Fèlepàì 4

1Dɔɔ ŋwùnù mì biò nà, nà dè mi kului wòlù nɛ̀ mùndí mà jàvà má sà nà dí tìti. Na sɛlɛ̀ ka mi kulu dè tila, e tùwà mùndí mì gbàà. Mì biò nà, nà dè wòlù na ŋwúnù bulu kpáán na tàodéè nù Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ saaláà nù. 2Ìyodìà nɛ̀ Sɛ̀ntikè, nai fɛlɛ̀ fɛlɛ̀ì dè nà dùmà yiì jàdè faàìn mùnɛ̀ binɔ̀ò wo wòì dè nù kɔlɛn nɛ̀ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ jòò wo nu kɔlɛn dè sɛlɛ́ɛ̀ nù. 3Ŋwɔnɔ̀ mùí mú dè mì bàde jòwo nyɔɔ kàíɔ̀, mù bɛ́ɛ́lɛ́ mà jàvá mú mà nyinɔ dòò wòì. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wò mìì mà ya tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà Tedí Kàí e de gbàvài jòwóè nù e gbì Kilɛmè wɔ̀ì nɛ̀ mì bàde jòwò nyɔɔ́ò wòì wòló wo nyɛlɛ́ì é dè Ŋgàla wɔ wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwu jàkúìn nù. 4Kulu de tili dè nà jɔ̀ɔ̀ wɔ́ na tàodéè nù nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ jòò na nu kɔlɛn dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù faàòn. Mà dè e tɛmùnù mùndí. Nà tili kulu dè. 5Nà siya na kùlà kùlà kàí wòlù gbǐn. Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ dè jì buwànù. 6Na fèdà kulu lɛ sún gbǐn ŋwùnù, kɛ́ na Ŋgàla sɔ wòíì gbǐn nù nà bídè Ŋgàla lɛ́ì gbǐn ŋwùnù ná jàvà è. Nà dè wɔ màma sa nà dè má Ŋgàla sɔ̀nù. 7Ŋgàla wɔ kulu lɔ̀múì é tì wòlu fuyó wɔ sɛlɛ̀ ei nde sàáà gbǐn eu, e kan na kulúì nɛ̀ na kulu de kùláà dè nà Jisɛ̀ Kolàì wò jòò nanu kɔlɛn dèéè nù. 8Mì bio nà, è wúlú kwalaíì, nà kùlà kulu dè nɔɔ̀ è kàn sɛlɛ wòló wòlù ka è nɛ̀ wo sa wɔ̀ì kaaje. Sɛlɛ̀ dòò wò wò dè, ŋgàma sɛ̀lɛ̀, bɛlɛ sɛlɛ, de folì sɛ̀lɛ̀, sɛlɛ wɔ̀lɔ́ feleŋge èì dè nɛ̀ jàvà sɛ̀lɛ̀ e kanàì dè sɛlɛ́ɛ̀ é ka wòlù nyɛlɛ kàí jà. 9Nà nɛ̀ sɛlɛ wòló ná kpɛón è mì jɔ̀ɔ̀, mi nùu wòíì nù e kanàì dè mi kùlà kùláì. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má Ŋgàla wɔ́ ka nà kulu lɔ̀mù ni wɔ̀ dè ve nai fandɛ̀. 10Mi kulu de tili tilìì dè tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà mi tàodéè ŋwùnù má dè e nɛ̀nù Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ saaláà nù. Dúwai nu bàìŋ e tì ya nà dè mùndí e siyànù nà kpada mi sɛlɛ̀. Màì nɛ̀ nàó mi sɛlɛ̀ kpada. E de kewúì èó nà jɔ̀ɔ̀ de, ná jì è siya nà kpada mi sɛlɛ̀. 11Má dè wòi wɔ̀lɔ́ tɛmùnù dɔɔ nu saáì èì dè nàó mì jàdè faàìn sa ya. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, mà è kpɛn ya mi kulu lɔ̀mù wɔ̀lɔ́ gbǐn ŋwùnù é dè mì jɔ̀ɔ̀. 12Lɛ sún soò dè má wòlìì ŋwɔnɔ̀ èì wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ dè mà sì jɛ́ é ka dè nɛ̀ mùndí mà sì è jɛ́ é ka dè lɛ̀ tùmù má wòlù jɔ̀ɔ̀ dí tìti. Màó kìimu nu sɛlɛ wɔ̀lɔ́ kpɛn ya, dɔɔ ŋwùnù feé gbǐn má dè ve, dúwai gbǐn nù mi túdú siò kpedeó ŋwɔ̀mù dè mììò, lɛ tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ dè mì jɔ̀ɔ̀ò kpedeó lɛ tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ èì mì jɔ̀ɔ̀ deò, mi kulu lɔ̀mù lɔ̀mùì dè e gbǐn ŋwùnù. 13De kewu dè mì jɔ̀ɔ̀ wɔ̀lɔ́ má gbɛ̀ sɛlɛ kewu kewúì gbǐn saì de kewúì saaláà nù Kolàì wɔ́ ka è mì ni. 14Kɛ́ è deó sɛlɛ kàí gbàà ná màó mìì, má deó sɛlɛ tààìn nù. 15Na Fèlepai nyɔɔ́ò, na bulúì nà sì è kàí fɔ́ɔ́n nà nɛ̀ èé má woloó Mɛsèdoniya kagbóè nù Tedí Kàí e tɛmu tɔide dùma sànyáì nù, nà nɔɔ̀ nà deó Jisɛ̀ wɔ sìŋgbe à na wo jòò á woloó mi sɛlɛ kàí nɛ̀ mi mànɔwɔ́ɛ̀ sunumà. 16E dí èó nɔɔ̀ kɔlɛ̀n dè èé má deó Tɛsɛ̀lònàika jɛ̌ɛ̀ nù mà bió má ei màa jàvà, nà bió e tiya mi bò. 17Èì nɔɔ̀ dè wɔ̀lɔ́ mà jàvá má sà saba lɛ̀ nà jɔ̀ɔ̀. Kɛ́ mà jàvá má sà sɛlɛ kàíì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ e kwali wɔ̀lɔ́ gbǐn eu nàó è nɛ̀ ya. 18Àa jàkúìn dè lɛ́ì gbǐn ŋwùnù nɛ̀ sɛlɛ́ì gbǐn nàó è nɛ̀ ya mìì. Ŋwɔnɔ̀ è tùmù ya dí tìti e tì wɔ̀lɔ́ eu má jàvàó è. Lɛ́ì gbǐn má jàvà è, è dè naà mì jɔ̀ɔ̀, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Ìpafùlòdàitɔ̀ wɔ̀ na saba lɛ́ì gbǐn nyìnì ya ná tiyaó è mi bò. Wò dè mùnɛ̀ saaɤà lɛ ŋwàli kàí Ŋgàla sǐn ku, saaɤà lɛ wɔ̀lɔ́ Ŋgàla wɔ́ ka è jàdè faàìn dùmà e lɔ̀mà wɔ̀ kulu. 19Mi Ŋgàláà nì ve nà lɛ́ì gbǐn ná jàvà è, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ nyàŋgè nyàŋge dí tìti ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ nɛ̀ ve wɔ̀lɔ́ Jisɛ̀ Kolàì wɔ saaláà nù. 20Bɛlɛ bi dè Tedé Ŋgàla wɔ̀ì wɔ́wɔ̀wɔ́. È dè nyɔìŋ. 21Mà te Ŋgàla wɔ faàn jèe wòlúò kɔlɛn kɔlɛ́ìn gbǐn kpóŋ wòì wó funàì Jisɛ̀ Kolàì. Nà bíò à wo jòò á dè vè, wò te nà wòì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. 22Ŋgàla wɔ faàn jèe wòlúò gbǐn kpóŋ wó dè vè, wò te nà wòì, e wúlúì bulu bulúì èè dè wòló wó dè Kadáà wɔ bóè nù. 23Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ nɛ̀ nàì wɔ sɛlɛ kàí soolóè faàòn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\