feyàà jɛ́ mii sɛlɛ̀ é dè ve. 24Ŋwɔnɔ̀ mà funàì mà nɛ̀ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ ŋwuni má è, mi bulúì mà bùwà ve jì ma ni nà wòì dúwàì sɔ́ɛ̀n nù. 25Màó è nyàŋgè ya mi kulúì nù mà tiya nà bíɔ̀ Ìpafùlòdàitɔ̀, wɔ̀lɔ́ à wɔ sɔn á dè dí kɔlɛ̀n jòwàìnù dè Tedí Kàíì eu kɔ̀nàì ŋwùnù é kàìn Jisɛ̀. Wɔ̀ nɔɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè tedíɔ̀ ná tiyaó wɔ̀ wɔ̀ mà mìì. 26Wɔ̀ jàvá naà wɔ́ sà na gbǐn dí tìti, ŋwɔnɔ̀ wɔ kulúì èì lɔ̀mù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, nà nyìnìó wɔ kède fǔìn. 27Ŋwɔnɔ̀ è dè ŋgàma wɔ̀ deó kèdènù e dí teò tɛ wɔ falan. Kɛ́ Ŋgàla bàlàó wɔ jààsɛŋ, ŋwɔnɔ̀ èó wɔ̀ kɔlɛ̀n dè Ŋgàla wɔ́ jì wɔ jààsɛŋ bàlà, kɛ́ mi bulúì bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ̀ bàlàó mì pɛ́ mi jààsɛŋ wɔ jíyà miu sɛlɛ tààn. 28Dɔɔ bulu wɔ ŋwùnù mà jàvá má tiya wɔ̀ na bò bùwàì. Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve nà sà má wɔ̀ mùndí na kulu dè tili dí tìti. Dɔ̀ɔ̀ kúlà ve mi kului jàíì sún nù. 29Dɔɔ ŋwùnù nà dùmà wɔ̀ jàdè faàìn kulu de tili gbàà nù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀ dè nà bi Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ saaláà nù. È ŋwùwà ve na bì wòlu doo towóè tɛ̀ɛ̀mì, 30èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀ saó wɔ lɔ̀ɔn fɔŋwúì nù kulu, ŋwɔnɔ̀ e dí teó tɛ wɔ falan Kolàì wɔ jòwóè ŋwùnù. Dɔ̀ɔ̀ è nɛó wɔ́ nió mì ei màáà ku na bulúì nàó e nɛ̀ì gbɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\