Fèlepàì 3

1Mì biò nà, è wúlú kwalaíì, nà tili kulu dè nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ jòò na nu kɔlɛn dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù. Ě mìì jíde sún gbǐn de, mà sàada má nɔɔ̀ jàkùn kɔlɛ́ɔ̀n má sàadaó è na bò. Mà nɛ̀ má dɔ̀ɔ̀ è dè ve ei mà na ŋwùnù. 2Nà kìi na bulu eu e kàn kùla siin nyɔɔ́ò, bɛ̀lìì dòò, wòló wó kándàì wòlu kpo eodè dùmà sɛ̀lɛ́ɛ̀ èì. 3Nà è dè, nà à sàì ŋgàma kpo eodè dùmáà, èì wòlu dòò de, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, à ka Ŋgàla sɔ̀ wɔi Nyináà saaláà nù, a tili kulu dè nà tàodéè nù à Jisɛ̀ Kolàì wò jòò nà nù kɔlɛn dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù. 4Ŋgàmáà nù, mà gbɛ̀ sɛlɛ doo towóì eu faan funàì, wòlu sún gbǐn sìàì má wɔ̀ gbɛ̀ wɔ̀lɔ́ eu faan funàì wòlù ka wɔ jɛ́ɛ̀ nɛ̀nàì. 5Wó kɔ̀màdí mì mà dedí dɔ́wɔ́ kɔlɛ̀n, wò dùmàdí mì kpo eodè. Mi kɔ̀mà kɔ̀máà nù mà dè Esulɛ tàvíì nu jí. Mà dè Bɛnjimàì wɔ towóè nu nyɔ̀ɔ̀. Mà dè mùndí Ibulu jí bulu bulu. È kànàì má Jusíò wo kaɤáà eu jìja kìi sɛ̀lɛ́ɛ̀, mà deó Falesii sìŋgbéè nyɔ̀ɔ̀. 6Mà sìàìó wɔ̀lɔ́ má deó e nɛ̀nù è deó Ŋgàla wɔ kului sɛ̀lɛ̀, dɔɔ ŋwùnù mà kamaió Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè siìn. Èé wòlù júwà má kaɤáà nùu wòíì kɛní wɔ̀ dè telembo nyɔ̀ɔ̀, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ má màó sɛlɛ siìn nɛ̀. 7Kɛ́ sɛlɛ́ì gbǐn má sìàìó è dè sɛlɛ kàí mi ŋwùnù, mà e gbǐn nù faàn sa ya Jisɛ̀ wɔ ŋwùnù. 8Èì nɔɔ̀ sɛlɛ dòò kɔlɛ̀n dè. Mà sɛ̀lɛ́ì gbǐn sɛlɛ kɔin júwai ya, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de mi Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ sì sɛ̀lɛ́ɛ̀ dè sɛlɛ nu ŋwɔmu ŋwɔmu e tì sɛlɛ́ì gbǐn kpóŋ eu. Wɔ sɛlɛ ŋwùnù mà sìàì lɛ doo gbǐn kpóŋ gbowu lɛi dí, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve ma wolo Kolàì wɔ bèe dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ sunumà, 9à wɔ sɔn a kanàì dè kpáán. É bɛ̀àì kaɤáà bò màì telembo nyɔ̀ɔ̀ dè. Telembóè dè mì jɔ̀ɔ̀ naà fáálíìn wòlù ka è sà wɔ̀ funai má Jisɛ̀ Kolàì. Dɔ̀ɔ̀ èè dè telembo wɔ̀lɔ́ é ka Ŋgàla bulúì jɔ̀ɔ̀ wolo, ŋwɔnɔ̀ e kɔ̌ɛ̀ bulu bulúì dè Kolàì wɔ funai sɛ̀lɛ́ɛ̀. 10Wɔ̀lɔ́ nɔɔ̀ má jàvà è èè dè ma sì Kolàì, nɛ̀ de kewúì é júwàì wɔ̀ dè falan jɔ̀ɔ̀, ma sa wɔ mànɔwɔ́ɛ̀ sún ma dè mùnɛ̀ wɔ̀ wɔ faláàn nù. 11Mi bulúì mi kului kàláà èè dè, Ŋgàla júwà ve mì dè falan jɔ̀ɔ̀. 12Màì è tɛmu má jì nɛ̀ lɛ́ɛ̀ má dè e de kìinù mà è sà ya, kpedeó feleŋge gbǐn èì mìì dè ye. Mà dè de kewùnù è sìɤàìnù mà sà de kwalàì lɛ́ɛ̀. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ dɛ màó Jisɛ̀ Kolàì wɔ bèè dè ya. 13Mì biò nà, mì ŋgelè màì nɛ̀ mà de kwalàì lɛ́ɛ̀ sà ya, sɛlɛ kɔlɛ̀n nɔɔ̀ mà ka è nɛ̀. Dɔ̀ɔ̀ èè dè sɛlɛ́ì màó è nɛ̀ ya e díwòò tì mì wúlú nù, mà kewu dè mà tili wɔ̀lɔ́ èì é dè mii ku. 14Dɔɔ ŋwùnù mà dè simɛ́ɛ̀ kwanù mà keli mà sà de kwalaíì é dè Ŋgàla wɔ jíví wòíì Jisɛ̀ Kolàì wɔ saaláà nù wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì ŋwùnù é dè Ŋgàlaò jɛ. 15Nàí kíínɛ́í à nyɔ̀nàò kalai ya Ŋgàla sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù, è ŋwùwà ve nà kùlà kùláì gbǐn e dè nù kɔlɛ̀n. È dè má nà bàdéò sún bɛ́ɛ́lɛ́ kùla faàìn wùlɛ̀ dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀, Ŋgàla nɛ̀ ve è na sà wɔ kùlà kùláà èì ndè kalàìŋ. 16Kaɤáà á dedí e wòi nyìnìnù wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ va nù, ŋwúndè è se nà wɔ̀lɔ́ á dè wòlù a nɛ̀ è. 17Mì biò nà, na gbǐn na suŋwà mì na sǐn dè wòló wòì wó dè sɛlɛ siyáà bu, á siyaó è nà, wò dè ei sɔ́wàì sɛ̀lɛ̀ na ŋwùnù. 18Mà nà sɛlɛ wɔ̀lɔ́ se ya dúwai tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ jàdè. Ŋwɔnɔ̀ mà dè sɛlɛ wɔ̀lɔ́ na senù mùndí sǐn nu mɛ̀ŋwu nù. Wòlíì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ dè e dí wo kùlà kùláì ka è nɛ̀ wo dè Kolàì wɔ kɔ̀ɔ̀n towò e kàn wɔ falan sɛ̀lɛ́ɛ̀ tíì eodè. 19Wò dè wo tàodéè wúlú kwala jìnù mànɔwɔ sàáì. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wo lɛ soo bíì èè dè wo ŋgàláà. Sɛlɛ́ɛ̀ é ŋwùnwà e kamà wò tɛ̀ɛ̀mì è ka wò gbàà tùwà. Ŋwɔnɔ̀ wò ka nɔɔ̀ kulu dè kùlà e kàn tàode wɔ̀lɔ́ nu lɛ́ì. 20Nàníì à dè Ŋgàlaò jɛ wóó, ŋwɔnɔ̀ à dè nà Sɛlɛ siin nu Sa Nyɔɔ́ɔ̀ jàde tuwànù dí tìti wɔ̀ wolo Ŋgàlaò jɛ wɔ̀ jì. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè Wolu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì. 21Wɔ̀ dìnàì ve nà wòlu fuyó jainu nyíní nyíníì èì wɔ nɛ̀ì e kewu nù mùnɛ̀ jɛ́ wɔníì dè. Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ nɛ̀nù wɔ jòwàì ve wɔ de kewúì é gbɛ̀ e nɛ̀ì wɔ kúlàn lɛ́ì gbǐn wɔ̀ de kewúì jàdè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\