Fàìlemɔ̀ 1

1Jàkun wɔ̀lɔ́ wolo Pɔɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wó mɛnìì wɔ̀ kpindi bò nù Jisɛ̀ Kolàì wɔ sɛlɛ ŋwùnù. È wolo mùndí nà bíɔ̀ Temetè pɛ́ jɔ̀ɔ̀. È dè bɛ̀nù nà bàde kàíɔ̀ nɛ̀ nà bàde jòwò nyɔɔ́ɔ̀, Fàìlemɔ bò. 2È dè mùndí bɛ̀nù Ŋgàla nyɔɔ́ò bò wó ka gbàdàì mù bóè nù nɛ̀ nà binɔ́ɔ̀ Àfiyà e kanàì dè nà bàde sɛ́njɛlɛ́ɔ̀ Àkipɔ̀. 3Tedé Ŋgàla nɛ̀ nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì sɔn wo nɛ̀ nàì wo sɛlɛ kàí soolóè wo nì nà kulu lɔ̀mù faàòn. 4Sànyà gbǐn nù mà dè má Ŋgàla sɔ̀nù mà ka mù nyɛlɛ́ɛ̀ va mɛni ma sa mi Ŋgàláà màmà. 5Ŋwɔnɔ̀ mà nyìnì è wò nɛ̀ mù jàvà Ŋgàla wɔ faàn jèe wòlúò gbǐn kpóŋ nɛ̀ mùndí mù funàì Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀. 6Mi Ŋgàla sɔ wòíì dè, nà bu dèáì nù à mù wo jòò, è nyìnì ve sɛlɛ̀ ei ndè sa gbàà e kan gbɛ̀lɛ́ì gbǐn é dè nà jɔ̀ɔ̀ nà tàodéè nù, à Kolàì wò jòò nà nu kɔlɛn dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù. 7Mù jàváà è mì kulu de tili gbàà nɛ̀ kulu kálí ni ya. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, mù Ŋgàla wɔ̀ wòlúò wúlú dè júwà ya e dèèlè. 8Èé á dè biò Kolàì wɔ saaláà nù, màa gbɛo mù wòi seì ŋwɔnɔ̀ mu jao e jàde wúlú sa kídí bi, kɛ́ mì 9ŋgelè mà dè mùi fɛlɛ̀nù jàva gbulu nù. Mìí mu má dè Pɔɔ̀ má dè Kolàì wɔ sǐn, mà dè mùndí kpindi bò nù fáálíìn Jisɛ̀ Kolàì wɔ ŋwùnù. 10Mà dè mùi fɛlɛ̀nù Ònesèmɔ̀ wɔ ŋwùnù. Wɔ̀ mi jí dè ya Kolàì wɔ̀ faàìn nù. Mi kpindi bo nu dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ èè nɛ̀ ya ma dè wɔ̀ te Ŋgàla sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù. 11E ku nyɔɔ sepáà nù wɔ̀ó sɛlɛ̀ gbǐn javàì gbɛ̀ mù ŋwùnù. Kɛ́ à mù sɔn à gbɛ̀ naà wɔ sunuma wolòì. 12Mà dè naà wɔ tiyànù mù bò. Kɛ́ mi kulúì dè wɔ̀ bu. 13Mà jàvào mà kan wɔ̀ dè vè mii fandɛ̀ èé má dè kpindi bò nù Tedí Kàíì ŋwùnù. Dɔ̀ɔ̀ èe nɛo wɔ dè mii mà, wɔ dè mù bèwu sɛ̀lɛ nɛ̀. 14Kɛ́ màì jàvá má nɛ̀nàì mù mii mà sɛ̀lɛ́ɛ̀ kaŋa. Dɔɔ ŋwùnù mà jàvá é fun mù bulu mù kulúì nù. Màó jàvá má nɛ̀ sɛlɛ sún gbǐn mù sǐn jèè. 15Kilaa ŋwùnù wɔ̀lɔ́ nɛ̀ì wɔ́ teì mù dúwai kɛlɛ jàdè, èè dè wɔ̀ kpolu dè mùndí mù bóè nù, wɔ̀ dè naà va wɔ́wɔ̀wɔ́. 16Wɔ̌ naà va dè ye mùnɛ̀ mù kɔnyà, kɛ́ wɔ sɛlɛ̀ dè ve gbàà e tì kɔnyà wɔu. Ŋwɔnɔ̀ wɔ dè ve mù kului bi Kolàì wɔ saaláà nù. Wɔ sɛlɛ̀ dè gbàà mi kulúì nù. Ŋwɔnɔ̀ wɔ sɛlɛ̀ dè bɛ́ɛ́lɛ́ gbàà mù kulúì nù e tì miu, wɔ kɔnya dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ nɛ̀ nà bi dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ faàìn nù. 17Dɔɔ ŋwùnù mù kùlà má kulu dè mi nù mùnɛ̀ jɛ́ má dè mù bàde jòwò nyɔ̀ɔ̀, dùmà wɔ̀ jàdè faàìn mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ mùu jio mì jàdè faàìn dùmà. 18È dè má wɔ̀ó mù sɛlɛ siìn gbǐn nɛ̀nàì ya kpedeó mù tǔn sún gbǐn dè wɔu, tùwàì mii sɛlɛ̀. 19Àa mi faan bèíì dè. Mìí má dè Pɔɔ̀ mà sa ve mù tǔìn. (Mù ŋgelè èì ŋwùnwà má jà wɔ̀lɔ́ díwòò mù wúlú nù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de mù lɔ̀ɔn fɔŋwúì bulúì è dè tǔn nù mì jɔ̀ɔ̀.) 20Dɔɔ ŋwùnù mì biò, nì mì ei ma wɔ̀lɔ́ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ saaláà nù. Júwà mi kulúì dè Kolàì faàìn nù. 21Mà funàì mù ka wòlu wòì nyìnì kàí fɔ́ɔ́n, dɔɔ ŋwùnù mà sàadàì mù bò jàkun wɔ̀lɔ́. Ŋwɔnɔ̀ mà sì è wɔ̀lɔ́ má bídè e ŋwùnù mù nɛ̀ ve è e tì eu. 22Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má kìi naà funai dè mi ŋwùnù. Mà Ŋgàla wɔ̀ì kulu kàlà ya wɔ̀lɔ́ wɔ̀ dè na gbǐn na Ŋgàla sɔ wòíì de sìnya jìnù, wɔ̀ tiya mì jèè na bò. 23Ìpafùlà, à wɔ sɔn á dè kpindi bò nù Jisɛ̀ Kolàì wɔ ŋwùnù, wɔ̀ te nà wòì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. 24Nyɔìŋ nɔɔ̀ mì bàde jòwo nyɔɔ wòló Maà, Àlètaikɔ̀, Dimà nɛ̀ Luù wò jòò wò te nà wòì. 25Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ nɛ̀ na gbǐn nàì wɔ sɛlɛ kàí soolóè faàòn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\